Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 17 / 17

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Vogelrichtlijnrapportage 2013-2018 van Nederland : status en trends van soorten
  Kleunen, A. van; Roomen, M. van; Winden, E. van; Hornman, M. ; Boele, A. ; Kampichler, C. ; Zoetebier, D. ; Sierdsema, H. ; Turnhout, C. van - \ 2020
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 172) - 72
  In dit rapport wordt verslag gedaan van de bepaling van de statusinformatie van vogels in Nederland voor Annex B van de Vogelrichtlijnrapportage 2013-2018. De rapportage wordt zes-jaarlijks uitgevoerd als verplichting onder de Europese Vogelrichtlijn (Artikel 12). Behalve een algemene rapportage moet ook specifieke informatie over de populatiestatus van alle broedvogels en een set van doortrekkende of overwinterende vogelpopulaties worden ingevuld: populatieschattingen, aantalsontwikkeling, verspreidings(veranderingen), drukfactoren, bedreigingen en beschermingsmaatregelen. In dit rapport worden de werkwijze en resultaten van de Nederlandse Vogelrichtlijnrapportage gegeven voor het Annex B deel: status en trends van soorten, exclusief de onderdelen 6 en 10.---This report describes the determination of the status information on bird species in the Netherlands for the Annex B part of the Birds Directive Report 2013–2018. These reports are prepared every six years under Article 12 of the EU Birds Directive. Besides the General Report, specific information also has to be provided on the population status of all breeding birds and a set of migrating and wintering bird populations: population size and trends, distribution and trend, and pressures, threats and conservation measures. This report explains the methods used and results obtained for the Netherlands Birds Directive Report for the Annex B part: Status and trends of species, excluding sections 6 and 10.
  Changes in the waterbird community of the Parc National du Banc d’Arguin, Mauritania, 1980–2017
  Oudman, Thomas ; Schekkerman, Hans ; Kidee, Amadou ; Roomen, Marc Van; Camara, Mohamed ; Smit, Cor ; Horn, Job Ten; Piersma, Theunis ; El-Hacen, El-Hacen Mohamed - \ 2019
  Bird Conservation International (2019). - ISSN 0959-2709 - p. 1 - 16.
  banc-darguin - bird census - global change - east atlantic flyways - NMDS - population decline - shorebirds - waterbird community
  The Parc National du Banc d’Arguin in Mauritania hosts the largest concentrations of coastal waterbirds along the East Atlantic Flyway. In spite of this importance, a review of the changes in the numbers of waterbirds in the area is lacking since the first complete count in 1980. Here we analysed the seven complete waterbird counts made since then, and the additional yearly counts made in one subunit (Iwik region) since 2003.We present evidence for changes in the community composition of waterbirds over the past four decades. Total waterbird numbers showed a decrease between 1980 and 2017, with only Great White Pelican Pelecanus onocrotalus showing a significant
  increase in numbers. Five species showed significant declines: Long-tailed Cormorant Phalacrocorax africanus, Red Knot Calidris canutus, Bar-tailed Godwit Limosa lapponica, Eurasian Curlew Numenius arquata, and Western Marsh Harrier Circus aeruginosus. In the remaining species, the variation in numbers between counts was too large, and the number of complete counts too small, for trends to be detected. The yearly counts at Iwik region also showed sharp decreases in the numbers of Red Knot, Bar-tailed Godwit, and Marsh Harrier, but not of Long-tailed Cormorant and Eurasian Curlew. A multivariate analysis revealed a significant effect of year on species composition, which was caused mainly by changes in the species depending on the intertidal mudflats for feeding (generally in decline) vs. the species depending on fish and crustaceans in the sublittoral and offshore zones (often showing increases).
