Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 18 / 18

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Reuvers
Check title to add to marked list
A research roadmap for quantifying non-state and subnational climate mitigation action
Hsu, Angel ; Höhne, Niklas ; Kuramochi, Takeshi ; Roelfsema, Mark ; Weinfurter, Amy ; Xie, Yihao ; Lütkehermöller, Katharina ; Chan, Sander ; Corfee-Morlot, Jan ; Drost, Philip ; Faria, Pedro ; Gardiner, Ann ; Gordon, David J. ; Hale, Thomas ; Hultman, Nathan E. ; Moorhead, John ; Reuvers, Shirin ; Setzer, Joana ; Singh, Neelam ; Weber, Christopher ; Widerberg, Oscar - \ 2019
Nature Climate Change 9 (2019)1. - ISSN 1758-678X - p. 11 - 17.

Non-state and subnational climate actors have become central to global climate change governance. Quantitatively assessing climate mitigation undertaken by these entities is critical to understand the credibility of this trend. In this Perspective, we make recommendations regarding five main areas of research and methodological development related to evaluating non-state and subnational climate actions: defining clear boundaries and terminology; use of common methodologies to aggregate and assess non-state and subnational contributions; systematically dealing with issues of overlap; estimating the likelihood of implementation; and addressing data gaps.

Informatiemodel Landelijk Gebied (IMLG) ontwikkelversie concept 2009 : rapportage, aanbevelingen en advies
Bulens, J.D. ; Reuvers, M. - \ 2010
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2065) - 42
landbouwbeleid - informatie - modellen - informatieverspreiding - subsidies - agrarische bedrijfsvoering - nederland - landbouwpolitiek - informatieanalyse - bedrijfsinformatiesystemen - natuurbeheer - landschapsbeheer - agricultural policy - information - models - diffusion of information - subsidies - farm management - netherlands - agricultural politics - information analysis - management information systems - nature management - landscape management
Om tot een eerste versie van het IMLG (Informatie Model Landelijk Gebied) te komen is een inventarisatie gemaakt van de informatie die voor LNV relevant is. Dit is gedaan aan de hand van use cases uit de dagelijkse praktijk van LNV. Deze use cases zijn geprioriteerd om in een eerste stap tot het IMLG te komen. Er zijn twee belangrijke regelingen, de bedrijfstoeslagregeling (BTR) en de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) en de use case Dierziekte uitgewerkt in wat de ontwikkelversie IMLG (concept: 2009) is geworden. Geadviseerd is deze versie door te ontwikkelen naar een volledige operationele versie. Hiermee wordt informatie van zowel LNV als IPO vergelijkbaar en integreerbaar. Een IMLG kan daarmee niet tot alleen het domein van LNV gerekend worden. De toekomstige Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt een nieuwe referentiekaart voor geheel Nederland, en daarmee ook voor het landelijk gebied. In de doorontwikkeling van het IMLG zal nadrukkelijk naar een goede integratie van het IMLG en de Basisregistratie.
Retail kies vooral voor "bling bling" : "cheap & cheerful", de trend in verpakken onder beschermende atmosfeer
Reuvers, M. ; Thoden van Velzen, U. - \ 2009
Pakblad 31 (2009)5. - ISSN 1389-7381 - p. 4 - 5.
Using geo-standards in the Dutch spatial data infrastructure
Bulens, J.D. ; Vullings, L.A.E. ; Crompvoets, J.W.H.C. ; Reuvers, M. - \ 2007
In: 13th EC-GI&GIS Workshop, INSPIRE time: ESDI for the environment. - Porto (Portugal) : - p. 221 - 224.
The framework of standards for the Dutch SDI
Bulens, J.D. ; Vullings, W. ; Crompvoets, J.W.H.C. ; Reuvers, M. - \ 2007
- 7 p.
Verpakking voor nieuwe generatie levensmiddelen kan veel beter : foodsector maakt te weinig gebruik van verpakkingspotentie kunststof
Thoden Van Velzen, E.U. ; Reuvers, M. - \ 2007
Pakblad 29 (2007)1. - ISSN 1389-7381 - p. 8 - 8.
voedselverpakking - voedseltechnologie - verpakkingen - verpakkingsmaterialen - voedselindustrie - innovaties - tendensen - consumentenvoorkeuren - food packaging - food technology - wrappings - packaging materials - food industry - innovations - trends - consumer preferences
Volgens Dr. Ulphard Thoden van Velzen, verpakkingstechnoloog bij Wageningen Universiteit en Researchcentrum, is de verpakking van grote waarde voor de levensmiddelenscector. Ruim 2/3 deel van alle verpakkingen die op de markt komen zijn voor levensmiddelen bestemd. Er liggen grote kansen in deze markt, maar bedrijven ondervinden ook makkelijk grote verliezen in omzet en derving. Meer gestructureerde innovatieprocessen laten hogere slaagkansen zien. Wat zijn de trends en wat wil de consument?
