Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 135

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Werken aan meerwaarde van regionale landbouw en biodiversiteit : de oogst van vier jaar Echt Overijssel!
  Holster, H.C. ; Teenstra, E.D. ; Joldersma, R. ; Kloen, H. ; Klein Holkenburg, L. ; Lokhorst, K. ; Plagge, M. ; Plomp, M. ; Prins, U. ; Timmerman, M. - \ 2013
  Kampen : 227Search - 26
  regionale ontwikkeling - agrobiodiversiteit - marktverkenningen - melkveehouderij - landschapsbeheer - samenwerking - overijssel - varkenshouderij - biologische landbouw - regional development - agro-biodiversity - market surveys - dairy farming - landscape management - cooperation - overijssel - pig farming - organic farming
  "Werken aan" heeft in Echt Overijssel! vele betekenissen. Livestock Research, CLM, Natuurmonumenten, Louis Bolk Instituut hebben gewerkt aan de ontwikkeling van duurzaamheid via de drie thema’s: (agro)biodiversiteit, regionale landbouw en markt. De werkvorm was er een met agrarische ondernemers, met kennisinstellingen, met terreinbeheerders, en vele andere partners in het keten- en kennisnetwerk. Kosten en opbrengsten voor biologische bedrijfsvoering zijn berekend voor verschillende bedrijfsvormen. Gebruikmakend van diverse teelten, die alternatief veevoer leveren. Vanuit teelt en beheerperspectief is het zoeken naar de balans tussen gewasopbrengst (productwaarde) en biodiversiteit (natuurwaarde).
  Videofilm Echt Overijssel!
  Pinxterhuis, J.B. ; Vegte, D.Z. van der; Plagge, J.G. ; Welie, A. van - \ 2008
  Lelystad : Animal Sciences Group
  economische regio's - regionaal landbouwbeleid - natuurbescherming - landschapsbescherming - public relations - regionale economie - streekgebonden producten - overijssel - economic regions - regional agricultural policy - nature conservation - landscape conservation - public relations - regional economics - regional specialty products - overijssel
  Deze video-presentatie belicht het project Echt Overijssel! dat werkt aan een regionale landbouw die een mooi landschap en lekkere producten levert. Het project streeft naar een grote rijkdom aan plant- en diersoorten op en rond landbouwgronden, regionaal gesloten grondstofkringlopen en nieuwe economische dragers voor het landelijk gebied
  Ruwvoeropname bij biologisch gehouden drachtige zeugen = Roughage intake in organic housed gestating sows
  Krimpen, M.M. van; Plagge, J.G. ; Kiezebrink, M.C. ; Binnendijk, G.P. - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Veehouderij : Varkens ) - 16
  biologische landbouw - varkenshouderij - varkensvoeding - mengvoer - ruwvoer (roughage) - zeugenvoeding - zeugen - organic farming - pig farming - pig feeding - compound feeds - roughage - sow feeding - sows
  Three experiments were conducted to determine the individual intake and digestibility of a number of roughages and some qualities fresh grass in organic housed pregnant sows. Roughage supply is obligated for the European organic pig husbandry. Although access to pasture is not compulsory for organic housed pregnant sows, the meat processing industry has put it as a condition for maintaining price guarantees of organic meat. Sows are using pasture as both walking and feed source area. As roughage and fresh grass intake of pregnant sows and the nutritional value of these products are not known, it was not possible to calculate the amount of concentrate that could safely be replaced by roughages.
  Effect van verzadigend voer en ruwvoer op de slachtkwaliteit van biologische vleesvarkens = Effects of high-fibre diets and of roughage on performance of organically housed growing pigs
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Plagge, J.G. ; Binnendijk, G.P. - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Wageningen UR, Animal Sciences Group 05) - 19
  biologische landbouw - varkenshouderij - voersamenstelling - voer - vleeskwaliteit - organic farming - pig farming - feed formulation - feeds - meat quality
  High-fibre diets decrease the energy intake and improve the slaughter quality of mixed housed sows and barrows. Due to this, the gross margin increases in barrows but decreases in sows. Because the financial loss in sows is higher than the profit in barrows, financially it is not interesting to feed mixed housed sows and barrows a high-fibre diet.