  Defining and applying the concept of Favourable Reference Values for species habitats under the EU Birds and Habitats Directives : examples of setting favourable reference values
  Bijlsma, R.J. ; Agrillo, E. ; Attorre, F. ; Boitani, L. ; Brunner, A. ; Evans, P. ; Foppen, R. ; Gubbay, S. ; Janssen, J.A.M. ; Kleunen, A. van; Langhout, W. ; Pacifici, M. ; Ramirez, I. ; Rondinini, C. ; Roomen, M. van; Siepel, H. ; Swaaij, C.A.M. van; Winter, H.V. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research report 2929) - 219
  Defining and applying the concept of Favourable Reference Values for species habitats under the EU Birds and Habitats Directives : technical report
  Bijlsma, R.J. ; Agrillo, E. ; Attorre, F. ; Boitani, L. ; Brunner, A. ; Evans, P. ; Foppen, R. ; Gubbay, S. ; Janssen, J.A.M. ; Kleunen, A. van; Langhout, W. ; Noordhuis, R. ; Pacifici, M. ; Ramirez, I. ; Rondinini, C. ; Roomen, M. van; Siepel, H. ; Winter, H.V. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research report 2928) - 93
  Advies over de Natura 2000-doelensystematiek en Natura 2000-doelen : Een oriënterende studie ter onderbouwing van de evaluatie van de Natura 2000-doelensystematiek en Natura 2000-doelen
  Schmidt, A.M. ; Kleunen, A. van; Kuiters, L. ; Janssen, J.A.M. ; Bijlsma, R.J. ; Roomen, M. van; Vreeswijk, T. van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2779A) - 89
  In dit rapport wordt verslag gedaan van een verkennend onderzoek ten behoeve van de evaluatie van de Natura 2000-doelensystematiek en Natura 2000-doelen. Advies wordt gegeven over verbeteringen in wijze van formulering van de Natura-doelen en over het bijstellen van de Natura-doelen vanwege de ontwikkelingen die tussentijds (vanaf 2006 tot 2015) hebben plaatsgevonden en op basis van de huidige kennis en informatie.
  Advies over correcties en bijstellingen van Natura 2000-doelen : Achtergronddocument bij het rapport Advies over de Natura 2000 doelensystematiek en Natura 2000-doelen
  Kleunen, A. van; Roomen, M. van; Janssen, J.A.M. ; Kuiters, A.T. ; Winden, E. van; Boele, A. ; Schmidt, A.M. ; Vreeswijk, T. van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2779C) - 233
  n dit rapport is onderzocht of de Natura 2000-doelen op landelijk en gebiedsniveau gecorrigeerd en/of bijgesteld moeten worden. Enerzijds betreffen het bijstellingen op basis van de veranderingen die hebben plaatsgevonden tussen 2006 en 2015 onder invloed van nieuwe vestiging van soorten of herintroducties, anderzijds betreffen het correcties op basis van voortschrijdend inzicht, nieuwe kennis en verbeterde informatie. Op basis van de actueelste informatie en kennis zijn de Natura 2000-doelen voor de vogelsoorten van de Vogelrichtlijn en habitattypen (Annex I) en soorten (Annex II) van de Habitatrichtlijn geëvalueerd. Advies wordt gegeven over het bijstellen en corrigeren van de Natura 2000-doelen landelijk en op gebiedsniveau.
  Ecologische gegevens van vogels voor Standaard Gegevensformulieren Vogelrichtlijngebieden
  Kleunen, A. van; Roomen, M. ; Bremer, L. van den; Lemaire, A.J.J. ; Vergeer, J.W. ; Winden, E. van - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 2) - 163
  vogelrichtlijn - habitats - gegevens verzamelen - natura 2000 - nederland - birds directive - habitats - data collection - natura 2000 - netherlands
  In dit rapport wordt verslag gedaan van de ecologische beoordeling van Vogelrichtlijngebieden voor de vogels voor de Standaard Gegevensformulieren. Na een beschrijving van de gevolgde werkwijze om de populatie, behoudsstatus, isolatie en algemene beoordeling te bepalen, worden in tabelvorm per soort voor alle relevante Vogelrichtlijngebieden de beoordelingen gepresenteerd
  Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2009 en 2010
  Kleunen, A. van; Koffijberg, K. ; Oosterbeek, K. ; Nienhuis, J. ; Jong, M.L. de; Smit, C.J. ; Roomen, M. ; Boer, P. - \ 2012
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 346) - 55
  broedvogels - broeden - monitoring - waddenzee - kustgebieden - noord-nederland - breeding birds - incubation - monitoring - wadden sea - coastal areas - north netherlands
