Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 35

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  First report of Fusarium Wilt Tropical race 4 in Cavendish Bananas Caused by Fusarium odoratissimum in Colombia
  García-Bastidas, F.A. ; Quintero-Vargas, J.C. ; Ayala-Vasquez, M. ; Schermer, T. ; Seidl, M.F. ; Santos-Paiva, M. ; Noguera, A.M. ; Aguilera-Galvez, C. ; Wittenberg, A. ; Hofstede, R. ; Sørensen, A. ; Kema, G.H.J. - \ 2020
  Plant Disease 104 (2020)3. - ISSN 0191-2917 - p. 994 - 994.
  Effecten van militaire en civiele helikopters op vogels op het Kooijhoekschor
  Smit, C.J. ; Schermer, D.S. - \ 2015
  Den Burg : IMARES (Rapport C156/15) - 111
  vogels - helikopters - militaire activiteiten - diergedrag - invloeden - menselijke invloed - noord-holland - birds - helicopters - military activities - animal behaviour - influences - human impact - noord-holland
  Het Maritiem Vliegkamp De Kooy en de civiele medegebruiker van het vliegveld, Den Helder Airport, zijn gelegen op korte afstand van de Waddenzee. Bij de nadering of bij het vertrek van het vliegveld moet, afhankelijk van de windrichting, in de helft van de gevallen op relatief geringe hoogte over de Waddenzee worden gevlogen. Het vliegveld wordt vooral gebruikt ten behoeve van helikopterverkeer. Den Helder Airport gebruikt het vliegveld vooral voor het vervoer van offshore-arbeiders van en naar olie- en gasplatforms op het Nederlands Continentaal Plat. De groep Maritieme Helikopters is de belangrijkste gebruiker vanuit het Ministerie van Defensie. De 12 hier gestationeerde NH90 helikopters hebben De Kooy als thuisbasis. Ook het onderhoud aan deze helikopters vindt hier plaats. Het vliegkamp wordt vooral gebruikt voor trainingsvluchten. De effecten van de uitbreiding van civiel helikopterverkeer op vogels zijn de afgelopen jaren gemonitord. Tijdens deze onderzoeken zijn ook steeds de effecten van militair vliegverkeer meegenomen. Er is na 2006 echter vrijwel geen onderzoek uitgevoerd op de minder intensief gebruikte aan- en afvliegroute via het Kooijhoekschor. Doel van het in deze rapportage beschreven deelonderzoek was de effecten van militair vliegverkeer op deze route nauwkeuriger in kaart te brengen en te actualiseren. Primaire doel van het in deze rapportage beschreven onderzoek was het bepalen van het effect van vliegbewegingen met militaire helikopters op wad- en watervogels op de locatie Kooijhoekschor, gelegen aan de rand van het Balgzand, ten zuidoosten van het Maritiem Vliegkamp De Kooy. Daarbij is vooral gekeken of overvliegende helikopters vogels doen opvliegen, hoe vaak dit gebeurt en beoordeeld of dit wellicht negatieve effecten voor vogels kan hebben.
  A pragmatist approach to the governance of vulnerability
  Keulartz, J. ; Schermer, M. - \ 2014
  In: Vulnerability in Technological Cultures. New directions in research and governance / Hommels, A., Mesman, J., Bijker, W.E., The MIT Press - ISBN 9780262027106 - p. 285 - 304.
  Novel technologies and scientific advancements offer not only opportunities but risks. Technological systems are vulnerable to human error and technical malfunctioning that have far-reaching consequences: one flipped switch can cause a cascading power failure across a networked electric grid. Yet, once addressed, vulnerability accompanied by coping mechanisms may yield a more flexible and resilient society. This book investigates vulnerability, in both its negative and positive aspects, in technological cultures. The contributors argue that viewing risk in terms of vulnerability offers a novel approach to understanding the risks and benefits of science and technology. Such an approach broadens conventional risk analysis by connecting to issues of justice, solidarity, and livelihood, and enabling comparisons between the global north and south. The book explores case studies that range from agricultural practices in India to neonatal intensive care medicine in Western hospitals; these cases, spanning the issues addressed in the book, illustrate what vulnerability is and does. The book offers conceptual frameworks for empirical description and analysis of vulnerability that elucidate its ambiguity, context dependence, and constructed nature. Finally, the book addresses the implications of these analyses for the governance of vulnerability, proposing a more reflexive way of dealing with vulnerability in technological cultures.
