Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 45

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Dependence of nonlinear elasticity on filler size in composite polymer systems
  Mermet-Guyennet, Marius ; Dinkgreve, Maureen ; Habibi, Mehdi ; Martzel, Nicolas ; Sprik, Rudolf ; Denn, Morton ; Bonn, Daniel - \ 2017
  Rheologica Acta 56 (2017)6. - ISSN 0035-4511 - p. 583 - 589.
  Composites - Filled rubbers - Nanoparticles - Normal stress - Reinforcement

  Nanosized filler particles enhance the mechanical properties of polymer composites in a size-dependent fashion. This is puzzling, because classical elasticity is inherently scale-free, and models for the elasticity of composite systems never predict a filler-size dependence. Here, we study the industrially important system of silica-filled rubbers, together with a well-characterized model-filled crosslinked gel and show that at high filler content both the linear and nonlinear elastic properties of these systems exhibit a unique scaling proportional to the cube of the volume fraction divided by the particle size. This remarkable behavior makes it possible to predict the full mechanical response of particle-filled rubbers for small but finite deformations based solely on the rheology of the matrix and the size and modulus of the filler particles.

  Size-dependent reinforcement of composite rubbers
  Mermet-Guyennet, M.R.B. ; Gianfelice De Castro, J. ; Varol, H.S. ; Habibi, M. ; Hosseinkhani, B. ; Martzel, N. ; Sprik, R. ; Denn, M.M. ; Zaccone, A. ; Parekh, S.H. ; Bonn, D. - \ 2015
  Polymer 73 (2015). - ISSN 0032-3861 - p. 170 - 173.
  Composite materials - Filler-size dependence - Reinforcement

  Abstract Particulate fillers are often used to enhance the properties of soft materials; polymer composites often contain nanometer-sized particles to improve reinforcement, for example. The rationale for using nanometer-sized particles remains unclear, however, and classical micromechanical models cannot account for a scale dependent reinforcement. The systems studied here reveal that the reinforcement increases with decreasing filler size. A new relation is proposed, based only on the particle size, volume fraction, and relative moduli of filler and matrix, that describes the experimental results for reinforcement of both filled rubbers and a model system.

