Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 118

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Ons Boerenland
  Bieleman, J. ; Bruijn, J. de; Heijden, C. van der; Krul, S. ; Rooijakkers, G. ; Siemens, H. - \ 2009
  Zwolle : Waanders - ISBN 9789040086564 - 400
  plattelandssamenleving - boeren - boerengezinnen - landbouwhuishoudens - nederland - geschiedenis - agrarische geschiedenis - rural society - farmers - farm families - agricultural households - netherlands - history - agricultural history
  Ons Boerenland is een aangepaste en geactualiseerde boekuitgave van het eerder uitgegeven verzamelwerk in 35 afleveringen (uitgave in samenwerking met de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek (SHBO)). Dit lijvig boekwerk is tevens voorzien van een zakenregister. Van arenlezen, via bakhuis, crisisvarkenswet, duivelsknol, eiermijn, Flipje Tiel tot stolp, trekossen, vlasteelt, wereldcrisis tot zuivelfabriek
  De bodemgesteldheid van de deelgebieden Blokzijl-Vollenhove en Blankenham-Kuinre in het landinrichtingsproject Noordwest-Overijssel : resultaten van een bodemgeografisch onderzoek
  Stolp, J. ; Brouwer, F. - \ 1999
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 626) - 143
  bodemkarteringen - kaarten - bodemvorming - grondwaterspiegel - plattelandsplanning - nederland - overijssel - noordwest-overijssel - soil surveys - maps - soil formation - water table - rural planning - netherlands - overijssel - noordwest-overijssel
  De bodemgesteldheid van de deelgebieden Blokzijl-Vollenhove en Blankenham-Kuinre in het landinrichtingsproject Noordwest-Overijssel; resultaten van een bodemgeografisch onderzoek
  Stolp, J. - \ 1999
  Wageningen : SC-DLO (Rapport 626) - 143 p.
  De gronden variëren van holocene klei- en veengronden tot zandgronden, ontwikkeld in pleistocene afzettingen (keileem, dekzand). Het tot 10 m boven NAP uitstijgende keileem-zandgebied van Vollenhove heeft op de hoogste delen keileemverweringsgronden en lemige bruine enkeerdgronden op keileem. In het dunne dekzand op keileem zijn veldpodzolgronden, laarpodzolgronden en gooreerdgronden onderscheiden. Buiten dit gebied nemen gronden met een dun (< 40 cm) en matig dik (40-80 cm) dek van klei of zavel op veen de grootste oppervlakte in (waardveengronden en drechtvaaggronden). Voormalige buitenlanden en ingepolderde (Noordoostpolder)gronden bestaan uit meer dan 80 cm klei of zavel (poldervaaggronden) of uit kalkhoudend, uiterst fijn (Blokzijl)zand (kalkhoudende zandgronden). In veel (binnendijks gelegen) polders zijn grondwatertrappen IIa en IIIa voor de waterhuishouding in de gronden aangegeven. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd op een bodem- en grondwatertrappenkaart , ook in digitale vorm.
  Mixing effects of constituting elements of mixing screws in single and twin screw extruders
  Zuilichem, D.J. van; Kuiper, E. ; Stolp, W. ; Jager, T. - \ 1999
  Powder Technology 106 (1999). - ISSN 0032-5910 - p. 147 - 159.
  Gebruik van mengelementen in levensmiddelenextruders (1)
  Zuilichem, D.J. van; Kuiper, E. ; Stolp, W. ; Jager, T. - \ 1999
  NPT Procestechnologie 2 (1999)maart-april. - ISSN 1380-3638 - p. 28 - 32.
  Gebruik van mengelementen in levensmiddelenextruders (2)
  Zuilichem, D.J. van; Kuiper, E. ; Stolp, W. ; Jager, T. - \ 1999
  NPT Procestechnologie 3 (1999)mei-juni. - ISSN 1380-3638 - p. 20 - 23.
  Microgolven combineren met roterend steriliseren
  Wolters, I. ; Helvoirt, M.E. van; Zuilichem, D.J. van; Stolp, W. - \ 1999
  Voedingsmiddelentechnologie 10 (1999). - ISSN 0042-7934 - p. 17 - 19.
  paddestoelen - eetbare paddestoelen - agaricus - röntgenstraling - voedselbewaring - verwarming - verwerking - sterilisatie - kwaliteit - plantaardige producten - voedselindustrie - voedseltechnologie - mushrooms - edible fungi - x radiation - food preservation - heating - processing - sterilization - quality - plant products - food industry - food technology
  Combinatie microgolven en kokend water spaart aardappelschijfjes
  Einde, R.M. van den; Zuilichem, D.J. van; Wolters, I. ; Stolp, W. - \ 1999
  Voedingsmiddelentechnologie 31 (1999). - ISSN 0042-7934 - p. 10 - 14.
  voedseltechnologie - voedselbewaring - verwerking - sensorische evaluatie - organoleptische kenmerken - aardappelen - food technology - food preservation - processing - sensory evaluation - organoleptic traits - potatoes
  Het gecombineerde proces van magnetronbehandeling en onderdompeling in kokend water is een snelle methode voor de productie van stevige aardappelschijfjes die niet bruin kleuren bij blootstelling aan de lucht
  De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Winterswijk - Oost : resultaten van een bodemgeografisch onderzoek
  Kleijer, H. ; Cate, J.A.M. ten - \ 1998
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 603) - 176
  bodemkarteringen - kaarten - bodemvorming - grondwaterspiegel - plattelandsplanning - nederland - gelderland - achterhoek - soil surveys - maps - soil formation - water table - rural planning - netherlands - gelderland - achterhoek
  Modelling the product quality of soybeans during steaming.