  Effect van voerstrategieën op dierprestaties en gezondheid van biologisch gehouden biggen = Effect of feeding strategy on performance and health status of organic housed weanling pigs
  Krimpen, M.M. van; Binnendijk, G.P. ; Plagge, J.G. - \ 2005
  Lelystad : Animal Sciences Group / Praktijkonderzoek (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Varkens ) - 15
  diervoedering - biologische landbouw - varkens - biggen - spenen - zogen - melk - korrels - diergezondheid - voeropname - proeven op proefstations - animal feeding - organic farming - pigs - piglets - weaning - suckling - milk - granules - animal health - feed intake - station tests
  Op Praktijkcentrum Raalte is onderzocht wat het effect is van verschillende voerstrategieën tijdens de zoogperiode op de dierprestaties en gezondheidvan biologisch gehouden gespeende biggen. Het verstrekken van een smakelijk en goed verteerbare melkkorrel aan biggen tijdens de zoogperiode bevordert de voeropname en groei tijdens de zoogperiode. Deze voordelen worden echter weer teniet gedaan als al tijdens de zoogperiode wordt overgeschakeld op een ander voer. Er zijn echter vanuit dit onderzoek geen duidelijke aanwijzingen dat de voerstrategie voor het spenen een meetbaar effect heeft op de technische en economische resultaten na het spenen.
  Gefermenteerde grondstoffen in voeders voor biologisch gespeende biggen
  Krimpen, M.M. van; Plagge, J.G. ; Binnendijk, G.P. - \ 2004
  Praktijkkompas. Varkens 18 (2004)4. - ISSN 1570-8578 - p. 16 - 17.
  biggenvoeding - biologische landbouw - voersamenstelling - fermentatieproducten - piglet feeding - organic farming - feed formulation - fermentation products
  Op Praktijkcentrum Raalte is nagegaan wat het effect is van het toevoegen van gefermenteerde grondstoffen aan het voer op de technische resultaten en gezondheid van biologisch gespeende biggen. De biggen die voer met gefermenteerde grondstoffen kregen hadden de eerste veertien dagen na spenen een betere voederconversie dan de controlegroep. Over de hele opfokperiode gezien gaf het verstrekken van voer met gefermenteerde grondstoffen echter geen verbetering van de technische resultaten en diergezondheid.
  Gefermenteerde grondstoffen in voeders voor biologisch gehouden gespeende biggen
  Krimpen, M.M. van; Plagge, J.G. ; Binnendijk, G.P. - \ 2004
  onbekend : Praktijkonderzoek Veehouderij (PV) (PraktijkRapport / Animal Sciences Group : Varkens ) - 14
  biologische landbouw - varkenshouderij - biggen - biggenvoeding - gefermenteerde voedingsmiddelen - diergezondheid - organic farming - pig farming - piglets - piglet feeding - fermented foods - animal health
  The effect of fermented raw materials in diets of weanling pigs on performance and health status was studied. Addition of fermented raw materials only positively affected performance during the first fourteen days after weaning. Health status of the piglets was not affected at all.
  Erwten in voeders voor biologisch gehouden gespeende biggen
  Krimpen, M.M. van; Plagge, J.G. ; Binnendijk, G.P. - \ 2004
  onbekend : Praktijkonderzoek Veehouderij (PV) (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Varkens ) - 17
  biologische landbouw - varkenshouderij - biggenvoeding - erwten - diergezondheid - organic farming - pig farming - piglet feeding - peas - animal health
  The effect was studied of different levels of organic peas in prestarter diets (0 versus 7.5%) and starter diets (0, 8.5 and 17.0%) on performance and health of organic housed weanling pigs. Addition of peas had no effect on the performance, but positively affected the health status of the weanling pigs.
