Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 3 / 3

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Verdi
Check title to add to marked list
Does the use of digestate to replace mineral fertilizers have less emissions of N2O and NH3?
Verdi, L. ; Kuikman, P.J. ; Orlandini, S. ; Mancini, M. ; Napoli, M. ; Marta, A. Dalla - \ 2019
Agricultural and Forest Meteorology 269-270 (2019). - ISSN 0168-1923 - p. 112 - 118.
Biogas - Digestate - Greenhouse gasses - Maize - Nitrogen - Static chambers

Digestate is considered a sustainable opportunity to reduce environmental impact from fertilization, due to high content of nitrogen easily available for plants and for the low impact of its production. We tested liquid fraction of digestate from anaerobic digestion of pig slurries and urea, to assess the emissions of nitrous oxide and ammonia from soil on silage maize (Zea mays L.). Nitrogen rate was the same for both treatments (150 kg/ha) spread replacing common methods. Emissions measurements were performed immediately after fertilization using a static chamber method with a portable gas analyser. Measurements were performed daily during the first week, and twice per week until no emissions from the soil were observed. Cumulative nitrogen emissions show that digestate can be an efficient method to reduce nitrogen losses (2.87 kg N/ha/25 days and 3.76 kg N/ha/25 days for digestate and urea respectively). However, the two fertilizers emitted different kind of gases: compared to urea, digestate emitted the 23% of nitrous oxide more, on the other hand urea emitted 66% of ammonia more than digestate. Crop yield obtained under the two fertilization methods did not significantly differ in terms of dry matter (DM) (13.63 t DM/ha and 13.24 t DM/ha for digestate and urea, respectively) (significance factor α > 0.5).

Voortgezet diagnostisch onderzoek naar een betere beheersing van een aantasting door de schimmel Colletotrichum acutatum bij de bollenteelt van tulpen cv. Giuseppe Verdi
Vink, P. - \ 2008
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 13
colletotrichum acutatum - tulipa - tulpen - plantenziektebestrijding - desinfecteren - fungiciden - bloembollen - landbouwkundig onderzoek - bollenstreek - nederland - tulips - plant disease control - disinfestation - fungicides - ornamental bulbs - agricultural research - netherlands
Sinds 1992 kennen we een ziekte bij de teelt van tulpen in metname de cultivar Giuseppe Verdi (en de laatste tijd ook wel eens in andere tulpencultivars) waarbij de bollen worden aangetast door de schimmel Colletotrichum acutatum. Daardoor gaan de bollen na de oogst verloren of groeien er in een volgend groeiseizoen misvormde planten uit. De laatste jaren komt de ziekte in metname de Zuidelijke Bollenstreek regelmatig voor ondanks dat tulpenbollen vóór het planten volgens de geldende adviezen op een normale manier worden ontsmet. Bij Diagnostiekservice wordt dan ook regelmatig gevraagd om advies om de ziekte te bestrijden. Dat was tot nu toe niet mogelijk omdat nooit onderzoek naar deze schimmelaantasting in relatie tot een bolontsmetting was gedaan. In 2007 deed zich de situatie voor dat PPO een partij tulpen van cultivar Giuseppe Verdi had aangekocht waarin een vrij ernstige besmetting met Colletotrichum werd vastgesteld. Dit maakte de partij tulpenbollen uitermate geschikt voor nader onderzoek met betrekking tot de ziekte. Daarom is in het kader van het Voortgezet Diagnostisch Onderzoek met bewuste partij tulpenbollen onderzoek gedaan om na te gaan of een goede bolontsmetting met chemische fungiciden de schimmel Colletotrichum acutatum voldoende kan onderdrukken dan wel bestrijden. Het bleek dat een ontsmetting van de tulpenbollen in een fungicide-combinatie van prochloraz en folpet/pyraclostrobin de ziekte het beste kon onderdrukken. Met de geoogste tulpenbollen in 2008 is ook nog nagegaan wat het effect is van goed drogen van de tulpenbollen direct na de oogst op het ontstaan van een aantasting door de schimmel Colletotrichum acutatum. Na de oogst in 2008 zijn de tulpenbollen daartoe over een trilzeef gehaald om ze zandvrij te maken en daarna behandeld en bewaard op de volgende manieren: • gedurende 1 week voor een droogwand en aansluitend in een bewaarcel bij 23°C • bollen gespoeld, daarna enkele dagen voor een droogwand en aansluitend in een bewaarcel bij 23°C • bollen 24 uur licht aangedroogd en daarna in een met plastic afgedekte bak bewaard bij 23°C • bollen 4 dagen onder schuurcondities bewaard en daarna in een met plastic afgedekte bak bewaard bij 23°C
Tussenstammen bij Verdi en Conference : proefverslag over de jaren 2000 t/m 2004
Kemp, H. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2004
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2004-50) - 35
fruitteelt - tussenstammen - vruchtbomen - peren - plantenvermeerdering - fruit growing - interstocks - fruit trees - pears - propagation
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.