  Working Together to Build Cooperative Food Systems
  Anderson, C.R. ; Brushett, L. ; Gray, T.W. ; Renting, H. - \ 2014
  Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development 4 (2014)3. - ISSN 2152-0801 - p. 3 - 9.
  The combined challenges of food insecurity, agriculture-related environmental decline, corporate concentration, and the decline of community resilience are being met by growing societal interest in developing more just and sustainable food systems. A recent emphasis on cooperation and innovative forms of collective action within the food movement invokes a community-centered approach to food provisioning where collective problem-solving and democracy take center place in the development agenda (Ikerd, 2012). Cooperative alternative food networks are becoming powerful tools for community development and important vehicles for cultivating democratically controlled food systems at multiple scales. The papers in this special issue provide an important contribution to our understanding of the function, the challenges, and the potential of collective action in enabling more just and resilient food systems. Cooperative alternative food networks represent a break from the competitive productivism of the dominant food economy and create new relational spaces that hold promise for overcoming the pragmatic and political limits of some of the more individualistic approaches in the local/ sustainable food movement. These include cooperative forms of: food hubs, local food networks, farmers' markets, CSAs, box schemes, buying clubs, and value chains, along with a range of agriculture and food cooperatives owned by farmers, consumers, workers, and in emerging multistakeholder cooperative structures. With a renewed emphasis on civic governance, the resulting food-provisioning systems are based on principles of participatory democracy, solidarity, and reciprocity (Renting, Schermer, & Rossi, 2012) and provide spaces to nurture collective subjectivities required for transformative food practice and politics (Levkoe, 2011).
  Achtergrondconcentraties in het oppervlaktewater van HHNK : Deelrapport 3 : Analyse achtergrondconcentraties voor stikstof en fosfor op basis van water- en nutriëntenbalansen voor Schermer-Zuid
  Boekel, E.M.P.M. van; Roelsma, J. ; Massop, H.T.L. ; Mulder, H.M. ; Jansen, P.C. ; Renaud, L.V. ; Hendriks, R.F.A. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2475.3) - 59
  polders - waterbalans - voedingsstoffen - uitspoelen - modellen - waterkwaliteit - oppervlaktewater - stikstof - fosfor - kaderrichtlijn water - landgebruik - noord-holland - polders - water balance - nutrients - leaching - models - water quality - surface water - nitrogen - phosphorus - water framework directive - land use - noord-holland
  In dit technisch wetenschappelijk onderzoeksrapport zijn de theoretische stikstof- en fosforconcentraties van het oppervlaktewater in Schermer-Zuid afgeleid op basis van wateren nutriëntenbalansen. De waterbalans is opgebouwd in een waterbalansapplicatie die is ontwikkeld voor HHNK en Waternet waarin de waterbalans elke dag geactualiseerd wordt met de nieuwste meetgegevens van gemaalafvoer, verdamping en neerslag. De nutriëntenbalans is opgesteld met behulp van het modelinstrumentarium ECHO waarin beschikbare metingen, data en kennis zijn gecombineerd met regionale informatie (landgebruik, bodemtype, Gt-klasse). Daarnaast is de herkomst van de nutriënten in het oppervlaktewater in beeld gebracht en opgesplitst naar antropogeen (rwzi’s, bemesting, etc.) of natuurlijk (kwel, veenoxidatie, etc.). De bijdrage van de natuurlijke bronnen aan de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater in deelgebied Schermer- Zuid bedraagt ca. 41% voor stikstof en ca. 50% voor fosfor.
