Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 204

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Landschappelijke verkenning Emst-Zuid
  Stortelder, A.H.F. ; Vries, C. de; Huiskes, H.P.J. ; Kruit, J. ; Jansen, A.J.M. ; Vrielink, J.G. ; Bruinsma, J.L.M. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2173) - 75
  landgebruiksplanning - recreatie - landbouw - natuurontwikkeling - landinrichting - veluwe - land use planning - recreation - agriculture - nature development - land development - veluwe
  In het gebied Emst-zuid, gelegen op de oostelijke Veluwerand, zijn allerlei ruimtelijke ontwikkelingen gaande op het gebied van natuur- en landschapsontwikkeling (realisatie EHS-Wisselse Poort), uitbreiding recreatieve voorzieningen, landbouw en kavelruil, beheer historische beken, ontwikkelen aantrekkelijk woongebied voor bewoners, herinrichting van het watersysteem e.a. Voor Gelders Landschap zijn hier in het verleden veel voormalige landbouwgronden verworven voor natuurontwikkeling. Geldersch Landschap heeft hier ook de regierol voor de gebiedsontwikkeling. Om lopende en nieuwe initiatieven en ontwikkelingen in het gebied te kunnen integreren is een landschappelijke verkenning uitgevoerd, uitgaande van het vigerende overheidsbeleid, lokale en regionale plannen. Hierbij zijn de wensen van de bevolking en ook de wensen en opvattingen van particuliere ondernemers in beeld gebracht. De verkenning mondt uit in concrete voorstellen voor inrichting en beheer van een tiental deelgebieden. Eén van de ideeën betreft de realisatie van een extensief natuurgericht veebedrijf.
  Bedrijfsopzet natuurgericht landbouwbedrijf Emst-Zuid : bedrijfsmodel voor een gemengd bedrijf met een gesloten kringloop in het dal van de Smallertse en Nijmolense beek ten zuiden van Emst
  Vries, C. de; Stortelder, A.H.F. ; Huiskes, H.P.J. ; Kruit, J. ; Jansen, A.J.M. ; Vrielink, J.G. ; Bruinsma, J.L.M. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2174) - 43
  agrarisch natuurbeheer - veehouderij - agrarische bedrijfsvoering - akkerbouw - landschapsbeheer - multifunctionele landbouw - veluwe - agri-environment schemes - livestock farming - farm management - arable farming - landscape management - multifunctional agriculture - veluwe
  Uitwerking van een bedrijfsplan voor een natuurgericht landbouw bedrijf op de oostelijke Veluweflank in het dal van de Nijmolense en Smallertse beek ten zuiden van Emst. Het gaat om het inzetten van extensieve landbouw met een gesloten bedrijfsvoering voor natuur- en landschapswaarden; deze benadering is ook wel bekend als het concept Boeren voor Natuur. In het plan wordt een beeld geschetst van de bedrijfsopzet in termen van veebezetting, plantaardige productie en exploitatie. Het gaat om een gemengd koeienbedrijf met graanakkers en hooilanden. Het vee wordt ondergebracht in een potstal. Ramingen van kosten en opbrengsten van het beoogde bedrijf maken onderdeel uit van dit rapport. Verder wordt ingegaan op de landschappelijke inrichting, waarbij wordt ingezet op vernatting en herstel van houtwalbeken
  Does automatic milking influence farmer's health and wellbeing?
  Dooren, H.J.C. van; Oude Vrielink, H.H.E. ; Poelarends, J.J. ; Neijenhuis, F. - \ 2010
  Melk indikken op de boerderij
  Lenssinck, F.A.J. ; Poelarends, J.J. ; Vrielink, S. - \ 2009
  [Lelystad etc.] : Wageningen UR Livestock Research [etc.]
  melkveehouderij - melkvee - indikken (bulking) - verwerking - melk - dairy farming - dairy cattle - bulking - processing - milk
  Brochure met informatie over een project waarin het indikken van melk wordt onderzocht
  Grenzen aan Governance: een analyse van Toezicht op Controle
  Bakker, H.C.M. de; Brandsen, T. ; Oude Vrielink, M. - \ 2007
  Bestuurskunde 16 (2007). - ISSN 0927-3387 - p. 63 - 74.
