Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 44

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Opzet methodiek voor het verwaarden van bodemkoolstof
  Rougoor, Carin ; Heesmans, Hanneke ; Staps, Sjef ; Kuikman, Peter ; Hondebrink, Merel ; Kuneman, Gijs ; Keuper, Dirk - \ 2019
  Culemborg : CLM Onderzoek en Advies - 60
  Maatregelen om weidegang te bevorderen : inventarisatie en analyse
  Blokland, P.W. ; Pol-van Dasselaar, A. van den; Rougoor, C. ; Schans, F. van der; Sebek, L. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2017-071) - ISBN 9789463436533 - 59
  dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - huisvesting - weiden - animal welfare - animal production - dairy cattle - housing - pastures
  Agrarische ondernemers over de mestwetgeving : beleving van het mestbeleid: draagvlak, knelpunten en oplossingen
  Lauwere, Carlien de; Bock, Bettina ; Broekhuizen, Rudolf van; Candel, Jeroen ; Geerling-Eiff, Floor ; Koeijer, Tanja de; Rougoor, Carin ; Termeer, Katrien - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2016-103) - ISBN 9789463430173 - 99
  Akkerbouwers, melkveehouders en varkenshouders vinden het goed dat er een mestbeleid is en hebben de intentie om hier nauwkeurig aan te blijven voldoen, ook als het verder wordt aangescherpt. Het draagvlak voor het huidige mestbeleid, ofwel de mate waarin ondernemers achter het beleid staan, is echter gering bij agrarische ondernemers en andere belanghebbenden. Dit is een belangrijke conclusie uit het onderzoek naar de beleving van het mestbeleid door agrarische ondernemers en andere belanghebbenden dat is uitgevoerd in het kader van de evaluatie van de mestwetgeving in 2016.
  Waterkwaliteit nu en in de toekomst : Eindrapport ex ante evaluatie van de Nederlandse plannen voor de Kaderrichtlijn Water : beleidsstudie
  Gaalen, F. van; Tiktak, A. ; Franken, Ron ; Boekel, E.M.P.M. van; Puijenbroek, P. ; Muilwijk, Hanneke ; Grinsven, H. van; Rougoor, C. ; Salm, C. van der; Groenendijk, P. ; Cleij, P. ; Roovaart, Joost van den - \ 2016
  Planbureau voor de Leefomgeving (PBL-publicatie / Planbureau voor de Leefomgeving 1727) - 54
  waterkwaliteit - kaderrichtlijn water - oppervlaktewater - oppervlaktewaterkwaliteit - waterbeheer - pesticiden - stroomgebieden - water quality - water framework directive - surface water - surface water quality - water management - pesticides - watersheds
  De Nederlandse stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2016-2021 zijn in december 2015 vastgesteld. Het PBL heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) op basis van metingen en modelberekeningen geëvalueerd of de voorgestelde maatregelen in de plannen en het vijfde nitraatactieprogramma afdoende zijn om de gestelde doelen voor 2027 te halen. Het voorliggende rapport is een vervolg op de in mei 2015 door het PBL gepubliceerde tussentijdse rapportage (PBL 2015). Nieuw in dit eindrapport zijn onder andere de onderdelen verontreinigende stoffen en rijkswateren, waarvoor destijds nog geen gegevens beschikbaar waren. Ook nieuw zijn de resultaten van een analyse waarin op basis van meetgegevens de toestand en trend in het verleden zijn bepaald.
  The vulnerability of the European agriculture and food system for calamities and geopolitics : a stress test
  Weijden, W. van der; Burger, C.P.J. ; Jansen, D.M. ; Rougoor, C. ; Hees, E. - \ 2011
  [S.l.] : Platform Agriculture, Innovation and Society - 141
  voedselzekerheid - europese unie - zelfvoorziening - rampen - politieke conflicten - scenario-analyse - risicobeheersing - food security - european union - self sufficiency - disasters - political conflicts - scenario analysis - risk management
  During the 1960s and 1970s, the EU succeeded in becoming largely self-sufficient in food production, thus assuring its food security for the most part. However, it is unclear which areas of food security are still vulnerable and/or whether there are there new vulnerabilities. In this report we have focused on emergencies and geopolitical shocks that can have a major impact on food security, i.e. food volume. We have not included emergencies that affect food safety (such as a nuclear disaster) or emergencies that have a much broader effect than on food chains alone (such as a flu pandemic or power failure).
