Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 14 / 14

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Slothouwer
Check title to add to marked list
Erosienormeringsonderzoek Zuid-Limburg; kosten en baten van erosiebestrijdingsmaatregelen in Zuid-Limburg
Eck, W. van; Slothouwer, D. ; Sprik, J.B. ; IJkelenstam, G.F.P. - \ 1995
Wageningen : SC-DLO (Rapport 364.2) - 124 p.
Om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van erosiebestrijdingsmaatregelen in Zuid-Limburg is een kosten-batenanalyse verricht. Hierbij zijn de kosten als gevolg van erosie geonventariseerd. Daarnaast is bepaald wat teeltmaatregelen, inrichtingsmaatregelen (grasbanen en groenstroken) en regenwaterbuffers kosten. Voor drie proefgebieden in Zuid-Limburg zijn de kosten en baten van zes perspectiefvolle maatregelenpakketten (scenario's) doorgerekend. De uitkomsten zijn vervolgens geëxtrapoleerd naar het lössgebied in Zuid-Limburg. Maatregelenpakketten met mulchzaai op hellingen groter dan twee procent eventueel in combinatie met de aanleg van grasbanen en groenstroken blijken het meest effectief.
Impacts of land use changes on water management in the Netherlands
Hoeks, J. ; Boers, P. ; Reiling, R. ; Veeneklaas, F.R. ; Oosterbaan, G.A. ; Slothouwer, D. ; IJkelenstam, G.F.P. - \ 1995
In: Land use change and water resources; assessing the impacts of land use changes on stream flow and groundwater in terms of their effect on yield, extreme events, water quality and aquatic ecosystems; first technical review - p. 145 - 167.
Important land use changes in the Netherlands that are expected for the coming years are: expansion of nature and forest areas, urban areas and areas for recreation at the expense of agricultural areas. These changes will have consequences for water management, such as wetter conditions for nature, changes in groundwater recharge, emission of fertilizers and pesticides, careful use of groundwater, and an integrated approach in areas with different functions. Research should therefore focus on: integration of models, hydrology, water quality, ecology, economy, reliability of models, optimization techniques, and development of practical tools and decision-support systems for strategic and operational water management.
Land use projections for the Rhine Basin under possible future climates
Veeneklaas, F.R. ; Slothouwer, D. - \ 1995
In: Scenario studies for the rural environment : selected and edited proceedings of the symposium scenario studies for the rural environment, Wageningen, The Netherlands, 12 - 15 September 1994 / Schoute, J.T.H., Finke, P.A., Veeneklaas, F.R., - p. 617 - 622.
drainage - opwarming van de aarde - broeikaseffect - landgebruik - ruimtelijke ordening - rivieren - stroomgebieden - zonering - rijn - global warming - greenhouse effect - land use - physical planning - rivers - watersheds - zoning - river rhine
Possible future land use in the Rhine Basin is presented, both as a result of technical, economic, political and demographic developments and in view of changing climatic conditions caused by the greenhouse effect. For the decade 2040-2049 land use projections were made under both unchanged and changed climatic conditions. For both cases, land use was calculated for a so-called Central Projection and for two variants, one with minimum urban and agricultural claims on land and one with maximum claims.These projections were based on fundamental scientific and technical principles, secular historical trends, basic assumptions, and other long-term surveys of the future.
Grondgebruik-projecties in het stroomgebied van de Rijn in het midden van de volgende eeuw
Veeneklaas, F.R. ; Slothouwer, D. - \ 1995
In: Waarheen met het landelijk gebied?; geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium `Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994. Alphen aan den Rijn, Samsom Tjeenk Willink, 1995, blz. 439-444 / Schoute, J.F.T., van den Berg, L.M., Farjon, H., Steenvoorden, J.H.A.M.,
Dit artikel presenteert mogelijke verdelingen van grondgebruik in het stroomgebied van de Rijn, voortvloeiend uit enerzijds technische, economische, politieke en demografische ontwikkelingen en anderzijds uit een mogelijke klimaatverandering. Voor hetdecennium 2040-2049 zijn grondgebruikprojecties opgesteld onder onveranderde en gewijzigde klimaatomstandigheden. Voor beide situaties is een centrale projectie gegeven geflankeerd door twee varianten: met maximale en minimale stedelijke en agrarische claim op grond. Bij het opstellen van de projecties is gebruik gemaakt van kennis van fundamentele wetenschappelijke en technische principes, historische lange-termijntrends, basisveronderstellingen en andere toekomstverkenningen.
