Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 36

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Thunnissen
Check title to add to marked list
Monitoren van kleine landschapselementen met IKONOS satellietbeelden
Mücher, C.A. ; Kramer, H. ; Thunnissen, H.A.M. ; Clement, J. - \ 2003
Wageningen : Alterra (CGI-rapport 03-008) - 96
landschap - monitoring - satellietbeelden - satellietkarteringen - remote sensing - micro-elementen - nederland - landscape - satellite imagery - satellite surveys - minor elements - netherlands
In deze studie is nagegaan in hoeverre zeer hoge-resolutie satellietbeelden (ZHRS), lees IKONOS, een toegevoegde waarde kunnen hebben ten opzichte van luchtfoto¿s en de Top10-vector in het Meetnet Landschap. Alle aandacht binnen deze studie was gericht op kleine landschapselementen. Voor twee studiegebieden zijn IKONOS satellietbeelden vergeleken met kleurenluchtfoto¿s en de informatie in de Top10-vector. Daarnaast is er gekeken naar de temporele dynamiek van kleine landschapselementen en naar de actualiteit en nauwkeurigheid van de Top10-vector voor deze landschapselementen. Uit deze studie is gebleken dat IKONOS satellietbeelden en luchtfoto¿s, naast de Top10-vector, belangrijke informatie kunnen verschaffen voor monitoring van kleine landschapselementen. Het bleek zelfs dat panchromatische IKONOS satellietbeelden zich beter lenen voor het detecteren van opgaande beplantingen dan de gebruikte (true color) kleurenluchtfoto¿s met een 1m resolutie. Dit komt door het feit dat de panchromatische IKONOS beelden ook in het nabij-infrarood meten. Ten tweede kunnen structuurparameters (bv. breedte, continuïteit, homogeniteit en exacte begrenzingen) uit de ZHRS en /of luchtfoto¿s worden gehaald die niet in de Top10-vector aanwezig zijn. Ten derde blijkt dat de Top10-vector vaak te onbetrouwbaar was wat betreft kleine landschappelijke elementen. Er moet dus voor veldwerk en/of regionale studies ook gebruik worden gemaakt van ZHRS en/of luchtfoto¿s. Als actualiteit een belangrijke voorwaarde is dan is dit een extra argument om gebruik te maken van recente IKONOS satellietbeelden en/of luchtfoto¿s. Dit ook omdat uit deze en andere studies is gebleken dat de dynamiek (lees achteruitgang) van vele kleine landschapselementen zeer hoog is. Uit deze studie is verder gebleken data visuele interpretatie nu gedeeltelijk kan worden vervangen door semi-automatische classificatie m.b.v. het softwarepakket eCognition. Objectgerichte classificatie m.b.v. eCognition en IKONOS satellietbeelden gaf in deze studie goede resultaten voor het vastleggen van kleine landschapselementen (hier in het geval van bomen). Echter voor verdere inbedding is een goed satellietbeeldenarchief nodig waaruit gebruikers snel data kunnen downloaden. Bovendien is een gunstiger prijsbeleid een essentiële voorwaarde voor het succes van IKONOS satellietbeelden.
Toepassing IKONOS satellietbeelden in het Meetnet Landschap
Mücher, C.A. ; Thunnissen, H.A.M. ; Bont, C.H.M. de; Clement, J. ; Kramer, H. ; Koomen, A.J.M. - \ 2001
Delft : BCRS (NRSP-2 Rep. 01-40) - 100 p.
geo-informatie - landschap - remote sensing
Establishment of an urban GIS in the framework of the Greenscom project; pilot study Houten (the Netherlands)
Thunnissen, H.A.M. - \ 2001
In: Case study manual; work package 3 / Tjallingii, S.P., van den Top, I.M., Aalbers, C.B.E.M.,
geo-informatie - grondgebruik - stedelijk gebied - Utrecht - Houten
Veranderend grondgebruik beter te monitoren
Wit, A.J.W. de; Thunnissen, H.A.M. - \ 2001
VI Matrix 9 (2001)2. - ISSN 0929-6107 - p. 25 - 27.
landgebruik - cartografie - monitoring - geografische informatiesystemen - nederland - land use - mapping - geographical information systems - netherlands
Via het bestand http://www.lgn.nl geeft het Centrum voor Geo-informatie (CGI) geografische informatie over het veranderende grondgebruik in Nederland. LGN staat voor Landelijk Grondgebruikersbestand Nederland
Land cover monitoring; an approach towards pan European land cover classification and change detection
Boer, M.E. de; Vente, J. de; Mücher, C.A. ; Nijenhuis, W.A.S. ; Thunnissen, H.A.M. - \ 2000
Delft : BCRS (NRSP-2 Report 00-18) - 110
remote sensing - landevaluatie - grondbedekking - verandering - detectie - landclassificatie - terreinclassificatie - europa - remote sensing - land evaluation - ground cover - change - detection - land classification - terrain classification - europe
The national land cover database of the Netherlands
Thunnissen, H.A.M. ; Wit, A.J.W. de - \ 2000
In: Geoinformation for all; XIXth congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) / Beek, K.J., de Wit, A.J.W., Amsterdam : GITC (The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences B7/3) - p. 223 - 230.
