Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 165

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Van A naar Biodiversiteit : Op weg naar een natuurinclusieve landbouw
  Smits, Marie-José ; Dawson, Andrew ; Dijkshoorn-Dekker, Marijke ; Ferwerda-van Zonneveld, Reina ; Michels, Rolf ; Migchels, Gerard ; Polman, Nico ; Schrijver, Raymond ; Sukkel, Wijnand ; Vogelzang, Theo ; Kistenkas, Fred - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Rapport / Wageningen Economic Research 2020-043) - ISBN 9789463953955 - 67
  This report explores first of all literature on transition management. The knowledge gained is taken into account to develop a route planner, which can be used to stimulate nature-inclusive agriculture at a regional level. This route planner is intended for stakeholders who want to promote nature-inclusive agriculture in their own region. We then ask ourselves what nature-inclusive agriculture means, and how it relates to circular agriculture and ecosystem services. An important focus in the route planner is the development of a vision. For this reason, concrete measures are described for arable farming and livestock farming that fit into such a nature-inclusive vision.
  Dormancy cycling: Translation related transcripts are the main difference between dormant and non‐dormant seeds in the field
  Buijs, G. ; Vogelzang, Afke ; Nijveen, H. ; Bentsink, L. - \ 2020
  The Plant Journal 102 (2020)2. - ISSN 0960-7412 - p. 327 - 339.
  Primary seed dormancy is a mechanism that orchestrates the timing of seed germination in order to prevent out‐of‐season germination. Secondary dormancy can be induced in imbibed seeds when they encounter prolonged unfavourable conditions. Secondary dormancy is not induced during dry storage, therefore the mechanisms underlying this process have remained largely unexplored. Here, a two‐year seed burial experiment in which dormancy cycling was studied at the physiological and transcriptional level is presented. For these analyses six different Arabidopsis thaliana genotypes were used, Landsberg erecta (Ler) and the dormancy associated DELAY OF GERMINATION (DOG) Near Isogenic Lines 1, 2, 3, 6 and 22 (NILDOG1, 2, 3, 6 and 22). The germination potential of seeds exhumed from the field showed that these seeds go through dormancy cycling and that the dynamics of this cycling is genotype‐dependent. RNA‐seq analysis revealed large transcriptional changes during dormancy cycling, especially at the time‐points preceding shifts in dormancy status. Dormancy cycling is driven by the soil temperature and the endosperm is important in perception of the environment. Genes that are upregulated in the low‐ to non‐dormant stages are enriched for genes involved in translation, indicating that the non‐dormant seeds are prepared for rapid seed germination.
  Genetic selection for better mothers improves piglet survival in both conventional and group-farrowing systems
  Dunkelberger, Jenelle R. ; Vogelzang, Roos ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Soede, N.M. ; Knol, Egbert F. - \ 2019
  Genetic selection for better mothers improves piglet survival in both conventional and group-farrowing systems
  Dunkelberger, Jenelle R. ; Vogelzang, Roos ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Soede, N.M. ; Knol, Egbert F. - \ 2019
  Biodiversiteit & Kringlooplandbouw
  Doorn, Anne van; Vet, Louise ; Sukkel, Wijnand ; Melman, Dick ; Migchels, Gerard ; Lotz, Bert ; Vogelzang, Theo ; Westerink, Judith ; Haas, Wim de - \ 2019
  Synthesis and Thermal Properties of Bio-Based Copolyesters from the Mixtures of 2,5- A nd 2,4-Furandicarboxylic Acid with Different Diols
  Thiyagarajan, Shanmugam ; Meijlink, Michael A. ; Bourdet, Aurélie ; Vogelzang, Willem ; Knoop, Rutger J.I. ; Esposito, Antonella ; Dargent, Eric ; Es, Daan S. Van; Haveren, Jacco Van - \ 2019
  ACS sustainable chemistry & engineering 7 (2019)22. - ISSN 2168-0485 - p. 18505 - 18516.
