Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 4 / 4

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Vertegaal
Check title to add to marked list
Klimaatbuffers combineren natuuropgaven met waterberging en vastlegging van broeikasgassen
Veraart, J.A. ; Klostermann, J.E.M. ; Hattum, T. van; Buuren, M. van; Sterk, M. ; Bos, Boukelien ; Vertegaal, Paul ; Janmaat, Rob - \ 2019
Water Matters : Knowledge Journal for Water Professionals september (2019). - p. 12 - 15.
Door klimaatverandering groeit de noodzaak om met concepten zoals klimaatbufferaanpak aan de slag te gaan. Met de evaluatie van drie klimaatbufferprojecten worden de leerpunten voor toekomstige projecten in beeld gebracht.
Ontwikkeling van de Zandmotor : samenvattende rapportage over de eerste vier jaar van het Monitoring- en Evaluatie Programma (MEP)
Taal, M.D. ; Löffler, M.A.M. ; Vertegaal, C.T.M. ; Wijsman, J.W.M. ; Valk, L. van der; Tonnon, P.K. - \ 2016
IJmuiden : IMARES Wageningen UR - 62
zandsuppletie - kustbeheer - veiligheid - natuurontwikkeling - duinen - monitoring - sand suppletion - coastal management - safety - nature development - dunes
Dit rapport is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2 behandelt de achtergrond van de Zandmotor. Hoofdstuk 3 bevat informatie over de betekenis van de Zandmotor voor kustveiligheid. In hoofdstuk 4 is te lezen wat de Zandmotor tot op heden betekent voor natuur en recreatie. Hoofdstuk 5 gaat in op het beheer van de Zandmotor. Ook de invloed van de Zandmotor op het bestaande duingebied Solleveld vormt hiervan een onderdeel. In hoofdstuk 6 staat de betekenis van de Zandmotor voor kennis en innovatie centraal.
Vogelpootjes in Solleveld
Toetenel, H. ; Sikkes, R. ; Schaminee, J.H.J. - \ 2013
Holland's Duinen 61 (2013). - ISSN 1389-7373 - p. 24 - 31.
plantengemeenschappen - natuurgebieden - begrazing - zuid-holland - plant communities - natural areas - grazing
In 2012 hebben de eerste twee auteurs een planteninventarisatie uitgevoerd in Solleveld in het kader van onderzoek door Dunea naar de effecten van begrazing in Solleveld. Eerdere inventarisaties vonden plaats in 1993, 1998 en 2005 (Vertegaal 1993, Hagen 1998 en Toetenel 2009). Tijdens de inventarisatie in 2012 werd op een aantal plekken Klein vogelpootje (Ornithopus perpusillus) aangetroffen, één van de soorten waarvan het voorkomen volledig in kaart gebracht is met behulp van GPS coördinaten.
Uitvoeringsprogramma Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor
Tonnon, P.K. ; Valk, L. van der; Holzhauer, H. ; Baptist, M.J. ; Wijsman, J.W.M. ; Vertegaal, C.T.M. ; Arens, S.M. - \ 2010
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES C172/10) - 154
kustgebieden - versterking - zandsuppletie - bescherming - effecten - monitoring - zuid-holland - coastal areas - reinforcement - sand suppletion - protection - effects - monitoring - zuid-holland
Dit uitvoeringsprogramma beschrijft de evaluatiesystematiek en het monitoringplan voor de pilot Zandmotor voor de periode 2011 tot en met 2021. Om te komen tot het monitoringprogramma zijn evaluatiefactsheets opgesteld waarin de hoog abstracte doelen en beheersdoelstellingen uit het Monitoring en Evaluatie Plan Zandmotor (DHV, 2010) zijn vertaald in specifieke en concrete evaluatievragen, hypothesen en informatiebehoeften.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.