Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 41

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Evenveel of minder voedselverspilling bij consumenten thuis door COVID-19
  Janssen, A.M. ; Stroosnijder, Sanne - \ 2020
  Wageningen : Wageningen University & Research - 2 p.
  Voedselverspilling is een wereldwijd probleem. De Nederlandse consument gooit zo’n 34 kg voedsel weg per persoon per jaar. Op 16 maart 2020 startte in Nederland de intelligente lockdown vanwege de COVID-19 pandemie. Dit betekende onder andere het sluiten van restaurants en cafés, het stoppen van (bedrijfs)catering en het uitstellen of annuleren van evenementen. Voor het winkelen werden strikte sociale afstandsmaatrege-len getroffen en alle Nederlanders kregen het advies zoveel mogelijk thuis te blijven of te werken. Scholen en universiteiten schakelden over op online onderwijs. Vanaf 11 mei ging het basisonderwijs weer beperkt open. Voorafgaand aan de officiële lockdown zag men in de media beelden van lege schappen in de supermarkt, en werden bepaalde producten gehamsterd, o.a. brood, meel, pasta, rijst, desinfecterende handzeep en toiletpapier. De invloed van COVID-19 op voedselverspilling bij consumenten thuis werd door Wageningen Food & Biobased Research nader onderzocht.
  Morphological differentiation in trophic traits of round goby across multiple invasion events
  Fleuren, M. ; Leuven, R. ; Pollux, B. ; Persoon, T. ; Nagelkerke, L. - \ 2019
  Effector GpRpb-1 from Globodera pallida targets E3 ubiquitin ligase complexes to promote nematode infection
  Diaz Granados Muñoz, A. ; Persoon, Jarno ; Bakel, Wouter van; Sundar, Jenifer ; Overmars, H.A. ; Slootweg, E.J. ; Bakker, J. ; Goverse, A. ; Smant, G. - \ 2018
  Endoparasitic plant-pathogenic nematodes manipulate plant cell morphology and physiology to establish sophisticated feeding structures. Modifications to plant cells are achieved through the activity of nematode secreted effectors. SPRYSECs are a remarkably expanded family of effectors identified initially in potato cyst nematodes. While SPRYSECs have been implicated in suppression of plant immunity, their intrinsic role in nematode virulence remains unexplored. GpRpb-1 is a ‘type’ SPRYSEC from Globodera pallida with virulent and avirulent variants present in field populations of the nematode. Y2H screening of a nematode-infected susceptible potato library yielded interacting candidates for a virulent GpRpb-1 that are involved in post-translational modification in the plant. We have independently confirmed that E3 ubiquitin ligase UPL3 can interact with GpRbp-1 in planta. Transcriptomic profiling of upl3 mutant plants shows that Skp-like and F-box-like E3 ubiquitin ligases are regulated upon nematode infection. Furthermore, upon silencing of the corresponding ligase genes in A. thaliana, we observed significant differences in the amount of developing females present in the roots of nematode-infected plants. The interaction of GpRbp-1 with UPL3 and the transcriptional regulation of other E3 ubiquitin ligases suggest that the intrinsic role of the effector is carried out through manipulation of the plant post-translational modification machinery. Our findings suggest that nematodes are able to use the SPRYSEC family of effectors to control different aspects of the plant cell to establish a feeding site. Therefore, our results may provide further insight into the basis of virulence of nematodes in plants.
  Eindrapportage monitoringsproject Meer schermen in Gerbera zonder kwaliteitsproblemen : Seizoen '16-'17
  Vanthoor, B.H.E. ; Tsafaras, I. ; Persoon, Stefan ; Mei, Martin van der - \ 2017
  Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw - 17 p.