Technische verkenning vastlegging perceelsgrenzen
Thunnissen, H.A.M. ; Clement, J. - \ 2000
Wageningen : Alterra (CGI-report 2 / Alterra-rapport 102) - 56
landgebruik - land - kadasters - registratie - karteringen - geografische informatiesystemen - remote sensing - nederland - drenthe - land use - cadastres - registration - surveys - geographical information systems - netherlands
Bij steeds meer beleid en wetgeving spelen regelingen een rol die betrekking hebben op individuele percelen. Voor de uitvoering en evaluatie van deze regelingen bestaat er daarom grote behoefte aan perceelsgebonden informatie. Om een efficiënte verzameling, opslag en verwerking van deze informatie mogelijk te maken speelt geografische vastlegging van de grenzen van percelen een belangrijke rol. Voor deze vastlegging biedt de geontegreerde analyse van het PIPO-systeem, de TOP10-vector, de kadastrale kaart en de kadastrale registratie met ondersteuning van luchtfoto's en remote-sensingopnamen de meeste perspectieven. Nadere uitwerking is evenwel gewenst.
Quantification and selection of measures to increase carbon stocks in agriculture
Aerts, R. ; Amstel, A. van; Dijken, F. van; Geijn, S. van de; Hensen, A. ; Hoek, K. van der; Hoosbeek, M.R. ; Koekkoek, E. ; Kuikman, P. ; Nieuwenhuis, H. ; Oprel, L. ; Thunnissen, H.A.M. ; Velthof, G. - \ 2000
bodemchemie - kooldioxide - oxidatie - grondwaterspiegel - soil chemistry - carbon dioxide - oxidation - water table
Geïntegreerd gebruik van multi-temporele satellietopnamen, het perceelsregistratiesysteem PIPO en de TOP10-vector voor de inventarisatie van landbouwgewassen voor de CBS-landbouwstatistieken en het LGN-bestand
Thunnissen, H.A.M. - \ 1999
Wageningen : Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied (Rapport / DLO-Staring Centrum 662) - 65
landgebruik - landbouwgrond - gewassen - oppervlakte (areaal) - landbouwstatistieken - remote sensing - nederland - land use - agricultural land - crops - acreage - agricultural statistics - netherlands

In deze studie zijn de mogelijke toepassingen van geontegreerd gebruik van satellietopnamen, het PIPO-bestand en de TOP10-vector ten behoeve van de CBS-landbouwstatistieken en het LGN-bestand onderzocht. Het blijkt dat interactieve segmentatie en classificatie van satellietbeelden met ondersteuning van de TOP10-vector en het PIPO-bestand en met opslag van de aanvullende objectgrenzen momenteel de meeste perspectieven biedt voor actualisering van de landbouwgewassen in het LGN-bestand. Het (beperkte)aantal (groepen van) van alle in de CBS-landbouwstatistieken opgenomen gewassen dat nauwkeurig met remote sensing kan worden waargenomen is te gering om een inzet van remote sensing mogelijk te maken voor een (gedeeltelijke) vervanging van de huidige gewas-inventarisatie.Tussen de registraties van gewasoppervlakken in het PIPO-bestand en in het kader van de jaarlijkse landbouwstatistieken, bestaat veel overlap. Uit het oogpunt van administratieve lastendruk voor de landbouwers is dat onwenselijk. Het ligt dan ook voor de hand om integratie van beide registraties nader te onderzoeken.
Geïntegreerd gebruik van multi-temporele satellietopnamen, het perceelsregistratiesysteem PIPO en de TOP10-vector voor de inventarisatie van landbouwgewassen voor de CBS-landbouwstatistieken en het LGN-bestand
Thunnissen, H.A.M. - \ 1999
Delft : BCRS (NRSP-2 rapp. 99-08) - 69 p.
In deze studie zijn de mogelijke toepassingen van geontegreerd gebruik van satellietopnamen, het PIPO-bestand en de TOP10-vector ten behoeve van de CBS-landbouwstatistieken en het LGN-bestand onderzocht. Het blijkt dat interactieve segmentatie en classificatie van satellietbeelden met ondersteuning van de TOP10-vector en het PIPO-bestand en met opslag van de aanvullende objectgrenzen momenteel de meeste perspectieven biedt voor actualisering van de landbouwgewassen in het LGN-bestand. Het (beperkte)aantal (groepen van) van alle in de CBS-landbouwstatistieken opgenomen gewassen dat nauwkeurig met remote sensing kan worden waargenomen is te gering om een inzet van remote sensing mogelijk te maken voor een (gedeeltelijke) vervanging van de huidige gewas-inventarisatie.Tussen de registraties van gewasoppervlakken in het PIPO-bestand en in het kader van de jaarlijkse landbouwstatistieken, bestaat veel overlap. Uit het oogpunt van administratieve lastendruk voor de landbouwers is dat onwenselijk. Het ligt dan ook voor de hand om integratie van beide registraties nader te onderzoeken.
