Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 20

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Vijftigschild
Check title to add to marked list
Tussenevaluatie van de nota ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’ : deelproject Milieu
Verschoor, A. ; Zwartkruis, J. ; Hoogsteen, M. ; Scheepmaker, J. ; Jong, F. de; Knaap, Y. van der; Leendertse, P. ; Boeke, S. ; Vijftigschild, R. ; Kruijne, R. ; Tamis, W. - \ 2019
Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving (RIVM rapport 2019-0044) - 167
Evaluatie duurzame gewasbescherming 2006: milieu. Tussenevaluatie Nota Duurzame Gewasbescherming. Deelrapport Milieu
Linden, A.M.A. van der; Beelen, P. van; Kruijne, R. ; Merkelbach, R.C.M. ; Groenwold, J.G. ; Vijftigschild, R.A.N. ; Wal, A.J. van der; Vijver, M.G. ; Snoo, G.R. de; Berg, G.A. van den; Huijsmans, J.F.M. ; Gaag, D.J. van der; Boer, M. de; Kool, S.A.M. de; Kalf, D.F. - \ 2006
Bilthoven : RIVM (RIVM rapport 607016001/2006) - ISBN 9069601621 - 150
pesticiden - milieueffect - waterverontreiniging - verontreinigingsbeheersing - waterkwaliteit - oppervlaktewater - drinkwater - gewasbescherming - kaderrichtlijn water - waterwinning - pesticides - environmental impact - water pollution - pollution control - water quality - surface water - drinking water - plant protection - water framework directive - water catchment
Het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid heeft duurzame gewasbescherming tot doel. Om dit te bereiken zijn operationele doelen voor 2010 gesteld: 95% reductie in de milieubelasting van het oppervlaktewater en 95% vermindering van het aantal knelpunten in de drinkwatervoorziening, beide ten opzichte van 1998. Tussentijdse doelstellingen voor 2005 zijn respectievelijk 75% en 50%. De berekende vermindering van de milieubelasting van het oppervlaktewater als gevolg van drift is 86%. Verplichte driftreducerende maatregelen en, in mindere mate, het van de markt halen van een aantal stoffen leverden de belangrijkste bijdragen aan deze vermindering. Concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater lieten in het algemeen een dalende trend zien, maar nog steeds worden stoffen aangetroffen boven maximaal toelaatbare concentraties. Het aantal knelpunten in de drinkwatervoorziening daalde van 33 naar 27, waarmee de tussentijdse doelstelling niet werd gehaald. Hiervoor zijn gebruik buiten de landbouw en aanvoer vanuit het buitenland gedeeltelijk verantwoordelijk. Het aantal normoverschrijdingen op de innamepunten daalde wel met ongeveer 70%. Demonstratieprojecten geven aan dat een verdere vermindering van de milieubelasting mogelijk is. Daarvoor moeten gewasbeschermingsstrategieën en management op de bedrijven worden aangepast. Om dit te bereiken is een brede verspreiding van de opgedane kennis noodzakelijk
Towards Environmental Pressure Indicators for Pesticide Impacts
Oskam, A.J. ; Vijftigschild, R. - \ 1999
In: Environmental indicators and agricultural policy / Brouwer, F., Crabtree, B., - p. 157 - 176.
Additional EU policy instruments for plant protection products : a report within the second phase of the programme: Possibilities for future EC environmental policy on plant protection products
Oskam, A.J. ; Vijftigschild, R.A.N. ; Graveland, C. ; Dam, Y.K. van; Frouws, J. ; Proost, M.D.C. - \ 1998
Wageningen : Wageningen Pers - ISBN 9789074134552 - 297
pesticiden - landbouwbeleid - milieubeleid - europese unie - plagenbestrijding - ziektebestrijding - pesticides - agricultural policy - environmental policy - european union - pest control - disease control
Integrated Environmental Programmes at Farm level (IEPF).
Frouws, J. ; Proost, M.D.C. - \ 1998
In: Additional EU Policy Instruments for Plant Protection Products / Oskam, A.J., Vijftigschild, R.A.N., Graveland, C., - p. 71 - 78.
Exploring options for sustainable agriculture. Environmental-economic modelling using production ecological principles.
Koeijer, T.J. de; Wossink, G.A.A. ; Ittersum, M.K. van - \ 1997
In: Policy measures to control environmental impacts from agriculture. Eds. A.J. Oskam and R.A.N. Vijftigschild, Wageningen Agricultural University - p. 586 - 599.
Zooming in and zooming out: the equimarginal theory and its role in integrated pest management.
Wossink, G.A.A. ; Rossing, W.A.H. ; Boonen, J.H.M. - \ 1997
In: Policy Measures to control environmental impacts from Agriculture, Concerted Action AIR3-CT93-1164, Workshop on Pesticides, Wageningen, The Netherlands / Oskam, A.J., Vijftigschild, R.A.N., - p. 250 - 269.
Farm-specific impacts of policy changes on pesticide use in Dutch arable farming.
