Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 18 / 18

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Identification of drug metabolites in human plasma or serum integrating metabolite prediction, LC–HRMS and untargeted data processing.
  Jacobs, P.L. ; Ridder, L.O. ; Ruijken, M. ; Rosing, H. ; Jager, N.G.L. ; Beijnen, J.H. ; Bas, R.R. ; Dongen, W.D. van - \ 2013
  Bioanalysis 5 (2013)17. - ISSN 1757-6180 - p. 2115 - 2128.
  ionization mass-spectrometry - preclinical safety - major metabolite - in-vivo - disposition - excretion - pharmacokinetics - inhibitor - annotation - validation
  Background: Comprehensive identification of human drug metabolites in first-in-man studies is crucial to avoid delays in later stages of drug development. We developed an efficient workflow for systematic identification of human metabolites in plasma or serum that combines metabolite prediction, high-resolution accurate mass LC–MS and MS vendor independent data processing. Retrospective evaluation of predictions for 14 14C-ADME studies published in the period 2007–January 2012 indicates that on average 90% of the major metabolites in human plasma can be identified by searching for accurate masses of predicted metabolites. Furthermore, the workflow can identify unexpected metabolites in the same processing run, by differential analysis of samples of drug-dosed subjects and (placebo-dosed, pre-dose or otherwise blank) control samples. To demonstrate the utility of the workflow we applied it to identify tamoxifen metabolites in serum of a breast cancer patient treated with tamoxifen. Results & Conclusion: Previously published metabolites were confirmed in this study and additional metabolites were identified, two of which are discussed to illustrate the advantages of the workflow.
  Quantification of sulfur aroma compounds in Maillard model reaction systems of different composition
  Jublot, L. ; Rosing, E.A.E. ; Blom, L. van der; Desclaux, G. ; Martins, S.I.F.S. ; Batenburg, A.M. ; Smit, G. - \ 2010
  In: Expression of multidisciplinary flavour science / Blank, I., Wüst, M., Yeretzian, C, Interlaken, Switzerland : Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften - p. 569 - 572.
  Meat flavour generation in Maillard complex model systems
  Martins, S.I.F.S. ; Desclaux, G. ; Leussink, A. ; Rosing, E.A.E. ; Jublot, L. ; Smit, G. - \ 2010
  In: Expression of multidisciplinary flavour science / Blank, I, Wust, M, Yeretzian, C, Interlaken, Switzerland : Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften - p. 293 - 296.
  Meat flavour generation in Maillard complex model systems
  Martins, S.I.F.S. ; Desclaux, G. ; Leussink, A. ; Rosing, E.A.E. ; Jublot, L. ; Smit, G. - \ 2008
  Quantification of sulfur aroma compounds in Maillard model reaction systems of different composition
  Jublot, L. ; Rosing, E.A.E. ; Blom, L. van der; Desclaux, G. ; Martins, S.I.F.S. ; Batenburg, A.M. ; Smit, G. - \ 2008
  Actualisatie en modernisering van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000; een test in de omgeving van Helmond
  Rosing, H. ; Thijssen, G.L. ; Brouwer, F. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1057) - 54
  bodemclassificatie - bodemtypen - kaarten - tests - nederland - bodemkarteringen - noord-brabant - cartografie - soil classification - soil types - soil surveys - maps - tests - netherlands - noord-brabant - mapping
  In dit rapport wordt de aanleiding tot en de methode van het actualiseren en moderniseren van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, in een proefgebied ten noorden van Helmond beschreven. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van hulpinformatie, waarvan als belangrijkste de oude bodemkaart en het Actueel Hoogtebestand van Nederland genoemd mogen worden. Daarnaast is nog gebruik gemaakt van resultaten van de veenkartering, de geomorfologische kaart en de historische grondgebruikskaart. Met behulp van de hulpinformatie is gebleken dat de bodemgrenzen nauwkeuriger kunnen worden ingetekend en dat voor aanvang van het veldwerk al locaties kunnen worden gesignaleerd waaraan tijdens de uitvoering extra aandacht moet worden gegeven. De resultaten van het onderzoek zijn in dit rapport beschreven en op een nieuwe bodemkaart vastgelegd. In een tabel zijn de veranderingen in oppervlakte van de onderscheiden bodemeenheden op de oude en nieuwe kaart weergegeven
  Definitiestudie inventarisatie bodemkundige aardkundige waarden; signalering van kenmerkende bodemkundige gebieden in de provincies Noord-Holland en Overijssel
  Rosing, H. ; Vries, F. de; Koomen, A.J.M. ; Maas, G.J. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 538) - 96
  bodemtypen - bodemkarteringen - gebruikswaarde - bodemmorfologie - bodemmorfologische kenmerken - nederland - ruimtelijke ordening - landschap - kaarten - noord-holland - overijssel - aardkunde - bodemkunde - geomorfologie - landschapsbeleid - soil types - soil surveys - use value - soil morphology - soil morphological features - netherlands - physical planning - landscape - maps - noord-holland - overijssel
  Door het digitale bestand van de geogenetische indeling van Nederland te combineren met het digitale bestand van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, is voor de provincies Noord-Holland en Overijssel een kwantitatief onderbouwd overzicht samengesteld van de aard en ligging van bodemkundig kenmerkende gebieden in deze provincies. De bodemkaart, schaal 1 : 50 000, is daarvoor sterk vereenvoudigd. De bodemtypen die kenmerkend zijn voor de diverse morfopatronen zijn in een overzicht opgenomen, waarbij hun relatieve waarde is aangegeven. De ligging van de kenmerkende gebieden is aangegeven op signaleringskaarten. De resultaten zijn bruikbaar voor het specifieke en het generieke landschapsbeleid. De kaarten kunnen gebruikt worden voor het samenstellen van een nationale beleidskaart aardkundige waarden.
