Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 646

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Sonneveld
Check title to add to marked list
Farmers in the lead : Assessing effectiveness of participatory experimentation inTigray, Northern Ethiopia
Kraaijvanger, Richard - \ 2018
Wageningen University. Promotor(en): C. Leeuwis; A. Veldkamp, co-promotor(en): C.J.M. Almekinders; M.P.W. Sonneveld. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463435178 - 289
Opslibbing en vegetatie kwelder Ameland-Oost : Jaarrapportage 2017
Duin, Willem E. ; Sonneveld, Cor - \ 2018
Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C042/18) - 50
Changes in root architecture of Arabidopsis thaliana induced by the cyst nematode Heterodera schachtii
Willig, J. ; Sonneveld, Devon ; Sterken, M.G. ; Lozano Torres, J.L. ; Goverse, A. ; Bakker, J. ; Smant, G. - \ 2018
Low levels of infection by cyst nematodes on some resistant crop varieties result in significant loss in yield, while other heavily infected varieties show hardly any symptoms at all. This difference in responses suggests that some plants tolerate biotic stress by plant parasitic nematodes better than others. The objective of our current research is to investigate whether Arabidopsis thaliana can be used to unravel the genetic architecture and molecular mechanisms underlying differences in tolerance to plant parasitic nematodes in plants. To this end we first looked at changes in root architecture upon inoculation with increasing numbers of the beet cyst nematode Heterodera schachtii. This revealed how plants could compensate for damage induced by cyst nematodes in roots at low inoculation densities. Altogether, our data may demonstrate if Arabidopsis can be used as a model to study tolerance to cyst nematodes in plants.
Changes in shoot and root architecture of Arabidopsis thaliana by increasing inoculum densities of the cyst nematode Heterodera schachtii
Willig, J. ; Sonneveld, Devon ; Sterken, M.G. ; Lozano Torres, J.L. ; Goverse, A. ; Bakker, J. ; Smant, G. - \ 2018
Some crop varieties show significant loss in biomass even though these are resistant to cyst nematodes. Interestingly, some non-resistant varieties show no symptoms at all. This phenotypical variation is also known as tolerance. In agronomic context, tolerant crop varieties are able to withstand injury and produce acceptable yields. Because of environmental and practical reasons, it is difficult to eradicate below-ground pathogens. Despite the increasing need for tolerance to below-ground pathogens, breeding for tolerance is not yet applied. This has 4 reasons:
1. Disease tolerance for soil-pathogens is difficult to quantify.
2. Unknown if there is enough useful quantitative variation in disease tolerance to soil-pathogens in different ecotypes.
3. The genetic complexity of disease tolerance is not well understood.
4. It is unclear whether disease tolerance has a negative effect on desirable traits.
This research focusses on investigating whether Arabidopsis thaliana could be used as a model plant to detect polymorphic alleles and the recombination or segregation of these alleles that are coding for tolerance.
Effecten van nanoplastics in het mariene milieu getest in mesocosms
Foekema, E.M. ; Slijkerman, D.M.E. ; Sonneveld, C. ; Weide, B.E. van der; Wei, Y. - \ 2017
Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C107/17) - 44
Zn availability in nutrient solutions for cucumber (Cucumis sativus L) in hydroponics as affected by Fe-chelates and pH
Voogt, W. ; Sonneveld, C. - \ 2017
In: ICESC2015 International Society for Horticultural Science (Acta Horticulturae ) - ISBN 9789462611726 - p. 95 - 100.
