Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 73

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Tweel
Check title to add to marked list
Nat zandlandschap van de 21e eeuw : kennisagenda
Schouten, M.G.C. ; Jansen, A.A.M. ; Tweel-Groot, Loekie van - \ 2016
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 33 (2016)2. - ISSN 0169-6300 - p. 118 - 121.
natuurbeheer - natuurgebieden - biodiversiteit - zandgronden - duurzame ontwikkeling - landschapsecologie - kennismanagement - soortendiversiteit - ecotypen - systeemanalyse - ecosystemen - toegepast onderzoek - bodems van waterrijke gebieden - nature management - natural areas - biodiversity - sandy soils - sustainable development - landscape ecology - knowledge management - species diversity - ecotypes - systems analysis - ecosystems - applied research - wetland soils
Hoe ziet een duurzaam en biodivers nat zandlandschap van de 21e eeuw eruit en hoe ontwikkelen we dat? Dat landschap zal ongetwijfeld een ander zijn dan dat van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw, maar de uitdaging is de totale soortenrijkdom hierin weer voldoende plaats te bieden. Dit artikel biedt een overzicht van de kennis die daartoe ontwikkeld moet worden.
De veenbasis: kenmerken en effecten van ontwatering, in relatie tot behoud en herstel van de Nederlandse hoogvenen : een literatuurstudie /
Sevink, J. ; Delft, S.P.J. van; Geujen, C. ; Schouten, M.G.C. ; Tweel-Groot, L. van - \ 2014
Driebergen : Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren - 75
hoogveengebieden - herstelbeheer - natura 2000 - hydrologie - grondwaterstand - bodem - moorlands - restoration management - hydrology - groundwater level - soil
Het behoud en herstel van de grote hoogveenrestanten in Nederland lijkt langzaam de goede kant op te gaan. De habitattypen Herstellend hoogveen (H7120) en Actief hoogveen (H7110_A) worden in het kader van Natura 2000 beschermd en herstelmaatregelen worden geformuleerd. Een kennisvraag die reeds sinds het begin van het OBN-hoogveenonderzoek in 1997 is gesteld, maar nog niet beantwoord is, is de vraag naar mogelijke aantastingen van ‘de veenbasis’. Dit rapport geeft geen antwoord op de vraag, maar biedt een literatuurstudie en kennisoverzicht van de processen die een rol kunnen spelen in de veenbasis en formuleert de onderzoeksvragen die naar het antwoord op deze vraag moeten leiden.
Kartering van de habitattypen : actief en herstellend hoogveen in Nederland
Jansen, A.J.M. ; Ketelaar, R. ; Limpens, J. ; Schouten, M.G. ; Tweel-Groot, L. van - \ 2013
Driebergen : Bosschap (Rapport nr. 2013/OBN182-NZ) - 134
hoogveengebieden - vegetatietypen - natura 2000 - de peel - drenthe - overijssel - achterhoek - moorlands - vegetation types
De Natura 2000 habitattypen Actief hoogveen (H7110_A) en Herstellend hoogveen (H7120) staan centraal in deze rapportage. Tot dusverre ontbreken voor deze twee habitattypen betrouwbare kaarten wat betreft het huidige voorkomen van deze habitattypen in de Nederlandse Natura 2000 gebieden. Deze zijn wel nodig om implementatie van Natura 2000 te kunnen voltooien.
Exkursion 4: Heideseen und -sümpfe in Nordost-Twente
Weeda, E.J. ; Horsthuis, M. ; Jansen, A. ; Tweel-Groot, L. van - \ 2012
In: Tuexenia / Fleischer, K., Hölzel, N., Münster : Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft (Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft Beiheft Nr. 5) - p. 69 - 88.
Twee oortjes in het moeras
Tweel, M. van - \ 2010
Nature Today 2010 (2010)02-06.
De lichenenrijke stuifzandvegetatie met IJslands mos aan de voet van de Lemelerberg (Ov.) in de periode 1965-2005
Ketner-Oostra, H.G.M. ; Tweel-Groot, L. van; Sparrius, L.B. - \ 2005
Buxbaumiella 72 (2005). - ISSN 0166-5405 - p. 48 - 59.
korstmossen - bodem-plant relaties - vegetatiebeheer - herstelbeheer - natuurreservaten - monitoring - salland - lichens - soil plant relationships - vegetation management - restoration management - nature reserves
Aan de voet van de Lemelerberg ligt een zandverstuiving, een natuurreservaat dat beheerd wordt door Landschap Overijssel. In 2004 vond hier een vooronderzoek plaats om herstelmaatregelen te onderbouwen die tot doel hebben hier het stuifzandlandschap en de daarbij behorende biodiversiteit voor de toekomst veilig te stellen (Van den Ancker e.a., 2004). De lichenenrijkdom van dit gebied is al sedert 1965 bekend - met veel zeldzame en bedreigde licheensoorten waaronder een van de laatste vindplaatsen van IJslands mos (Cetraria islandica) in Nederland (Aptroot e.a., 1998). Thans ligt in dit terrein een meetpunt van het Landelijk Meetnet Korstmossen (Sparrius e.a., 2000). In genoemd vooronderzoek was literatuuronderzoek over de ontwikkeling van die lichenenrijkdom sedert 1965 een onderdeel van het vegetatie-onderzoek - en wordt hierbij gepresenteerd.