  Achtergrondconcentraties in het oppervlaktewater van HHNK : Deelrapport 2 : Analyse achtergrondconcentraties voor stikstof en fosfor op basis van water- en nutriëntenbalansen voor de Schermer-Noord
  Boekel, E.M.P.M. van; Roelsma, J. ; Massop, H.T.L. ; Mulder, H.M. ; Jansen, P.C. ; Renaud, L.V. ; Hendriks, R.F.A. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2475.2) - 59
  polders - waterbalans - voedingsstoffen - uitspoelen - modellen - waterkwaliteit - oppervlaktewater - stikstof - fosfor - kaderrichtlijn water - landgebruik - noord-holland - polders - water balance - nutrients - leaching - models - water quality - surface water - nitrogen - phosphorus - water framework directive - land use - noord-holland
  In dit technisch wetenschappelijk onderzoeksrapport zijn de theoretische stikstof- en fosforconcentraties van het oppervlaktewater in de Schermer-Noord afgeleid op basis van water- en nutriëntenbalansen. De waterbalans is opgebouwd in een waterbalansapplicatie die is ontwikkeld voor HHNK en Waternet waarin de waterbalans elke dag geactualiseerd wordt met de nieuwste meetgegevens van gemaalafvoer, verdamping en neerslag. De nutriëntenbalans is opgesteld met behulp van het modelinstrumentarium ECHO waarin beschikbare metingen, data en kennis zijn gecombineerd met regionale informatie (landgebruik, bodemtype, Gt-klasse). Daarnaast is de herkomst van de nutriënten in het oppervlaktewater in beeld gebracht en opgesplitst naar antropogeen (rwzi’s, bemesting, etc.) of natuurlijk (kwel, veenoxidatie, etc.). De bijdrage van de natuurlijke bronnen aan de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater in deelgebied Schermer- Noord bedraagt ca. 29% voor stikstof en ca. 30% voor fosfor.
  Building Food Democracy: Exploring Civic Food Networks and Newly Emerging Forms of Food Citizenship
  Renting, H. ; Schermer, M. ; Rossi, A. - \ 2012
  International Journal of Sociology of Agriculture and Food 19 (2012)3. - ISSN 0798-1759 - p. 289 - 307.
  In recent years new types of consumer-producer cooperation in food networks have emerged in which consumers play an active role in the operation and thereby clearly go beyond food provisioning as such. Examples include consumer co-ops and solidarity buying groups of local and organic food, communitysupported agriculture and collective urban gardening initiatives. These initiatives raise important new questions that cannot be adequately resolved within existing theoretical perspectives based on concepts such as 'alternative food networks', 'short food supply chains' or 'local food systems'. This article explores possible new analytical frameworks for the study of contemporary dynamics in food networks and develops the concept of 'civic food networks' as an overarching concept to explore contemporary dynamics and sources of innovation within agri-food networks. Building on the empirical diversity of initiatives, this introduction to the Special Issue argues that the role of civil society as a governance mechanism for agri-food networks has increased in significance compared to market and state actors. Moreover, expressions of 'food citizenship' are reshaping the relation between food practices and the market as well as with public institutions in ways that go beyond material and economic exchange and that contribute to a 'moralization' (or even 'civilization') of food economies
  Collective farmers marketing inititatives, Diversity, Contextuality and Dynamics
  Renting, H. ; Schermer, M. ; Oostindië, H.A. - \ 2011
  International Journal of Sociology of Agriculture and Food 18 (2011)1. - ISSN 0798-1759 - p. 1 - 11.
  Collective action by farmers has played an important role in the history of European agriculture. During the twentieth century, the foundation of agricultural marketing co-operatives contributed in many countries to better market access, increased farm incomes and rural employment. However, European agriculture is facing a range of new challenges nowadays. Farmers have increasingly lost control over supply chains, due to globalization processes and the growing power of retailers, and they are also confronted with a general decline and reorientation of policy support. At the same time, there is a need to respond to changing demands for food safety, quality and an attractive countryside. Against this background, a range of new types of collective farmers’ marketing initiatives is emerging across Europe by which farmers in coalition with other categories of societal actors aim to find answers for the challenges they are currently facing. Based on the outcomes of the European COFAMI research project, this article explores the diversity of strategies that characterize these newly emerging collective marketing strategies and the different types of social network relations that they are generating. Also, it outlines some main methodological principles for studying the dynamics and operation of new collective marketing initiatives
  De landschapselementen van Nationaal Landschap Laag Holland in beeld
  Beets, J. ; Oosterbaan, A. - \ 2009
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 65 (2009)12. - ISSN 0166-3534 - p. 42 - 45.