  Gerbera HNT rapportage 2016-2017
  Eindrapportage monitoringsproject HNT Gerbera seizoen ’15-’16
  Weel, Peter van; Persoon, Stefan ; Mei, Martin van der; Groot, Marco de - \ 2016
  Bleiswijk : Wageningen UR - 35
  Eindrapportage HNT Gerbera : de gerberateler aan zet voor HNT valorisatie
  Persoon, Stefan ; Weel, P.A. van; Gelder, A. de - \ 2016
  Wageningen UR Glastuinbouw - 22
  glastuinbouw - snijbloemen - gerbera - sierteelt - bedrijfsvergelijking in de landbouw - tuinbouw - teeltsystemen - klimaatregeling - energiegebruik - rassen (planten) - greenhouse horticulture - cut flowers - gerbera - ornamental horticulture - farm comparisons - horticulture - cropping systems - air conditioning - energy consumption - varieties
  Sinds het najaar van 2009 is er onderzoek gedaan naar Het Nieuwe Telen (HNT) in de Gerberateelt, gevolgd door meerdere valorisatietrajecten in de praktijk. Er was binnen de sector behoefte om deze kennis centraal bijeen te brengen, wat ook is geslaagd. De drie systemen van HNT zorgen niet voor een extra kwalitatieve verbetering in de vorm van minder bloemsmet en rotkoppen. De verwachting in 2012 was dat met slurven onderdoor er meer luchtbeweging zou zijn door het gewas en een drogend effect. Het omgekeerde bleek het geval: bij de luchtslurf onderdoor is het VD rondom de bloem lager wat kan leiden tot smet. Bij luchtslurven bovendoor bleek dit niet het geval. Voor wat betreft rotkoppen kan niet zondermeer gezegd worden dan een van de systemen de voorkeur geniet. Een hypothese is dat uitstraling in de nacht in negatieve zin bijdraagt aan suikerrot, doordat op specifieke momenten er lokaal onvoldoende verdamping is in de bloem. Het optreden van suikerrot is nog steeds een niet getackeld teeltprobleem in Gerbera.
  Klimaat en bos : dossier
  Arts, B.J.M. ; Nabuurs, G.J. ; Herold, M. - \ 2015
  Er staan meer dan 3 biljoen bomen op aarde, dat zijn ongeveer 422 bomen per persoon. Maar het totale aantal bomen is sinds het begin van de menselijke beschaving bijna gehalveerd. Ecosystemen met een lange levensduur, zoals bossen, zijn kwetsbaarder voor relatief snelle veranderingen in het ecosysteem zoals klimaatverandering veroorzaakt.
  Minimale stroomsterkte voor euthanasie van varkens, schapen en kalkoenen : KvB- 004 "minimale stroomsterkte euthanaseren"
  Gerritzen, M.A. ; Hindle, V.A. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research report 852) - 12
  varkens - schapen - kalkoenen - euthanasie - doden van dieren - elektrische stroom - elektrocutie - dierenwelzijn - dierlijke productie - dierethiek - diergezondheid - pigs - sheep - turkeys - euthanasia - killing of animals - electric current - electrocution - animal welfare - animal production - animal ethics - animal health
  Het ministerie van Economische Zaken is bezig met de voorbereiding van een aanvulling op het besluit Houders van dieren. In aanvullende regelgeving zal ten aanzien van het euthanaseren van dieren op het primaire bedrijf door niet-dierenartsen onder meer worden vastgelegd welke euthanasiemethoden mogen worden gebruikt en over welke kennis en vaardigheden de persoon die euthanaseert dient te beschikken.