  Performance and individual feed intake characteristics of group-housed sows fed a nonstarch polysaccharides diet ad libitum during gestation over three parities
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Kemp, B. ; Plagge, J.G. ; Vereijken, P.F.G. ; Hartog, L.A. den; Spoolder, H.A.M. ; Verstegen, M.W.A. - \ 2004
  Journal of Animal Science 82 (2004)4. - ISSN 0021-8812 - p. 1246 - 1257.
  primiparous lactating sows - reproductive-performance - body-composition - pregnant sows - fiber - nutrition - behavior - weight - pigs - level
  The objective of this experiment was to study the effects of feeding group-housed gestating sows a diet with a high level of fermentable nonstarch polysaccharides (NSP; approximately 45% sugar beet pulp as fed) ad libitum on the development in individual feed intake characteristics and reproductive performance during three successive reproduction cycles. Performance of the ad libitum-fed sows was compared to the performance of sows that were fed a conventional diet restrictedly. Feed intake characteristics during gestation were only measured in the ad libitum-fed sows. One hundred and nineteen sows were assigned to one of two gestation feeding regimens. Gestating sows were fed a conventional Dutch diet restrictedly or a diet with a high level of fermentable NSP ad libitum. During lactation, sows were given free access to a commercial lactation diet from d 6 after parturition onward. The ad libitum-fed sows ate 1.3 kg/d more during gestation than the restrictedly fed sows (P <0.001), resulting in higher body weight and backfat gains during gestation (P <0.05). Sows that were fed ad libitum during gestation lost more body weight and backfat during lactation (P <0.001) than sows that were fed restrictedly during gestation. Feed intake during lactation, however, did not differ between sows that were fed restrictedly or ad libitum during gestation. The numbers of total piglets born, live-born and stillborn piglets, piglet birth weight, weaning-to-estrus interval, and percentage of sows that returned to estrus after first insemination were not affected by gestation feeding regimen. Mean daily voluntary feed intake (as-fed basis) over the three reproduction cycles in the ad libitum-fed gestating sows was 4.2 kg/d. Depending on the number of preceding reproduction cycles during which a sow was fed ad libitum, the maximum voluntary feed intake was reached in Parity 3, 4, or 5 and then remained stable in subsequent parities. Mean daily feed intake of the ad libitum-fed sows increased from wk 2 to 6 of gestation and then decreased to wk 15 of gestation. The mean number of daily visits with feed intake over the three reproduction cycles was 13.8. On average, ad libitum-fed sows spent 90 min/d on eating. This study shows that it is possible to feed gestating sows a diet with a high level of fermentable NSP ad libitum during three successive reproduction cycles without negative effects on reproductive performance.
