Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 948

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  • alert
   We will mail you new results for this query: q=Snel
  Check title to add to marked list
  Keten is gebaat bij nieuw smaakmodel om snel te kunnen testen op locatie. Tomaten proeven zonder bijten of snijden
  Labrie, Caroline ; Polder, Gerrit - \ 2020
  The influence of tailored risk communication on individual adaptive behaviour
  Attems, Marie Sophie ; Thaler, Thomas ; Snel, Karin A.W. ; Davids, Peter ; Hartmann, Thomas ; Fuchs, Sven - \ 2020
  International Journal of Disaster Risk Reduction 49 (2020). - ISSN 2212-4209
  Adaptive behaviour - Flood risk management - Property level flood risk adaptation measures - Risk communication - Trust

  Hydro-meteorological hazards annually lead to considerable economic losses worldwide. Property level flood risk adaptation (PLFRA) measures have shown to decrease potential damages by floods and other hazards. However, such measures are often implemented inadequately, frequently because of lacking communication between public administration and homeowners. Thus, risk communication systems have been created by multiple actors, ranging from the government to private companies and insurance groups, which have the goal to communicate risks to homeowners and businesses in a tailored manner. Consequently, adaptive behaviour can be triggered by risk communication. This paper conducted a cross-comparison of several risk communication systems which encompassed an output in the shape of a label or guideline, based on semi-structured interviews with relevant experts. One system, the German Hochwasserpass, was focused on in more detail. The results show that risk communication systems should include participatory approaches with experts to trigger adaptive behaviour. However, even in an example including mutual knowledge transfer a gap between knowledge about mitigation measures and actually implementing them was present. Thus, this implies going a step beyond, which ultimately questions the resource efficiency of such risk communication systems on a larger scale.

  Nieuw monitoringsmeetnet kwelders Ameland-Oost : Jaarrapportage veldwerk 2019
  Puijenbroek, Marinka E.B. van; Sonneveld, Cor - \ 2020
  Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C022/20) - 26
  Dit rapport is een update van de vorige jaarrapportage (Duin et al. 2018), waaruit de meer algemene teksten deels zijn overgenomen. Op het Waddeneiland Ameland vindt sinds 1988 bodemdaling plaats als gevolg van gaswinning. Vanaf 1993 vindt er langlopende monitoring plaats naar de mogelijke effecten van de bodemdaling op Ameland-Oost. Een van de conclusies van de laatste integrale rapportage was dat de permanent kwadraten niet geheel representatief waren voor de hele kwelder, en daarom is er in 2019 een nieuw monitoringsplan opgesteld. Onderdeel zijn 80 permanente kwadraten (PQ’s) verspreidt over Neerlands Reid en de Hon waarin in 2019 de eerste vegetatieopnames zijn gemaakt en opslibbingsmetingen met de Sedimentatie-Erosiebalk uitgevoerd. Het ‘oude’ monitoringsnetwerk is voor de laatste keer volledig opgenomen in 2018, maar een aantal PQ’s zijn wel meegenomen in het nieuwe monitoringsnetwerk in 2019. Dit is het eerste jaar dat de nieuwe PQ’s gemeten zijn en opslibbingsresultaten kunnen pas berekend worden na de volgende meting in 2020. In de voorliggende rapportage wordt het nieuwe monitoringsplan geïntroduceerd. Daarnaast worden de laatste gegevens van de opslibbing van het ‘oude’ monitoringsnetwerk voor het jaar 2018 gepresenteerd en de opslibbingsresultaten van 2019 van de ‘oude’ PQ’s die in het nieuwe monitoringsnetwerk zijn opgenomen. Gebaseerd op de metingen uitgevoerd in 2019 van het oude en nieuwe meetnet kunnen we de volgende conclusies trekken: - De opslibbing in 2018 – 2019 was binnen de range van normale waarden voor een eilandkwelder en de sedimentatie volgde het normale patroon met de hoogste waarden aan de wadrand van de kwelder en op de oeverwallen. - In het nieuwe monitoringsnetwerk is op plekken waar regressie (22 PQ’s) heeft plaatsgevonden, vooral middenkwelder veranderd in lage kwelder (14 PQ’s). Er vond meer regressie van vegetatie plaats op het Neerlands Reid (18 PQ’s) dan op de Hon (4 PQ’s). - In kwelderdelen waar tussen 1993 en 2014 regressie van de vegetatie naar lage kwelder heeft plaatsgevonden is de bedekking van kale grond hoger dan in kwelderdelen waar lage kwelder al langer stabiel voorkomt. Een toename aan kale grond slibt minder snel op of erodeert en dat kan tot verdere regressie van de vegetatie leiden.