  HNT Gerbera vraagt om meer inzicht in luchtstromen en vochtafvoer in de kas : Telers zelf actief in onderzoek en ontwikkeling
  Rodenburg, J. ; Weel, P.A. van - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)4. - p. 42 - 43.
  glastuinbouw - snijbloemen - teeltsystemen - teelt onder bescherming - luchtstroming - ontvochtiging - vergelijkend onderzoek - proeven - transpiratie - greenhouse horticulture - cut flowers - cropping systems - protected cultivation - air flow - dehumidification - comparative research - trials - transpiration
  Volgens innovatiemakelaar Stefan Persoon verdient het gerberavak een compliment. Als geen ander zijn de telers zelf actief in onderzoek en ontwikkeling. En met de resultaten komen ze aantoonbaar verder. “We hebben samen inderdaad veel bereikt”, meent ook Mathieu van Holstein, directeur van Holstein Flowers. “Op het gebied van belichting, verduistering en natuurlijk Het Nieuwe Telen. We weten nu bijvoorbeeld dat we energiezuiniger kunnen telen met behoud van kwaliteit.”
  "De revolutie hangt niet van een persoon af" : Tittonell levert belangrijke bijdrage aan ontwikkeling van agro-ecologie
  Tittonell, P.A. ; Veluw, C. van - \ 2015
  Ekoland (2015)7/8. - ISSN 0926-9142 - p. 11 - 11.
  agro-ecologie - landbouw - voedselproductie - ecologie - kennisoverdracht - universitair onderzoek - biologische landbouw - agroecology - agriculture - food production - ecology - knowledge transfer - university research - organic farming
  Argentijnse ‘bioprof’ Pablo Tittonell verlaat Wageningen Universiteit. Hij inspireerde drie jaar lang studenten, medewerkers en boeren.
  Nieuw onderzoek naar de ziekte van Lyme
  Vliet, A.J.H. van; Wijngaard, K. van den; Bron, W.A. - \ 2015
  Nature Today (2015).
  tekenbeten - lyme-ziekte - diagnose - symptomen - erythema migrans - tekenbesmettingen - ziekten overgebracht door teken - borrelia burgdorferi - epidemiologische onderzoeken - tick bites - lyme disease - diagnosis - symptoms - erythema migrans - tick infestations - tickborne diseases - borrelia burgdorferi - epidemiological surveys
  Jaarlijks krijgen ongeveer 25.000 mensen de ziekte van Lyme. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeksgegevens van het RIVM. Hoewel het aantal mensen bij wie jaarlijks de ziekte van Lyme wordt vastgesteld lijkt te stabiliseren, blijft het aantal nieuwe patiënten groot. De meeste mensen genezen na een antibioticakuur, maar 1.000 tot 2.500 mensen per jaar blijven langdurige klachten houden. Waarom de ene persoon deze klachten krijgt en de ander niet, is onbekend. Daarom start het onderzoek ‘LymeProspect’ per april 2015. Mensen die gaan beginnen met een antibioticakuur tegen de ziekte van Lyme kunnen zich aanmelden.
  Optimaal sluiten van mineralenkringlopen : een ruim dieet bij volledige stikstofsluiting en areaalgebruik
  Cormont, A. ; Janssen, S.J.C. - \ 2012
  landbouw - voedselvoorziening - zelfvoorzieningslandbouw - oppervlakte (areaal) - mineralen - agriculture - food supply - subsistence farming - acreage - minerals
  In een rekenscenario waarin in de voorbeeldregio zo’n 16,6 miljoen mensen wonen die gemiddeld zo’n 82 gram eiwitten per persoon per dag consumeren, die voor 59% afkomstig zijn uit dierlijke producten, is voldoende land beschikbaar voor de teelt van gras (veevoer) en precies genoeg voor de overige gewassen, zoals granen en groenten. Het landbouwareaal dat alleen kan dienen voor de teelt van gras en klaver en dat niet gebruikt hoeft te worden voor de verbouw van gras, is minimaal. De stikstof uit de mest van de aanwezige veestapel en stikstofvastlegging door vlinderbloemigen kan geheel voorzien in de bemesting van het teeltoppervlak voor plantaardige producten. Het uitgangspunt om geen aanvullende kunstmest te gebruiken wordt in dit rekenscenario gehaald.