  Onbeperkt voeren van drachtige zeugen in groepshuisvesting
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Plagge, J.G. ; Binnendijk, G.P. - \ 2003
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkrapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Varkens 22) - 25
  zeugen - varkens - voeropname - onbeperkte voedering - prestatieniveau - varkensvoeding - diervoeding - zwangerschap - groepshuisvesting - sows - pigs - feed intake - unrestricted feeding - performance - pig feeding - animal nutrition - pregnancy - group housing
  Op het Praktijkcentrum Raalte is onderzoek gedaan naar het effect van het gedurende drie opeenvolgende pariteiten beperkt of onbeperkt voeren van drachtige zeugen op de voeropname tijdens dracht en lactatie, de ontwikkeling in voeropname en voeropnamekenmerken tijdens de dracht, de gewichts- en spekdikteontwikkeling en de reproductieresultaten van zeugen. In totaal zijn 119 zeugen ingezet die vervolgens drie pariteiten gevolgd zijn. Er zijn twee proefbehandelingen met elkaar vergeleken: 1. Beperkt voeren van drachtige zeugen met een gangbaar zeugenvoer (welzijnsvoer). De zeugen werden gevoerd via een voerstation. 2. Onbeperkt voeren van drachtige zeugen met een voer met een hoog gehalte aan verteerbare overige organische stof (= VOOS). Het voer bevatte 45% gedroogde bietenpulp. De zeugen werden gevoerd via een IVOG-voerstation (een droogvoerbak op een weegschaal) waarmee men de voeropname van elke individuele zeug in de groep kan registreren. Uit dit onderzoek blijkt dat het vanuit reproductieoogpunt mogelijk is om drachtige zeugen onbeperkt te voeren met een VOOS-rijk voer. Of het vanuit economisch oogpunt aantrekkelijk is om drachtige zeugen onbeperkt te voeren wordt grotendeels bepaald door het verschil in prijs tussen het VOOS-rijke drachtvoer en het gangbare zeugenvoer. Het onbeperkt voeren van drachtige zeugen kan voor een aantal varkenshouders een interessante mogelijkheid zijn om te voldoen aan het ruwvoerbesluit en het Varkensbesluit
  Ruwvoeropname drachtige zeugen
  Krimpen, M.M. van; Plagge, J.G. - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)5. - ISSN 1570-8578 - p. 15 - 15.
  zeugenvoeding - voeropname - zeugen - zwangerschap - sow feeding - feed intake - sows - pregnancy
  Praktijkcentrum Raalte start met het meten van de opname van verschillende soorten ruwvoeders bij drachtige zeugen. Hiermee moet duidelijk worden hoeveel mengvoer vervangen kan worden door ruwvoeders en hoe een optimaal (ruwvoer)rantsoen voor drachtige zeugen eruit ziet.
  Onbeperkt voeren van drachtige zeugen: de economische resultaten
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Plagge, J.G. - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)5. - ISSN 1570-8578 - p. 10 - 11.
  zeugenvoeding - onbeperkte voedering - zeugen - sow feeding - unrestricted feeding - sows
  Onbeperkt gevoerde drachtige zeugen nemen gemiddeld over de dracht 1,3 kg voer per dag meer op dan beperkt gevoerde zeugen. In de kraamstal nemen de zeugen evenveel voer op. Of het economisch interessant is om drachtige zeugen onbeperkt te voeren wordt grotendeels bepaald door het verschil in voerprijs tussen het gangbare zeugenvoer en het voer dat onbeperkt verstrekt wordt.
  Grasopname van drachtige zeugen in de wei
  Krimpen, M.M. van; Plagge, J.G. - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)5. - ISSN 1570-8578 - p. 8 - 9.
  varkenshouderij - biologische landbouw - voeropname - begrazing - zeugen - voedingsrantsoenen - voedergrassen - pig farming - organic farming - feed intake - grazing - sows - feed rations - fodder grasses
  Uit onderzoek op Praktijkcentrum Raalte is gebleken dat een drachtige zeug per dag gemiddeld circa 0,5 kg droge stof uit gras ofwel 2 kg vers gras opneemt. Op basis van deze resultaten is voor biologische zeugen te berekenen hoeveel mengvoer vervangen kan worden door vers gras en welke eisen aan het mengvoer gesteld moeten worden voor het verkrijgen van een volwaardig rantsoen.
  Onbeperkt voeren drachtige zeugen beinvloedt reproductie niet
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Plagge, J.G. - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)3. - ISSN 1570-8578 - p. 10 - 11.
  varkenshouderij - zeugen - zeugenvoeding - varkensvoeding - voer - onbeperkte voedering - voedering - gerantsoeneerde voeding - zwangerschap - prestatieniveau - worpresultaten - biggenproductie - zeugvoortplanting - voortplanting - voortplantingsvermogen - gewicht - gewichtstoename - lichaamsvet - rugspek - vetdikte - groepshuisvesting - voedersystemen - pig farming - sows - sow feeding - pig feeding - feeds - unrestricted feeding - feeding - restricted feeding - pregnancy - performance - litter performance - piglet production - sow reproduction - reproduction - reproductive performance - weight - weight gain - body fat - backfat - fat thickness - group housing - feeding systems
  Het gedurende drie opeenvolgende pariteiten onbeperkt voeren van drachtige zeugen met een aangepast voer beonvloedt de reproductieresultaten niet in vergelijking met het beperkt voeren van een gangbaar zeugenvoer. Na drie worpen zijn de onbeperkt gevoerde zeugen wel 25 kg zwaarder dan de beperkt gevoerde zeugen en hebben ze 3 mm meer spek aangezet.