  Forensische toepassing van een draagbare NIR-spectrometer
  Weesepoel, Y.J.A. ; Venderink, Tjerk ; Keizers, Peter ; Bakker, Frank ; Boshuis, Margot ; Heerschop, Marcel ; Esch, Annette van; Wallace, Fionn ; Hulsbergen-van den Berg, Annemieke ; Asten, Arian C. van - \ 2020
  De ontwikkeling van kleine IoT-achtige optische sensoren voor forensische toepassing gaan snel de laatste jaren. In dit onderzoek kijken we naar het potentieel van de meest gebruikte nabij-infrarood scanner, welke ook het beste afgestemd is voor inspecteurs en ontwikkelaars en voor de laagste aanschafkosten. In een samenwerking met de Nederlandse Rijkslaboratoria, is er gekeken naar de forensische toepassing van deze scanner op een breed scala aan praktijkmonsters beschikbaar, variërend van harddrugs tot namaakgeneesmiddelen tot vervalste voedingsmiddelen.
  Virussen vóór zijn
  Poel, W.H.M. van der - \ 2020
  Wageningen University & Research
  Door globalisering en verstedelijking kunnen ziekten die van dieren op mensen overgaan, zich sneller verspreiden. Vroege detectie kan levens redden. Daarom sporen Wageningse virologen samen met dierenartsen zo snel mogelijk potentiële ziekteverwekkers op bij wilde dieren en vee. De onderzoekers ontrafelen de genetische opmaak van virussen om de risico’s te bepalen en vaccins te kunnen ontwikkelen. Met vakgenoten wereldwijd wisselen ze expertise uit om nieuwe bedreigingen voor te zijn.
  5G Fieldlab Rural Drenthe : duurzame en autonome onkruidbestrijding
  Booij, Johan ; Nieuwenhuizen, Ard ; Boheemen, Koen van; Vissr, Chris de; Veldhuisen, Bram ; Vroegop, Arjan ; Stokkermans, Thierry ; Ruigrok, Thijs - \ 2020
  Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Agrosysteemkunde (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Agrosysteemkunde WPR) - 19
  Boeren kijken al een aantal jaren met een schuin oog naar robots om de saaie, herhaaldelijke en soms zware taken van hen over te nemen. Aardappelopslagbestrijding, een relatief simpele maar saaie taak, is één van de taken die boeren graag aan een autonome robot zouden overdragen. Robots om deze taak uit te voeren moesten telkens opgeven omdat het detecteren van aardappelopslagplanten in een suikerbietengewas voor de computer erg lastig bleek. Door state-of-the-art deep learning technologieën toe te passen is WUR er nu wel in geslaagd een robuust detectiealgoritme te bouwen. Vanuit een demo op de kleine Husky robot is gewerkt naar een 3 meter brede, autonome toepassing op de Robotti robot. De rekenintensieve operatie van het herkennen van aardappelopslag- en suikerbietenplanten werd hierbij in de cloud uitgevoerd, waarbij state-of-art 5G verbindingstechnieken gebruikt werden om de te analyseren data snel genoeg in de cloud en terug te kunnen krijgen om tijdig een actuatie te kunnen uitvoeren op de robot. Door nauwe samenwerking tussen KPN en WUR is een herkenningsalgoritme voor aardappel- en suikerbietenplanten ontwikkeld dat in een KPN-cloud omgeving kan draaien. Terwijl de robot met 4km/u over het veld reed werden de foto’s via 5G naar deze cloud gestuurd en werden de analyse-resultaten teruggestuurd naar de robot binnen 0.25 seconde. De spuit-unit met spuitdoppen om de 0.1 m werd daarop door de computer geïnstrueerd welke spuitdop wanneer geactiveerd moest worden om de gedetecteerde aardappelopslagplant te bespuiten. Tijdens toepassing van het algoritme in augustus werden 96% van de aardappelopslagplanten en 3% van de suikerbietenplanten geraakt. Hoewel deze getallen het systeem al zeer dicht richting praktijkintroductie brengen zal het aantal geraakte suikerbieten nog om laag moeten om boeren massaal te overtuigen van de toepasbaarheid van het systeem. Daar waar 5G genoemd wordt in dit verslag betekent dit het gebruik van pré 5G technologie met 5G capaciteit en performance.
