Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 29

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Priorities for protected area research
  Dudley, Nigel ; Hockings, Marc ; Stolton, Sue ; Amend, Thora ; Badola, Ruchi ; Bianco, Mariasole ; Chettri, Nakul ; Cook, Carly ; Day, Jon C. ; Dearden, Phil ; Edwards, Mary ; Ferraro, Paul ; Foden, Wendy ; Gambino, Roberto ; Gaston, Kevin J. ; Hayward, Natalie ; Hickey, Valerie ; Irving, Jason ; Jeffries, Bruce ; Karapetyan, Areg ; Kettunen, Marianne ; Laestadius, Lars ; Laffoley, Dan ; Lham, Dechen ; Lichtenstein, Gabriela ; Makombo, John ; Marshall, Nina ; McGeoch, Melodie ; Nguyen, Dao ; Nogué, Sandra ; Paxton, Midori ; Rao, Madhu ; Reichelt, Russell ; Rivas, Jorge ; Roux, Dirk ; Rutte, Claudia ; Schreckenberg, Kate ; Sovinc, Andrej ; Sutyrina, Svetlana ; Utomo, Agus ; Vallauri, Daniel ; Vedeld, Pål Olav ; Verschuuren, Bas ; Waithaka, John ; Woodley, Stephen ; Wyborn, Carina ; Zhang, Yan - \ 2018
  PARKS: the International of Protected Areas and Conservation 24 (2018)1. - ISSN 0960-233X - p. 35 - 50.
  Managers - Protected areas - Research priorities - Researchers - Stakeholder assessment

  A hundred research priorities of critical importance to protected area management were identified by a targeted survey of conservation professionals; half researchers and half practitioners. Respondents were selected to represent a range of disciplines, every continent except Antarctica and roughly equal numbers of men and women. The results analysed thematically and grouped as potential research topics as by both practitioners and researchers. Priority research gaps reveal a high interest to demonstrate the role of protected areas within a broader discussion about sustainable futures and if and how protected areas can address a range of conservation and socio-economic challenges effectively. The paper lists the hundred priorities structured under broad headings of management, ecology, governance and social (including political and economic issues) and helps contribute to setting future research agendas.

  Actieplan Bos en Hout : Een verandering in het denken over de bos- en houtketen in Nederland
  Nabuurs, Gert-Jan ; Briel, Jaap van den - \ 2017
  Vakblad Natuur Bos Landschap (2017)132. - ISSN 1572-7610 - p. 3 - 7.
  Op 26 oktober 2016 ondertekenden
  premier Rutte en staatssecretaris Dijksma
  en twintig organisaties het Actieplan
  Bos en Hout tijdens de nationale
  Klimaattop. Nooit eerder ondertekende
  een Nederlandse premier een actieplan
  op het gebied van Bos en Hout. Wat
  maakt dit zo urgent? Wat is er nu anders
  dan in het verleden en waarom werden
  velen verrast door de publiciteit rond het
  voornemen 100.000 hectare nieuw bos
  aan te planten?
  Sturen op netwerkkenmerken in natuur- en landschapsbeleid
  Gerritsen, A.L. ; Kamphorst, D.A. ; Bouwma, I.M. ; Coninx, I. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 2015
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 32 (2015)1. - ISSN 0169-6300 - p. 17 - 23.
  landscape management - nature management - nature conservation policy - policy evaluation - networking - decentralization - landschapsbeheer - natuurbeheer - natuurbeleid - beleidsevaluatie - netwerken (activiteit) - decentralisatie
  Het kabinet Rutte I heeft het natuur- en landschapsbeleid ingrijpend gewijzigd en daarmee ook de netwerken rond dit beleid. Ze zijn niet verdwenen, maar hebben zich aangepast. In dit artikel proberen we te achterhalen hoe dit kabinet - door netwerk framing, ontwerp en management en door terug te treden - de netwerken heeft kunnen veranderen.