  Effecten van kringlooplandbouw op ecosysteemdiensten en milieukwaliteit : een integrale analyse van People, Planet & Profit, effecten op gebiedsniveau, en de potentie voor zelfsturing, met de Noardlike Fryske Wâlden als inspirerend voorbeeld
  Boer, H.C. de; Dolman, M.A. ; Gerritsen, A.L. ; Kros, J. ; Sonneveld, M.P.W. ; Stuiver, M. ; Termeer, C.J.A.M. ; Vellinga, Th.V. ; Vries, W. de; Bouma, J. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR - 61
  duurzame veehouderij - melkveehouderij - kringlopen - bedrijfssystemenonderzoek - levenscyclusanalyse - duurzaamheid (sustainability) - bodemkwaliteit - milieu-analyse - friese wouden - sustainable animal husbandry - dairy farming - cycling - farming systems research - life cycle assessment - sustainability - soil quality - environmental analysis - friese wouden
  Kringlooplandbouw is een vorm van landbouw waarbij de nadruk ligt op het gebruik van op het bedrijf aanwezige hulpbronnen en voorraden, en het behalen van voldoende inkomen over langere termijn met het behoud van de kwaliteit van natuurlijke ecosystemen. In Nationaal Landschap ‘Noardlike Fryske Wâlden’ (NFW) wordt in de melkveehouderij een vorm van kringlooplandbouw bedreven die zich onder andere kenmerkt door het voeren van de melkkoeien met een structuurrijk en eiwitarm dieet, minder gebruik van kunstmest, het bovengronds uitrijden van dierlijke mest en de focus op een hogere bodembenutting van stikstof (N) uit dierlijke mest. Bij deze vorm van kringlooplandbouw ligt de focus op levering van ecosysteemdiensten door de bodem, vanuit haar diverse functies. Belangrijke ecosysteemdiensten, waarbij door de bodem een aanzienlijke bijdrage wordt geleverd, zijn de voedsel- en biomassaproductie, de grondwaterkwaliteit, de opslag van koolstof en de regulering van nutriënten. De maatschappelijke doorwerking van kringlooplandbouw is in potentie zeer groot, en de belangstelling vanuit de maatschappij voor deze vorm van landbouw neemt toe.
  Trends benutten om consument te verleiden
  Groot, M.J. ; Bartels, J. - \ 2010
  EFM : European Fruit Magazine (2010)12. - ISSN 1689-8575 - p. 20 - 22.
  voedselconsumptie - fruit - tendensen - consumenten - houding van consumenten - voeding en gezondheid - food consumption - fruit - trends - consumers - consumer attitudes - nutrition and health
  De door de wereldgezondheidsorganisatie WHO geadviseerde consumptie van meer dan 400 gram groenten en fruit per persoon per dag wordt lang niet overal in Europa gehaald. Vanuit gezondheidsoogpunt, maar ook vanuit de sector bezien is er dus nog veel te winnen. Om de consument te verleiden fruit te kopen, moet de sector weten welke trends er in de fruitconsumptie gelden en hier op inspelen. In het zojuist afgesloten Europese Isafruit-project is in vier landen onderzoek gedaan naar deze trends.
  Gezond gewicht voor kleine mensen : informatie, richtlijnen en adviezen voor artsen, diëtisten en andere (para)medici
  Noorduyn, L. - \ 2010
  Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 262) - ISBN 9789085851936 - 27 p.
  lichaamsgewicht - dieetrichtlijnen - body weight - dietary guidelines
  Gelden standaardadviezen en -richtlijnen ook voor een niet-gemiddeld persoon? Dat vragen veel mensen die niet standaard zijn zich af. Kleine mensen – mensen die niet langer worden dan 1,45 meter (vrouwen) of 1,55 meter (mannen) – weten bijvoorbeeld niet of de adviezen over gewicht, voeding en bewegen ook voor hen gelden. Ook artsen en diëtisten kunnen hen daarbij niet altijd helpen. Dit rapport laat aan artsen, diëtisten en (para)medici zien hoe het is om klein te zijn. Ook geeft het hen handreikingen hoe zij in hun adviezen over gewicht, gezonde voeding en bewegen rekening kunnen houden met de specifieke lichamelijke beperkingen van kleine mensen.