  How a Strategic Scoping Canvas Can Facilitate Collaboration between Partners in Sustainability Transitions
  Wigboldus, S.A. ; Brouwers, J.H.A.M. ; Snel, Herman - \ 2020
  Sustainability 12 (2020). - ISSN 2071-1050 - 10 p.
  The loosely applied concepts of transformations and transitions often result in unarticulated different visions and expectations among stakeholders regarding the orientation and ambition of a particular initiative related to system transitions/transformations. In this paper, a strategic scoping canvas and an associated facilitation process are presented as a way of enhancing shared
  understanding among stakeholders. Illustrations are provided of initial application in three cases related to food system transitions in Peru, Ethiopia, and Bangladesh, exploring the connectivity with approaches commonly used in the context of system transformations, including the Multi-Level
  Perspective on sustainability transitions, the Leverage Points approach, Capability Approach, and the theory of Large System Change. We conclude that the canvas and associated facilitation approach has proved useful in dierent contexts, oering opportunities for complementing existing methodologies,
  and potentially enhancing their ecacy in facilitated multi-stakeholder processes.
  Neoplasie in schelpdieren : Wat weten we? Een korte Q&A
  Jansen, H.M. ; Capelle, J. ; Engelsma, M.Y. - \ 2019
  IJmuiden : Wageningen Marine Research - 3 p.
  De afgelopen tijd zijn verschillende (buiten-landse) publicaties verschenen die het voorkomen en de verspreiding van neoplasie in schelpdieren beschrijven. Neoplasie isabnormale celgroei (kanker)en staat daarmee snel in de belang-stelling. De vraag is dan ook of we ons in Neder-land zorgen moeten maken?DezeQ&A factsheet heeft als doel een kort over-zicht te geven van wat neoplasie is, wat bekend is over het voorkomen van neoplasie in schelpdieren in de Nederlandse wateren, en of schadelijke ef-fecten te verwachten zijn voor overleving van schelpdieren en/of voor de volksgezondheid. Hierbij ligt de focus op neoplasie in mosselen.Uit deze gegevens blijkt dat neoplasie een ver-schijnsel is dat wereldwijd in veel schelpdieren voorkomt. In Nederland is het incidenteel waarge-nomen. Recentemosselsterftein Frankrijk geeft aandat gerichte metingennaar het voorkomen van neoplasiein mosselen uit Nederlandse wate-renaan te bevelen zijn.
  Voedselkwaliteit meten: overal en door iedereen?
  Nielen, Michel ; Weesepoel, Yannick - \ 2019

  "Meten is weten": in de nabije toekomst is dat dankzij recente technologische ontwikkelingen niet langer voorbehouden aan een (proces)controlelaboratorium. Het kan ook op locatie en overal in de voedselketen. Snel inspelen op incidenten, fraude opsporen en efficientere monitoring: het belooft een mooie toekomst te worden. Maar wat zijn de gevolgen voor de voedingsmiddelenindustrie als iedereen kan meten?

  Groene lelieteelt snel gemeengoed
  Slootweg, Casper - \ 2019
  Snel en simpel meten wat er in je eten zit
  America, Twan - \ 2019

  als je een product in de supermarkt koopt, staat er netjes op het etiket welke allergenen het bevat. Ook word je gewaarschuwd voor eventuele 'sporen' of dat het product' in een fabriek wordt gemaakt waar ook x wordt verwerkt' . Maar hoe testen fabrikanten dat eigenlijk? en zijn er ook tests die je zelf kunt doen, bijvoorbeeld op je broodje in een restaurant? Nieuwsgiering dook Vera Hendriks in de wereld van lab-assays, teststrips en smartphone-apps.