  Sinds 2005 worden in de Waddenzee jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van een aantal karakteristieke kustbroedvogels. Hiervoor worden tien vogelsoorten gevolgd die representatief worden geacht voor specifieke habitats en voedselgroepen. Het reproductiemeetnet Waddenzee wordt uitgevoerd als een ‘early warning systeem’ om het reproducerend vermogen van de vogelpopulaties in de Waddenzee te volgen en de achterliggende processen van populatieveranderingen te doorgronden en fungeert als een wezenlijke aanvulling op de monitoring van aantallen en aantalsveranderingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van trilaterale afspraken met Duitsland en Denemarken (TMAP). De resultaten uit 2009 en 2010 laten zien dat veel soorten kustbroedvogels op dit moment een relatief laag broedsucces hebben. Vooral voor Eider, Scholekster, Kluut, Visdief en Noordse Stern geldt dat er te weinig jongen vliegvlug worden om de populatie op peil te houden. De slechte broedresultaten worden veroorzaakt door verschillende factoren. Eén daarvan is overstromingen als gevolg van hoog water gedurende het broedseizoen. Ook worden in de nestfase veel broedvogels slachtoffer van predatie van legsels, met name door Vos en Bruine Rat. Daarnaast speelt een te geringe voedselbeschikbaarheid een rol
  Glycosphingolipids and insulin resistance
  Aerts, J.M. ; Boot, R.G. ; Eijk, M. van; Groener, J. ; Bijl, N. ; Lombardo, E. ; Bietrix, F.M. ; Dekker, N. ; Groen, A.K. ; Ottenhof, M. ; Roomen, C. ; Aten, J. ; Serlie, M. ; Langeveld, M. ; Wennekes, T. ; Overkleeft, H.S. - \ 2011
  In: Sphingolipids and Metabolic Disease Landes Bioscience and Springer Science+Business Media - p. 99 - 119.
  Aantalontwikkelingen van wadvogels in de Nederlandse Waddenzee in 1990-2008 : verschillen tussen oost en west (themanummer Waddenzee)
  Ens, B.J. ; Winden, E.A.J. ; Turnhout, C.A.M. van; Roomen, M.W.J. van; Smit, C.J. ; Jansen, J.M. - \ 2010
  Limosa 82 (2010)3/4. - ISSN 0024-3620 - p. 100 - 112.
  vogels - kustgebieden - wadden - waadvogels - birds - coastal areas - tidal flats - waders
  In het begin van de jaren negentig werd de Waddenzee getroffen door de grote schelpdiercrisis. Droogvallende mosselbanken verdwenen bijna allemaal en de kokkelbestanden bereikten een historisch dieptepunt. Sindsdien zijn de schelpdierbestanden op de droogvallende platen beter beschermd en heeft ook herstel plaatsgevonden. Je zou verwachten dat dit doorwerkt in de aantallen wadvogels die de Waddenzee bevolken. Maar is dat ook zo?. Een bijdrage van SOVON en IMARES
  Populatieomvang van ganzen en Smienten en verspreiding binnen Nederland : ontwikkeling in populatieomvang op relevant flyway niveau en verdeling over Nederland, met name binnen en buiten opvanggebieden - Seizoen 2005/2006
  Bommel, F.P.J. van; Ebbinge, B.S. ; Kwak, R.G.M. ; Jeugd, H.J. ; Winden, E. van; Roomen, M. - \ 2006
  Wageningen : Alterra - 92
  vogels - ganzen - populatiedynamica - inventarisaties - agrarisch natuurbeheer - birds - geese - population dynamics - inventories - agri-environment schemes
  Het Beleidskader Faunabeheer richt zich op de opvang van ganzen en Smienten in foerageergebieden. Met behulp van flankerende verjaging worden de beleidskadersoorten geconcentreerd in foerageergebieden. Ter evaluatie van het opvangbeleid is gekeken of er een negatieve invloed bestaat op de aantallen overwinteraars, en daarnaast of deze te concentreren zijn in foerageergebieden. Uitspraken over de internationale aantalsontwikkeling zijn gezien de onvolledigheid van IWC gegevens niet mogelijk. Landelijke trends van Smient, Kolgans en Grauwe gans zijn respectievelijk; stabiel, matige toename en sterke toename. In het seizoen 2005/2006 werd 44% van de ganzen en 13% van de Smienten opgevangen, daarnaast verbleven achtereenvolgens nog eens 20% en 45% in natuurgebieden. Hoewel het percentage overwinteraars dat zich binnen de foerageergebieden bevond hoger was dan in het voorgaande seizoen, is het verschil niet significant. Onderzoek van Alterra met SOVON
  Trends van benthivore watervogels in de Nederlandse Waddenzee 1975-2002: grote verschillen tussen schelpdiereneters en wormeneters
  Roomen, M.W.J. van; Turnhout, C. van; Winden, E. van; Koks, B. ; Goedhart, P.W. ; Leopold, M.F. ; Smit, C. - \ 2005
  Limosa 78 (2005)1. - ISSN 0024-3620 - p. 21 - 38.