  Intibo als alternatief voor amgb's bij gespeende biggen
  Krimpen, M.M. van; Binnendijk, G.P. ; Plagge, J.G. ; Prado, C. del - \ 2002
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkboek / Praktijkonderzoek Veehouderij 2) - 31
  biggen - postspeeninterval - inuline - fructanen - oligosacchariden - medicinale planten - antimicrobe-eigenschappen - medicinaal voer - groeibevorderaars - voedertoevoegingen - varkenshouderij - dierlijke productie - prestatieniveau - varkensvoeding - alternatieve methoden - piglets - postweaning interval - inulin - fructans - oligosaccharides - medicinal plants - antimicrobial properties - medicated feeds - growth promoters - feed additives - pig farming - animal production - performance - pig feeding - alternative methods
  Het gebruik van antimicrobiële groeibevorderaars (AMGB's) staat ter discussie en wordt in de toekomst mogelijk verboden. Met het vooruitzicht hierop is de mengvoersector bezig met het ontwikkelen van voerconcepten die een alternatief moeten zijn voor AMGB's. :Op verzoek van Speerstra Feed Ingredients BV te Lemmer heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van Intiboe, een fructooligosaccharide, als alternatief voor AMGB. :In het onderzoek zijn twee experimenten uitgevoerd, met elk drie proefbehandelingen (een positieve en negatieve controle en de behandeling met Intiboe). In beide experimenten werd een dosering van 300 gram/ton werkzame stof Intiboe toegepast. In experiment I werd een verdund (10 %-tig) mengsel (Intiboe 9-10) verwerkt en in experiment II een onverdund product (Intiboe9). Op een leeftijd van gemiddeld 4 weken zijn de biggen gespeend en ingedeeld voor de proef. Zij zijn vanaf spenen 34 dagen gevolgd. In beide experimenten zijn circa 540 biggen gevolgd. Per behandeling zijn 18 herhalingen uitgevoerd.
  Scharrelvarkenshouderij
  Spoolder, H. ; Plagge, G. ; Vermeer, H. ; Mul, M. ; Huiskes, J. ; Huijben, J. ; Asseldonk, M. van; Vermeij, I. ; Roelofs, P. ; Bouwkamp, F. - \ 2001
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Themaboek 50) - 84
  varkens - varkenshouderij - varkensstallen - diergezondheid - pigs - pig farming - pig housing - animal health
  Voor u ligt het themaboek over de scharrelvarkenshouderij.De houderij en productie van scharrelvarkensvlees is meer dan het voldoen aan een aantal ‘voorschriften ’ met betrekking tot huisvesting en management.Het is een andere manier van varkens houden,waarbij het welzijn van het scharrelvarken centraal staat.Denk hierbij aan de bewegingsvrijheid van de zeug in de kraamfase,het houden van biggen en vleesvarkens met een ‘krul ’ in de staart en het gebruik van stro bij alle diercategorieën.Het managen van een scharrelvarkenshouderijbedrijf vereist niet alleen een hoog niveau aan technische vakkennis,maar ook uitermate veel gevoel voor de belevingswereld van het varken. In dit themaboek wordt echter met name de technische vakkennis van het houden van scharrelvarkens belicht.Deze is opgetekend aan de hand van de resultaten van praktijkonderzoek op het Praktijkcentrum Raalte,ervaringen van scharrelvarkensbedrijven in de praktijk en vergelijkbare houderijvormen in het buitenland.In de verschillende hoofdstukken komt de beschikbare kennis van de verschillende aspecten (zoals milieu,economie,e.d.)aan de orde. Ook zijn de knelpunten benoemd die de ontwikkeling van een concurrerende scharrelvarkenshouderij belemmeren.In toekomstig (praktijk)onderzoek van het Praktijkonderzoek Veehouderij en collega-instellingen binnen Wageningen UR worden hiervoor oplossingen gezocht in samenwerking met de praktijk. Het themaboek biedt tevens veel informatie voor gangbare varkenshouders die overwegen om te schakelen naar de scharrelvarkenshouderij of elementen (bijv.stro)hiervan toe te passen in het huidige gangbare houderijsysteem.Het Praktijkonderzoek Veehouderij voorziet met het themaboek in een behoefte van een brede groep varkenshouders die inspeelt op veranderende wensen vanuit de maatschappij en nieuwe kansen in de markt.