  De kwetsbaarheid van het Europese landbouw- en voedselsysteem voor calamiteiten en geopolitiek (2011 - 2020)
  Weijden, W.J. van der; Burger, C.P.J. ; Jansen, D.M. ; Rougoor, C. ; Hees, E. - \ 2011
  Culemborg : Platform Landbouw, Innovatie & Samenleving - 153
  europese unie - voedselzekerheid - zelfvoorziening - rampen - politieke conflicten - scenario-analyse - risicobeheersing - european union - food security - self sufficiency - disasters - political conflicts - scenario analysis - risk management
  De EU is er gedurende de jaren '60 en '70 in geslaagd grotendeels zelfvoorzienend te worden in voedsel en heeft daarmee zijn voedselzekerheid goeddeels veiliggesteld. De vraag is op welke punten landbouw en voedselvoorziening toch nog kwetsbaar zijn c.q. of er sprake is van nieuwe kwetsbaarheden. Dit rapport richt zich op calamiteiten en geopolitieke schokken die grote invloed kunnen hebben op de voedselzekerheid, d.w.z. op het voedselvolume. Niet meegenomen zijn calamiteiten voor de voedselveiligheid (zoals een kernramp) en calamiteiten die een veel breder effect hebben dan alleen op de voedselketens (zoals een grieppandemie of uitval van de elektriciteit).
  Kansen voor een uniek gebied : maatwerk voor het GLB in Oost-Nederland
  Rougoor, C. ; Bont, C.J.A.M. de; Jager, J.H. ; Helming, J.F.M. ; Smit, A.B. - \ 2010
  Culemborg : Den Haag : CLM : LEI ((CLM-Rapport) (LEI-Rapport) (CLM- 729 - 2010) (LEI-rapport 10-041)) - 93
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - landbouwontwikkeling - subsidies - landbouw - inkomen - nationale landschappen - natura 2000 - gelderland - overijssel - cap - agricultural development - subsidies - agriculture - income - national landscapes - natura 2000 - gelderland - overijssel
  Gezien de omvang van de huidige inkomenssteun aan de landbouw in Gelderland en Overijssel zullen Europese en nationale beleidswijzigingen op dit vlak belangrijke gevolgen hebben voor de landbouw en het platteland in beide provincies. Om hierin meer inzicht te krijgen hebben de provincies Gelderland en Overijssel aan CLM/LEI gevraagd een verkenning uit te voeren naar de mogelijke gevolgen (kansen en bedreigingen) en alternatieven die voortvloeien uit de aanpassingen van het stelsel van de inkomenssteun. Volgens het Rijk komen de Natura-2000 gebieden en de nationale landschappen het eerste als waardevolle gebieden in beeld. Het inzetten van geld voor speciale gebieden brengt ook risico’s met zich mee voor gebieden die niet aangewezen zijn als waardevol, en waar geen groenblauwe dienstenbeleid wordt gevoerd (de zogenaamde nee-nee gebieden).
  Boeren voor grutto's : grutto als agrarisch product
  Guldemond, J.A. ; Melman, T.C.P. ; Joldersma, R. ; Rougoor, C.W. ; Schrijver, R.A.M. ; Kiers, M.A. ; Visser, A. - \ 2009
  Culemborg [etc.] : CLM Onderzoek en Advies [etc.] (Alterra-rapport 1849) - 56
  landbouw - graslandbeheer - agrarische bedrijfsvoering - kosten-batenanalyse - weidevogels - agriculture - grassland management - farm management - cost benefit analysis - grassland birds
  Er zijn mogelijkheden voor toekomstige 'gruttobedrijven'. Deze studie laat zien wat het benodigde beheer is (ecologische opgave), de bedrijfs- en gebiedsopgave, randvoorwaarden en stimulerende factoren en de kosten (maatschappelijke opgave)
  Nmin-indicator in gebiedsgericht beleid; De handhaafbaarheid in de praktijk
  Rougoor, C.W. ; Hees, E. van; Well, E.A.P. van - \ 2005
  Utrecht : CLM Onderzoek en Advies (Sturen op nitraat 16)
  Regionale nitraatmonitoring als basis voor goed grondwater
  Roelsma, J. ; Rougoor, C. ; Well, E. van - \ 2005
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 38 (2005)1. - ISSN 0166-8439 - p. 35 - 37.