Vervaardiging en nauwkeurigheid van het LGN3-grondgebruiksbestand
Wit, A.J.W. de; Heijden, T.G.C. van der; Thunnissen, H.A.M. - \ 1999
Wageningen : DLO-Staring Centrum - 84
landgebruik - databanken - nederland - thematische cartografie - land use - databases - netherlands - thematic mapping
Door de grote druk op de beschikbare ruimte in Nederland is er een voordurende vraag naar actuele informatie over het grondgebruik. Het uitgangspunt bij het vervaardigen van de derde versie van het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN3) waren: de strata in het LGN2-bestand, Landsat-TM-satellietbeelden uit 1995 en 1997, de Top10-vector van de Topografische Dienst Nederland en de landbouwstatistieken van het Centraal Bureau voor Statistiek. De informatie in LGN3 is opgeslagen in de vorm van rastercellen van 25 bij 25 meter, overeenkomend met een schaal 1 : 50 000. De nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het LGN3-bestand is 90% op hoofdklasseniveau en 80% op subklasseniveau.
Grondgebruikskartering met behulp van satellietbeelden
Thunnissen, H.A.M. ; Veldkamp, H. ; Velde, R. van de; Mücher, S. - \ 1998
Geografie Educatief 7 (1998)2. - ISSN 0926-3845 - p. 37 - 41.
Mogelijkheden voor kartering van kleine landschapselementen met behulp van hoge resolutie satellietbeelden en het digitale topografische bestand schaal 1:10.000
Thunnissen, H.A.M. ; Kramer, H. - \ 1998
Delft : BCRS (BCRS-rapport 97-07) - 50 p.
Bepaling classificatienauwkeurigheid en kwaliteitsbeheersing van het Landelijke Grondgebruiksbestand van Nederland
Thunnissen, H.A.M. - \ 1998
In: Kwaliteit van geo-informatie / Heres, L., - p. 29 - 38.
Vervaardiging en nauwkeurigheid van het LGN2 - grondgebruiksbestand : achtergrondinformatie bij gebruik van het bestand
Noordman, E. ; Thunnissen, H.A.M. ; Kramer, H. - \ 1997
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 515) - 90
grondeigendom - remote sensing - toepassingen - ruimtelijke ordening - landgebruik - zonering - geografische informatiesystemen - nederland - land ownership - applications - physical planning - land use - zoning - geographical information systems - netherlands
Mogelijkheden voor kartering van kleine landschapselementen met behulp van hoge-resolutiesatellietbeelden en het digitale topografische bestand schaal 1:10000
Thunnissen, H.A.M. ; Kramer, H. - \ 1997
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 542) - 50
remote sensing - toepassingen - cartografie - topografie - landbouwgrond - landschap - nederland - applications - mapping - topography - agricultural land - landscape - netherlands
Mogelijkheden voor kartering van kleine landschapselementen met behulp van hoge-resolutiesatellietbeelden en het digitale topografische bestand schaal 1 : 10 000
Thunnissen, H.A.M. ; Kramer, H. - \ 1997
Wageningen : SC-DLO (Rapport 542) - 50 p.
Grondgebruikskartering met behulp van satellietbeelden; toepassingen in waterhuishoudkundige en milieustudies
Thunnissen, H.A.M. ; Noordman, E.J.M. - \ 1997
Het Waterschap 16 (1997). - ISSN 1380-4251 - p. 559 - 563.
Vervaardiging en nauwkeurigheid van het LGN2-grondgebruiksbestand; achtergrondinformatie bij gebruik van het bestand
Noordman, E.J.M. ; Thunnissen, H.A.M. ; Kramer, H. - \ 1997
Wageningen : SC-DLO (Rapport 515) - 90 p.
De ontwikkelingen op het gebied van milieu, waterbeheer en ruimtelijke ordening vragen om actuele gegevens over het grondgebruik. Het tweede landelijke grondgebruiksbestand van Nederland (LGN2) is vervaardigd uit satellietbeelden van 1990, 1992 en 1994 gecombineerd met het Basisbestand Ruimtelijke Structuren (BARS) van de Rijksplanologische Dienst, ondersteund met topografische kaarten, luchtfoto's, landbouwstatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek en referentiegegevens uit het veld. Deinformatie is opgeslagen in rastervorm met cellen van 25 m x 25 m. De nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de 5 hoofdklassen is 90 en van de 25 subklassen 70-90.
Bodem, landgebruik en landschapsecologie; drie landsdekkende bestanden van DLO-Staring Centrum
Bregt, A.K. ; Noordman, E.J.M. ; Thunnissen, H.A.M. ; Vries, F. de - \ 1997
Kartografisch tijdschrift 23 (1997)4. - ISSN 0167-5788 - p. 19 - 24.
ruimtelijke ordening - landgebruik - zonering - landschap - landschapsecologie - remote sensing - toepassingen - geografische informatiesystemen - physical planning - land use - zoning - landscape - landscape ecology - applications - geographical information systems
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.