  vogels - populatie-ecologie - schaal- en schelpdierenvisserij - wadden - birds - population ecology - shellfish fisheries - tidal flats
  Onlangs werden de effecten van grootschalige schelpdiervisserij op het ecosysteem onderzocht. Uit één van de rapporten blijkt, dat de samenstelling en het sediment en als gevolg daarvan de bodemfauna zijn veranderd, mede door toedoen van de schelpdiervisserij. Van diverse voorkomende vogels, zoals: Bergeend, Eider, Scholekster, Kluut, Bontbekplevier, Zilverplevier, KanoetDrieteenstrandloper, Bonte Standloper, Rosse Grutto, Wulp, Zwarte Ruiter, Tureluur, Groenpootruiter, Steenloper, Kokmeeuw, Stormmeeuw en Zilvermeeuw wordt hun ontwikkeling de afgelopen decennia kort geschetst
  Langjarige trends in aantallen wadvogels, in relatie tot de kokkelvisserij en het gevoerde beleid in deze; eindverslag EVA II (evaluatie schelpdiervisserij tweede fase) deelproject C2
  Leopold, M.F. ; Smit, C.J. ; Goedhart, P.W. ; Roomen, M.W.J. van; Winden, A.J. van; Turnhout, C. van - \ 2004
  Wageningen : Alterra (SOVON-onderzoeksrapport 2004/07) - 165
  vogels - populatiedynamica - schaal- en schelpdierenvisserij - cardiidae - beleid - milieueffect - voedingsgedrag - nederland - waddenzee - birds - population dynamics - shellfish fisheries - cardiidae - policy - environmental impact - feeding behaviour - netherlands - wadden sea
  Dit rapport beschrijft een analyse van de resultaten van circa 30 jaar hoogwater-vogeltellingen in de Waddenzee, tegen de achtergrond van de mechanische kokkelvisserij in dit gebied en het gevoerde beleid in deze, met name het sluiten van grote gebieden voor deze visserij in 1993. Deze maatregel heeft niet het gewenste effect gehad. De aantallen van de schelpdieretende soorten (Scholekster, Kanoet, Eidereend en Zilvermeeuw) zijn teruggelopen, die van de Scholekster nog het hardst in de gesloten gebieden (maar die van Kanoeten het hardst in de open gebieden). Hier staat een algemene toename van wormen-etende soorten wadvogels tegenover, die het sterkst is geweest in de open en gemengde gebieden. Meer succes lijken de meer recente, aanvullende gebiedssluitingen van 1998 te hebben gehad. Hierbij werden vooral rijke delen van het wad, waar zich mosselbanken begonnen te ontwikkelen, gesloten. Juist deze rijke delen bleken voor allerlei wadvogels, (schelpdier-eters, wormen-eters en ook vogels met een meer gemengd dieet) van groot belang en hier werden merendeels positieve ontwikkelingen in de aantallen gevonden.
  Body mass patterns of little stints at different latitudes during incubation and chick-rearing
  Tulp, I. ; Schekkerman, H. ; Chylarecki, P. ; Tomkovich, P. ; Soloviev, M. ; Bruinzeel, L. ; Dijk, K. van; Hildén, O. ; Hötker, H. ; Kania, W. ; Roomen, M. van; Sikora, A. ; Summers, R. - \ 2002
  Ibis 144 (2002)1. - ISSN 0019-1019 - p. 122 - 134.
