Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 39

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Tussenevaluatie van de nota Gezonde Groei Duurzame Oogst : Deelproject Economie : Rapport Economische positie
  Verstand, Daan ; Spoorenberg, Piet ; Kuik, Fons van; Raaphorst, Marcel ; Beerling, Ellen - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Plant Research, Business units Open Teelten en Glastuinbouw (Wageningen Plant Research rapport 788) - 85
  De nota Gezonde Groei Duurzame Oogst (2013-2023) richt zich op het verduurzamen van de gewasbescherming, waarin het behoud van het economisch perspectief van telers centraal staat. Dit rapport toont de resultaten van de economische analyse van de akkerbouw, vollegrondsgroente, fruit, bloembollen, boomkwekerij en glastuinbouw in de tussenevaluatie van de nota. Uit deze analyse blijkt uit een aantal casussen dat Nederlandse telers in de meeste gevallen hogere kosten of meer schade hebben als gevolg van het gevoerde beleid op gewasbeschermingsmiddelen en teeltvoorschriften over de periode 2010-2016. Daarnaast hebben Nederlandse telers in 2016 vaker een concurrentie nadeel dan een voordeel ten opzichte van Belgische, Franse, Duitse of Engelse telers als gevolg van verschillen in de toegelaten middelen per land. Dat komt met name doordat vrijstellingen van middelen nationaal en niet op Europees niveau gegeven kunnen worden. Belanghebbende herkennen het gevonden resultaten enigszins. Ze hadden verwacht dat het beleid in economisch termen grotere negatievere gevolgen gehad zou hebben voor Nederlandse telers.
  Fytosanitaire na-oogst behandel- en detectietechnieken voor plaagorganismen in tuinbouw
  Qiu, Y. ; Hogeveen-van Echtelt, Esther ; Verschoor, J.A. ; Rozen, K. van; Ruizendaal, J.L. ; Helsen, H.H.M. ; Booij, C.J.H. ; Dam, M.F.N. van; Sluis, A.A. van der; Pekkeriet, E.J. ; Vreeburg, P.J.M. ; Vijn, M.P. ; Spoorenberg, P.M. - \ 2018
  Wageningen University & Research (Rapport WPR 751) - 81 p.
  Aantal meldingen van knolcyperus neemt toe
  Spoorenberg, Piet ; Hoekzema, Gerard - \ 2017
  Chemical Eradication of the Ring Rot Bacterium Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus on Potato Storage Crates
  Stevens, L.H. ; Lamers, J.G. ; Zouwen, P.S. van der; Mendes, O. ; Berg, W. van den; Tjou-Tam-Sin, N.N.A. ; Jilesen, C.J.T.J. ; Spoorenberg, P.M. ; Wolf, J.M. van der - \ 2017
  Potato Research 60 (2017)2. - ISSN 0014-3065 - p. 145 - 158.
  Bacterium - Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus - Disinfection - Potato - Quarantine organism - Sodium-p-toluenesulfochloramide

  Four commercially available disinfection products were tested for their efficacy against Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Cms), causative agent of bacterial ring rot, on wooden potato storage crates. Each of these products represented a different class of biocide, i.e. organic acids (benzoic acid), peroxygenous compounds (potassium peroxysulfate), quaternary ammonium compounds (didecyldimethylammoniumchloride) and hypochlorite-generating compounds (sodium-p-toluenesulfochloramide). The target objects consisted of small wooden panels that were smeared with potato tuber pulp homogenized with a high inoculum of Cms. By dipping the inoculated panels into the product solutions and subsequent determination of the densities of colony-forming units, the relative efficacy of the products was established. The two products that exhibited the highest relative efficacy were studied for their disinfection performance when applied as cleaning agent in a conventional automated crate washer. The results showed that jet cleaning in a crate washer for 2 min using the authorised dose of the product containing sodium-p-toluenesulfochloramide is an effective method for disinfecting Cms-contaminated wooden potato crates.

