Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 15 / 15

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Geen schotten meer: Wageningen Research vergemakkelijkt interne samenwerking
  Manen, M.T. van; Hackmann, M.M. - \ 2019
  Bronnen van diffuse nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater : evaluatie Meststoffenwet 2012: deelrapport ex post
  Groenendijk, P. ; Mulder, H.M. ; Hendriks, R.F.A. ; Bolt, F.J.E. van der - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2328) - 37
  oppervlaktewater - eutrofiëring - fosfaatuitspoeling - nitraatuitspoeling - voedingsstoffen - mestbeleid - surface water - eutrophication - phosphate leaching - nitrate leaching - nutrients - manure policy
  De ex-post evaluatie van de Mestwetgeving 2012 bevat informatie over de bijdrage van verschillende bronnen aan de eutrofiering van het regionale oppervlaktewater. Dit rapport beschrijft de nieuwe methodiek waarmee de bijdragen vanuit landbouwpercelen zijn geschat. De methode vervangt de zgn. uitsluitmethode die in eerdere studies naar de herkomst van stikstof en fosfaat in het oppervlakte-water is toegepast en is gebaseerd op de bepaling van de coëfficiënten van een lineair, statisch metamodel aan de hand van de resultaten van een gevoeligheidsanalyse van het STONE-model. Hoewel de nieuwe methode als een verbetering van voorgaande methoden beschouwd wordt, is ook geconstateerd dat de methode nog niet robuust is voor het bepalen van de bijdrage van mestover-schotten in het verleden. Aanbevolen wordt om in een toekomstige versies van het metamodel voor bronnenanalyses aandacht te besteden aan zowel de diagnose van de huidige herkomst van stikstof en fosfaat in het oppervlaktewater, als de prognose van de maximaal haalbare reductie van de stikstof- en fosforuitspoeling uit landbouwpercelen door vermindering van de mestgiften.
  Analyse luchtsysteem Marjoland IV
  Bontsema, J. ; Baas, R. ; Fransen, J. ; Voogt, J.O. ; Weel, P.A. van - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1171) - 118
  kastechniek - binnenklimaat - temperatuur - geconditioneerde teelt - cultuurmethoden - rozen - nederland - glastuinbouw - klimaatregeling - greenhouse technology - indoor climate - temperature - conditioned cultivation - cultural methods - roses - netherlands - greenhouse horticulture - air conditioning
  Bij Marjoland in Waddinxveen is een installatie aangebracht waarmee via slurven een mengsel van opgewarmde buitenlucht en gecirculeerde kaslucht onder het gewas wordt geblazen. Daarmee hoopt men kleinere temperatuurverschillen in de kas te krijgen en vocht op een goedkopere wijze af te voeren dan met een minimum buis. Uit metingen bleek dat de horizontale temperatuurverschillen veroorzaakt werden door een koude luchtstroom boven het doek die niet met de luchtblaasinstallatie gecompenseerd konden worden, maar wel met verticale schotten boven het schermdoek. Na deze ingreep is geleidelijk de verhouding kaslucht en buitenlucht zodanig gewijzigd, dat er steeds meer buitenlucht werd toegevoerd. Daarmee kon nagenoeg altijd het vochtdeficit boven 2,0 g/kg worden gehouden. Afhankelijk van de buitencondities werd 60 g/m2kas/uur vocht afgevoerd. Er was weinig energie nodig voor de ventilatoren en voor het opwarmen van de buitenlucht. De minimum buis kon 8 graden lager en de rookgaskoeler van de WKK werd beter benut.
  Universität Wageningen: Mehr Wertschöpfung durch Fokus auf Geschmack (Wouter Verkerke im Gespräch mit dem Fruchthandel Magazin)
  Wolthuis, J.W. ; Schotten, M. ; Verkerke, W. - \ 2012
  Fruchthandel Magazin 2012 (2012)15. - ISSN 0429-7830 - p. 14 - 14.