  De bodemgesteldheid van de aanpassingsinrichting Ade : resultaten van een bodemgeografische onderzoek
  Rosing, H. ; Brouwer, F. ; Pleijter, M. - \ 2000
  Wageningen : Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte (SC-rapport 700) - 76
  bodemgeschiktheid - bodemkarteringen - kaarten - geologie - ruilverkaveling - nederland - bodemtypen - zuid-holland - soil suitability - soil surveys - maps - geology - land consolidation - netherlands - soil types - zuid-holland
  De bodemgesteldheid van de aanpassingsinrichting Ade; resultaten van een bodemgeografisch onderzoek
  Rosing, H. ; Brouwer, F. ; Pleijter, M. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (SC-rapport 700) - 76 p.
  Het gebied van de aanpassingsinrichting Ade bestaat voor ca. 2/3 van de oppervlakte cultuurgronden uit bovenlandgronden en voor het overige deel uit droogmakerijgronden. Het gehele gebied raakte in het begin van het Holoceen bedekt met veen (Basisveen), waarop later door verdere stijging van de zeespiegel zavel en klei (Afzettingen van Calais) tot afzetting kwam. Nadat zich langs de kust een min of meer gesloten systeem van strandwallen had ontwikkeld, nam de invloed van de zee af en werden de omstandigheden voor de vorming van veen weer gunstig. Tot aan het eind van het Subboreaal kon zich een dik veenpakket ontwikkelen. Hierna was de zeespiegel weer zover gestegen dat weer zavel en klei tot afzetting kwam (Afzettingen van Duinkerke). Het bovenlandwerd nu met een dunne laag zavel of klei overdekt, waarbij het materiaal voornamelijk via voormalige veenstroompjes werd aangevoerd. De dikste kleipakketten worden in en langs deze stroompjes aangetroffen. In de droogmakerijen heeft de zee waarschijnlijkminder invloed gehad. Hier ontstond ten slotte veenmosveen, dat later voor de turfbereiding werd gebruikt. Ter plaatse ontstonden plassen, die aan het eind van de 18e en het begin van de 19e eeuw zijn drooggemalen. Bijna overal bestaat de bovengrond uit een toemaakdek, waardoor de gronden een eerdlaag hebben gekregen. De grootste oppervlakte, zowel in het bovenland als in de droogmakerijen, bestaan uit koopveengronden, weideveengronden, liedeerdgronden en leek-/woudeerdgronden. De fluctuatie van het grondwater is gering vanwege de goede polderpeilbeheersing.
  Actualisatie Gt-kaarten 1 : 50.000 Drents deel kaartbladen 16 Oost (Steenwijk) en 17 West (Emmen)
  Finke, P.A. ; Groot Obbink, D.J. ; Rosing, H. - \ 1996
  Wageningen : SC-DLO (Rapport / DLO-Staring Centrum 439) - 46
  hoogveengronden - veengronden - moerasgronden - grondwaterspiegel - nederland - bodemkarteringen - kaarten - drenthe - bog soils - peat soils - swamp soils - water table - soil surveys - maps - netherlands - drenthe
  De grondwatertrappenkaarten van de provincie Drenthe zijn geactualiseerd en er is een veendiktekaart gemaakt. Daartoe zijn op aselecte plaatsen de gemiddeld hoogste en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GHG resp. GLG) en de veendikte vastgesteld. Plaatselijk zijn de grondwaterstanden sterk gedaald. Algemeen geldt een verlaging van de GHG in de gebieden met voorheen grondwatertrap III en V tot dieper dan 25 cm. Grondwatertrap I en II komen nergens meer als vlak voor. De oppervlakte veengronden is met 80% afgenomen, maar het restant lijkt niet onmiddellijk door oxydatie te worden bedreigd. De eveneens afgenomen oppervlakte moerige gronden zal waarschijnlijk wel verder afnemen door oxydatie van veen.