  landbouwbeleid - kwaliteitscontroles - overheidsbeleid - governance - agricultural policy - quality controls - government policy - governance
  Het begrip governance kan zowel op instrumentele als normatieve wijze worden ingevuld. Wij betogen dat in de huidige praktijk de invulling zelden of nooit voorbij het instrumentele gaat en dat het in feite meestal gaat om een variant van 'government'. Voorlopig lijkt hiermee de grens van governance bereikt. Dit artikel geeft uitleg aan de hand van de (beleids)praktijk van LNV, namelijk via het beleidsprogramma Toezicht op Controle
  Analyse van de blootstelling aan trillingen bij gebruik van landbouwtrekkers = Analysis of the exposure to whole-body and hand-arm vibrations using agricultural tractors
  Oude Vrielink, H.H.E. - \ 2007
  Bennekom : ErgoLab Research (Rapport / ErgoLab Research 2007-02) - ISBN 9789085851547
  trilling van het hele lichaam - trekkers - rijgemak - ergonomie - arbeidsomstandigheden - whole body vibration - tractors - ride comfort - ergonomics - working conditions
  European and Dutch legislation define maximum values, i.e. action values and limit values, for whole-body vibration (WBV) and hand-arm vibration (HAV) to which employees may be exposed on a working day. The present research aimed to make an estimation of the daily exposure to WBV and HAV when using agricultural tractors during their normal working activities. In addition, it was investigated to which extent exposure can be influenced actively by the driver by his/her choice of different unevenness of surface, driving speed, tyre inflation pressure, tyre type or tractor type.
  Automatisch melken en gezondheid ondernemer = Automatic milking and farmers health and wellbeing
  Dooren, H.J.C. van; Oude Vrielink, H.H.E. ; Poelarends, J.J. ; Neijenhuis, F. - \ 2007
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 25) - 85
  machinaal melken - lichamelijke stress - bedieningsgemak - ergonomie - agrarische bedrijfsvoering - melkveehouderij - melk- en zuivelapparatuur - gebruiksvriendelijkheid - machine milking - physical strain - operator comfort - ergonomics - farm management - dairy farming - dairy equipment - user friendliness
  By introducing automatic milking on a dairy farm the physical and mental stress is reduced resulting in less health problems. This decline is bigger than after investing in a new milking parlour and the effect is persistent as the stress levels stay at the same lower level with farmers with more than two years of experience with automatic milking. No significant differences in personality were found between the categories of farmers. Farmers who quitted automatic milking and returned to a milking parlour do have a more negative attitude towards automatic milking. Nevertheless, their experiences can be very useful for farmers switching to automatic milking. Better preparation, realistic expectations and improved decision support system are recommended
  Arbeid door jongeren in de agrarische sector : 2. ruimte in regelgeving met waarborg voor veiligheid, gezondheid en welzijn
  Oude Vrielink, H.H.E. - \ 2007
  arbeid (werk) - landbouwsector - minderjarige werknemers - arbeidswetgeving - regelingen - Nederland - labour - agricultural sector - young workers - labour legislation - regulations - Netherlands
  Arbeid door jongeren in de agrarische sector : 1. nadere beschrijving van de problematiek
  Oude Vrielink, H.H.E. ; Kroeze, G.H. ; Drost, W.C. - \ 2007
  arbeid (werk) - landbouwsector - minderjarige werknemers - arbeidswetgeving - Nederland - labour - agricultural sector - young workers - labour legislation - Netherlands
  Haak versus haspel : fysieke belasting van de bovenste lichaamsregio's tijdens het laten zakken van tomatenplanten bij gebruik van standaard hoge draad haak in vergelijking met tomguide
  Lemmen, N. ; Oude Vrielink, H.H.E. ; Looije, A.A.J. - \ 2007
  Meetlat kwaliteit van de arbeid
  Oude Vrielink, H. ; Vink, A. ; Drost, H. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Looije, A.A.J. ; Kroeze, G.H. ; Wolf, M. de; Snoek, B. ; Vermeulen, P. - \ 2006
  arbeid (werk) - gezondheidsbescherming - werkorganisatie - labour - health protection - organization of work
  Poster waarin een systeem wordt beschreven waarmee de arbeidsbelasting aan de hand van objectieve criteria valt vast te stellen.