  vegetatie - landschapsbeheer - nationale landschappen - noord-holland - houtwallen - zaanstreek - vegetation - landscape management - national landscapes - noord-holland - hedgerows - zaanstreek
  De toestand van de kleine landschapselementen is een van de belangrijkste graadmeters voor de toestand van het landschap. Landschapsbeheer Nederland en Alterra hebben de Monitor Kleine Landschapselementen (afgekort MKLE) samen ontwikkeld en vanaf 2003 zijn de eerste pilots uitgevoerd. In Noord-Holland heeft Landschap Noord-Holland samen met Alterra, de uitvoering voortvarend ter hand genomen. In 2003 is de Schermer geïnventariseerd. In de vijf jaar daarna is de rest van Nationaal Landschap Laag Holland in kaart gebracht. In totaal is 46.115 hectare geïnventariseerd, het grootste gedeelte daarvan door vrijwilligers. In het gehele nationale landschap zijn bijna 11.000 kleine landschapselementen aanwezig
  Een Passende Beoordeling van de effecten van de toename van het aantal civiele vliegbewegingen in de omgeving van Den helder Airport
  Smit, C.J. ; Jong, M.L. de; Schermer, D.S. ; Apeldoorn, R.C. van; Meesters, H.W.G. - \ 2008
  Texel : IMARES (Report / Wageningen IMARES C119/08) - 115
  helikopters - luchttransport - milieueffect - vogels - zeehonden - nederland - natuur - waddenzee - natura 2000 - noord-holland - helicopters - air transport - environmental impact - birds - seals - netherlands - nature - wadden sea - natura 2000 - noord-holland
  Waargenomen reacties van vogels op civiel vliegverkeer lunnen niet worden aangemerkt als zijnde een significante aantasting van de beschermde natuurwaarden, afgemeten naar de aantallen vogels die erbij betrokken zijn en van het gedrag en de voedselopname van ter plaatse foeragerende vogels.
  Guidelines Case Study Methodology, COFAMI Project
  Schermer, M. ; Renting, H. ; Roest, K. de - \ 2007
  Wageningen : COFAMI Project
  Guidelines for Case Study Selection, COFAMI Project
  Schermer, M. ; Renting, H. ; Roest, K. de - \ 2007
  Wageningen : COFAMI Project
  A Methodological Framework for Analysing Dynamics and Capacity Building within Collective Farmers Marketing Initiatives
  Schermer, M. ; Renting, H. - \ 2007
  In: XXII ESRS Congress , 'Mobilities, Vulnerabilities and Sustainabilities: New questions and challenges for rural Europe, 20 - 24 August, Wageningen, The Netherlands. - Wageningen : ESRS - p. 168 - 169.
  The effects of helicopter activities near Den Helder Airport
  Smit, C.J. ; Jong, M.L. de; Schermer, D. - \ 2006
  In: International Wader Study Group annual conference 2006. - [S.l.] : IWSG - p. 29 - 29.