  Aardappeltelers vrezen toename van Alternaria
  Spoorenberg, Piet - \ 2016
  Telers zijn ongerust over alternaria in aardappelen
  Spoorenberg, Piet - \ 2016
  Telers ongerust over ontwikkeling Alternaria in aardappel
  Spoorenberg, Piet - \ 2016
  Nieuwe vormen dierhouderij en voedselproductie in onderzoekscentrum Lelystad
  Spoorenberg, Piet - \ 2016
  Chemische ontsmetting van de aardappelringrotbacterie Clavibacter michiganensis subsp.sepedonicus op het houtoppervlak van aardappelopslagkisten
  Stevens, Luc ; Lamers, J.G. ; Zouwen, P.S. van der; Mendes, O. ; Spoorenberg, P.M. ; Wolf, J.M. van der - \ 2015
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit PPO-agv - 24 p.
  'Insecten bevatten veel eiwitten' : Interview met Piet Spoorenberg
  Spoorenberg, P.M. - \ 2014
  Flevopost (2014). - p. 13 - 13.
  Een kerstdiner met knapperige krekels, krokant gebakken maden en zachte broodjes van insectenmeel.
  Nog veel vragen in kistenonderzoek : interview met Piet Spoorenberg
  Wiepkema, F. ; Spoorenberg, P.M. - \ 2014
  Akker magazine 10 (2014)7. - ISSN 1875-9688 - p. 12 - 13.
  PPO onderzoekt wat de beste middelen zijn om aardappelkisten te ontsmetten tegen ringrotbacterie. Welk middel het best werkt, kan PPO-onderzoeker Piet Spoorenberg nog niet zeggen. Hij had gehoopt al voor deze oogst met pasklare adviezen te komen, maar de praktijk blijkt weerbarstig.
  Pest-free plant material thanks to CATT method
  Spoorenberg, P.M. ; Qiu, Y.T. ; Elberse, I.A.M. - \ 2013
  WUR
  Milieueffecten van maatregelen gewasbescherming
  Spruijt, J. ; Spoorenberg, P.M. ; Rovers, J.A.J.M. ; Slabbekoorn, J.J. ; Kool, S.A.M. de; Vlaswinkel, M.E.T. ; Heijne, B. ; Hiemstra, J.A. ; Nouwens, F.H.C. ; Sluis, B.J. van der - \ 2011
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 244) - 66
  gewasbescherming - chemische bestrijding - pesticiden - milieueffect - waterkwaliteit - geïntegreerde plagenbestrijding - richtlijnen (guidelines) - richtlijnen (directives) - nederland - plant protection - chemical control - pesticides - environmental impact - water quality - integrated pest management - guidelines - directives - netherlands
  In de in dit werkdocument beschreven modelstudie zijn berekeningen uitgevoerd over 15 teelten in de sectoren akkerbouw, vollegrondsgroenten, bloembollen fruitteelt en boomkwekerij. De milieueffectiviteit van de maatregelen is getoetst aan de hand van de reductie in Milieu Indicator Punten (MIP) voor de milieubelasting van oppervlaktewater door drift bij gewasbescherming (conform de toetsingsparameter in de Tussenevaluatie). Tevens is het effect op andere milieucompartimenten onderzocht. Voor de MIP-berekeningen is het Milieutechnisch en Economisch Bedrijfsmodel voor de Open Teelten (MEBOT) aangepast.
  Resultaten interviews stakeholders duurzame en gezonde bodem : presentatie voor EL&I van de uitkomsten van de interviews bij stakeholders over hun visie op duurzame en gezonde bodem
  Meijer, B.J.M. ; Spoorenberg, P.M. ; Wolf, P.L. de; Janssen, J.W.M. ; Brobbel, M. - \ 2011
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 41
  bodembeheer - duurzaamheid (sustainability) - nederland - soil management - sustainability - netherlands
  Verslagen van de workshop invulling onderzoek duurzaam bodembeheer op 8 februari 2011 en interviews met verschillende stakeholders over duurzaam bodembeheer.