  Burgers en hun Landschap : burgerparticipatie en maatschappelijk initiatief
  Dam, R.I. van; Salverda, I.E. ; During, R. ; Duineveld, M. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - ISBN 9789032704049 - 248
  landschapsbeheer - natuurbeheer - maatschappelijk draagvlak - burgers - governance - procesmanagement - landscape management - nature management - public support - citizens - governance - process management
  Sinds de intrede van het kabinet Rutte-Verhagen is de politieke aandacht voor natuur en landschap verminderd, maar de aandacht voor actief burgerschap toegenomen. Dit boek beschrijft een zoektocht naar inzicht in de kracht en betekenis van burgerinitiatieven die meer verantwoordelijkheid nemen voor een groene leefomgeving. De basis van het onderzoek vormt een inventarisatie van een groot aantal praktijkvoorbeelden van zelforganiserende burgers. Deze voorbeelden van burgerinitiatieven en burgerparticipatie worden geclusterd en geanalyseerd op achterliggende drijfveren, motieven voor samenwerking, strategieën en effecten om een initiatief te laten slagen
  There is an I in nature: The crucial role of the self in nature conservation
  Lokhorst, A.M. ; Hoon, C. ; Rutte, R.J.M. le; Snoo, G.R. de - \ 2014
  Land Use Policy 39 (2014). - ISSN 0264-8377 - p. 121 - 126.
  pro-environmental behavior - planned behavior - place attachment - ecosystem services - social identity - group norms - farmers - connectedness - metaanalysis - connections
  In this paper we analyze the social-psychological determinants of private nature conservation. As a theoretical framework we use the Theory of Planned Behavior, to which the concepts connectedness to nature, self-identity, and place attachment were added. 94 landowners participated in our survey. Results of this pilot study show that perceived behavioral control, self-identity and connectedness to nature are the key factors influencing the intention to conserve. The more farmers feel that they are capable of conserving nature on their farm, the more they see themselves as conservationists, and the more they feel connected to nature, the more likely they are to intend to conserve. An important finding is that self-identity mediates the relation between CNS and conservation intentions. This implies that with an increased connectedness to nature, people come to see themselves as conservationists and this in turn influences their intentions. Of course, these results need to be replicated and validated across different contexts. We discuss the implications of this study for future research and policy.
  Herijking van de EHS voor drie verschillende provincies
  Wamelink, G.W.W. ; Pouwels, R. ; Eupen, M. van; Grift, E.A. van der - \ 2014
  Vakblad Natuur Bos Landschap 11 (2014)106. - ISSN 1572-7610 - p. 24 - 26.
  natuurbeleid - natuurgebieden - ecologische hoofdstructuur - beleidsevaluatie - gelderland - overijssel - limburg - nature conservation policy - natural areas - ecological network - policy evaluation - gelderland - overijssel - limburg
  Bij het aantreden in 2010 van het kabinet Rutte I is het natuurbeleid drastisch veranderd. De plannen voor de Ecologische hoofdstructuur (EHS), het natuurnetwerk van Nederland, werden versoberd. De herziening van het natuurbeleid bood echter ook kansen om na ruim twintig jaar werken aan de EHS te kijken waar verbetering mogelijk is. Provincies ontwikkelden daarom plannen voor een ‘herijkte EHS’. Vijf provincies vroegen aan Alterra om uit te zoeken in hoeverre deze herijkte EHS tot ecologische verbeteringen leidt. In dit artikel beschrijven we de aanpak van de evaluaties van de provinciale plannen voor een herijkte EHS, waarbij we de studies voor Gelderland, Overijssel en Limburg in meer detail beschrijven.
  "Interactief kappen": Staatsbosbeheer en de maatschappelijke acceptie van houtoogst
  Arts, B.J.M. ; Buijs, A.E. ; Elands, B.H.M. ; Groot, M. de; Hoogstra-Klein, M.A. ; Kamphorst, D.A. ; Turnhout, E. - \ 2014
  Wageningen : Alterra - ISBN 9789462570511 - 45
  bosbeheer - houtkap - maatschappelijk draagvlak - forest administration - logging - public support
  In dit essau aandacht voor het vernieuwende natuurbeleid van de kabinetten Rutte I en II, de daaruit voortvloeiende consequenties voor Staatsbosbeheer, de bijgestelde bosbeheervisie van de organisatie en de wijze waarop Nederlandse burgers - gemiddeld genomen - op de kap van bome reageren. Daarna komen vijf gebieden / aandachtspunten aan bod uit het recente verleden en heden van Staatsbosbeheer. Dit zijn: Drents Friese Woud, Heiderijk, Baarnse Bos, Westerkwartier en het project Kap & Verjonging. Directe aanleiding is de interactie tussen Staatsbosbeheer, belangengroepen en burgers, vrom en aand van die interactie, wederzijdse beeldvorming en uiteindelijk het leerproces
  Robuuste verbindingen weer op de kaart
  Grift, E.A. van der; Bouwma, I.M. - \ 2013
  Vakblad Natuur Bos Landschap 10 (2013)1. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
  fauna - infrastructure - ecological network - migration - habitat corridors - nature conservation policy - policy evaluation - wildlife passages
  Het kabinet Rutte I (2010-2012) zette een streep door de robuuste verbindingen. Dit kabinet koos er voor om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in een kleinere vorm te realiseren dan oorspronkelijk gepland. Voor robuuste verbindingen was geen geld. Inmiddels is kabinet Rutte II van start gegaan. Dat kabinet kiest een andere richting. Het regeerakkoord Bruggen slaan stelt simpelweg: “De ecologische hoofdstructuur wordt uitgevoerd, inclusief de verbindingszones”. De robuuste verbindingen staan dus weer op de kaart. Maar wat is de stand? Waar waren we gebleven?