Grondprijzen
Veeneklaas, F. ; Slothouwer, D. - \ 1993
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Interne mededeling / DLO - Staring Centrum 238) - 21
grondprijzen - nederland - prijzen - bezit - statistiek - land prices - netherlands - prices - property - statistics
Bepaling van de landbouwkundige rentabiliteit van waterconservering en wateraanvoer in het waterschap Noord - Limburg
Voet, P. van der; Slothouwer, D. ; Bakel, P.J.T. van - \ 1991
Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 105) - 148
gewassen - wateraanvoer - hydrologie - bodemwaterbalans - waterbeheer - waterbehoefte - watervoorziening - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - noord-limburg - crops - water advance - hydrology - soil water balance - water management - water requirements - water supply - yield increases - yield losses - yields
Het bodemgebruik in 1983 en 2000 in zuidelijk Zuid-Holland
Slothouwer, D. - \ 1988
Wageningen : ICW (ICW nota 1898) - 38
Evaluatie van de waterbeheersingswerken in het studiegebied "De Monden"
Slothouwer, D. - \ 1986
Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1718) - 69
kosten-batenanalyse - economische evaluatie - economische impact - wateraanvoer - investering - peilbeheer - drenthe - cost benefit analysis - economic evaluation - economic impact - water advance - investment - water level management
Een samenvatting van de cursus over kosten-baten onderzoek in Rieneck West-Duitsland van 22 oktober tot en met 26 oktober 1984
Slothouwer, D. - \ 1985
Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1675) - 15
kosten-batenanalyse - economische evaluatie - investering - cost benefit analysis - economic evaluation - investment
Onderwerpen in het beschrijvingsbiljet van de landbouwtellingen van mei 1970 tot en met mei 1983
Slothouwer, D. - \ 1983
Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1390) - 24
Economische aspecten van de waterbeheersingswerken in het studiegebied "De Monden"
Slothouwer, D. - \ 1982
Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1384) - 70
grondwaterspiegel - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - waterbeheer - drenthe - water table - yield increases - yield losses - yields - water management
Relatie tussen de waterhoogte in het gebied, de grondwaterstand en fysische opbrengsten van de geteelde gewassen
Bodemgebruiksgegevens met betrekking tot het zuidelijk Peelgebied
Slothouwer, D. - \ 1981
Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1277) - 13
landgebruik - de peel - land use
Bodemgebruik in 1978 en 2000 ten behoeve van de studie naar de kwantitatieve waterbehoefte in het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Grootwaterschap van Woerden
Slothouwer, D. - \ 1980
Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1215) - 32
landbouw - waterbehoefte - landevaluatie - bodemgeschiktheid - watervoorziening - watergebruik - zuid-holland - agriculture - water requirements - land evaluation - soil suitability - water supply - water use
De onderhavige nota geeft een beschrijving van de wijze waarop het huidige (1978) en toekomstige (2000) bodemgebruik is bepaald. Ook wordt een verdeling gegeven van het grondgebruik per gemeente (1978 en 2000) en per deelgebied (1978).
De betekenis van de Grevelingen voor de sportvisserij : visserijkundige waarnemingen in de jaren 1971 - 1977
Steinmetz, B. ; Slothouwer, D. - \ 1979
Den Haag : Directie van de Visserijen (Documentatierapport / Directie van de Visserijen no. 21) - 101
hengelsport - sportvissen - openluchtrecreatie - grevelingen - angling - game fishes - outdoor recreation
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.