  Hout, R. van den; Meerdink, G. ; Stolp, W. ; Riet, K. van 't - \ 1998
  Food and Bioproducts Processing 76 (1998). - ISSN 0960-3085 - p. 87 - 94.
  Expander processing of full-fat soya beans, a product development tool.
  Zuilichem, D.J. van; Stolp, W. ; Wolters, I. ; Poel, A.F.B. van der - \ 1998
  In: Proc. 3rd Int. ANF Workshop Recent advances of research in antinutritional factors in legume seeds and rapeseed. A.J.M. Jansman et al. (eds.). EAAP Publication 93, Wageningen, The Netherlands - p. 453 - 456.
  Behaviour of gelatinisation and viscosity in soy-sweet potato mixtures by single screw extrusion: a response surface analysis.
  Iwe, M.O. ; Wolters, I. ; Gort, G. ; Stolp, W. ; Zuilichem, D.J. van - \ 1998
  Journal of Food Engineering 38 (1998). - ISSN 0260-8774 - p. 369 - 379.
  Schatting van GHG en GLG van tijdelijke peilbuizen met korte meetreeksen
  Oude Voshaar, J. ; Stolp, J. - \ 1997
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Technisch document / DLO-Staring Centrum 30) - 38
  grondwaterspiegel - water table
  De gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) karakteriseren het langjarig grondwaterstandsverloop. Voor een een- u tweejarige reeks van twee keer per maand gemeten grondwaterstanden worden met de Genstatprocedure GTKORTEREEKS de GHG en GLG geschat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de relatie tussen de grondwaterstanden in (tijdelijke) peilbuizen met een korte meetreeks en de standen in naburige stambuizen met een langjarige meetreeks. De statistische onderbouwing van de procedure verschaft tevens de nauwkeurigheid van de schattingen.
  Mixing effects of constituting elements of mixing screws in single and twin screw extruders.
  Zuilichem, D.J. van; Jager, T. ; Stolp, W. ; Kuiper, E. - \ 1997
  In: Proceedings Vol.2 ECCE 1 - p. 1001 - 1004.
  Extrusion-cooking technology for the confectionery industry.
  Zuilichem, D.J. van; Kuiper, E. ; Stolp, W. - \ 1997
  In: AVH Association 4th Symposium, Reims - p. 51 - 55.
  Bodemgeografisch onderzoek in landinrichtingsgebieden : bodemvorming, methoden en begrippen, 2e gew. dr.
  Brouwer, F. ; Cate, J.A.M. ten; Scholten, A. ; Kleijer, H. ; Stolp, J. - \ 1996
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 157) - 133
  bodemkarteringen - kaarten - ruimtelijke ordening - landgebruik - ruilverkaveling - nederland - terminologie - soil surveys - maps - physical planning - land use - land consolidation - netherlands - terminology
  Gebiedsdekkende basisinformatie voor het regionale waterbeheer in het waterschap Rijn en IJssel; programmeringsstudie
  Finke, P.A. ; Bierkens, M.F.P. ; Droesen, W. ; Stolp, J. - \ 1996
  Wageningen [etc.] : DLO-Staring Centrum [etc.] - 86
  toepassingen - capaciteit - hydrologie - kaarten - methodologie - bodemkarteringen - theorie - waterbeheer - watervoorraden - nederland - betuwe - raden - gelderland - waterschappen - applications - capacity - hydrology - maps - methodology - soil surveys - theory - water management - water resources - netherlands - betuwe - boards - gelderland - polder boards
  Voor het waterschap Rijn en IJssel is de gegevensbehoefte voor het regionaal waterbeheer onderzocht. De gegevensbehoeften van verschillende instrumenten zijn vergeleken, waarna variabelen geodentificeerd zijn die bij vrijwel alle instrumenten nodig zijn (het basispakket). Ook zijn twee uitbreidingspakketten gedefinieerd. Daarnaast zijn opties voor de gewenste ruimtelijke dichtheid van gegevensverzameling uitgewerkt. Combinaties van variabelenpakket en ruimtelijke dichtheid zijn geanalyseerd op kostendoorlooptijd en prioriteiten. De beste optie is verzameling van bodemgegevens en actualisatie van grondwatertrappen op een schaal van 1 : 50 000, alsmede het aanmaken van een gedetailleerd digitaal hoogtemodel.
  Kansen voor juveniel populierenhout? Technische en economische analyse.
  Stolp, J.A.N. ; Tjeerdsma, B.F. ; Sierra-Alvarez, R. - \ 1996
  Wageningen : Centrum voor Plantaardige Vezels - 83 p.
  Thermomechanical treatment of soybeans - A tool for product development.
  Zuilichem, D.J. van; Poel, A.F.B. van der; Urbano Cruz, E. ; Stolp, W. ; Wolters, I. - \ 1996
  In: Proc. 2nd Int. Fullfat Soya Conference, Budapest - p. 99 - 117.
  Gebruikersdocumentatie BOPAK versie 2.1
  Stolp, J. ; Heijden, T.G.C. van der; Randen, IJ. van - \ 1995
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Technisch document / DLO-Staring Centrum 3) - 198
  toepassingen - computer software - geografische informatiesystemen - cartografie - nederland - bodemkunde - bodemkarteringen - thematische cartografie - applications - computer software - geographical information systems - mapping - netherlands - soil science - soil surveys - thematic mapping
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.