Availability - Chlorosis - Complexation - Fe-DTPA - Fe-EDDHA - Fe-HEEDTA - Micro nutrient supply - Necrosis - Solubility - Uptake
In soil-less culture systems Fe is usually supplied as chelate to ensure an adequate availability of this element. As chelates have affinity for many metal ions these chelates will interact with other cation nutrients in nutrient solutions. This affects the availability of Fe and other nutrients. The effects of Fe-chelate types, pH, and Zn concentrations on the availability of Fe, Zn and other micro nutrients in the nutrient solution were tested with rock wool grown cucumber as test crop. In the first experiment the Fe-chelates DTPA, EDDHA and HEEDTA (25 μmol L-1) and Zn target values of 5, 25 and 50 μmol L-1 in the root environment were compared. In the second experiment DTPA and EDDHA and Zn target values of 5 and 50 μmol L-1 at two pH ranges: 5-5.5 and 6.0-6.5 were compared. No yield nor fruit quality were significant affected in both trials. Chlorosis occurred severely at the high pH levels but was not significantly different among the chelate- or Zn treatments Necrosis of leaf margin occurred with the DTPA treatments, specifically at high pH. The required Fe-chelate dosage to keep the target levels of Fe was much higher for HEEDTA than for DTPA and EDDHA, at high pH a higher dose of DTPA was needed than for EDDHA in particular with increasing Zn levels. The Fe uptake was not significantly affected by the treatments. The Zn uptake increased with the supply. Interaction of chelate type and pH was found. With EDDHA the Zn uptake was three to five times higher than with DTPA and HEEDTA at high pH. This was in line with the much higher Zn supply needed with EDDHA at high pH The results of these experiments draw the attention to the effects of different Fe chelates on the availability of several micro nutrients to plants, which apparently can be explained by a different behavior to complexation.
4. Ontwikkeling kwelder Ameland-Oost : Evaluatie bodemdalingsonderzoek 1986-2016
Elschot, Kelly ; Groot, Alma de; Dijkema, Kees ; Sonneveld, Cor ; Wal, Jan Tjalling van der; Vries, Pepijn de; Brinkman, A.G. ; Duin, Willem van; Molenaar, W. ; Krol, J. ; Kuiters, A.T. ; Vries, Daisy de; Wegman, R.M.A. ; Slim, P.A. ; Koppenaal, E.C. ; Vlas, J. de - \ 2017
In: Monitoring effecten van bodemdaling op Oost-Ameland / de Vlas, J., - p. 185 - 328.
Rapportage NetWORK
Sonneveld, P.J. ; Terbijhe, A. ; Voort, M.P.J. van der; Elissen, H.J.H. - \ 2016
Lelystad : Wageningen UR, PPO/Acrres (PPO 713) - 61 p.
Friese en Groninger Kwelderwerken : monitoring en beheer 1960-2014
Duin, W.E. van; Jongerius, H. ; Nicolai, A. ; Jongsma, J.J. ; Hendriks, A. ; Sonneveld, C. - \ 2016
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 68) - 95
zoutmoerassen - monitoring - vegetatie - ecologische successie - natuurbescherming - natuurbeheer - groningen - friesland - kweldergronden - kustgebieden - salt marshes - vegetation - ecological succession - nature conservation - nature management - salt marsh soils - coastal areas
Een belangrijk ecologisch doel voor de Waddenzee is een zo groot en natuurlijk mogelijk areaal kwelders. Mede daarom wordt in de half-natuurlijke kwelderwerken langs Friese en Groninger vastelandskust het beheer geleidelijk aangepast naar duurzamer en minder kunstmatig. Langetermijnmonitoring door
Rijkswaterstaat van hoogte- en vegetatieontwikkeling begeleidt deze verandering. Het gemiddelde areaal kwelder en pionierzone voldoet ruimschoots aan de voor de kwelderwerken gestelde eisen. Echter door opslibbing worden kwelders hoger, waarbij de vegetatie door successie verandert en er uiteindelijk een soortenarme vegetatie van Zeekweek kan ontstaan. Een bijkomend effect in de kwelderwerken is dat er door successie, op termijn, weinig ruimte overblijft in de overgangszone van laaggelegen wad naar hooggelegen horizontaal uitbreidende kwelder voor pioniervegetatie met Zeekraal, terwijl de Waddenzee daar het belangrijkste gebied voor is. Beweiding vertraagt weliswaar de ontwikkeling naar climaxvegetatie, maar voor grotere algehele natuurlijkheid zou meer dynamiek, waarbij aangroei en afslag van kwelders in evenwicht zijn door cyclische successie, uitkomst kunnen bieden. Er gaat onderzocht worden of een aangepast beheer van de rijshoutdammen hierbij kan helpen.

