Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 38

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Vormen van aangepaste landbouw in het COAL - studiegebied Herkenbosch - Vlodrop
  Righolt, J.W. ; Jong, T.A. de; Poel, K.R. de - \ 1990
  Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 49) - 68
  landbouw - landbouw bedrijven - natuurbescherming - graslanden - landbouwgrond - landschap - agrarische bedrijfsvoering - beleid - bedrijfsvoering - nederland - midden-limburg - agrarisch natuurbeheer - agriculture - farming - nature conservation - grasslands - agricultural land - landscape - farm management - policy - management - netherlands - midden-limburg - agri-environment schemes
  De agrarische structuur in het studiegebied Herkenbosch - Vlodrop
  Righolt, J.W. - \ 1988
  Wageningen : I.C.W. (ICW Nota 1899) - 33
  landbouwsituatie - economische situatie - nederland - midden-limburg - agricultural situation - economic situation - netherlands - midden-limburg
  De toepassing van AGREVAL op de verkavelingsproblematiek van melkveehouderijen : keuze van bedrijfsopzet, bedrijfsvoering en produktieniveau
  Righolt, J.W. - \ 1988
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1852) - 36
  Bedrijfstechnische en bedrijfseconomische aspecten van ontwatering en beregening van grasland
  Righolt, J.W. - \ 1988
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1853) - 55
  graslanden - beregening - drainage - bedrijfseconomie - grasslands - overhead irrigation - drainage - business economics
  Grondgebruik en verkaveling op 't Hackfort : verslag van enkele voor de agrarische bedrijfsvoering relevante aspecten ten behoeve van de COAL-gebiedsstudie
  Hemert, A.K. van; Righolt, J.W. - \ 1984
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1550) - 17
  agrarische bedrijfsvoering - graslanden - bedrijfsvoering - natuurbescherming - beleid - nederland - velden - gelderland - verkaveling - achterhoek - farm management - grasslands - management - nature conservation - policy - netherlands - fields - gelderland - land parcelling - achterhoek
  Agrarische inkomensschade door hoogspanningsmasten
  Righolt, J.W. - \ 1982
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1342) - 39
  elektriciteitsvoorzieningen - elektrische leidingen - productiekosten - electricity supplies - power lines - production costs
  Baten van bedrijfswegverharding op veenweidebedrijven : enkele modelberekeningen als aanzet tot een nadere discussie
  Righolt, J.W. - \ 1982
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1365) - 35
  hoogveengronden - bedrijfswegen - bestrating - veengronden - wegen - plattelandswegen - oppervlakten - moerasgronden - bog soils - farm roads - pavements - peat soils - roads - rural roads - surfaces - swamp soils
  Landbouw, natuur en landschap : een drie-eenheid?
  Righolt, J.W. - \ 1981
  Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Verspreide overdrukken / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 261) - 4
  Batenberekening voor de ruilverkaveling Weert - Stramproy met het rekenprogramma AGREVAL
  Reinds, G.H. ; Righolt, J.W. - \ 1979
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1079) - 27
  ruimtelijke ordening - landgebruik - ruilverkaveling - economie - gebruikswaarde - economische impact - nederland - limburg - physical planning - land use - land consolidation - economics - use value - economic impact - netherlands - limburg
  Relatieonderzoek landbouw-landschap : evaluatie van landschapsveranderingen als gevolg van landbouwkundige herinrichting : methode en eerste resultaten
  Righolt, J.W. ; Veer, A.A. de - \ 1977
  Wageningen : I.C.W. (Deelrapport. Projectstudie Midden-Brabant no. 8) - 40
  ruimtelijke ordening - landgebruik - ruilverkaveling - landbouw - landbouwgrond - landschap - nederland - noord-brabant - physical planning - land use - land consolidation - agriculture - agricultural land - landscape - netherlands - noord-brabant
  Het programma 'AGREVAL' ter berekening van de kosten en opbrengsten van het landbouwbedrijf in relatie tot landinrichting en bedrijfsverkaveling
  Righolt, J.W. ; Reinds, G.H. - \ 1977
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 987) - 14