  Wageningen wil bij redden (interview met T. Blacquière)
  Blacquière, T. - \ 2009
  Resource: nieuwssite voor studenten en medewerkers van Wageningen UR 3 (2009)16 / 5 februari 2009. - ISSN 1389-7756 - p. 7 - 7.
  Zo’n achtduizend imkers - vooral hobbyisten - houden bijen in Nederland. Die zijn belangrijk voor de bestuiving van verschillende tuinbouwgewassen en wilde planten. Door de bestuiving vertegenwoordigen de bijen een jaarlijkse waarde van 1 miljard euro, stelt Blacquière. Die waarde steekt schril af bij het aantal bijenonderzoekers in Nederland. ‘We zijn nog met z’n drieën.’ De afgelopen jaren is het aantal bijenvolken in Nederland flink gedaald. ‘Afgelopen jaar stierf 23 procent van de bijen, het jaar daarvoor 15 procent.’ Belangrijkste veroorzaker is de Varroa-mijt. Die doodt niet alleen bijenlarven, maar draagt ook virussen bij zich die de bijenpopulatie aantasten. ‘Je kunt de mijt goed bestrijden via een gerichte aanpak – ik heb zelf vijf bijenvolken en mij lukt het – maar dan moet het kennisniveau van de imkers omhoog. De hobby-imkers kunnen dit probleem niet oplossen. Onderwijs, onderzoek en voorlichting moet ze daarbij ondersteunen.’ Om voorlichting aan de imkers te kunnen geven, is eerst veldonderzoek nodig, aldus Blacquière. ‘We hebben nu een gebrek aan goede gegevens over de bijensterfte. Aan de hand daarvan kunnen we met praktische oplossingen komen.’ Dat advies moet de plaats innemen van de ‘zelfverklaarde profeten’; imkers met veertig jaar ervaring die vaak geen weet hebben van het laatste onderzoek. Blacquière moet dus stad en land af om cursussen te geven? ‘Dat doe ik al, maar ik wil er graag een persoon bij.’ Ook is fundamenteel entomologisch onderzoek nodig naar de wisselwerking tussen de honingbij, de Varroa-mijt en de eencellige parasieten Nosema apis en Nosema ceranae. ‘N. ceranae, afkomstig uit India, verdringt momenteel de N. apis en lijkt virulenter. Mogelijk verklaart dit mede de toenemende sterfte, maar we weten het niet precies. We hebben een promovendus nodig om dat goed uit te zoeken.’ Ook het selecteren van bijenrassen die beter bestand zijn tegen de Varroa-mijt staat op het verlanglijstje van de Wageningse bijenonderzoeker, in het rapport over de bedreigingen van de bijenhouderij in Nederland dat vorige week is aangeboden aan minster Gerda Verburg. Blacquière hoopt dat de minister ook de natuurorganisaties bij haar maatregelen betrekt. ‘Die houden niet van imkers; ze zijn bang dat de wilde bijen last hebben van de bijenvolken. Maar door de afname van de wilde bijensoorten staat de bestuiving ook in natuurgebieden onder druk.’ Ook de landbouw kan een steentje bijdragen. ‘Door de monocultuur in het landelijk gebied, met weinig onkruiden en bloeiende akkerranden, zetten de imkers hun bijenvolken tegenwoordig bij voorkeur in stedelijk gebied, want alleen daar bloeien bijna het hele jaar bloemen.’