  Marjoland: schotten hebben positief effect en ventilatiesysteem werkt goed
  Weel, P.A. van - \ 2011
  Roos.actueel / Uitg. van de landelijke Cie Roos van LTO Groeiservice 14 (2011)2. - p. 3 - 3.
  Lot van het stikstofoverschot; analyse van STONE-berekeningen die zijn uitgevoerd in het kader van Evaluatie Meststoffenwet 2002
  Willigen, P. de; Cleij, P. ; Oosterom, H.P. ; Schotten, C.G.J. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 732) - 63
  stikstof - overschotten - emissie - milieubeleid - uitspoelen - waterverontreiniging - oppervlaktewater - simulatiemodellen - verontreinigingsbeheersing - landbouw - kunstmeststoffen - nederland - nitrogen - surpluses - emission - environmental policy - leaching - water pollution - surface water - simulation models - pollution control - agriculture - fertilizers - netherlands
  Op nationale schaal wordt de belasting van het oppervlaktewater met stikstof uit de bodem berekend met het model STONE (nutriëntenemissiemodel ontwikkeld door DLO, RIVM en RIZA). Met de uitkomsten van het model is het Nederlandse mestbeleid 2002 geëvalueerd. Een groot deel van de belasting van het oppervlaktewater wordt veroorzaakt door de landbouw. De uiteindelijke uitspoeling naar het oppervlaktewater hangt af van de hoogte van het stikstofoverschot, denitrificatie en andere bodemeigenschappen. Ditrapport geeft antwoord op de vraag "wat is het lot van het stikstofoverschot?", waarvoor de uitkomsten van de evaluatie van de mestwetgeving 2002 zijn gebruikt.
  Simulating Europe in the 21th [sic] century
  Schotten, C.G.J. ; Heunks, C. ; Wagtendonk, A.J. ; Buurman, J.J.G. ; Zeeuw, C.J. de; Kramer, H. ; Boersma, W.T. - \ 2001
  Delft : BCRS (NRSP-2 Rep. 00-22) - 78 p.
  Plangenerator voor natuur-scenario's : ontwerp en verkenning van de technische mogelijkheden van de Ruimtescanner
  Farjon, H. ; Bulens, J.D. ; Eupen, M. van; Schotten, K. ; Zeeuw, C. de - \ 1999
  Wageningen : Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek en Landelijk Gebied (Werkdocument / DLO Natuurplanbureau-onderzoek 1999/20) - 37
  landgebruik - monitoring - ruimtelijke ordening - milieubeleid - modellen - methodologie - kwaliteit - nederland - land use - monitoring - physical planning - environmental policy - models - methodology - quality - netherlands
  Groene grond in ruimtelijke perspectieven
  Goetgeluk, R. ; Helming, J.F.M. ; Luijt, J. ; Schotten, K. - \ 1999
  Den Haag : LEI (Rapport LEI 4.99.18) - ISBN 9789052425207 - 107
  plattelandsontwikkeling - groene zones - urbanisatie - landgebruik - bruikbaar land - grondprijzen - grondmarkten - overheidsbeleid - natuur - rural development - green belts - urbanization - land use - land resources - land prices - land markets - government policy - nature
  De langetermijngrondmarkteffecten van de ruimtelijke perspectieven Palet (geen ruimtelijke ordening) en Stedenland+ (huidige situatie met stedelijke ontwikkeling langs de internationale vervoersassen) lopen nogal uiteen. Zo is er in Palet sprake van een ongesegmenteerde grondmarkt met relatief hoge 'agrarische' grondprijzen in het landelijk gebied, van versnipperd grondgebruik en een hoge grondmobiliteit. In Stedenland+ zijn er grote grondprijsverschillen tussen de diverse stedelijke en niet-stedelijke segmenten en is er sprake van hoge agrarische grondprijzen wanneer voor de landbouw wordt uitgegaan van evenwichtsbemesting. Grond voor wonen en werken is in Stedenland+ relatief duur omdat het daarvoor ter beschikking staande areaal kunstmatig schaars wordt gehouden. De uitbreiding van de Ecologische Hoofd Structuur kan daarentegen tegen lage kosten binnen het agrarische segment worden gerealiseerd, indien bij grondeigenaren niet de verwachting wordt gewekt dat 'rood voor groen betaalt'.