  grondwaterverontreiniging - nitraten - uitspoelen - monitoring - indicatoren - dierlijke meststoffen - bodemchemie - groundwater pollution - nitrates - leaching - monitoring - indicators - animal manures - soil chemistry
  In 2000 startten diverse onderzoeksinstellingen het project 'Sturen op Nitraat', waarin gezocht werd naar eenvoudig af te leiden indicatoren voor het monitoren van nitraatgehalten in het grondwater. Reden om hiernaar te zoeken was onder andere de zorg over de haalbaarheid van de milieukwaliteitsdoelstellingen voor oppervlakte- en grondwater die konden worden afgeleid uit de Nitraatrichtlijn. Aangescherpte MINAS-normen en het stelsel van mestafzetovereenkomsten leken met name voor de droge zandgronden niet ver genoeg te gaan. Een regionale aanpak met monitoring zou daarvoor een oplossing moeten bieden. Intussen is het einde van MINAS en mestafzetovereenkomsten in zicht. Maar met de komst van een nieuwe mestwetgeving is een regionale aanpak nog net zo actueel
  Over het gebruik van de indicator Nmin in de praktijk
  Hees, E.M. ; Rougoor, C.W. ; Well, E.A.P. van; Boels, D. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 978) - 60
  bodemchemie - nitraten - stikstofmeststoffen - uitspoelen - monitoring - agrarische bedrijfsvoering - soil chemistry - nitrates - nitrogen fertilizers - leaching - monitoring - farm management
  Samen met boeren zijn gebruiksopties van de Nmin-najaar indicator voor het nitraatgehalte van het bovenste grondwater ontwikkeld en beoordeeld. Geïdentificeerde opties zijn: (1) inzet op uitspoelinggevoelige gronden binnen het generiek beleid, (2) gebruik als prestatieindicator binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en (3) gebruik als te monitoren indicator voor het nitraatgehalte van het bovenste grondwater binnen gebiedsgericht beleid. De indicator is vooral bruikbaar op regionale schaal. De beperkte responsiviteit op korte termijn limiteert het gebruik op bedrijven, tenzij de ondernemers beschikken over een goed inzicht in de N-cyclus.
  Handleiding voor het gebruik van het regionaal nitraatmonitoringsconcept RENIM
  Roelsma, J. ; Rougoor, C.W. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 919) - 37
  nitraten - uitspoelen - grondwaterverontreiniging - modellen - monitoring - nederland - bodemchemie - soil chemistry - nitrates - leaching - groundwater pollution - models - monitoring - netherlands
  Het regionaal nitraatmonitoringsconcept (RENIM) is een methodiek waarbij op basis van een eenvoudig te bepalen indicator (gehalte N-mineraal in de bodem) de nitraatuitspoeling op regionale schaal wordt voorspeld. In dit rapport worden gebruiksaanwijzingen gegeven voor het toepassen van het regionaal nitraatmonitoringsconcept. De gegevens, welke nodig zijn voor de toepassing van het concept, zijn: bodemtype, grondwaterklasse, landgebruik, aanwezigheid van een veenlaagje, neerslagsom zomerperiode en N-mineraal. Op het laatste gegeven na zijn alle gegevens eenvoudig en landsdekkend beschikbaar. Voor de bepaling van het gehalte N-mineraal in de bodem dienen veldwaarnemingen verricht te worden. Met deze gegevens kan met behulp van het regionaal nitraatmonitoringsconcept een schatting worden gegeven van de regionale nitraatuitspoeling.
  Bijlage 1: De General Food Law van de EU
  Meulen, B.M.J. van der - \ 2003
  In: Voedselveiligheid tot (w)elke prijs? : essays en een verslag van een conferentie / Rougoor, C., van der Weijden, W., Bol, P., Den Haag : Stuurgroep Technology Assessment, Ministerie van LNV - p. 119 - 119.
  voedselveiligheid - volksgezondheid - voedselinspectie - gezondheidswetgeving - voedselhygiëne - ontwikkelingslanden - nederland - food safety - public health - food inspection - public health legislation - food hygiene - developing countries - netherlands
  Voedselveiligheid krijgt al decennialang aandacht, maar is de laatste jaren een hype geworden. Dat komt vooral door een reeks voedselschandalen, waarvan BSE de meeste aandacht kreeg. De overheid, de landbouw, de voedingsmiddelenindustrie, supermarkten en de horeca hebben tal van maatregelen genomen. Niet zonder succes, want de voedselveiligheid is verder verbeterd en het vertrouwen van de burger in de voedselveiligheid en in de verantwoordelijke instanties heeft, althans in Nederland, geen blijvende schade opgelopen. Dit rapport bevat: een programma van de conferentie; een verslag van de conferentie; de essays van deskundigen; een interview met keynote speaker professor Tim Lang van City University in Londen.
