Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 6 / 6

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Zijn de Ruiten Aa en Westerwoldsche Aa na beekherstel geschikt voor rivierprik? : Een vergelijkende studie met Gasterensche Diep (Drentsche Aa)
  Winter, H.V. ; Griffioen, A.B. ; Schollema, P.P. - \ 2019
  IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport 103/18) - 60
  Heading south or north: novel insights on European silver eel Anguilla anguilla migration in the North Sea : Novel insights on European silver eel Anguilla anguilla migration in the North Sea
  Huisman, Jeroen ; Verhelst, Pieterjan ; Verhelst, Pieterjan ; Deneudt, K. ; Goethals, Peter ; Moens, Tom ; Nagelkerke, Leopold A.J. ; Nolting, Carsten ; Reubens, Jan ; Schollema, Peter Paul ; Winter, Hendrik V. ; Mouton, Ans - \ 2016
  Marine Ecology Progress Series 554 (2016). - ISSN 0171-8630 - p. 257 - 262.
  Conservation - European eel - Marine migration - Telemetry

  The European eel Anguilla anguilla L. is a critically endangered fish species that migrates from coastal and freshwater habitats to the Sargasso Sea to spawn. However, the exact migration routes and destination of European eel are still unknown. We are the first to observe southward migrating silver eels in the North Sea. Eels were tagged with acoustic transmitters in 3 different river catchments in Western Europe and swam to the Dutch-Belgian coastal zone during their spawning migration. Therefore, at least part of the Western European population of eels migrates towards the English Channel, in contrast with the Nordic migration route hypothesis. This different migratory route may affect the energy reserve available for spawning and therefore the contribution of these eels to the population. As such, increasing our knowledge of marine eel migrations contributes to the goal of achieving sustainable eel stock management.

  Ruimte voor natuur bij onderhoud aan watergangen
  Hendriks, P. ; Schollema, Peter Paul ; Pot, Roelf ; Verdonschot, R.C.M. - \ 2016
  H2O online (2016). - 11
  nature management - ditches - nature conservation - water management - polder boards - protected species - maintenance - natuurbeheer - sloten - natuurbescherming - waterbeheer - waterschappen - beschermde soorten - onderhoud
  De Gedragscode Flora- en faunawet vormt sinds 2007 een belangrijke richtlijn voor de bescherming van kwetsbare en zeldzame planten- en diersoorten bij het onderhoud aan watergangen door waterschappen. Deze bescherming staat inmiddels stevig op de agenda bij de waterschappen, maar is dit voldoende? In een onderhoudsproef zijn met succes onderhoudsconcepten ontwikkeld en toegepast, gericht op peilbeheer, veilig werken én de leefomgeving van planten- en diersoorten. Hierbij was de insteek het onderhoud te richten op verbetering van de leefomgeving van soorten, in plaats van de bescherming van (individuele) soorten.
  Van open riool naar leefbare beek, een flinke stap in de goede richting
  Schollema, Peter Paul ; Dongen, M. van; Dam, H. van; Winter, Hendrik V. ; Griffioen, A.B. ; Vroome, A.I. de - \ 2015
  De Levende Natuur 116 (2015)3. - ISSN 0024-1520 - p. 104 - 108.
  afvoerwater - waterkwaliteit - waterlopen - aquatische ecologie - pesticiden - natuurgebieden - monitoring - ecologisch herstel - drenthe - effluents - water quality - streams - aquatic ecology - pesticides - natural areas - monitoring - ecological restoration - drenthe
  Een beek in het Noorden van het land waarover in 1941 wordt gemeld dat in de benedenloop meer dan 5000 pond dode vis is afgevoerd en rond 1961 vrijwel alle vis uit het water verdwenen blijkt te zijn. Ook het water waar een monsternemer in 1964 meldt dat de roggebroden tijdens het uitvoeren van de metingen voorbijdreven. Het is erg moeilijk voor te stellen dat we het hier hebben over de Drentsche Aa, één van de meest intacte beeksystemen van Nederland. De beek heeft de laatste eeuw grote veranderingen in waterkwaliteit ondergaan, zowel in positieve als negatieve zin. Welke oorzaken lagen hieraan ten grondslag, hoe reageerde de beekgebonden natuur hierop en wat is er nodig voor verder herstel?
  Telemetry study on migration of river lamprey and silver eel in the Hunze and Aa catchment basin
  Winter, H.V. ; Griffioen, A.B. ; Keeken, O.A. van; Schollema, P.P. - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C012/13) - 26
  lampetra fluviatilis - visstand - aquatische ecologie - waterlopen - waterstand - vissen - vismigratie - drenthe - lampetra fluviatilis - fish stocks - aquatic ecology - streams - water level - fishes - fish migration - drenthe
  Rivierprik (Lampetra fluviatilis) is een belangrijke indicatorsoort voor zowel water (kaderrichtlijn) als natuur (habitatrichtlijn). De Drentsche Aa herbergt een van de weinige locaties (Gasterensche Diep) in Nederland waar het paaien van rivierprik is bewezen. Eén van de gestelde doelen voor de Drentsche Aa is om de populatie rivierprikken uit te breiden. Om dit te bereiken is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de knelpunten die zich voordoen voor rivierprik. Een van de mogelijke knelpunten zou kunnen zijn dat er dode bomen in het Gasterensche Diep zijn gelegd om de waterstanden in de beek te verhogen. Tijdens de winter van 2009-2010 en 2011-2012 is met behulp van VEMCO telemetrie technieken het succes van de stroomopwaarste migratie van 53 rivierprikken onderzocht
  Dispersion of juvenile river lamprey in relation to habitat characteristics in the Drentsche Aa
  Griffioen, A.J. ; Winter, H.V. ; Patberg, W. ; Vroome, A.I. de; Schollema, P.P. - \ 2007
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.