Reestdal: Haardennen en Schrapveen
Weeda, E.J. ; Tweel-Groot, L. van - \ 2004
Excursieverslagen / Plantensociologische Kring Nederland 2004 (2004)27 mei. - p. 13 - 23.
vegetatie - landschap - inventarisaties - natuurgebieden - drenthe - overijssel - vegetation - landscape - inventories - natural areas
Het Reestdal is niet rijker, maar wel anders dan alle andere Nederlandse beekdalen. Dat komt enerzijds door het karakter van de Reest als veenriviertje, anderzijds door zijn ligging in de boreale noordoosthoek van Nederland. Ondnks zijn bescheiden formaat is de Reest grensrivier: zijn slingerend verloop bepaalt de grillige provinciegrens tussen Drenthe en Overijssel. Aanzienlijke delen van het Reestdal zijn in beheer bij de provinciale landschappen. In totaal gaat het om een oppervlakte van ruim 1400 ha. Naast een uitgebreide gebiedsbeschrijving bevat ook dit artikel een vegetatie-overzicht
Historische referentiebeelden voor de bossen van Twente; historische ligging, beheer en samenstelling van bossen als referentie voor het huidige bosbeheer
Bakker, M. ; Tweel-Groot, L. van - \ 1998
Wageningen : DLO-Staring Centrum - 175
bodem-plant relaties - landgebruik - bosbouw - historische ecologie - bossen - historische geografie - overijssel - twente - soil plant relationships - land use - forestry - historical ecology - forests - historical geography
Doelstelling van dit onderzoek is het opstellen van een historisch referentiebeeld van de Twentse bossen als tegenhanger voor de referentiebeelden uit het buitenland en als referentie voor het huidige beheer. Aan de hand van oude kaarten, markeboeken en huisarchieven zijn twee referentiebeelden opgesteld. Het vroegere beheer leidde tot een sterke achteruitgang van met name de markebossen. Halverwege de achttiende eeuw komt een keerpunt in deze ontwikkeling. Bossen met een dichte hulstlaag zijn kenmerkend voor oude bossen. De aan- of afwezigheid van oude bossoorten is geen goede indicatie voor oud bos, maar hangt in Twente samen met de mate van lemigheid van de bodem.
Screening for microorganisms converting limonene into carvone.
Werf, M.J. van der; Bont, J.A.M. de - \ 1998
In: New frontiers in screening for microbial biocatalysts / Kieslich, K., van der Beek, C.P., de Bont, J.A.M., van den Tweel, W.J.J., - p. 231 - 234.
Screening for polysaccharide-degrading micro-organisms.
Ruijssenaars, H.J. ; Wiel, L.G. van de; Hartmans, S. - \ 1998
In: New frontiers in screening for microbial biocatalysts / Kieslich, K., van der Beek, C.P., de Bont, J.A.M., van den Tweel, W.J.J., - p. 239 - 245.
Induction of maleate hydratase in Pseudomonas pseudoalcaligenes.
Werf, M.J. van der; Huybers, P. ; Tweel, W.J.J. van den; Hartmans, S. - \ 1997
World Journal of Microbiology and Biotechnology 13 (1997). - ISSN 0959-3993 - p. 279 - 282.
Biocatalysis: a versatile tool for the production of captopril intermediates.
Kierkels, J.G.T. ; Smith, M.R. ; Peeters, W.P.H. ; Peters, P.J.H. ; Bont, J.A.M. de; Kamphuis, J. ; Schulze, B. ; Dooren, T.J.G.M. van; Raemakers-Franken, P.C. ; Tweel, W.J.J. van den - \ 1996
In: Abstract NBC 6th Congr. Amsterdam, The Netherlands (1996) PH-8
Het Geringd mestkaalkopje, Psilocybe moelleri Guzmán, nieuw in Nederland
Tweel, M. van; Arnolds, E. - \ 1996
Coolia 39 (1996)4. - ISSN 0929-7839 - p. 197 - 200.
Veranderingen in de paddestoelenflora van graslanden, heiden en stuifzandvegetaties in Drenthe
Tweel, M. van; Arnolds, E. - \ 1996
Coolia 39 (1996)4. - ISSN 0929-7839 - p. 201 - 210.
De plantengroei in Knotwilgen en het gebruik van computerprogramma's.
Tweel van den, M. ; Masselink, A.K. ; Sykora, K.V. - \ 1995
Kruipnieuws 58 (1995)1. - p. 1 - 11.
Effect of maleate counterion on malease activity: production of D-malate in a crystal-liquid two-phase system.
Werf, M.J. van der; Hartmans, S. ; Tweel, W.J.J. van den - \ 1995
Enzyme and Microbial Technology 17 (1995). - ISSN 0141-0229 - p. 430 - 436.
Permeabilization and lysis of Pseudomonas pseudoalcaligenes cells by Triton X-100 for efficient production of D-malate.
Werf, M.J. van der; Hartmans, S. ; Tweel, W.J.J. van den - \ 1995
Applied Microbiology and Biotechnology 43 (1995). - ISSN 0175-7598 - p. 590 - 594.
The potential of lyases in organic synthesis.
Tweel, W.J.J. van den; Werf, M.J. van der; Hartmans, S. ; Schoemaker, H.E. ; Kamphuis, J. ; Bont, J.A.M. de - \ 1994
In: ECB6. Proc. 6th Eur. Congr. Biotechnology, Florence, Italy 1993, L. Alberghina et al. (eds.). Elsevier Sci. Publ., Amsterdam - p. 455 - 462.
Efficient use of biological banks for biochemical epidemiology: exploratory hypothesis testing by means of a sequential t-test.
Kaaks, R. ; Tweel, I. van der; Noord, P.A.H. van; Riboli, E. - \ 1994
Epidemiology 5 (1994). - ISSN 1044-3983 - p. 429 - 438.
The utilization of 3-mercapto-2-methylpropionate as sulphur source by a phototrophic bacterium.
Smith, M.R. ; Tweel, W.J.J. van den; Bont, J.A.M. de - \ 1994
Bioorganic and Medicinal Chemistry 7 (1994). - ISSN 0968-0896 - p. 589 - 593.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.