  Eerste troonrede Rutte II: weinig nieuws, weinig peptalk
  Breeman, G.E. ; Timmermans, A. - \ 2013
  Montesquieu Instituut
  Waterkwaliteit binnen de normen; Haalbaarheid en betaalbaarheid van ambities in 2e Nota Duurzame Gewasbescherming
  Buurma, J.S. ; Leendertse, P. ; Visser, A. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086156443 - 50
  akkerbouw - veehouderij - tuinbouw - waterkwaliteit - pesticiden - emissiereductie - overheidsbeleid - kostenanalyse - arable farming - livestock farming - horticulture - water quality - pesticides - emission reduction - government policy - cost analysis
  In 2012 hebben LEI Wageningen UR, CLM en RIVM al een aantal maatregelen van de 2e Nota Duurzame Gewasbescherming doorgerekend. De aanleiding van deze aanvullende studie is dat het kabinet Rutte-Asscher de kwaliteit van het oppervlaktewater verder wil verbeteren. Die aanscherping van het beleid is haalbaar en betaalbaar op zes van de zeven onderzochte bedrijfstypen. De voorgestelde maatregelen leveren de benodigde emissiereducties op en kosten de ondernemers gemiddeld minder dan één procent van het bedrijfssaldo. Een uitzondering vormen de glastuinbouwbedrijven die nog geen waterzuivering hebben: bij deze bedrijven wordt de grens voor betaalbaarheid overschreden.
  Nieuwe tijden voor het landschapsbeleid?
  Nieuwenhuizen, W. ; Gerritsen, A.L. ; Coninx, I. - \ 2013
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 30 (2013)1. - ISSN 0169-6300 - p. 21 - 26.
  nationale landschappen - landschap - landschapsbescherming - overheidsbeleid - natura 2000 - groningen - drenthe - twente - veluwe - rivierengebied - gelderse poort - eemland - friese wouden - achterhoek - zuidhollandse eilanden - national landscapes - landscape - landscape conservation - government policy - natura 2000 - groningen - drenthe - twente - veluwe - rivierengebied - gelderse poort - eemland - friese wouden - achterhoek - zuidhollandse eilanden
  Terwijl Nederland in crisis verkeert, dereguleerde het kabinet Rutte I het grootste gedeelte van het rijksbeleid voor landschap. De auteurs betogen dat er vooralsnog weinig verandert, omdat de rol van het rijk beperkt was. Tegelijkertijd zien we een verschuiving optreden in de wijze waarop decentrale overheden sturen op landschappelijke kwaliteiten bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dit biedt een nieuw perspectief voor het oplossen van het hardnekkige probleem rond landschapsbeheer en -ontwikkeling via private middelen.
  Politieke discoursen over natuurbeleid en draagvlak : een quick scan naar discoursen over natuurbeleid in landelijke en provinciale politieke debatten ten tijde van het kabinet Rutte I
  Kamphorst, D.A. ; Donders, J.L.M. - \ 2013
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2411) - 48
  natuurbeleid - maatschappelijk draagvlak - discoursanalyse - nature conservation policy - public support - discourse analysis
  Dit rapport geeft inzicht in discoursen over natuurbeleid en samenleving in de landelijke politiek en enkele provincies ten tijde van de hervormingen in het natuurbeleid van het kabinet Rutte I en de mate waarin deze aansluiten bij ontwikkelingen in het draagvlak voor natuurbeleid in de maatschappij. Zowel in de maatschappij als in de politieke debatten leidde de hervormingen in het beleid tot beweging en discussie, zowel bij de voorstanders als de tegenstanders van de nieuwe koers van het kabinet Rutte I. Deze quick scan geeft een inzicht in de discussies in het politieke debat over natuurbeleid in die periode. De quick scan werd uitgevoerd voor de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.