  Bodemfysische schematisatie van het Fochteloerveen en omliggende landbouwgronden
  Stolte, J. ; Rosing, H. ; Veldhuizen, A. - \ 1995
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 382) - 55
  veengronden - bodemwater - nederland - holoceen - postglaciale perioden - pleistoceen - friesland - peat soils - soil water - netherlands - holocene - postglacial periods - pleistocene - friesland
  Voor het natuurgebied Fochteloërveen en omliggende landbouwgronden is een bodemfysische schematisering gemaakt om bodemfysische gegevens beschikbaar te krijgen voor modelinvoer. Voor de omliggende landbouwgronden zijn bestaande bodemkaarten op verschillende schalen gebruikt. Voor het natuurgebied is een detailkartering uitgevoerd. Voor de onderscheiden horizonten zijn Staringreeks-bouwstenen geselecteerd. Voor de horizonten waarvoor dit niet mogelijk was, zijn nieuwe bouwstenen samengesteld op basis van metingen uit vergelijkbare gebieden. Door bestaande gegevenssets te gebruik kan een fysische schematisering worden uitgevoerd. Een gevoeligheidsanalyse zal aantonen of de basisgegevens nauwkeurig genoeg zijn en of de gekozen schaal volstaat.
  Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000; toelichting bij de kaartbladen blad 9 West Texel (gedeeltelijk) - 14 West Medemblik, blad 14 Oost Medemblik - 15 West Stavoren (Noordhollands gedeelte), blad 19 West Alkmaar
  Rosing, H. - \ 1995
  Wageningen : SC-DLO - 246 p.
  soil surveys - maps - netherlands - noord-holland - dutch wadden islands
  In het zuidoosten van blad 19 West liggen veengronden; in de duingebieden langs de kust en in een brede strook daarachter zandgronden. In de Wieringermeer liggen in de noordelijke helft zeezandgronden; op het voormalige eiland Wieringen pleistocene zandgronden. Op de zeezandgronden is de bloembollenteelt dominant. Het overige deel van het gebied bestaat voornamelijk uit zeekleigronden, die in de Wieringermeer dikwijls zeer complex zijn. De toelichting beschrijft de geologische ontstaanswijze en de ontwikkeling van het cultuurlandschap, evenals de eenheden van de bodemkaart. De bodemgeschiktheid van de gronden voor akkerbouw, weidebouw, bosbouw en bloembollenteelt staat in tabellen.
  Bodemkaart van Nederland 1 : 50.000 : toelichting bij kaartblad 21 oost Zwolle
  Kuijer, P.C. ; Rosing, H. - \ 1994
  Wageningen : DLO-Staring Centrum - 175
  bodemkarteringen - kaarten - landschap - nederland - natuurlandschap - overijssel - soil surveys - maps - landscape - netherlands - natural landscape - overijssel
  Bodemkaart van Nederland schaal 1 : 50000 : toelichting bij de herziene kaartbladen 59 Peer en 60 West en Oost - Sittard
  Damoiseaux, J.H. ; Rosing, H. ; Steur, G.G.L. ; Heijink, W. ; Bakker, H. de; Boersma, O.H. ; Hamming, C. - \ 1993
  Wageningen : DLO-Staring Centrum - 11
  bodemkarteringen - kaarten - nederland - limburg - soil surveys - maps - netherlands - limburg
  Bodemkaart van Nederland schaal 1 : 50.000 : toelichting bij de kaartbladen 41 West Aalten en 41 Oost Aalten
  Harbers, P. ; Rosing, H. ; Steur, G.G.L. ; Heijink, W. - \ 1983
  Wageningen : STIBOKA - 212
  bodemkarteringen - kaarten - nederland - gelderland - achterhoek - soil surveys - maps - netherlands - gelderland - achterhoek
  Recreatie-basisplan Zuidwest-Drenhte II : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid
  Makken, H. ; Hurk, J.A. van den; Rosing, H. - \ 1975
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1173) - 68
  grondvermogen - landevaluatie - vrije tijd - vrijetijdsactiviteiten - kaarten - recreatie - bodemgeschiktheid - bodemkarteringen - nederland - drenthe - land capability - land evaluation - leisure - leisure activities - maps - recreation - soil suitability - soil surveys - netherlands - drenthe
  Streekplan Oost-Groningen : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid
  Hurk, J.A. van den; Rosing, H. ; Stolp, J. - \ 1974
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1169) - 16
  kaarten - regionale planning - bodemkarteringen - nederland - oost-groningen - maps - regional planning - soil surveys - netherlands - oost-groningen
  Reconstructiegebied Gronings-Drenthse Veenkolonien : toelichting bij de bodemkaart, schaal 1:50.000
  Heuveln, B. van; Rosing, H. - \ 1972
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 997) - 40
  landgebruik - bedrijfsvoering - kaarten - plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - bodemkarteringen - nederland - veenkolonien - land use - management - maps - rural development - rural planning - soil surveys - netherlands - veenkolonien
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.