  MKLE voor nationale landschappen : bijdrage van de monitor kleine landschapselementen (MKLE) aan de vastlegging van de kwaliteit van het landschap
  Oosterbaan, A. ; Griffioen, A.J. ; Koomen, A.J.M. ; Baas, H. ; Pels, M.S. ; Beusekom, E.J. van - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1251) - 27
  landschapsbescherming - kwaliteit - monitoring - landschap - nederland - nationale landschappen - landschapselementen - ecologische hoofdstructuur - noord-holland - landscape conservation - quality - monitoring - landscape - netherlands - national landscapes - landscape elements - ecological network - noord-holland
  Het onderzoek is gericht geweest op een nadere uitwerking van de data uit de Monitor Kleine Landschapselementen, gericht op vier kenmerken van landschappelijke kwaliteit zoals geformuleerd in de Nota Ruimte. De vier kenmerken waar het om gaat zijn: het groene karakter, de openheid, de toegankelijkheid en de samenhang met de cultuurhistorische patronen en structuren. Deze kenmerken zijn van belang voor de 20 gebieden die aangewezen zijn als Nationaal Landschap. Proefinventarisaties zijn uitgevoerd in de deelgebieden Schermer, Eilandspolder, Beemster, Zeevang en Mijzenpolder (allen onderdeel van Laag Holland)
  Kleine landschapselementen in de Schermer; resultaten van een proefinventarisatie (supplement bij Alterra-rapport 897)
  Oosterbaan, A. ; Berg, C.A. van den; Blitterswijk, H. van; Griffioen, A.J. ; Baas, H.G. ; Pels, M.S. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 975) - 42
  landschap - landschapsbescherming - fysiografische elementen - inventarisaties - polders - nederland - noord-holland - landscape - landscape conservation - physiographic features - inventories - polders - netherlands - noord-holland
  Voor het opzetten van een Meetnet Kleine Landschapselementen is in 2003 een pilotstudie uitgevoerd. Dit rapport geeft de resultaten van de proefinventarisatie in de Schermer. In dit gebied is de proefinventarisatie in de winterperiode uitgevoerd. Er is extra aandacht besteed aan de erfbeplantingen.
  Ethics in technological culture. A programmatic proposal for a pragmatist approach
  Keulartz, F.W.J. ; Schermer, M.H.N. ; Korthals, M.J.J.A.A. ; Swierstra, T. - \ 2004
  Science, technology and human values 29 (2004)1. - ISSN 0162-2439 - p. 3 - 30.
  scientific knowledge - politics - artifacts - constructivist - sociology - science
  Neither traditional philosophy nor current applied ethics seem able to cope adequately with the highly dynamic character of our modern technological culture. This is because they have insufficient insight into the moral significance of technological artifacts and systems. Here, much can be learned from recent science and technology studies (STS). They have opened up the black box of technological developments and have revealed the intimate intertwinement of technology and society in minute detail. However while applied ethics is characterized by a certain "technology blindness," the most influential approaches within STS show a "normative deficit" and display an agnostic or even antagonistic attitude toward ethics. To repair the blind spots of both applied ethics and STS, the authors sketch the contours of a pragmatist approach. They will explore the tasks and tools of a pragmatist ethics and pay special attention to the exploration of future worlds disclosed and shaped by technology and the management of deep value conflicts inherent to a pluralist society.
  Pragmatism in Progress: A Reply to Radder, Colapietro and Pitt
  Keulartz, F.W.J. ; Korthals, M.J.J.A.A. ; Schermer, M.H.N. ; Swierstra, T. - \ 2004
  Techné: Research in Philosophy and Technology 7 (2004)3. - ISSN 1091-8264 - p. 38 - 49.
  Pragmatism as a Research Program - A Reply to Arras
  Schermer, M.H.N. ; Keulartz, F.W.J. - \ 2003
  Theoretical Medicine and Bioethics 24 (2003)1. - ISSN 1386-7415 - p. 19 - 29.
  bioethics - law
  This paper is a reaction to an article by John Arras published earlier in this journal. In this article Arras argues that "freestanding pragmatism" has little new to offer to bioethics. We respond to some of Arras' arguments and conclude that, although he overstates his case at certain points, his critique is, broadly speaking, correct. We then introduce and discuss an alternative approach to pragmatist ethics, one which puts to work the ideas and insights of pragmatism conceived as a broad philosophical movement, without lapsing into a canon dependent approach. The approach we propose exhibits a number of characteristics that differ from Arras's account of freestanding pragmatism and offers something new to bioethics.
  Pragmatism in Action
  Keulartz, J. ; Korthals, M. ; Schermer, M. ; Swierstra, T. - \ 2002
  In: Pragmatist Ethics for a Technological Culture / Keulartz et al. Dordrecht [etc.] : Kluwer Academic Publishers - p. 247 - 264.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.