  Landinrichting voor landbouwbedrijven in 2015; een verkenning van toekomstige bedrijfssystemen en hun inrichtingseisen
  Eck, W. van; Sprik, J.B. ; Zwaanen, J.C.P.W. - \ 1995
  Wageningen : DLO-Staring Centrum - 75
  plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - landgebruik - bedrijfsvoering - ruimtelijke ordening - zonering - agrarische bedrijfsvoering - prognose - nederland - rural planning - rural development - land use - management - physical planning - zoning - farm management - prognosis - netherlands
  Voor de planvorming bij landinrichting is een verkenning gedaan naar mogelijke toekomstige ontwikkelingen in landbouwbedrijfssystemen en hun inrichtingseisen. Hierbij is aangesloten bij bestaande scenario's over de toekomst van de Nederlandse agribusiness. Op basis van de scenario's zijn bedrijfsprofielen opgesteld die model staan voor groepen bedrijven met dezelfde inrichtingseisen. Voor de verschillende bedrijfsprofielen zijn tevens inrichtingseisen opgesteld. Hierbij is zoveel mogelijk aangegeven wat het belang en de werking van de verschillende eisen is. Tot slot zijn aanzetten gegeven voor gebruik van de bedrijfsprofielen in landinrichtingsprojecten.
  Erosienormeringsonderzoek Zuid-Limburg; kosten en baten van erosiebestrijdingsmaatregelen in Zuid-Limburg
  Eck, W. van; Slothouwer, D. ; Sprik, J.B. ; IJkelenstam, G.F.P. - \ 1995
  Wageningen : SC-DLO (Rapport 364.2) - 124 p.
  Om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van erosiebestrijdingsmaatregelen in Zuid-Limburg is een kosten-batenanalyse verricht. Hierbij zijn de kosten als gevolg van erosie geonventariseerd. Daarnaast is bepaald wat teeltmaatregelen, inrichtingsmaatregelen (grasbanen en groenstroken) en regenwaterbuffers kosten. Voor drie proefgebieden in Zuid-Limburg zijn de kosten en baten van zes perspectiefvolle maatregelenpakketten (scenario's) doorgerekend. De uitkomsten zijn vervolgens geëxtrapoleerd naar het lössgebied in Zuid-Limburg. Maatregelenpakketten met mulchzaai op hellingen groter dan twee procent eventueel in combinatie met de aanleg van grasbanen en groenstroken blijken het meest effectief.
  Duurzaamheid verkaveling na landinrichting; de invloed van landinrichting en bedrijfsgrootte op de verandering van de verkaveling in de tijd
  Sprik, J.B. ; Eck, W. van - \ 1995
  Wageningen : DLO-Staring Centrum - 57
  landbouwstatistieken - oppervlakte (areaal) - nederland - velden - verkaveling - agricultural statistics - acreage - netherlands - fields - land parcelling
  Bij landinrichting worden onder meer maatregelen getroffen om de verkaveling te verbeteren. De ontwikkeling van de verkaveling na afsluiting van landinrichtingsprojecten is vergeleken met de ontwikkeling in vergelijkbare referentiegebieden en zoveel mogelijk gerelateerd aan de bedrijfsgrootte in gebieden. De vergelijking is verricht voor 22 gebieden over een periode van 10 jaar met gegevens uit de CBS-landbouwtelling. In landinrichtingsgebieden is de verkaveling iets sneller achteruitgegaan dan in referentiegebieden. De verschillen in ontwikkeling zijn echter gering ten opzichte van het ver- schil in uitgangssituatie tussen de gebieden.
  Kenschets van de landbouw in de uiterwaarden van Fort Sint Andries
  Sprik, J.B. - \ 1993
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 257) - 45
  agrarische bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsplanning - polders - wetlands - nederland - velden - land van maas en waal - gelderland - noord-brabant - verkaveling - uiterwaarden - farm management - farm planning - polders - wetlands - netherlands - fields - land van maas en waal - gelderland - noord-brabant - land parcelling - river forelands
  Kavelinrichtingssimulatie met het programma KAVIN : een methode voor kavelinrichtingsonderzoek met een grafisch beeldscherm
  Sprik, J.B. - \ 1993
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 263) - 50
  land banks - overdrachten van grond - bedrijfsvoering - natuurbescherming - nederland - beleid - velden - verkaveling - land banks - land transfers - management - nature conservation - netherlands - policy - fields - land parcelling
  Criteria aanleg parallelwegen : beoordelingsmethode voor maatregelen tot scheiding van langzaam landbouwverkeer en snelverkeer op doorgaande wegen
  Michels, T. ; Sprik, J.B. ; Tonen, R.W. - \ 1990
  Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 79) - 105
  infrastructuur - verkeer - wegen - plattelandswegen - wegtransport - meting - bedrijfsvoering - nederland - schema's - infrastructure - traffic - roads - rural roads - road transport - measurement - management - netherlands - schedules
  Kavelinrichtingsonderzoek met een grafisch beeldscherm : natuur- en landschapselementen toevoegen aan gedigitaliseerde topografische grenzen en deze grenzen per deelgebied sorteren
  Sprik, J.B. - \ 1989
  Wageningen : ICW (ICW nota 1961) - 31