Friese en Groninger kwelderwerken: monitoring en beheer 1960-2014
Duin, W.E. van; Jongerius, H. ; Nicolai, A. ; Jongsma, J.J. ; Hendriks, A. ; Sonneveld, C. - \ 2016
IMARES (Rapport / IMARES C042/16) - 80 p.
zoutmoerassen - monitoring - geschiedenis - milieubeheer - waddenzee - groningen - friesland - salt marshes - history - environmental management - wadden sea
Resultaten monitoring en ontwikkeling van de kwelderwerken met een samenvattend hoofdstuk over de historie, waarin ook een overzicht wordt gegeven van de veranderingen die de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden in het beheer en de bereikte doelen.
Uitloging en effecten van metalen uit staalslakken beoordeeld in mesocosms
Foekema, E.M. ; Heuvel-Greve, M.J. van den; Sonneveld, C. ; Hoornsman, G. ; Blanco Garcia, A. - \ 2016
Den Helder : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES C063/16) - 102 p.
mesocosmossen - oosterschelde - zware metalen - zuurgraad - erosiebestrijding - waterkwaliteit - mesocosms - eastern scheldt - heavy metals - acidity - erosion control - water quality
Het doel van dit project was vast te stellen in welke mate zware metalen uit in zee gebrachte staalslakken bij een voor de Oosterschelde realistische en een worst-case waterverversingssnelheid: - uitlogen naar de waterkolom; - opgenomen worden door schelpdieren (mossel), wieren (Zee-eik), zakpijpen en sponzen; - negatieve effecten veroorzaken bij bovengenoemde organismen en op het mesocosm ecosysteem. De resultaten van de staalslakken zijn vergeleken met breuksteen, het materiaal dat traditioneel voor dijkverzwaring gebruikt wordt en maasgrind als referentiemateriaal met naar verwachting weinig of geen uitloging.
Vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en het referentiegebied West-Groningen: Jaarrapport 2015
Duin, W.E. van; Sonneveld, C. - \ 2016
IMARES (Rapport / IMARES C041/16) - 62 p.
Deze rapportage beschrijft de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen, gelegen aan de Friese noordoostkust. Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de Peazemerlannen en het referentiegebied in de kwelderwerken in West-Groningen gedurende de jaren 2007 t/m 2015. De meeste gegevens worden weergegeven vanaf 2007, het startjaar van de gaswinning.
Toepassing van videotechnieken bij monitoring glasaal
Foekema, E.M. ; Sonneveld, C. ; Burggraaf, D. - \ 2015
Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES C174/15) - 12 p.
anguilla - anguillidae - monitoring - technieken - videocamera's - vismigratie - techniques - video cameras - fish migration
Op dit moment is er onvoldoende kennis over het gedrag van glasalen rond migratieknelpunten zoals schut- en spuisluizen. Vanwege hun geringe formaat zijn glasalen met akoestische camera’s niet goed te onderscheiden van andere kleine vissen. IMARES heeft onderzocht of videotechnieken bruikbaar zijn om het gedrag van glasalen in een veldsituatie te onderzoeken. Voor dit project is een onderwater inzetbare combinatie gebouwd van een infrarood-camera en LED-infrarood belichting. Infrarood licht wordt door vissen als niet/minder storend ervaren en zal gedrag dus weinig of in het geheel niet beïnvloeden, terwijl dit met normaal licht wel het geval zal zijn. Tijdens de veldtesten bleek dat de zichtdiepte van het systeem beperkt was, zeker wanneer het water veel zwevend materiaal bevatte. Desondanks werden naast garnalen en andere kleine vissen toch duidelijk herkenbare glasalen waargenomen. Vanwege de geringe zichtdiepte zal het in de meeste gevallen niet mogelijk zijn om een individuele glasaal gedurende langere tijd te volgen om zo inzicht te krijgen in zoekgedrag rond migratieknelpunten. Het videosysteem kan wel ingezet worden om de aanwezigheid van glasaal op een specifieke plek van geringe omvang zichtbaar te maken en in de tijd te monitoren.