  ontginning - landinrichting - land - ruimtelijke ordening - landgebruik - economie - gebruikswaarde - economische impact - plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - bedrijfsvoering - computer software - toepassingen - velden - verkaveling - reclamation - land development - land - physical planning - land use - economics - use value - economic impact - rural planning - rural development - management - computer software - applications - fields - land parcelling
  De toepassing van het programma AGREVAL
  Reinds, G.H. ; Righolt, J.W. - \ 1977
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 986) - 13
  ontginning - landinrichting - land - ruimtelijke ordening - landgebruik - plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - bedrijfsvoering - economie - gebruikswaarde - economische impact - computer software - toepassingen - velden - verkaveling - reclamation - land development - land - physical planning - land use - rural planning - rural development - management - economics - use value - economic impact - computer software - applications - fields - land parcelling
  Agrarische evaluatie van de laninrichting met het rekenprogramma AGREVAL
  Reinds, G.H. ; Righolt, J.W. - \ 1977
  Wageningen : ICW (Verspreide overdrukken / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 204) - 8
  Kosten en opbrengsten van het landbouwbedrijf in relatie tot landinrichting en bedrijfsverkaveling
  Righolt, J.W. ; Reinds, G.H. - \ 1976
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 902) - 56
  landbouwbedrijven - nederland - productiekosten - locatie - farms - netherlands - production costs - location
  Arbeidsbehoefte, machinekosten en produktie-omvang van het landbouwbedrijf in relatie tot de bedrijfsverkaveling
  Righolt, J.W. - \ 1974
  Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 839) - 38
  Regional approach to some farm management characteristics in relation to land layout
  Righolt, J.W. - \ 1973
  Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 778) - 6
  Begrotingsuitkomsten van bedrijven met natuurbeschermingsrestricties in de Lopikerwaard
  Righolt, J.W. - \ 1972
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 677) - 11
  bedrijfsresultaten in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - natuurbescherming - landbouwproductie - rentabiliteit - utrecht - lopikerwaard - grondwaterstand - weidevogels - farm results - farm management - nature conservation - agricultural production - profitability - utrecht - lopikerwaard - groundwater level - grassland birds
  Een confrontatie met wat verdergaande eisen vond plaats in de Lopikerwaard, waar de desbetreffende studiegroep de vraag kreeg voorgelegd, aan welke eisen een eventueel vogelreservaat in dit gebied zou moeten voldoen en welke consequenties hieruit voor de landbouw zouden voortvloeien. Daarbij kwam onder meer de wens naar voren naar een verhoogde waterstand, terwijl tevens voorkeur werd uitgesproken voor een meer gedifferentieerde maaidatum dan in de Eilandspolder was aangehouden. Bovendien moest met een ongunstiger ontsluiting van het gebied en zonder twijfel ook met een veel kleinere bedrijfsgrootte rekening worden gehouden dan in de Eilandspolder aan de berekeningen ten grondslag lag.
  Begrotingsuitkomsten van 45-, 60- en 75 ha bedrijven in de Eilandspolder bij variabele omvang van de gebruiksbeperking
  Righolt, J.W. - \ 1971
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 596) - 5
  landbouw - natuurreservaten - nationale parken - bedrijfsvoering - beleid - nederland - noord-holland - agriculture - nature reserves - national parks - management - policy - netherlands - noord-holland
  Agrarische exploitatiemogelijkheden in weidevogelgebieden
  Righolt, J.W. - \ 1971
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 649) - 11
  landbouw - natuurbescherming - beleid - bedrijfsvoering - agriculture - nature conservation - policy - management
  Bedrijfswegverharding : rapport van de Werkgroep Verharding Bedrijfswegen
  Righolt, J.W. - \ 1971
  Wageningen : I.L.R. (Publikatie / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie no. 152) - 70
  plattelandswegen - bedrijfswegen - wegen - bestrating - oppervlakten - nederland - rural roads - farm roads - roads - pavements - surfaces - netherlands
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.