  Stressvrij omgaan met de koe : Wiki
  Heimensen, G. ; Ruis, M.A.W. - \ 2019
  Wageningen : Groen Kennisnet
  animal welfare - animal production - cattle - dairy cattle - animal behaviour - animal health - human-animal relationships
  Welkom bij de cursus "Stressvrij omgaan met de koe". Als je stressvrij en makkelijk met koeien werkt, ervaar je als veehouder meer plezier. Minder stress en angst zorgen ervoor dat het welzijn van de koe toeneemt. Het gevolg is een goede algemene gezondheid en klauwgezondheid. Dit kan weer leiden tot een hogere melkgift en een betere bevruchting. Dat levert een veehouder al snel duizenden euro's per jaar op.Maar hoe krijg je dit voor elkaar? Hoe zorg je voor makkelijk vee? Wat heeft de koe nodig om rustig en voorspelbaar te zijn? Waar zie je de verschillen tussen situaties, bedrijven en mensen? En wat is jouw rol hierin?In deze cursus 'Stressvrij omgaan met de koe' combineren we kennis uit de literatuur en praktijk.
  RIVM start groot onderzoek naar nieuw oprukkend tekenvirus
  Vliet, Arnold van - \ 2019
  Infopunt komt snel met antwoorden eikenprocessierups
  Vliet, Arnold van; Arnold, Corinne - \ 2019
  Food loss measurements in the rice supply chain of Olam Nigeria : Analysis of the pilot study results
  Kok, M.G. ; Snel, H. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research (Report WCDI 19-084) - 43
  Wageningen University & Research (WUR) and the Sustainable Food Lab established a partnership with Olam to run a pilot study to measure and assess the losses that occur throughout a portion of Olam’s rice outgrower initiative in Nigeria. The following report documents the process and results of the conducted pilot study where we assessed the magnitude of loss within a sample of 60 rice outgrower farms from 3 states by measuring losses from the moment rice is harvested until the moment rice is received in Olam’s procurement warehouse. The pilot study has been conducted within the context of a collaborative action research project, “Business Action on Smallholder Crop Losses in African Food Systems” funded by the Rockefeller Foundation’s Yieldwise initiative. The general objectives of this pilot study were centered around understanding the magnitude and impact of losses occurring in the rice outgrowers initiative to assess: •How much losses occur in the rice outgrower value chain operated by Olam in Nigeria; •Where the critical loss points are within the different stages in the rice value chain; •What the impact of those losses might be in terms of economics, resource use efficiency and GHGs; •Potential investment areas to reduce losses; •Testing the measurement approach for business value and replication across other Olam’s rice origins. Data from this pilot study indicate that on average there is a total loss of 35% of rice from the moment that it is harvested up to the moment when rice is graded and sorted and is accepted by Olam’s procurement warehouse. Data showed that the percentage of loss varied strongly from farm to farm, with losses ranging from 8% up to 55%. Two critical loss points within the Rice value chain were identified :•12% of losses of actual yield are generated during harvest ; •11% of losses of actual yield are generated during threshing.
  Food loss measurements in the French bean value chain of Sainsbury/VPG : Analysis of the French bean pilot study
  Kok, Melanie ; Osena, E. ; Snel, Herman - \ 2019
  Wageningen Centre for Development Innovation (Report WCDI 19-085) - 50 p.
  Voorlente pakt de draad weer op; elzenpollenseizoen vertraagd
  Vliet, A.J.H. van; Bron, W.A. - \ 2019
  Nature Today
  Twee weken sneeuw en ijs vertraagde de ontwikkeling van de voorlente na de zeer vroege start. De natuur ligt echter nog steeds ruim twee weken voor op schema. Op steeds meer plaatsen komen sneeuwklokjes en gele kornoeljes in bloei. Pollenconcentraties van hazelaar en els bleven de afgelopen weken laag maar het hoofdseizoen van de elzenpollen nadert snel met de hoge temperaturen in de verwachting.
  Volwassen reuzenteek zeer waarschijnlijk nu ook in Nederland
  Vliet, A.J.H. van - \ 2019
  Nature Today
  In het Drentse Odoorn is naar alle waarschijnlijkheid een volwassen hyalommateek, een ‘reuzenteek’, gevonden op een IJslands paard. De teek is groot, heeft de karakteristieke gestreepte pootjes en beweegt zich snel voort. Het zou voor het eerst zijn dat in Nederland een volwassen hyalommateek is aangetroffen.