Ontwikkeling van enkele mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee, situatie 2014
Fey-Hofstede, F.E. ; Dankers, N.M.J.A. ; Meijboom, A. ; Sonneveld, C. ; Verdaat, J.P. ; Bakker, A.G. ; Dijkman, E.M. ; Cremer, J.S.M. - \ 2015
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 57) - 72 p.
mossels - populatiedynamica - biologische ontwikkeling - aquatische gemeenschappen - waddenzee - nederland - mussels - population dynamics - biological development - aquatic communities - wadden sea - netherlands
IMARES Wageningen UR is studying the long-term development of a number of individual mussel beds in the Dutch part of the Wadden Sea, and trying to identify the characteristics that determine the survival of such beds. The study is being carried out in the context of the WOT theme of ‘Nature Information Infrastructure’. The present report presents the 2014 situation. The annual reports of this multi-year project include interim results with yearly additions. The results of the annual mapping and population survey provide a picture of the development of the mussel beds over a large number of years. The results so far show that the mussel beds tend to gradually decrease in size, coverage and population density after the year in which they come into existence.
Vegetatie en opslibing in de Peazemerlannen en het referentiegebied west-Groningen: Jaarrapport 2014
Duin, W.E. van; Sonneveld, C. - \ 2015
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C034/15) - 58
bodemdaling - vegetatie - aardgas - monitoring - friesland - groningen - subsidence - vegetation - natural gas
Deze rapportage beschrijft de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen, gelegen aan de Friese noordoostkust. Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de Peazemerlannen en het referentiegebied in de kwelderwerken in west-Groningen gedurende de jaren 2007 t/m 2014.
Environmental impacts of innovative dairy farming systems aiming at improved internal nutrient cycling: a multi-scale assessment
Vries, W. de; Kros, J. ; Dolman, M.A. ; Vellinga, Th.V. ; Boer, H.C. de; Sonneveld, M.P.W. ; Bouma, J. - \ 2015
Science of the Total Environment 536 (2015). - ISSN 0048-9697 - p. 432 - 442.
Several dairy farms in the Netherlands aim at reducing environmental impacts by improving the internal nutrient cycle (INC) on their farm by optimizing the use of available on-farm resources. This study evaluates the environmental performance of selected INC farms in the Northern Friesian Woodlands in comparison to regular benchmark farms using a Life Cycle Assessment. Regular farms were selected on the basis of comparability in terms of milk production per farm and per hectare, soil type and drainage conditions. In addition, the environmental impacts of INC farming at landscape level were evaluated with the integrated modelling system INITIATOR, using spatially explicit input data on animal numbers, land use, agricultural management, meteorology and soil, assuming that all farms practised the principle of INC farming. Impact categories used at both farm and landscape levels were global warming potential, acidification potential and eutrophication potential. Additional farm level indicators were land occupation and non-renewable energy use, and furthermore all farm level indicators were also expressed per kg fat and protein corrected milk. Results showed that both on-farm and off-farm non-renewable energy use was significantly lower at INC farms as compared with regular farms. Although nearly all other environmental impacts were numerically lower, both on-farm and off-farm, differences were not statistically significant. Nitrogen losses to air and water decreased by on average 5 to 10% when INC farming would be implemented for the whole region. The impact of INC farming on the global warming potential and eutrophication potential was, however, almost negligible (<2%) at regional level. This was due to a negligible impact on the methane emissions and on the surplus and thereby on the soil accumulation and losses of phosphorus to water at INC farms, illustrating the focus of these farms on closing the nitrogen cycle.
Comparison of methods to identify crop productivity constraints in developing countries. A review
Kraaijvanger, R.G.M. ; Sonneveld, M.P.W. ; Almekinders, C.J.M. ; Veldkamp, T. - \ 2015
Agronomy for Sustainable Development 35 (2015)2. - ISSN 1774-0746 - p. 625 - 637.