Baanbrekende verpakkingsconcepten van karton
Reuvers, M. ; Wienk, I. - \ 2005
Pakblad 27 (2005)3. - ISSN 1389-7381 - p. 10 - 10.
verpakkingen - recycling - duurzaamheid (sustainability) - innovaties - verpakkingsmaterialen - karton - papier - polymeren - wrappings - sustainability - innovations - packaging materials - paperboard - paper - polymers
Binnen 35 onderzoekspartners in 13 EU-lidstaten loopt het grootste onderzoek naar duurzame verpakkingen van hernieuwbare grondstoffen (Sustainpack) ooit. Het gaat hierbij voornamelijk om verpakkingen van papier, karton en biopolymeren uit hout- en plantenvezels. Uitleg over de deelprojecten met commentaar van Ingrid Wienk van A&F, projectleider van het deelproject Communicatieve verpakkingen
Nieuwe spelregels voor verpakkingen : ATO voorspelt kleine revolutie
Reuvers, M. - \ 2003
Pakblad 25 (2003)3. - ISSN 1389-7381 - p. 6 - 6.
voedselbewaring - innovaties - verpakkingen - verpakken - voedingsmiddelen - food preservation - innovations - wrappings - packing - foods
ATO verwacht binnen een jaar veelbelovende doorbraken op het gebied van voedselconservering. Deze innovatieve technologieën stellen echter andere eisen aan het verpakken dan de conventionele conserveringsprocessen
Responses of benthic invertebrates to combined toxicant and food input in floodplain lake sediments
Haas, E.M. de; Reuvers, B. ; Moermond, C.T.A. ; Koelmans, A.A. ; Kraak, M.H.S. - \ 2002
Environmental Toxicology and Chemistry 21 (2002)10. - ISSN 0730-7268 - p. 2165 - 2171.
aquatische gemeenschappen - benthos - sediment - eutrofiëring - chironomus riparius - ongewervelde dieren - nederland - aquatische ecosystemen - uiterwaarden - ecotoxicologie - waal - aquatic communities - eutrophication - invertebrates - netherlands - aquatic ecosystems - river forelands - ecotoxicology - river waal
Benthic communities in floodplain lake ecosystems are often exposed to varying levels of both food and toxicants. Inhibition through toxicants of sensitive species and stimulation through increased amounts of food of opportunistic species have been observed in separate studies. The aim of this study was therefore to assess the responses of benthic invertebrates to combined food and contamination input. Hence, seven floodplain lakes located along the River Waal, The Netherlands, with different levels of food (being either phytoplankton or macrophyte dominated) and toxicants were selected. The responses of the sensitive mayfly Ephoron virgo and the opportunistic midge Chironomus riparius to these sediments were assessed in 10-d growth bioassays with both species and a 28-d emergence experiment with C. riparius
Optimizing the balance between false positive and false negative error probabilities of confirmatory methods for the detection of veterinary drug residues
Boer, W.J. de; Voet, H. van der; Ruig, W.G. de; Rhijn, J.A. ; Cooper, K.M. ; Kennedy, D.G. ; Patel, R.K.P. ; Porter, S. ; Reuvers, T. ; Marcos, V. ; Munoz, P. ; Bosch, J. ; Rodriguez, P. ; Grases, J.M. - \ 1998
The Analyst 98 (1998). - ISSN 0003-2654 - p. 109 - 114.
Ketenbeoordeling van verpakken 2. Systeem voor beoordeling milieu-aspecten.
Kooijman, J.M. ; Reuvers-Rijnders, M. ; Seters, A.P.R. van; Smink, G.C.J. - \ 1991
Voedingsmiddelentechnologie 24 (1991)25. - ISSN 0042-7934 - p. 37 - 40.
uitrusting - voedselindustrie - voedseltechnologie - verpakking - verpakkingsmaterialen - verpakken - milieuhygiëne - machines - equipment - food industry - food technology - packaging - packaging materials - packing - environmental hygiene
Total synthesis of (±)-3b-hydroxynagilactone F.
Reuvers, J.T.A. ; Groot, Ae. de - \ 1986
Journal of Organic Chemistry 51 (1986). - ISSN 0022-3263 - p. 4594 - 4599.
The total synthesis of 3b-hydroxy nagilactone F.
Reuvers, J.T.A. ; Groot, Ae. de - \ 1986
In: Abstr. 1st Belgian Organic Synthesis Symp., Namen (1986) P2A 18
The stereoselective synthesis of 3β‐acetoxy‐2aα,5aβ‐dimethyl‐3,4,5,5a,7,8,8aα,8bα‐octahydro‐2H‐naphtho[1,8‐bc]furan‐2,6(2aH)‐dione, an intermediate in the total synthesis of diterpene mono‐ and di‐lactones
Reuvers, J.T.A. ; Wijnberg, J.B.P.A. ; Groot, Ae. de - \ 1985
Recueil des travaux chimiques des Pays-Bas = Journal of the Royal Netherlands Chemical Society 104 (1985). - ISSN 0165-0513 - p. 16 - 18.
The total synthesis of 3Beta-hydroxynagilactone F
Reuvers, J.T.A. - \ 1985
Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): Æ. de Groot. - Wageningen : Reuvers - 136
diterpenoïden - synthese - diterpenoids - synthesis