  Verlaging van milieubelasting door gewasbescherming mogelijk tegen geringe kosten
  Spoorenberg, P.M. ; Spruijt, J. - \ 2011
  Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO)
  Onderzoekers, voorlichters en de agrarische praktijk hebben de laatste jaren diverse maatregelen ontwikkeld om de milieubelasting door gewasbescherming te verminderen. PPO heeft de milieu- en kosteneffectiviteit van deze maatregelen onderzocht. Er zijn maatregelen die veel milieuwinst opleveren en die de agrarische ondernemer niet teveel kosten of zelfs een kostenbesparing opleveren.
  Mogelijkheden om milieubelasting en kosten van gewasbescherming te verlagen
  Spruijt, J. ; Spoorenberg, P.M. ; Rovers, J.A.J.M. ; Slabbekoorn, J.J. ; Kool, S.A.M. de; Vlaswinkel, M.E.T. - \ 2010
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 114) - 137
  pesticiden - oppervlaktewater - waterverontreiniging - akkerbouw - bloembollen - vollegrondsgroenten - pesticides - surface water - water pollution - arable farming - ornamental bulbs - field vegetables
  De milieubelasting door gewasbescherming is tussen 1998 en 2005 flink gedaald; geïntegreerde gewasbescherming wordt steeds meer toegepast. Toch worden de normen voor waterkwaliteit volgens de tussenevaluatie van de Nota Duurzame gewasbescherming nog vaak overschreden en wordt het tussendoel voor de drinkwaternorm niet gehaald. Vooruitlopend op de eindevaluatie van deze nota zijn milieueffecten, kosten en eventuele teeltrisico’s van maatregelen van geïntegreerde gewasbescherming in kaart gebracht. Met het Milieutechnisch en Economisch Bedrijfsmodel voor de Open Teelten (MEBOT) zijn berekeningen uitgevoerd over 11 teelten in de sectoren akkerbouw, vollegrondsgroenten en bloembollen. De milieueffectiviteit van de maatregelen is getoetst aan de hand van de reductie in Milieu Indicator Punten (MIP’s). Deze MIP’s zijn een recent ingevoerde maat voor de milieubelasting van oppervlaktewater door drift bij gewasbescherming. Uit de modelstudie blijkt dat driftbeperkende maatregelen, die verder gaan dan nu is voorgeschreven, de milieubelasting van het oppervlaktewater sterk verlagen. Voor vrijwel alle onderzochte gewassen kan een pakket aan maatregelen samengesteld worden waarbij de milieubelasting van het oppervlaktewater met 3 tot 96% vermindert en de kosten slecht weinig toenemen of zelfs afnemen. Trefwoorden: milieubelasting, geïntegreerde gewasbescherming, oppervlaktewater, gewas-beschermingsmiddelen, akkerbouw, vollegrondsgroenten, bloembollen.
  Onkruidverspreiding
  Zeeland, M.G. van; Weide, R.Y. van der; Spoorenberg, P.M. - \ 2010
  Lelystad : PPO AGV - 17 p.