  Een flexibele clustering van bij kavelinrichting uit te voeren werkzaamheden
  Sprik, J.B. ; Kik, R. - \ 1988
  Wageningen : ICW (ICW nota 1895) - 19
  overdrachten van grond - landgebruik - ruimtelijke ordening - velden - grondverzet - verkaveling - grondbanken - land transfers - land use - physical planning - fields - earth moving - land parcelling - land banks (organizations)
  Inventarisatie relatienotagebieden
  Sprik, J.B. ; Mulder, A. - \ 1983
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1491, 1533, 1564)
  natuurbescherming - beleid - bedrijfsvoering - natuurreservaten - nationale parken - ruimtelijke ordening - landgebruik - zonering - landbouw bedrijven - landbouw - plantenecologie - vegetatie - nederland - agrarische bedrijfsvoering - natuurlijke historie - bescherming - velden - natuur - verkaveling - agrarisch natuurbeheer - nature conservation - policy - management - nature reserves - national parks - physical planning - land use - zoning - farming - agriculture - plant ecology - vegetation - netherlands - farm management - natural history - protection - fields - nature - land parcelling - agri-environment schemes
  Onderzoek naar capaciteitsnormen voor diepploegen, bulldozers en hydraulische graafmachines
  Sprik, J.B. ; Horst, G.H. - \ 1982
  Wageningen : I.C.W. (Rapporten / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding ) - 111
  toepassingen - bulldozers - capaciteit - diepploegen - diepe grondbewerking - grondverzetmaterieel - graafmachines - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - arbeid (werk) - egaliseermachines - benodigde machines - power shovels - betrouwbaarheid - ondergrondwoelers - tijd - arbeidskunde - grondverzet - applications - bulldozers - capacity - deep ploughing - deep tillage - earth moving equipment - excavators - farm equipment - farm machinery - labour - land levellers - machinery requirements - power shovels - reliability - subsoilers - time - work study - earth moving
  Tijdstudies voor het baggeren, opschonen, verruimen/profileren en graven van sloten met hydraulische graafmachines
  Sprik, J.B. ; Boogaard, W.C.A.M. van den - \ 1980
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1207) - 34
  schoonmaken - sloten - drainage - arbeid (werk) - onderhoud - graafmachines - inventarisaties - cleaning - ditches - drainage - labour - maintenance - excavators - inventories
  Voor het beoordelen en opstellen van kostenramingen is inzicht in de te verwerken hoeveelheden en de productiemogelijkheden van de in te zetten machines nodig. Calculatienormen moesten worden aangepast. In de laatste twee decennia zijn namelijk voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden op cultuurtechnische werken de draglines vervangen door hydraulische graafmachines.
  Slootdemping en egalisatie met bovengeploegde ondergrond door bulldozers (resultaten 1979)
  Boogaard, W.C.A.M. van den; Sprik, J.B. - \ 1980
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1196) - 31
  bulldozers - grondverzetmaterieel - arbeid (werk) - tijd - arbeidskunde - grondverzet - bulldozers - earth moving equipment - labour - time - work study - earth moving
  Diepploegen ten behoeve van grondwinning voor egalisatiewerkzaamheden op kleigrond (resultaten 1979)
  Sprik, J.B. ; Boogaard, W.C.A.M. v.d. - \ 1980
  Wageningen : ICW (ICW nota 1187) - 26
  Diepploegen ten behoeve van grondwinning voor egalisatiewerkzaamheden op kleigrond (resultaten 1978)
  Sprik, J.B. ; Broekema, B. - \ 1979
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1166) - 22
  zware kleigronden - diepploegen - diepe grondbewerking - spitten - clay soils - deep ploughing - deep tillage - digging
  Slootdemping en egalisatie met bovengeploegde ondergrond door bulldozers (resultaten 1978)
  Sprik, J.B. ; Broekema, B. - \ 1979
  Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1147) - 24
  Het bepalen van verkavelingskenmerken ten behoeve van een systematische evaluatie van landbouwkundige verkavelingen
  Sprik, J.B. - \ 1978
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 958) - 40
  ruimtelijke ordening - landgebruik - landbouw - economie - gebruikswaarde - economische impact - nederland - velden - verkaveling - physical planning - land use - agriculture - economics - use value - economic impact - netherlands - fields - land parcelling
  Opbrengstbepalingen bij snijmais langs begroeide perceelskanten
  Sprik, J.B. - \ 1976
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 906) - 26
  bosbouw - groene zones - heggen - zea mays - maïs - forestry - green belts - hedges - zea mays - maize
  Het effect van windbeschutting op landbouwgewassen in Nederland : literatuurstudie
  Sprik, J.B. - \ 1974
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 820) - 61
  windbescherming - windsingels - heggen - bibliografieën - nederland - wind protection - shelterbelts - hedges - bibliographies - netherlands
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.