  activation energy - FDCA isomers - Henkel reaction - mixing law - MT-TGA

  Recent works highlighted how interesting are the properties of furan-based polyesters. Most of the attention has been focused on the homopolyester obtained with 2,5-furandicarboxylic acid and ethylene glycol, but other possibilities exist, which could help in tuning the final properties by carefully selecting the nature and proportion of the initial building blocks. This work reports the synthesis and properties (thermal stability, activation energy for thermal decomposition, glass transition temperature, and aptitude to crystallize) of three series of polyesters obtained by combining various amounts of two isomers of furandicarboxylic acid with different linear aliphatic diols, such as ethylene glycol, 1,3-propanediol, and 1,4-butanediol. This approach provided homopolymers and copolymers with high molecular weights, good thermal stability, broad processing windows, and a thermal behavior that can be tuned both in terms of glass transition temperature and crystallinity. In most cases, the mixtures of 2,5- A nd 2,4-isomers obtained during the Henkel disproportionation reaction can be directly used to synthetize furan-based copolyesters with good properties without the downstream processing typically performed to separate the isomers prior to polymerization, which may considerably reduce the time and costs for biomass valorization.

  De landbouw en het landelijk gebied in Nederland in beeld : Een houtskoolschets van de SWOT voor het GLB
  Berkhout, Petra ; Doorn, Anne van; Geerling-Eiff, Floor ; Meulen, Harold van der; Tacken, Gemma ; Venema, Gabe ; Vogelzang, Theo - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2019-058) - ISBN 9789463950947 - 103
  Voor de periode 2021-2027 moeten lidstaten in een Nationaal Strategisch Plan (NSP) uiteenzetten hoe zij met hun beleidsinzet gaan bijdragen aan door de Europese Commissie geformuleerde doelstellingen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Deze beleidsinzet is mede gebaseerd op een zogenaamde SWOT-analyse (Strengths Weaknesses Opportunities Threats). Met oog op het voorbereiden van het NSP, heeft het ministerie van LNV ervoor gekozen om een SWOT-analyse te maken in twee fasen. In de eerste fase wordt een SWOT-analyse op hoofdlijnen ('Houtskool-SWOT') opgesteld. In een tweede fase komt de definitieve SWOT-analyse tot stand. Dit rapport bevat de Houtskool-SWOT.
  Zijn de beroemde groene scheggen in gevaar? ; Bouwwoede bedreigt de beroemde groene scheggen; Elke Amsterdammer binnen een kwartier in het groen: dat lijkt niet meer heilig
  Vogelzang, T.A. - \ 2019
  Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw
  Polman, Nico ; Dijkshoorn, Marijke ; Doorneweert, Bart ; Rijk, Piet ; Vogelzang, Theo ; Reinhard, Stijn ; Smit, Bert ; Splinter, Gerben ; Heideveld, Antoine ; Geerts, Rob ; Grin, John ; Korevaar, Hein ; Setten, Bert van; Vrolijk, Maarten - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Economic Research - 64
  Erfgesprekken over klimaatrobuuste beekdalen
  Westerink, Judith ; Boer, Tineke de; Vogelzang, Theo - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Environmental Research - 20
  De partners in Agrifood Capital denken na over het klimaatrobuust maken van beekdallandschappen in Noordoost Brabant. In dat kader zijn erfgesprekken gevoerd met landgebruikers in de benedenstroomse delen van de beekdalen van de Aa en van de Dommel, onder meer om inzicht te krijgen in wat meespeelt in hun overwegingen over gewenste en mogelijke aanpassing van het landgebruik. De landgebruikers hebben immers een centrale rol in een transitie naar klimaatrobuuste beekdalen, zowel qua inrichting als qua gebruik. Het ging om kwalitatief onderzoek. Er zijn groepsgesprekken en individuele gesprekken gevoerd met in totaal 21 grondeigenaren en grondgebruikers, waaronder 17 boeren. Voor diverse boeren is klimaatverandering iets ongrijpbaars. Ze zien nog weinig gevolgen van klimaatverandering en geloven niet dat het nodig is om aanpassingen te doen aan het landgebruik. Water moet kunnen worden vastgehouden en zo nodig snel weer worden afgevoerd. Diverse mogelijke maatregelen zijn besproken. De meesten zien meer in technische oplossingen zoals stuwen en drains dan in bijvoorbeeld het opnieuw laten meanderen van beken. Het verhogen van het organische stofgehalte in de bodem heeft brede steun en veel boeren werken daar al aan. Over het algemeen zijn respondenten best bereid om na te denken over aanpassingen op hun grond. Zelfs waterberging is bespreekbaar. Het gaat vooral om wederkerigheid. Het is belangrijk dat de landgebruikers erop vooruit kunnen gaan en dat er perspectief wordt geboden. Beschikbaarheid van grond is daarin van grote invloed. Daarnaast zal samenwerking gezocht moeten worden om te komen tot integrale gebiedsontwikkeling. Vanwege de grote verschillen in situatie en overtuigingen is het van belang om iedere grondgebruiker ook individueel te benaderen.