Oude Lansink, A.G.J.M. ; Peerlings, J.H.M. - \ 1997
In: Workshop on Pesticides: Proceedings and Discussions, A.J. Oskam and R.A.N. Vijftigschild (eds). Wageningen Agricultural University - p. 414 - 428.
Workshop on Pesticides of the Concerted Action 'Policy measures to control environmental impacts from agriculture'.
Oskam, A.J. ; Vijftigschild, R.A.N. - \ 1997
In: Proceedings and discussions, Wageningen Agricultural University (1997) 629 pp
The economics of pesticides: An overview of the issues.
Oskam, A.J. - \ 1997
In: Workshop on Pesticides: Proceedings and Discussions, A.J. Oskam and R.A.N. Vijftigschild (eds). Wageningen Agricultural University - p. 360 - 384.
Effects of reduced pesticide application for the Dutch economy.
Komen, M.H.C. ; Oskam, A.J. ; Peerlings, J.H.M. - \ 1997
In: Workshop on Pesticides: Proceedings and Discussions, A.J. Oskam and R.A.N. Vijftigschild (eds). Wageningen Agricultural University - p. 344 - 359.
Pesticide use, environmental burden and economics of arable farms in the Netherlands.
Janssen, H. ; Oskam, A.J. ; Vijftigschild, R.A.N. - \ 1997
In: Workshop on Pesticides: Proceedings and Discussions, A.J. Oskam and R.A.N. Vijftigschild (eds). Wageningen Agricultural University - p. 482 - 507.
The risk of pesticide use - regulatory implications.
Oskam, A.J. ; Vijftigschild, R.A.N. - \ 1996
In: Integrated environmental and economic analyses in agriculture / Walter-Jörgensen, A., Pilegaard, S., - p. 173 - 199.
Crop protection by pesticides and genetic modification: a challenge to economists?
Zadoks, J.C. - \ 1995
In: Policy measures to control environmental impacts from agriculture / Oskam, A.J., Vijftigschild, R.A.N., - p. 114 - 135.
Classificatie van gewasbeschermingsmiddelen: een kwantitatieve, integrale benadering van milieu-aspecten.
Vijftigschild, R.A.N. - \ 1995
Gewasbescherming 26 (1995). - ISSN 0166-6495 - p. 151 - 157.
Pesticide use in the Netherlands: extent, problems and policy.
Vijftigschild, R.A.N. ; Oskam, A.J. - \ 1994
In: The economic consequences of a drastic reduction in pesticide use in the EU / Michalek, J., Hanf, C.H., Kiel : Vauk - p. 135 - 171.
Consequences of the policy on compounds in the Netherlands: a comparison to the volume policy.
Vijftigschild, R.A.N. - \ 1994
In: The economic consequences of a drastic reduction in pesticide use in the EU / Michalek, J., Hanf, C.H., Kiel : Vauk - p. 173 - 185.
Het referentiegebruik van bestrijdingsmiddelen nader geanalyseerd: naar een verantwoord gebruik.
Vijftigschild, R.A.N. - \ 1994
Gewasbescherming 25 (1994). - ISSN 0166-6495 - p. 13 - 19.
Determining developments in pesticide use: an application to the Netherlands.
Oskam, A.J. ; Vijftigschild, R.A.N. - \ 1994
Netherlands Journal of Agricultural Science 42 (1994). - ISSN 0028-2928 - p. 125 - 143.
Different causes of changes in pesticide use are analysed, with the situation in the Netherlands as background for empirical illustrations. The usual methodology assumes a large inventory study on pesticide use. This inventory study may contain a number of errors or rest upon incomplete information. During a certain period indicators of pesticide use are often more aggregate. Moreover, the introduction of new pesticides, the abolishing of some old ones and the fluctuation in pesticide use because of changes in weather and disease patterns make it very difficult to measure developments in pesticide use. This is, however, an important element in the targeting of the reduction of emissions. A methodology is presented which introduced, in a stepwise manner, new information within a large database to provide decision makers with relevant information. The methodology classifies different causes, such as inconsistency between different data sets, changes in the area of different crops, introduction of new and abolishing of old pesticides, developments in pesticide use and fluctuations in pesticide use. It is concluded that as a result of the importance of the 1st, 3rd and 5th categories, it is difficult to give a clear indication of the development in pesticide use and therefore the fulfilment of environmental targeting in volume of active ingredient.
Pesticide use and pesticide policy in The Netherlands: an economic analysis of regulatory levies in agriculture.
Oskam, A.J. ; Zeijts, H. van; Thijssen, G.J. ; Wossink, G.A.A. ; Vijftigschild, R. - \ 1992
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen (Wageningen Economic papers 26) - ISBN 9789067542326 - 155
pesticiden - overheidsbeleid - landbouwbeleid - agrarisch recht - milieubeleid - milieuwetgeving - nederland - pesticides - government policy - agricultural policy - agricultural law - environmental policy - environmental legislation - netherlands
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.