northern ethiopian highlands - soil fertility - agricultural-research - farmers - conservation - knowledge - adoption - systems - yield - scale
Selecting a method for identifying actual crop productivity constraints is an important step for triggering innovation processes. Applied methods can be diverse and although such methods have consequences for the design of intervention strategies, documented comparisons between various methods are scarce. Different variables can be used to characterize these methods. To typify them, we used two of these variables in a heuristic model: control over the research process and represented opinion. Here, we review 16 published papers that present outcomes of different methods to identify productivity constraints. The major findings are the following: (1) Variation in methods is wide. (2) Applying the heuristic model results in three main clusters of methods: farmer-control/farmer-opinion, scientist-control/scientist-opinion, and scientist-control/farmer-opinion. (3) These clusters are scale level dependent. As a follow up, we compared in a case study the three different methods, representative for the three main clusters of the heuristic model, in order to assess their congruency. These methods (focus group discussion, individual surveys, and contextual data collection) were applied in four localities in Tigray, Northern Ethiopia. We found that congruency between the methods, as indicated by Spearman-¿ correlations, was not significant. In addition, we found that outcomes of individual surveys and contextual data collection among the different locations were correlated (R¿>¿0.70). No such correlation was found using focus group discussion. Both findings indicate that for a specific location different methods yielded different constraints and that variability between the locations is not reflected by using individual surveys and contextual data collection. Combined the review and case study demonstrate that process control and represented opinion have a manifest impact on generated outcomes. Because outcomes of productivity constraints assessments are methodology dependent, researchers are recommended to justify a priori their choice of method using the presented heuristic model.
Enhancing Soil Security for Smallholder Agriculture
Bouma, J. ; Batjes, N.H. ; Sonneveld, M.P.W. ; Bindraban, P.S. - \ 2014
In: Soil Management of Smallholder Agriculture / Lal, Rattan, Stewart, B.A., Boca Raton : CRC Press (Advances in Soil Science ) - ISBN 9781466598584 - p. 17 - 37.
The joy of teaching soil science
Hartemink, A.E. ; Balks, M.R. ; Chen, Z.S. ; Drohan, P. ; Field, D.J. ; Krasilnikov, P. ; Lowe, D.J. ; Rabenhorst, M. ; Rees, K. van; Schad, P. ; Schipper, L.A. ; Sonneveld, M.P.W. ; Walter, C. - \ 2014
Geoderma 217-218 (2014). - ISSN 0016-7061 - p. 1 - 9.
education
The fundamental purposes of teaching are to impart knowledge, insight, and inspiration. Around the world, university teaching principles are changing as students also gain knowledge and inspiration in ways other than in the class room. Likewise, the soil science discipline is evolving as there is a new set of tools and techniques available by which we investigate soils, and the foci are shifting toward other disciplines and changing research questions. In many universities, the teaching of undergraduate soil science increasingly takes place to non-soil science majors. All these forces require some thinking about how we teach the subject and here we present some of our experiences and ideas of teaching soil science in different parts of the world. Some 15 examples are presented from Australia, Canada, France, Germany, New Zealand, Russia, Taiwan, The Netherlands, and the USA. As the research is widening so is our teaching. The examples are diverse and, despite cultural and personal differences, they show several trends. The cases represent vibrant and creative ways to teach soils, and the initial focus is to create a sense of wonder about the soil and its utilitarian and scientific value. Published by Elsevier B.V.
Properties of anthropogenic soils in ancient run-off capturing agricultural terraces in the Central Negev desert (Israel) and related effects of biochar and ash on crop growth
Asperen, H.L. van; Bor, A.M.C. ; Sonneveld, M.P.W. ; Bruins, H.J. ; Lazarovitch, N. - \ 2014
Plant and Soil 374 (2014)1-2. - ISSN 0032-079X - p. 779 - 792.
charcoal - productivity - manure - model
In the Central Negev hills (Israel) many ancient terraced wadis exist, which captured run-off and caused gradual soil aggradation, which enabled agricultural practices. In these terraces, dark colored soil horizons were observed, containing charcoal, as can be found in Terra Preta soils, suggesting higher fertility compared to natural soils. The aim of our investigation was to investigate these anthropogenic soils and to study the effects of charcoal and ash addition on soil properties and crop growth. We investigated 12 soil profiles, focusing on possible differences between light and dark colored soil horizons. We also investigated the effects of amendment of charcoal and ash on the growth of wheat (Triticum Aestivum L.) in a 40-day pot experiment involving two water regimes. Results show that charcoal content in light and dark horizons were both low (<0.2 %), but significantly lower bulk densities were found in dark colored horizons. In the crop experiment, charcoal addition resulted in decreased crop growth, while, in the water deficit regime, ash addition resulted in increased crop growth. Considering the observed charcoal and the results from the crop experiment, we hypothesize that, in ancient run-off capturing agricultural systems, ash was purposefully added as fertilizer.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.