  Pilot grondgebondenheid West-Achterhoek : Over huiskavels en eiwitvoorziening op het eigen melkveebedrijf
  Sanders, Willem Jan ; Hubeek, Alwin ; Vogelzang, Theo ; Doornewaard, Gerben ; Prins, Henry - \ 2019
  Kadaster - 66 p.
  Natuurinclusieve landbouw: van niches naar mainstream (fase 1)
  Smits, Marie-José ; Polman, Nico ; Michels, Rolf ; Migchels, Gerard ; Schrijver, Raymond ; Sukkel, Wijnand ; Visser, Andries ; Vogelzang, Theo ; Kistenkas, Fred - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2019-033) - 31
  In deze studie wordt bekeken hoe natuurinclusieve landbouw op de middellange termijn kan uitgroeien van een niche naar de meest gangbare wijze van productie. Centraal staan de vragen: •Welke verdienmodellen zijn er denkbaar om opschaling van natuurinclusieve landbouw naar mainstream financieel mogelijk te maken?•Welk aandachtspunten zijn van belang om de transitie te faciliteren zodat op de middellange termijn natuurinclusieve landbouw kan uitgroeien van niche naar mainstream?
  Evaluatie programma landbouwstructuurversterking Overijssel
  Boonstra, F.G. ; Os, J. van; Prins, H. ; Rijk, P.J. ; Vogelzang, T.A. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2941) - 61
  Amersfoort perfect ontsloten? : maatschappelijke kosten-baten analyse voorkeurstracé Gemeente Amersfoort voor de Westelijke Ontsluiting en alternatief tracé betrokken bewonersgroepen
  Michels, Rolf ; Vogelzang, Theo - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel (Wageningen University & Research Wetenschapswinkel rapport 350) - ISBN 9789463435970 - 48
  Grond in beweging : ontwikkelingen in het grondgebruik in de provincie Flevoland in de periode tot 2025 en 2040
  Vogelzang, Theo ; Smit, Bert ; Kuiper, Paul Peter ; Gillet, Charlotte - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2019-003) - ISBN 9789463435499 - 85
  Het toekomstige grondgebruik in de provincie Flevoland wordt in dit rapport geschetst aan de hand van: de huidige grondgebruiksituatie; de huidige en te verwachten ontwikkelingen die invloed hebben op de omvang en het gebruik van het huidige agrarische areaal in Flevoland voor de korte en middellange termijn; de mogelijkheden en belemmeringen in het grondgebruik voor de deelgebieden waar die ontwikkelingen (kunnen) plaatsvinden. Daarnaast geeft dit rapport een advies over de te volgen strategie hoe om te gaan met de benoemde ontwikkelingen. Het rapport wordt afgerond met enkele conclusies en aanbevelingen.
  Boeren in Beweging : Hoe boeren afwegingen maken over natuurinclusieve landbouw en hoe anderen hen kunnen helpen
  Westerink, Judith ; Smit, Bert ; Dijkshoorn, Marijke ; Polman, Nico ; Vogelzang, Theo - \ 2018
  Wageningen : Wageningen University & Research - ISBN 9789463433068 - 48
  In de ‘Rijksnatuurvisie 2014 Natuurlijk verder’ is een nieuwe term
  ontstaan: natuurinclusieve landbouw. Het Rijk zwengelde hiermee een
  discussie aan over de mate waarin en de manier waarop natuur een
  plek zou moeten hebben in alle facetten van het boerenbedrijf. Het zou
  een transitie moeten worden: de hele Nederlandse landbouw zou zich
  richting natuurinclusiviteit moeten bewegen.
  Deze term is vervolgens opgepakt door onderzoekers, burgers, natuurorganisaties
  en belangengroepen. Allerlei projecten werden de afgelopen
  jaren opgezet of onder de noemer ‘natuurinclusief’ gebracht. In
  bijeenkomsten werd het gesprek aangegaan met ketenpartijen en
  landbouworganisaties.