  Verrijkte batterijkooien: een schot voorin is wellicht voldoende
  Reuvekamp, B.F.J. ; Niekerk, Th.G.C.M. van; Dam, H.C.J. van - \ 1998
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 9 (1998)4. - ISSN 0924-9087 - p. 19 - 25.
  hennen - pluimveehokken - batterijhuisvesting - stallen - dierenwelzijn - groepshuisvesting - hens - poultry housing - battery husbandry - stalls - animal welfare - group housing
  Ter verbetering van het welzijn van leghennen werden standaard batterijkooien vergaand aangepast. In meerdere aan elkaar verbonden kooien voorzien van zitstokken en een legnest waren ook gazen schotten aangebracht. Deze waren een halve kooi breed. Hierdoor zou het aantal conflicten tussen hennen onderling en de gevolgen daarvan voor het optreden van pikkerij vooral bij niet gekapte hennen kunnen verminderen.
  Grondwateraanvulling en oppervlakkige afstroming in Nederland. Dl 2. De ontwatering van de kleigronden.
  Eertwegh, G.A.P.H. van den; Meinardi, C.R. ; Schotten, C.G.J. - \ 1998
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 4 (1998). - ISSN 1382-6069 - p. 5 - 19.
  Scales and land use / land cover change.
  Bouwman, A.F. ; Ierland, E.C. van; Fresco, L.O. ; Kok, K. ; Kroeze, C. ; Schoorl, J. ; Schotten, K. ; Verburg, P. - \ 1996
  In: WIMEK/PE mini-symposium Opschalingsproblemen, Wageningen - p. 6 - 6.
  Assessment of the capabilities of multi-temporal ERS-1 SAR data to discriminate between agricultural crops
  Schotten, C.G.J. ; Rooy, W.W.L. van; Jansen, L.L.F. - \ 1995
  International Journal of Remote Sensing 16 (1995)14. - ISSN 0143-1161 - p. 2619 - 2637.
  toepassingen - akkerbouw - uitrusting - veldgewassen - afbeelden - landgebruik - fotointerpretatie - ruimtelijke ordening - remote sensing - zonering - applications - arable farming - equipment - field crops - imagery - land use - photointerpretation - physical planning - remote sensing - zoning
  The capability of ERS-1 SAR precision data to discriminate between crop types for land cover inventory purposes at the earliest stage in the growing season was assessed using a field-based classification. The objectives were tested for an agriculturalregion in the Netherlands, where twelve crop types are found. Fourteen ERS-1 SAR images were available for this area, covering the 1992 growing season (May to November). The field-based classification yielded an overall classification accuracy of 80% with the optimal data set. The stage at which the crop types could be assessed depended on the crop. Cereals could be discriminated in May, potatoes and rape-seed in May and June.
  Comparison of optical and microwave satellite data for land cover inventory purposes using digital field boundaries.
  Schotten, C.G.J. ; Janssen, L.L.F. ; Nieuwenhuis, G.J.A. - \ 1993
  EARSeL Advances in Remote Sensing 2 (1993)3. - ISSN 1017-4613 - p. 22 - 26.
  applications - land use - netherlands - physical planning - remote sensing - zoning - toepassingen - landgebruik - nederland - ruimtelijke ordening - remote sensing - zonering
  Bericht ueber die Diskussion mit den Schotten ueber die Zusammenarbeit und eventuelle Zusamenlegung der "Common wealth potato collection" (CPC) und der Deutsch-niederlaendischen Kartoffelsammlung
  Soest, L.J.M. - \ 1984
  Wageningen : Genenbank Nederland - Stichting voor plantenveredeling - 48
  genenbanken - genetische bronnen - germplasm - genetische bronnen van plantensoorten - aardappelen - hulpbronnenbehoud - solanum tuberosum - gene banks - genetic resources - germplasm - plant genetic resources - potatoes - resource conservation - solanum tuberosum
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.