  fauna - broedgedrag - ecologie - fauna - ornithologie - poolgebied - steltlopers - strandloper - Europa - Rusland - Noorwegen
  Due to the 'double-clutch' mating system found in the arctic-breeding Little Stint Calidris minuta, each parent cafes for a clutch and brood alone. The resulting constraint on feeding time, combined with the cold climate and a small body size, may cause energetic bottlenecks. Based on the notion that mass stores in birds serve as an 'insurance' for transient periods of negative energy balance, but entail certain costs as well, body mass may vary in relation to climatic conditions and stage of the breeding cycle. We studied body mass in Little Stints in relation to breeding stage and geographical location, during 17 expeditions to 12 sites in the Eurasian Arctic, ranging from north Norway to north-east Taimyr. Body mass was higher during incubation than during chick-rearing. Structural size, as estimated by wing length, increased with latitude. This was probably caused by relatively more females (the larger sex) incubating further north, possibly after leaving a first clutch to be incubated by a male further south. Before and after correction for structural size, body mass was strongly related to latitude during both incubation and chick-rearing. In analogy to a similar geographical pattern in overwintering shorebirds, we interpret the large energy stores of breeding Little Stints as an insurance against periods of cold weather which are a regular feature of arctic summers. Climate data showed that the risk of encountering cold spells lasting several days increases with latitude over the species' breeding range, and is larger in June than in July. Maintaining these stores is therefore less necessary at southern sites and during the chick-rearing period than in the incubation period. When guarding chicks, feeding time is less constrained than during incubation, temperatures tend to be higher than in the incubation period, reducing energy expenditure, and the availability of insect prey reaches a seasonal maximum. However, the alternative interpretation that the chick-tending period is more energetically stressful than the incubation period, resulting in a negative energy balance for the parent, could not be rejected on the present evidence.
  Growth, behaviour of broods and weather-related variation in breeding productivity of curlew sandpipers Calidris ferruginea
  Schekkerman, H. ; Roomen, M.J.W. van; Underhill, L.G. - \ 1998
  Ardea 86 (1998)2. - ISSN 0373-2266 - p. 153 - 168.
  Growth and survival of chicks and movements of broods were studied in Curlew Sandpipers in N.E. Taimyr, Siberia, in 1991. Breeding was synchronised, 73% of 30 clutches hatching during 10-15 July. Nests were distributed clumped in dry frost-heaved tundra. Broods were tended by females only and moved from the nest sites to low-lying wet areas up to 2.4 km away during the first week of life. Here, they often formed aggregations of 2-6 broods with females cooperating in predator defence. In 1991 (a lemming peak year), both clutch and chick survival were high, and breeding productivity was c. 2 fledglings per female. Chicks fledged in 14-16 days, and body mass growth was best described by a logistic curve. The growth rate constant K-L was 0.314, which ishigh compared to similar-sized waders studied elsewhere. Growth rate was reduced during cold weather, as was the availability of surface-active arthropods which form the main food source for chicks. Effects of weather on chick survival and breeding productivity were examined by correlating data on annual variation in the proportion of juveniles among wintering birds in South Africa with 18 years of summer weather records from the core of the Taimyr breeding area. After allowing for an effect of three-yearly cyclic variation in lemming abundance on predation of eggs and young by arctic foxes and skuas, breeding productivity was positively correlated with mean temperature in Taimyr during 11-20 July, the period when most young chicks are present in the tundra. Weather thus seems to have effects on chick survival both widespread and large enough to be detected in the wintering areas, and the combination of (inferred) predation pressure and weather conditions during the hedging period explains a large part of the variation in breeding productivity found in this species. We found no correlations between productivity and weather during the pre-laying period, in contrast to several studies on arctic-breeding geese. VA:IBN
  Growth of little stint Calidris minuta chicks on the Taimyr peninsula, Siberia
  Schekkerman, H. ; Nehls, G. ; Hötker, H. ; Tomkovich, P.S. ; Kania, W. ; Chylarecki, P. ; Soloviev, M. ; Roomen, M. van - \ 1998
  Bird Study 1 (1998). - ISSN 0006-3657 - p. 77 - 84.
  Populatieschattingen en 1%-normen voor in Nederland voorkomende watervogelsoorten: voorstellen voor standaardisatie
  Meininger, P.L. ; Schekkerman, H. ; Roomen, M.W.J. van - \ 1995
  Limosa 68 (1995)1. - ISSN 0024-3620 - p. 41 - 48.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.