Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 38

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Sluijsmans
Check title to add to marked list
WUR working on new-style solar park
Sluijsmans, J.J.L. - \ 2019
Duurzame biomassa voor de productie van waterstof : een beoordeling vanuit de klimaatopgave
Sluijsmans, Jeroen ; Spijker, Joop - \ 2019
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2951) - 35
De groene sector (beheerders van bos-, natuur en groen) en beleidsmakers hebben behoefte aan een op wetenschappelijke feiten gebaseerde onderbouwing van het gebruik van biomassa (tak- en tophout) als duurzame grondstof voor energie. Er is een casus van recreatiebedrijf Leisurelands, die beoogt deze biomassa kleinschalig te converteren naar waterstof als biobrandstof. Het doel van de literatuurstudie is het in beeld brengen van de duurzaamheidseffecten van het gebruik van vrijkomend top- en takbout en snoeihout voor de productie van waterstof en zo mogelijk het formuleren van criteria en aandachtspunten (de do’s- and-don’ts). Daarbij kijken we enerzijds naar de impact van de casus op het ecosysteem en anderzijds naar de rol van de casus in de energie- en groene-grondstoffentransitie. Het gebruik van hout voor duurzame energie ligt maatschappelijk onder een vergrootglas met voor- en tegenstanders. Dat roofbouw moet worden voorkomen, staat in de gebruikte informatiebronnen niet ter discussie, wel de condities waarop dat kan worden voorkomen. Er is als gevolg van de klimaatveranderingen een hoge tijdsdruk om nieuwe energiesystemen te realiseren, door nú te handelen, te innoveren en te leren. Door nu te investeren in kleinschalige, innovatieve waterstofproductie met biomassa (als tijdelijke grondstof) kan de lokale introductie van de waterstofeconomie worden bevorderd. De verwachting is dat op termijn andere bronnen voor waterstof het gaan overnemen. De benodigde biomassa inzamelstructuur behoudt dan waarde wanneer tijdig volgende stappen worden gezet richting groene chemie of andere, hoogwaardigere toepassingen.De grondstof tak- en tophout vervult een rol in het biologische ecosysteem. Belangrijke randvoorwaarden voor het oogsten van dat materiaal zijn een positieve bijdrage aan de vermindering van de C-uitstoot, een evenwichtige nutriëntenbalans van de bodem en behoud van biodiversiteit. De bijdrage aan de vermindering van de C-uitstoot moet over de gehele keten worden bekeken, van oogst tot en met productie van groen gas. Ten opzichte van de referentie-inzet van fossiele brandstoffen moet er een reductie optreden van minimaal 70%. Voor tak- en tophout ziet dat er goed uit. De nutriëntenbalans is vooral een aandachtspunt op (arme) zandgronden. Bij bossen op rijkere bodems komen er voldoende nutriënten vrij uit natuurlijke afbraak van biomassa. De biodiversiteit kan goed beschermd worden door het oogsten in de winterperiode en te werken via de gedragscode natuurbeheer van de VBNE.---The green sector (forest, nature and urbangreen managers) and the policymakers need a scientific evidence- based underpinning of the use of biomass (branch and top timber) as a sustainable raw material for bio-energy production. There is a case, Leisurelands, which aims to convert this biomass into hydrogen as a biofuel.The aim of the literature research is to visualize the sustainability effects of the use of top and branch timber and pruning wood for the production of hydrogen and, if possible, formulating criteria and points for attention (the do’s and the don’ts). On the one hand, we look at the impact of the case on the ecosystem and on the other hand the role of the case in the energy and bio-economy transition.The use of wood for renewable energy is controversial with supporters and opponents. In the information sources used, the occurrence of overuse is not questioned. Discussion is about the conditions on which overuse can be prevented.Due to climate changes, there is a high time pressure to realize new energy systems, by acting, innovating and learning. By investing now in small-scale, innovative hydrogen production with biomass (as a temporary raw material), the local introduction of the hydrogen economy can be promoted. It is expected that other sources for hydrogen will take over within decades. The required biomass infrastructure could maintain its value when timely next steps are taken towards green chemistry or other higher-value applications.The green sector (forest, nature and urbangreen managers) and the policymakers need a scientific evidence- based underpinning of the use of biomass (branch and top timber) as a sustainable raw material for bio-energy production. There is a case, Leisurelands, which aims to convert this biomass into hydrogen as a biofuel.The aim of the literature research is to visualize the sustainability effects of the use of top and branch timber and pruning wood for the production of hydrogen and, if possible, formulating criteria and points for attention (the do’s and the don’ts). On the one hand, we look at the impact of the case on the ecosystem and on the other hand the role of the case in the energy and bio-economy transition.The use of wood for renewable energy is controversial with supporters and opponents. In the information sources used, the occurrence of overuse is not questioned. Discussion is about the conditions on which overuse can be prevented.Due to climate changes, there is a high time pressure to realize new energy systems, by acting, innovating and learning. By investing now in small-scale, innovative hydrogen production with biomass (as a temporary raw material), the local introduction of the hydrogen economy can be promoted. It is expected that other sources for hydrogen will take over within decades. The required biomass infrastructure could maintain its value when timely next steps are taken towards green chemistry or other higher-value applications.