  Reflectie op mediation
  Frerks, G.E. ; Jongbloed, T. ; Kalff, S. ; Potters, L. ; Schonewille, A. ; Uitslag, M. - \ 2009
  Apeldoorn-Antwerpen : Maklu - ISBN 9789046602751
  conflict - rechtssystemen - psychologie - nederland - arbeidsbemiddeling - conflictmanagement - burgerlijk recht - conflict - legal systems - psychology - netherlands - employment mediation - conflict management - civil law
  Is mediation een gereedschapskist gevuld met vaardigheden is of een al dan niet wetenschappelijk onderbouwde methode? Dat is de rode draad in het tweede door de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht georganiseerde Mediationcongres, waarvan deze publicatie de neerslag is. Vanuit uiteenlopende invalshoeken hebben de sprekers dit onderwerp belicht. Wetenschappelijk is er relatief nog maar weinig bekend over mediation. Het verschijnsel mediation is een breed en gedeeltelijk nog onontgonnen terrein voor wat betreft wetenschappelijk en toegepast onderzoek. Een relevante vraag op het terrein van de toepassing is of hetgeen is afgesproken in een mediation door betrokkenen een aantal jaren later nog positief gewaardeerd wordt. Mediators vinden mediation een mooie methode voor confl ictoplossing. Vinden hun cliënten dit ook? Naast mediation en spiritualiteit, de persoon van de mediator, de gewenste vaardigheden van de mediator en de aandacht voor onderzoek op het terrein van mediation is ook de stand van zaken met betrekking tot mediation in Nederland in deze uitgave behandeld.
  Berengeur... een kwestie van smaak
  Backus, G.B.C. ; Baltussen, W.H.M. - \ 2008
  V-focus 5 (2008)Bijl. april. - ISSN 1574-1575 - p. 13 - 15.
  beren (varkens) - berengeur - androstenon - varkensvlees - smaak - consumentenvoorkeuren - boars - boar taint - androstenone - pigmeat - taste - consumer preferences
  Ongeveer 30 % van de consumenten blijkt niet gevoelig te zijn voor de geur van het hormoon androstenon, één van de veroorzakers van berengeur. Onderzoek toont aan dat bij eenzelfde stukje varkensvlees de ene persoon wel berengeur denkt waar te nemen en de ander niet
  De arbeidsefficiënte maatregelen van Jos Elderink
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2008
  Bioveem
  agrarische bedrijfsvoering - efficiëntie - melkveehouderij - melkveebedrijven - biologische landbouw - farm management - efficiency - dairy farming - dairy farms - organic farming
  Bij de familie Elderink draait het allemaal om arbeidsefficiëntie. Dit werd vooral in gang gezet door de komst van een fulltime medewerker. De inbreng van deze arbeid in combinatie met het eigen werk, vraagt om efficiëntie. Daarom zet de familie veel eigen mechanisatie in. Ook werken ze met een eenvoudige opzet van de bedrijfsvoering, waardoor één persoon in principe het dagelijkse werk (zoals melken en voeren) aankan.
  Het lagenmodel als basis voor landschapsontwerp in een veranderend milieu
  Veldkamp, A. - \ 2008
  In: De toekomst van het Nederlands landschap; Wetenschappelijke bijdragen aan de toekomstige landschapskwaliteit / Bouma, J., Groen, L.A., Opschoor, J.B., Amsterdam : KNAW - ISBN 9789069845296 - p. 23 - 32.
  landschap - landgebruik - interdisciplinair onderzoek - bodem-landschap relaties - landscape - land use - interdisciplinary research - soil-landscape relationships
  Om ‘verrassingen’ te voorkomen is het belangrijk het landschapsysteem in al zijn complexiteit te analyseren door middel van toekomstscenario’s (complexe, niet lineaire interacties), voordat beleid wordt geïmplementeerd. De lagenkennis vereist multidisciplinaire benaderingen met bijdragen van vele disciplines. Deze zijn zo divers dat dit niet in één persoon verenigd kan worden. Verder verdienen integrerende onderwerpen zoals aardkundige en cultuurhistorische waarden specifieke aandacht
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.