  Stekende insecten rondom de Westelijke Langstraat : risico-analyse
  Verdonschot, Piet F.M. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Environmental Research, Zoetwatersystemen (Notitie Zoetwaterecosystemen, Wageningen Environmental Research ) - ISBN 9789463952460 - 27
  Deze studie had als doel het uitvoeren van een risico-analyse op de kans op het voorkomen van stekende insecten in de toekomstige situatie in en rondom de Westelijke Langstraat. Daarnaast was het opstellen van een advies voor het voorkomen van overlast van stekende insecten door aanvullende maatregelen op basis van de voorgenomen herinrichting en beheer een tweede doel. De te ontwikkelen natuur in de Westelijke Langstraat is vooral afhankelijk van hogere
  grondwaterstanden en beperken van de voedselrijkdom. Daarom zijn maatregelen opgenomen om het gebied te vernatten en de voedselrijkdom te verlagen. De vernatting zal sneller worden bereikt dan de verarming. De gestelde doelen vragen ook een stabieler waterpeil waarvan de haalbaarheid op basis van modelberekeningen minder zeker is. De toekomstige milieu-omstandigheden zijn geanalyseerd op het al dan niet geschikt zijn voor de ontwikkeling van larven van stekende insecten. De resultaten van de risico-analyse geven twee
  onzekerheden aan. Ten eerste duiden de hydrologische modelresultaten aan dat de peilen meer kunnen gaan fluctueren dan gewenst en het onzeker is of aansluitend op de inrichting met gedetailleerd beheer van de peilen de gewenste omstandigheden wel gehaald gaan worden, vooral dat er een kans in het voorjaar op water op maaiveld bestaat door plaatselijk te hoog peil. Ten tweede is onvoldoende voedselarm water voorhanden en kan voedselverrijking optreden door toevoer van voedselrijk grondwater. Hierbij leidt plaatselijk afgraven verder tot situaties waarin stekende insecten juist de eerste jaren uitstekende broedplaatsen kunnen vinden. De conclusie luidt dat de kans dat het studiegebied Westelijke Langstraat met de voorgenomen herinrichting leidt tot overlast van stekende insecten aannemelijk groot is tenzij er in wordt geslaagd door peilbeheer en watersturing een hydrologisch stabiele situatie te laten ontstaan waarbij kwel met voedselarmer water de boventoon voert en de waterpeilen in zomer (zomerpeil) en vooral in winter (winterpeil) weinig gaan fluctueren. Daarnaast kan in de 1e jaren meer overlast optreden, totdat ecosysteem weer ontwikkeld is, waarbij natuurlijke predatoren van stekende
  insecten algemener zullen voorkomen. Monitoring in de eerste jaren na inrichting zou de ontwikkeling van stekende insecten kunnen vastleggen en helpen bij het gedetailleerd waterbeheer doordat bij larvenontwikkeling snel kan
  worden opgetreden. Omdat de afstand tot bewoning zo klein is moet ervoor worden gezorgd dat de aantallen zich ontwikkelende larven van stekende insecten zo laag mogelijk blijft. Daarom is aandacht nodig voor:
  • een gedetailleerd peilbeheer dat de hydrologische dynamiek verminderd en dat water op maaiveld in de loop van april over grotere oppervlakken is verdwenen,
  • het zo min mogelijk inlaten van voedselrijk water,
  • het verkrijgen van draagkracht voor volwassen stekende insecten in het gebied zelf in de vorm van bosschages en dat barrières aanwezig zijn tussen broedgebieden en bewoning middels vlakken met zeer korte vegetatie of open water,
  • gericht beheer waarmee de aantallen stekende insecten nog verder verminderen door maaien van barrières, niet of slechts zeer ondiep plaggen om te natte gebieden te voorkomen, en niet begrazen
  Niet elke rups is een processierups
  Hofhuis, Hidde ; Veling, Kars ; Deijk, Jurriën R. van - \ 2019
  Vlinders 34 (2019)november. - ISSN 0923-1846 - p. 26 - 27.
  Er is de afgelopen zomer veel te doen geweest over de inmiddels welbekende eikenprocessierups. Elke rups met haren is al snel eng en iets waar je voor op moet passen. Veel rupsen met haren zijn echter geen enkel gevaar, sterker nog: je tuin wordt er een stuk leuker door.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.