Notitie ‘Verdeling van beschikbare N uit drijfmest over het seizoen op grasland’
Schroder, J.J. ; Curth-van Middelkoop, J.C. - \ 2016
Wageningen UR Livestock Research, Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen - 8 p.
Ongeveer de helft van de stikstof (N) in rundveedrijfmest is organisch gebonden. Voor varkensdrijfmest is dat ongeveer een derde (Den Boer et al., 2012). Deze organisch gebonden N moet worden afgebroken (‘mineraliseren’) om door gewassen te kunnen worden opgenomen. Volledige afbraak kan tientallen jaren kosten. Bij een langdurig voortgezet gebruik van eenzelfde hoeveelheid organische mest-N komen de jaarlijkse aanvoer en de geaccumuleerde ‘staartjes’ afbraak met elkaar in evenwicht. Omstandig bewijs hiervoor kan gevonden worden in het feit dat de hoeveelheden organische stof in Nederlandse landbouwbodems niet lijken te stijgen (Reijneveld et al., 2009). Sluijsmans & Kolenbrander (1976) namen op basis van laboratoriumproeven met verdund zwavelzuur aan dat de helft van de organisch gebonden N in rundveedrijfmest al gedurende het eerste jaar na het moment van toediening mineraliseert (‘Ne’) en de andere helft (‘Nr’) in de (vele) jaren daarna. Overeenkomstige waarden voor varkensdrijfmest bedragen tweederde (‘Ne’) en één derde (‘Nr’). Op zichzelf is het begrijpelijk dat de mest van een met ruwvoer gevoede meermagige lastiger afbreekbaar is dan die van een éénmagige. Op basis van deze uitgangspunten berekende Lammers (1983) de eerstejaars N-werking van, onder meer, rundveedrijfmest en varkensdrijfmest.
Proeftuin Food Valley : biobased economy en energietransitie
Agricola, H.J. ; MacCarthy, B. ; Sluijsmans, J.J.L. ; Spijker, J.H. ; Bolck, C.H. - \ 2013
Wageningen [etc.] : Wageningen UR etc. - 16
regionale ontwikkeling - regionale economie - biobased economy - economische ontwikkeling - energie - verandering - gelderland - projecten - regional development - regional economics - economic development - energy - change - projects
In deze brochure wordt uitgelegd waarom en hoe de Food Vally inspeelt op de ontwikkelingen binnen de biobased economy en de trasitie naar groene energie. Dit wordt gedaan in het project 'Duurzame Leefomgeving'.
The power of assessment in teacher education: How to assure authenticity, student involvement and quality
Gulikers, J.T.M. ; Sluijsmans, D. ; Baartman, L. ; Bartolo, P. - \ 2008
In: Becoming a Teacher Educator: Theory and Practice for Teacher Educators / Swennen, A., van der Klink, M., Dordrecht : Springer - ISBN 9781402088735 - p. 173 - 188.
Gif van de straat; reductieprogramma chemische onkruidbestrijding op verhardingen
Sluijsmans, J.J.L. ; Spijker, J.H. ; Betist, M.H.H. - \ 1997
Unknown Publisher - 64 p.
Driesporenaanpak voor minder gif op verhardingen
Sluijsmans, J.J.L. - \ 1997
Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 53 (1997)3. - ISSN 0166-3534 - p. 16 - 19.
luchtverontreiniging - milieuwetgeving - milieubeleid - overheidsbeleid - herbiciden - onderhoud - bedrijfsvoering - nederland - gewasbescherming - wegen - bodemverontreiniging - waterverontreiniging - air pollution - environmental legislation - environmental policy - government policy - herbicides - maintenance - management - netherlands - plant protection - roads - soil pollution - water pollution
Minder chemische onkruidbestrijding is mogelijk, maar niet makkelijk
Baltissen, J.H.P. ; Sluijsmans, J.J.L. ; Tooren, B.A. ; Strack, P. van; Betist, M.H.B. - \ 1997
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 30 (1997)6. - ISSN 0166-8439 - p. 184 - 186, 190.
herbiciden - bestrating - onderzoek - openbaar groen - waterbeheer - waterkwaliteit - gemeenten - noord-brabant - herbicides - pavements - research - public green areas - water management - water quality - municipalities
Minister maakt bestuurlijke afspraken met de sector Openbaar Groen
Hekman, J. ; Sluijsmans, J.J.L. - \ 1997
Stadswerk 26 (1997)3. - ISSN 0927-7641 - p. 14 - 17.