  Integrating biocultural values in nature conservation : Perceptions of culturally significant sites and species in adaptive management
  Verschuuren, Bas - \ 2012
  In: Sacred Species and Sites / Pungetti, Gloria, Oviedo, Gonzalo, Hooke, Della, Cambridge University Press - ISBN 9780521110853 - p. 231 - 246.

  Introduction Ecosystems not only consist of physical attributes, they are subjected to and influenced by cultural perceptions and values. As Schama notes, ‘Landscapes are culture before they are nature; constructs of the imagination projected onto wood water and rock’ (1995, p. 61). Schama goes further by stating that there is an elaborate frame through which our adult eyes survey the landscape and that before landscape can ever be a response for the senses, it is the work of the mind. This leads Schama to conclude that the landscape's scenery is built up as much from strata of memory as from layers of rock. Hence, cultural perceptions and shared history of landscapes result in different and even contesting meanings of ecosystems and landscapes (Stewart and Strathern, 2003; Mainteny, 2004). In some cultures the spiritual values of certain sites and species may be important enough for local people to conserve and protect the ecosystems that contain them. This occurs, even though an economic cost-benefit analysis may advise conversion of the ecosystem through resource development, such as mining or agriculture. To those people, the spiritual significance of rivers, mountains, or even individual tree or animal species such as the black-necked crane mentioned further on in this chapter, has led to their veneration and recognition as sacred (Verschuuren et al., 2010). Those sacred sites and species are increasingly known for their significant contribution to biodiversity values (Stewart and Strathern, 2003; Dudley et al., 2005; Putney, 2005; Bhagwat and Rutte, 2006; Verschuuren et al., 2010). Sacred places are often traditionally managed based on ancestral intergenerational principles that in many cases ensure cultural continuity and environmental management (Berkes, 1999; Jeanrenaud et al., 2001; Verschuuren, 2006). The cultural and spiritual importance of sacred sites and species is often ignored in Western-style landscape and ecosystem management. This chapter investigates the role of sacred sites and species in new emerging biocultural approaches in nature conservation and ecosystem management.

  Bijdrage particuliere grondeigenaren aan de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur
  Sanders, M.E. - \ 2012
  De Levende Natuur 113 (2012)5. - ISSN 0024-1520 - p. 210 - 213.
  natuurbeleid - ecologische hoofdstructuur - natuurontwikkeling - natuurbeheer - subsidies - provincies - particulier eigendom - nature conservation policy - ecological network - nature development - nature management - subsidies - provinces - private ownership
  Opeenvolgende kabinetten gaven particulieren een steeds prominentere rol bij de realisatie van de ecologische hoofdstructuur. Ook het kabinet Rutte legde de nadruk op particulier natuurbeheer. Wat is er van deze steeds grotere verwachtingen terecht gekomen?
  Herfstakkoord kost vooral glastuinders geld
  Veen, H.B. van der - \ 2012
  Agri-monitor 2012 (2012)okt. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
  teelt onder bescherming - akkerbouw - glastuinbouw - nationale begroting - overheidsbeleid - bezuinigingspolitiek - protected cultivation - arable farming - greenhouse horticulture - national budgets - government policy - retrenchment policy
  Op 1 oktober hebben Rutte en Samson het deelakkoord over de begroting van 2013 gepresenteerd, bijgenaamd het herfstakkoord. Net als bij het Lenteakkoord kost dit vooral glastuinders geld, maar ook grote akkerbouwers. In diverse gemeenten is bij meer dan 15% van de bedrijven het nadelig effect groter dan 5.000 euro.
  Provinciale budgetten bepalen de toekomst van terreinbeheer
  Schrijver, R.A.M. ; Gaaff, A. ; Bouwma, I.M. - \ 2012
  Vakblad Natuur Bos Landschap 9 (2012)1. - ISSN 1572-7610 - p. 24 - 28.
  natuurbeheer - ecologisch herstel - natuurbeleid - provincies - nature management - ecological restoration - nature conservation policy - provinces
  Het regeerakkoord van het Kabinet Rutte was zeer duidelijk: de EHS zou in 2018 herijkt gerealiseerd worden, met een maximale inzet op beheer en minimale inzet op verwerving. Dit beleid is vervolgens financieel uitgewerkt in de rijksbegroting en in het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur tussen rijk en provincie (het 'Natuurakkoord'). Door dit geschuif met taken van Rijk naar provincies is er begrotingstechnisch een complexe situatie ontstaan en het is de vraag welke budgetten voor het terreibeheer beschikbaar zijn. Terreinbeheerders hebben aangegeven dat zij zich op dit punt grote zorgen maken. Reden om de bezuinigingen op terreinbeheer op een rij te zetten.