  Een transitie richting een natuurinclusieve landbouw gaat echter alleen
  plaatsvinden als boeren zelf in beweging komen. Als overheid, burgers,
  bedrijven en organisaties boeren willen helpen om die beweging te
  maken, is het belangrijk om inzicht te krijgen in wat hen beweegt. Wat
  speelt mee in de keuzes die zij maken om wel of niet de natuurinclusieve
  kant op te gaan en welke rol heeft hun omgeving daarin?
  Deze brochure is het resultaat van een onderzoek naar die vragen. Het
  was een verkennend, kwalitatief onderzoek, beperkt tot de melkveehouderij
  en de akkerbouw en uitgevoerd in 2016/2017. We spraken met
  vijf melkveehouders in Eemland en vijf akkerbouwers in Flevoland;
  eerst individueel en vervolgens als groep per gebied. Want: hoe voeren
  boeren met elkaar het gesprek over natuurinclusieve landbouw? Ook
  spraken we voor elke sector nog met drie erfbetreders, om te verkennen
  hoe zij denken over de transitie naar natuurinclusieve landbouw.
  Het onderzoek was niet opgezet voor een representatief beeld, maar
  om inzicht te krijgen in wat meespeelt bij overwegingen van boeren om
  te kiezen voor natuurinclusieve landbouw.
  In het volgende hoofdstuk introduceren we het raamwerk
  dat we gebruikt hebben om zicht te krijgen op de
  totstandkoming van de keuzes van boeren op het gebied
  van natuurinclusieve landbouw. We hebben dit gebruikt
  om de interviews en focusgroepen voor te bereiden en
  te analyseren. Vervolgens vatten we samen wat natuurinclusieve
  landbouw betekent voor de melkveehouderij
  in Eemland en voor de akkerbouw in Flevoland. Dit
  moet niet gelezen worden als objectieve waarheid, maar
  als de werkelijkheid zoals boeren die zien en zoals zij die
  in hun keuzes meewegen. Ook is het belangrijk om te
  beseffen dat de inhoud van elk hoofdstuk is samengesteld
  op basis van de uitspraken van vijf verschillende
  boeren, die niet per se door alle vijf zijn gezegd1. In
  hoofdstuk 3 besteden we extra aandacht aan de rol van
  de erfbetreders. In hoofdstuk 4 vertalen we de bevindingen
  uit Eemland en Flevoland naar aanknopingspunten
  om als politiek en maatschappij de keuze voor natuurinclusieve
  landbouw voor boeren gemakkelijker te maken.
  Ten slotte doen we gerichte aanbevelingen voor diverse
  partijen.
  Deze brochure is dan ook bedoeld voor iedereen die bij
  zou kunnen dragen aan een transitie richting natuurinclusieve
  landbouw: overheden, ketenpartijen, natuurorganisaties,
  agrarische collectieven, erfbetreders, burgers
  etc. Voor boeren staat er waarschijnlijk weinig nieuws in
  deze brochure, maar hopelijk wel veel herkenning! Als
  onderzoekers hopen we dat meer mensen zich naar
  aanleiding van deze brochure willen verdiepen in en
  verbinden aan boeren die streven naar natuurinclusiviteit,
  en daarmee medeverantwoordelijkheid gaan nemen
  voor ons landschap, ons voedsel en onze natuur.
  Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw
  Polman, Nico ; Dijkshoorn, Marijke ; Doorneweert, Bart ; Rijk, Piet ; Vogelzang, Theo ; Reinhard, Stijn ; Smit, Bert ; Splinter, Gerben ; Heideveld, Antoine ; Geerts, Rob ; Grin, John ; Korevaar, Hein ; Setten, Bert van; Vrolijk, Maarten - \ 2018
  Wageningen : Wageningen Economic Research - 57
  Weerbaarder, guller en attractiever : naar een nieuwe aanpak voor het veen in het Lage Midden van Fryslân
  Ruyter, P. de; Vogelzang, T.A. ; Prins, H. - \ 2018
  Bureau Peter de Ruyter Landschapsarchitectuur - 32 p.
  Groei versus groen : Over de waarde van het stadsgroen in Amsterdam
  Bos, E.J. ; Vogelzang, T.A. - \ 2018
  Wageningen : Wageningen University & Research - 1 p.
  amsterdam - greening - urban areas - plantations
  Groei versus groen : drie casestudy’s over de waarde van het stadsgroen in Amsterdam
  Bos, Ernst ; Vogelzang, Theo - \ 2018
  Wageningen : Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel (Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel rapport 344) - ISBN 9789463437585 - 48
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.