Onderzoek naar de bodemverbeterende eigenschappen van bermmaaisel op landbouwgronden. Fase 1: Literatuurstudie en laboratoriumproeven
Boer, T.W. de; Lotz, L.A.P. ; Sluijsmans, J.J.L. ; Zwart, K.B. - \ 1997
Unknown Publisher - 39 p.
Methods for weed control on hard surfaces in urban areas
Sluijsmans, J.J.L. ; Spijker, J.H. ; Denneman, W.D. - \ 1996
In: Abstracts Second Workshop European Weed Research Society, 4-6 March 1996, Einsiedeln; 42-45
Knellend groenafvalbeleid; een verkenning van knelpunten en oplossingen bij de verwerking van groenafval in Nederland
Sluijsmans, J.J.L. ; Hinssen, J. - \ 1996
Unknown Publisher - 135 p.
Reductie door detectie; terugdringen van het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen met behulp van een detectiespuittechniek
Sluijsmans, J.J.L. ; Drijver, C.A. - \ 1996
Rijswijk : Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedriiven in Nederland (VEWIN) - 48 p.
Onderzoek naar onkruidbestrijding op verhardingen; praktijkproeven en de mening van bewoners in de Bredase wijk 'Hoge Vucht'
Sluijsmans, J.J.L. ; Spijker, J.H. - \ 1995
Wageningen : Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-rapport 151) - 76 p.
Communication sur le désherbage sans produits chimiques des surfaces en dur dans les zones urbaines
Sluijsmans, J. - \ 1995
In: Actes du colloque européen 'Vers la gestion différenciée des espaces verts', Strasbourg, 24-26 Octobre 1994 - p. 145 - 152.
Planning, gebruik en beheer van de stedelijke groene ruimte : pilot-studie naar de kosten van de stedelijke groene ruimte
Sluijsmans, J.J.L. - \ 1994
Wageningen : IBN (IBN - rapport 058) - 40
recreatiegebieden - economische impact - economie - groene zones - bedrijfsvoering - nederland - speelterreinen - publieke tuinen - openbare parken - steden - gebruikswaarde - districten - amenity and recreation areas - economic impact - economics - green belts - management - netherlands - playgrounds - public gardens - public parks - towns - use value - districts
Praktijkervaringen met het terugdringen van het gebruik van chemische middelen op verhardingen : een inventarisatie in zeven stadsdelen in de gemeente Amsterdam
Sluijsmans, J.J.L. - \ 1994
Wageningen : IBN (IBN - rapport 063) - 49
herbiciden - onderhoud - bedrijfsvoering - gewasbescherming - wegen - stedelijke gebieden - nederland - amsterdam - gemeenten - noord-holland - herbicides - maintenance - management - plant protection - roads - urban areas - netherlands - municipalities
Maatregelen om het gebruik van chemische middelen op verhardingen in de gemeente Utrecht uit te sluiten
Sluijsmans, J.J.L. ; Spijker, J.H. - \ 1994
Wageningen : IBN (IBN - rapport 081) - 33
onderhoud - bedrijfsvoering - mechanische methoden - gewasbescherming - wegen - stedelijke gebieden - onkruiden - nederland - gemeenten - utrecht - maintenance - management - mechanical methods - plant protection - roads - urban areas - weeds - netherlands - municipalities
Eind-evaluatie van het project "De Grote Pimpernel"
Sluijsmans, J.J.L. ; Koster, A. ; Tjallingii, S.P. - \ 1994
Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 061) - 35
kosten-batenanalyse - groene zones - bedrijfsvoering - publieke tuinen - nederland - noord-brabant - cost benefit analysis - green belts - management - public gardens - netherlands
Reductieprogramma chemische onkruidbestrijding bij gemeenten : fase 1: opzet van een reductieprogramma
Sluijsmans, J.J.L. - \ 1994
Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 098) - 38
recreatiegebieden - kanalen - controle - milieu - milieubeheer - groene zones - herbiciden - nederland - persistentie - pesticidenresiduen - pesticiden - gewasbescherming - verontreinigingsbeheersing - publieke tuinen - openbare parken - kwaliteit - rivieren - waterlopen - oppervlaktewater - water - waterverontreiniging - waterkwaliteit - amenity and recreation areas - canals - control - environment - environmental management - green belts - herbicides - netherlands - persistence - pesticide residues - pesticides - plant protection - pollution control - public gardens - public parks - quality - rivers - streams - surface water - water pollution - water quality
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.