  Marktwerking in het natuurbeleid vraagt om een ondernemende overheid
  Heide, C.M. van der; Selnes, T. - \ 2012
  natuurbeleid - financieren - kosten - marketing - beleidsevaluatie - nature conservation policy - financing - costs - marketing - policy evaluation
  Met het Natuurakkoord binnen handbereik, koerst het kabinet Rutte aan op een trendbreuk in het Nederlandse natuurbeleid. Er komt minder (Rijks)beleid en minder publieke financiering en vele taken worden overgedragen van Rijk naar provincies. Met deze stap hoopt het kabinet twee vliegen in een klap te slaan: de overheidsuitgaven worden minder belast en de uitvoering van het als star ervaren natuurbeleid wordt meer flexibel gemaakt, waarbij een grotere rol voor burgers, boeren en bedrijven is weggelegd. De Wageningse onderzoekers Van der Heide en Selnes stellen dat bij (meer) marktwerking in het natuurbeleid de overheid juist zeer actief moet zijn en – afhankelijk van welke natuur gewenst wordt – het beste als motto kan hanteren ‘privaat wat privaat kan, en publiek wat publiek moet’.
  Juridica; Vertrouwen is goed, controle is beter
  Kistenkas, F.H. - \ 2012
  Vakblad Natuur Bos Landschap 9 (2012)1. - ISSN 1572-7610 - p. 34 - 34.
  ruimtelijke ordening - overheidsbeleid - decentralisatie - wetgeving - Nederland - physical planning - government policy - decentralization - legislation - Netherlands
  In juni 2011 werd de langverwachte opvolger van de Nota Ruimte, de ontwerp (SVIR), gepubliceerd. Daarin is decentralisatie het alles overheersende beleidsvoornemen (decentraal, tenzij,...) en zou 'vertrouwen in mede overheden' de basis moeten zijn voor het ruimtelijke beleid. Het kabinet Rutte gaat er vanuit dat nationale belangen door lagere overheden als vanzelf goed zouden worden behartigd. In de Structuurvisie wordt daarom gezegd dat deze regering bestemmingsplannen niet zal controleren en toetsen op correcte doorwerking van nationale belangen. Waar lokale overheden dat vertrouwen aan verdiend hebben, is mij na ruim dertig jaar volgen van jurisprudentie op het gebied van gemeenterecht en ruimtelijk bestuursrecht niet helemaal duidelijk.
  Minder geld voor verbindingszones
  Zeilmaker, R. ; Opdam, P.F.M. - \ 2010
  Bionieuws 20 (2010)16. - ISSN 0924-7734 - 1
  natuurbescherming - natuurontwikkeling - ecologische hoofdstructuur - natuurbeleid - nature conservation - nature development - ecological network - nature conservation policy
  Het nieuwe kabinet Rutte schrapt de bijdrage aan de aanleg van robuuste verbindingen en bezuinigt fiks op natuuraankopen
  Buitenlui: een aanzienlijke groep potentiële landschapsbeheerders
  Rutte, R.J.M. le; Herwaarden, G.J. van; Boers, W. - \ 2005
  Vakblad Natuur Bos Landschap 2 (2005)8. - ISSN 1572-7610 - p. 8 - 11.
  urbaan-rurale migratie - bedrijfsbeëindiging in de landbouw - grondeigendom - particulier eigendom - statistische gegevens - urban rural migration - farm closures - land ownership - private ownership - statistical data
  De daling van het aantal agrarische bedrijven roept de vraag op, wie het cultuurlandschap in de toekomst zal beheren. Want ruim tachtig procent van de vrijkomende agrarische bebouwing verandert van boerderij in woonhuis. In de praktijk vernadert daarmee ook het uiterlijk van het gebouw, van het erf en het landschap. De twaalf provinciale organisaties Landschapsbeheer willen deze nieuwe buitenlui gaan inforemeren en van advies dienen. Met financiële steun van LNV is een project opgestart om de nieuwe doelgroep te leren kennen. Dit artikel geeft gegevens vanuit het Kadaster, gebruik makend van het gegeven: de oppervlakte ligt tussen 0,5 en 5 ha in, erf en huiskavel liggen buiten de bebouwde kom; de percelen zijn in eigendom van particulieren
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.