  Pest control in practice: the state of the art
  Qiu, Y.T. ; Rozen, K. van; Huiting, H.F. ; Spoorenberg, P.M. ; Kruistum, G. van; Gruppen, R. - \ 2010
  Milieueffectiviteit en kosten van maatregelen gewasbescherming
  Spruijt, J. ; Spoorenberg, P.M. ; Schreuder, R. - \ 2009
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 149) - 72
  gewasbescherming - chemische bestrijding - luchtverontreiniging - drift - bodemverontreiniging - akkerbouw - bloembollen - milieueffect - pootaardappelen - suikerbieten - maïs - tarwe - aardbeien - fragaria - allium porrum - asparagus - tulipa - hyacinthus - narcissus - vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - fabrieksaardappelen - plant protection - chemical control - air pollution - drift - soil pollution - arable farming - ornamental bulbs - environmental impact - seed potatoes - sugarbeet - maize - wheat - strawberries - fragaria - allium porrum - asparagus - tulipa - hyacinthus - narcissus - field vegetables - outdoor cropping - starch potatoes
  Uit de tussenevaluatie van de Nota Duurzame Gewasbescherming van 2006 blijkt dat de milieubelasting vanuit de landbouw flink gedaald is en dat geïntegreerde gewasbescherming steeds meer wordt toegepast. Toch worden de normen voor waterkwaliteit nog vaak overschreden en wordt het tussendoel voor de drinkwaternorm niet gehaald. In een vooruitblik stelt het evaluatierapport dat de behaalde milieuwinst niet genoeg is om in 2010 uit te komen bij de gewenste milieukwaliteit. Gesteld wordt dat hiervoor extra maatregelen nodig zijn. Vooruitlopend op de eindevaluatie is behoefte aan inzicht in het milieueffect van maatregelen van geïntegreerde gewasbescherming, de kosten ervan en de eventuele teeltrisico’s. Vanuit onderzoek en praktijk zijn maatregelen ontworpen die beogen de milieubelasting te verlagen. In het project ‘Telen met Toekomst’ zijn deze maatregelen door onderzoekers, voorlichting en ondernemers verder ontwikkeld en door de ondernemers toegepast. In de in dit rapport beschreven pilotstudie zijn berekeningen uitgevoerd over 4 modelbedrijven uit de akkerbouw, vollegrondsgroenten- en bloembollensector. De milieueffectiviteit van de maatregelen is getoetst aan de hand van de reductie in Milieu Indicator Punten (MIP) voor de milieubelasting van oppervlaktewater door drift bij gewasbescherming (conform de toetsingsparameter in de Tussenevaluatie) en de kosten en risico’s van effectieve maatregelen zijn in beeld gebracht. Voor de MIP-berekeningen is het Milieutechnisch en Economisch Bedrijfsmodel voor de Open Teelten (MEBOT) aangepast. Uit deze pilotstudie blijkt bij de modelbedrijven voor vollegrondsgroenten en bloembollen dat driftbeperkende maatregelen die verder gaan dan nu is voorgeschreven de MIP-waarde sterk kunnen verlagen en de grootste milieuwinst opleveren in vergelijking met geïntegreerde maatregelen per gewas. Deze verder door te voeren driftbeperkende maatregelen bestaan uit vergroting van de huidige teeltvrije zone en het gebruik van nieuwe spuittechnieken die de drift nog verder beperken. Omdat de kosten voor spuitdoppen die de drift nog verdere reduceren relatief gering zijn, is de kosteneffectiviteit (MIP/euro) van deze maatregel groot. Sommige middelen moeten nu al met 75% of 90% reducerende doppen worden gespoten. Er zou een behoorlijke verbetering van de kwaliteit van oppervlaktewater kunnen optreden als meer middelen in een strook van 14 meter bij een sloot met deze driftreducerende doppen moeten worden gespoten. Verder blijkt uit deze studie dat er enkele stoffen zijn met zeer hoge MIP-waarden. De grootste milieuwinst (naast driftbeperkende maatregelen) kan worden behaald door juist voor het bestrijdingsdoel van deze milieubelastende stoffen alternatieven te vinden.
  Nieuwe ontsmettingsmethode tegen aardbeimijt
  Kruistum, G. van; Vlaswinkel, M.E.T. ; Spoorenberg, P.M. ; Buddendorf, C.J.J. ; Schaik, A.C.R. van; Zouwen, F. van - \ 2009
  fragaria - aardbeien - vermeerderingsmateriaal - plagenbestrijding - mijtenbestrijding - desinfectie - alternatieve methoden - fragaria - strawberries - propagation materials - pest control - mite control - disinfection - alternative methods
  Bij de vermeerdering van aardbeiplanten is een aantasting door de aardbeimijt een bedreiging voor de kwaliteit van het plantmateriaal. In de productiefase is de aardbeimijt schadelijk voor de vruchtkwaliteit en opbrengst. Door de sanering van methylbromide met ingang van 2008 is het vinden van een bij voorkeur duurzaam en niet chemisch alternatief voor de ontsmetting van basisplantgoed urgent
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.