  Regionaal nitraatmonitoringsconcept RENIM; ontwikkeling en toetsing van een eenvoudige methodiek voor het monitoren van de uitspoeling van nitraat naar het grondwater in zand- en lössgebieden
  Roelsma, J. ; Rougoor, C.W. ; Dik, P.E. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Reeks sturen op nitraat 7) - 117
  nitraten - grondwaterverontreiniging - uitspoelen - modellen - monitoring - lössgronden - zandgronden - nederland - bodemchemie - soil chemistry - nitrates - groundwater pollution - leaching - models - monitoring - loess soils - sandy soils - netherlands
  Het regionaal nitraatmonitoringsconcept RENIM is een methodiek waarbij met behulp van (afgeleide) indicatoren een schatting van het nitraatgehalte in het grondwater op regionale schaal gemaakt kan worden. In deze studie is verkend in hoeverre de indicator N-mineraal in het najaar geschikt is voor het voorspellen van regionale nitraatuitspoeling. Voor twee zandgebieden (¿t Klooster en Sint Anthonis) en een lössgebied (Mergelland) zijn de resultaten van het regionaal nitraatmonitoringsconcept vergeleken met de gemeten nitraatconcentraties. Uit deze toetsing volgt dat het regionaal nitraatmonitoringsconcept gemiddeld een onderschatting van ca. 15% oplevert. Uit de betrouwbaarheidsanalyse is gebleken dat de berekeningen en metingen niet significant van elkaar afwijken.
  Kleine ethiek van verschillen in risicopercepties
  Korthals, M.J.J.A.A. - \ 2003
  In: Voedselveiligheid tot welke prijs? / Rougoor, C., van de Weijden, W., Bol, P., Den Haag : Stuurgroep Technology Assessment - p. 71 - 79.
  Belang van weidegang
  Pol, A. van den; Corré, W.J. ; Hopster, H. ; Laarhoven, G.C.P.M. van; Rougoor, C.W. - \ 2002
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkrapport / Praktijkonderzoek Veehouderij : Rundvee ) - 97
  melkvee - melkveehouderij - weiden - begrazing - samenleving - milieu - bedrijfsresultaten in de landbouw - dairy cattle - dairy farming - pastures - grazing - society - environment - farm results
  Ontwikkelingen in de melkveehouderij hebben er toe geleid dat weidegang niet meer zo vanzelfsprekend is als enkele tientallen jaren geleden. Vanuit de maatschappij is er een steeds sterker wordende roep naar bedrijfssystemen waarin het dier het natuurlijk gedrag kan uiten. Voor melkvee is weidegang daarbij een belangrijk aspect. De melkveehouderijsector onderschrijft het belang van weidegang en constateert een spanning tussen bedrijfstechnische ontwikkelingen en de maatschappelijke wensen. De vraag is of weidegang van melkvee gestimuleerd zou moeten worden (en opstallen dus tegen gegaan), en zo ja op welke wijze. Hiervoor is inzicht nodig in de verschillende aspecten van weidegang. Het rapport beoogt dit inzicht te geven vanuit de insteken maatschappij, dier, milieu en economie. Ook geeft het een overzicht van mogelijke stimuleringsmaatregelen.
  Beweiding het item voor imago melkveehouderij
  Boer, M. ; Rougoor, C. - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)5. - ISSN 1570-8586 - p. 22 - 23.
  begrazing - melkveehouderij - dierenwelzijn - public relations - openbare mening - houding van consumenten - consumentenonderzoeken - consumentengedrag - consumentenvoorkeuren - grazing - dairy farming - animal welfare - public relations - public opinion - consumer attitudes - consumer surveys - consumer behaviour - consumer preferences
  Is beweiding belangrijk voor het imago van de melkveehouderij? En wat willen consumenten extra betalen om de koe in de wei te houden?
  Management door melkveehouders
  Rougoor, C.W. ; Mandersloot, F. ; Hanekamp, W.J.A. ; Vellinga, Th.V. - \ 1999
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Publicatie / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) 135) - 32
  melkveehouderij - melk - melkproductie - bedrijfsvoering - diervoedering - diergezondheid - vruchtbaarheid - dairy farming - milk - milk production - management - animal feeding - animal health - fertility
  Doel van de publicatie was na te gaan welke management- en persoonlijke eigenschappen een veehouder nodig heeft om een bepaald productieniveau samen te laten gaan met een goed economisch bedrijfsresultaat.
  Productieverhoging; een goed alternatief voor uw bedrijf?
  Rougoor, C. - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)1. - ISSN 1386-8470 - p. 5 - 7.
  melkveehouderij - melkvee - melkproductie - rundveevoeding - productiviteit - rentabiliteit - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - dairy cattle - milk production - cattle feeding - productivity - profitability - farm management
  Een hoge melkproductie per koe én een goed saldo per 100 kg melk wordt gerealiseerd door melkveehouders die het individueel diermanagement zonder meer het interessantste onderdeel van de bedrijfsvoering vinden. Tevens zijn ze bereid veel tijd te stoppen in het kritisch volgen van de resultaten van de individuele dieren en van het bedrijf als geheel.
  Relationships between dairy cow mastitis and fertility management
  Rougoor, C.W. ; Hanekamp, W.J.A. ; Dijkhuizen, A.A. ; Nielen, M. ; Wilmink, J.B.M. - \ 1999
  Preventive Veterinary Medicine 39 (1999). - ISSN 0167-5877 - p. 247 - 264.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.