  Effect structuurrijke voeders op technische resultaten en gezondheid van vleesvarkens
  Krimpen, M.M. van; Plagge, J.G. ; Bruininx, E.M.A.M. - \ 2001
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Rapport / Praktijkonderzoek Veehouderij 222) - 29
  varkensvoeding - voer - varkens - voersamenstelling - varkensvlees - varkenshouderij - ruwvoer (forage) - triticale - pig feeding - feeds - pigs - feed formulation - pigmeat - pig farming - forage - triticale
  Samenvattend kunnen we stellen dat het toevoegen van 10% tarwe of 10% triticale als *STAR-component in deze proef in tegenstelling tot vorige proeven geen effect had op dierprestaties en gezondheid.
  Ammoniakemissie bij onbeperkt gevoerde drachtige zeugen
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Plagge, J.G. ; Verdoes, N. - \ 2001
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Rapport / Praktijkonderzoek Veehouderij 209) - 12
  varkenshouderij - zeugen - zeugenvoeding - ammoniak - emissie - zwangerschap - kwaliteitsetikettering - pig farming - sows - sow feeding - ammonia - emission - pregnancy - quality labelling
  Op het Praktijkcentrum Raalte is nagegaan of het via eenvoudige aanpassingen in het huisvestingssysteem mogelijk is om bij drachtige zeugen, die onbeperkt gevoerd worden en 1,3 m 2 dichte vloer en 2,25 m 2 totaal vloeroppervlak tot hun beschikking hebben, mogelijk is om de ammoniakemissie te reduceren tot onder de drempelwaarde van Groen Label
  Humisolve als alternatief voor een antimicrobiele groeibevorderaar in voer voor gespeende biggen
  Krimpen, M.M. van; Plagge, J.G. ; Binnendijk, G.P. ; Kleij, A. ten - \ 2001
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Rapport / Praktijkonderzoek Veehouderij 204) - 14
  varkens - spenen - voedertoevoegingen - groeibevorderaars - antimicrobe-eigenschappen - humuszuren - organische zuren - pigs - weaning - feed additives - growth promoters - antimicrobial properties - humic acids - organic acids
  Op verzoek van Faust Bio-AG Inc. Europe te Nederweert heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van Humisolve e , een humuszuur, als alternatief voor AMGB.
  VF Appetite en V&V als alternatief voor een antimicrobiele groeibevorderaar in voer voor gespeende biggen
  Krimpen, M.M. van; Plagge, J.G. ; Binnendijk, G.P. ; Kleij, A. ten - \ 2001
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Rapport / Praktijkonderzoek Veehouderij 203) - 16
  varkens - spenen - voedertoevoegingen - groeibevorderaars - antimicrobe-eigenschappen - pigs - weaning - feed additives - growth promoters - antimicrobial properties
  Op verzoek van Manids Feed Ing BV te Veghel heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van VF Appetite e en V&V e , een combinatie van organische zuren, als alternatief voor AMGB
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.