The investigations described in this thesis deal with the total synthesis of physiologically active nor- and bisnorditerpenoid dilactones (fig.1).

The goal was to design a synthetic route for this class of natural products and its derivatives. From a retrosynthetic study of 3B-hydroxynagilactone F (42), which was chosen as target molecule, an approach, starting from ring B followed by annellation of ring A and ring C, seemed to offer good perspectives.

Methylcyclohexanedione was used as starting material, representing ring B, and Robinson annellation with carbomethoxymethylinylketone yielded the AB ring system. This product could be stereoselectively transformed into the trans-fused bicyclic ketone 116, a crucial intermediate in the total synthesis. The method which was developed for this transformation was also applied in the synthesis of the trimethyl-analogue of 116, an intermediate, used in the synthesis of natural Products, e.g. drimane type sequiterpenes.

Starting from 116 two possible routes were explored, which differed in the sequence of introduction of the two lactones varied. The first approach was the synthesis of the tricylic γ-lactone 117 and subsequent annellation of the δ-lactone. Different methods for the synthesis of 117 were investigated and ultimately introduction of a doubel bond, bromination, and cyclization resulted in the formation of the desired -lactone. The carbonyl function at C-9 can serve as handle for the annellation of 8-lactone.

Initially the annellation was investigated using 2,2- dimethylcyclohexanone as a model compound for ring B. Aldolcondensation at C-8, followed by a dehydration, afforded an alkylideneketone. The carbonatomes 11 and 12 were introduced by an addition of dilithio acetate at the carbonyl at C-9. Cyclization of the adduct gave the - lactone. The choice of the aldehyde determines the side-chain at C 14 and the method therefore offers the Possibility to vary the diterpenoid dilactones at this position.

This procedure was applied on the tricyclic γ-lactone 117. The results however were very disappointing. The introduction of the alkylidene side-chain could be nicely performed, but the addition of dilithio acetate failed. Once again it appeared that development of a method on a model compound is no guarantee for its applicability on more complicated compounds.

The second approach started with the bicyclic ketone 116 to which the δ-lactone was annellated. Now, this reaction sequence could be performed without any particular problem and afforded the tricyclic product 119, which was however a mixture of the αand β-isomer at C-14.

Treatment with base gave lactone opening to a diene carboxylic acid which upon irradiation stereoselectively afforded the
δ-lactone 195 with the correct configuration at C-14. As the γ-lactone had to be introduced in a later stage of the synthesis it was necessary to activate the C-6 position. Regioselective transformation of 195 into the 7(8),9(11)-dienolide is therefore essential.

Some methods have been investigated and the results are outlined in chapter 3. DDQ-dehydrogenation appeared to give the best results when applied on the tricyclic 7(8),9(11)-dienolide. A cyclization, analogous to that used in the synthesis of the
γ-lactone 117, was performed on the intermediate 203 and this resulted in the formation of a small amount of the methyl ether of 3β-hydroxynagilactone F. The synthetic and racemic 3β-hydroxynagilactone F (42) could be isolated after treatment of the ether with boron tribromide at low temperature.

The synthetic route, explored in this thesis leaves the possibility to vary the side chain C-14. Moreover, the substitution patern in ring A can be changed by functional group transformations, performed on the hydroxyl group Present in ring A.

Stereoselective synthesis of (+)-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydronaphthalen-1(2H)-ones via homogeneous hydrogenation of (+)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalenones
Reuvers, J.T.A. ; Groot, Ae. de - \ 1984
Journal of Organic Chemistry 49 (1984). - ISSN 0022-3263 - p. 1110 - 1113.
Synthesis of delta-substituted delta-lactones
Reuvers, J.T.A. ; Groot, Ae. de - \ 1982
Synthesis (1982). - ISSN 0039-7881 - p. 1105 - 1107.
Functionalized dienes via thermolysis of allylic sulfoxides
Groot, Ae. de; Jansen, B.J.M. ; Reuvers, J.T.A. ; Tedjo, E.M. - \ 1981
Tetrahedron Letters (1981). - ISSN 0040-4039 - p. 4137 - 4138.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.