  Vermindering fysieke belasting in de glastuinbouw: verschillende hoge draad haken in de tomatenteelt
  Oude Vrielink, H.H.E. ; Looije, A.A.J. - \ 2006
  Wageningen : Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations
  arbeid (werk) - glastuinbouw - tomaten - labour - greenhouse horticulture - tomatoes
  Voorbeelden onderzoek arboconvenant
  Oude Vrielink, H.H.E. - \ 2006
  Innovaties in de glasgroenteteelt : vergelijking van verschillende methoden voor het laten zakken van tomatenplanten = Innovations in horticulture : comparison of different working methods for lowering of tomato plants
  Oude Vrielink, H.H.E. ; Lemmen, N. ; Looije, A.A.J. ; Vermeulen, P. - \ 2006
  Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology & Food Sciences Group 732) - ISBN 9789085850250 - 44
  lichamelijke stress - groenteteelt - tomaten - leiden van planten - draadwerk - solanum lycopersicum - arbeid (werk) - physical strain - vegetable growing - tomatoes - plant training - wirework - solanum lycopersicum - labour
  In The Netherlands, the modern way of tomato production involves a high wire system. Here, metal hooks hold a rope that guides the growing tomato plant. Because the plants keep growing during the season, each rope is to be lowered periodically, which requires one-handed lifting. Because each plant weighs 4-6 kg and a complete cycle costs only 1-2 seconds, the task is considered to be strenuous and highly repetitive. Some alternative systems are available or under development, but their eventual load relieving effect is unknown. The present study considered some alternative systems from a theoretical viewpoint and investigated the effects of one particular alternative hook, the Tomguide. This hook eliminates most of the lifting part of the task because of application of a reel on which the rope is winded. The research involved seven experienced persons in six companies. All of the persons performed both tasks, i.e. the standard hook and the Tomguide. Muscular loading, experienced effort and working speed were measured during and after each task. Muscular loading was measured in four shoulder (trapezius and deltoid, left and right side) and two upper arm (biceps, left and right) muscles, applying electromyography (EMG). Static, median and peak load, relative to maximal activation, were calculated. Experienced effort was scored using a 10-point rating scale and a body diagram showing 14 body regions. EMG results showed a significant decrease in peak activity for both upper arm muscles when using the Tomguide. Median activity was reduced only for the right upper arm. If all 6 muscles were pooled, peak activity was reduced significantly, while median activity showed a tendency, without reaching significance. No difference was measured for any of the individual shoulder muscles measured. Experienced effort decreased significantly for the shoulder and upper arm regions, both left and right, in case of the Tomguide. It was observed that the Tomguide task lead to an increase in working time by 27%, compared to the standard hook, possibly partly due to insufficiently functioning of the mechanical brake on the reel. It is concluded that the Tomguide, and probably also comparable reel rope systems, contribute to a reduction of muscular load, in particular of the upper arm muscles, because lifting of the plants is strongly reduced. Because most workers copy their working height for the standard hook into the new situation, attention must be paid to instruction of the proper working height, in order to prevent unnecessarily high load of the shoulder muscles. Besides, final conclusions of the labour demand can only be drawn if the reel system applied is functioning well. The braking system of the Tomguide tested here did not allow for a relaxed working technique.
  Risk factors for sick leave due to musculoskeletal disorders among self-employed Dutch farmers: a case-control study
  Hartman, E. ; Oude Vrielink, H.H.E. ; Huirne, R.B.M. ; Metz, J.H.M. - \ 2006
  American Journal of Industrial Medicine 49 (2006)3. - ISSN 0271-3586 - p. 204 - 214.
  low-back-pain - physical work load - shoulder complaints - disability - absence - symptoms - industry - obesity - neck - population
  Background In Dutch agriculture, musculoskeletal disorders are a main cause of sick leave. Among self-employed insured farmers, neck, shoulder, upper extremity, and back disorders accounted for 30% of the claims for sick leave of less than 1 year This case-control study set out to identify and quantify risk factors for sick leave due to musculoskeletal disorders among self-employed Dutch farmers. Methods Sick leave, claimed at an insurance company from 1998 to 2001 for back (SL-BP, n = 198) or neck/shoulder/upper extremity trouble (SL-EXT, n = 89) was analyzed; the controls did not file any claim in this period (n = 816). Results Multivariate analysis showed that risk factors for SL-BP were increased age (OR = 1.06 per year, CI = 1.04-1.09), body mass index (BMI) >27 (OR = 1.93, CI = 1.2-3.2), smoking (OR = 1.90, CI = 1.2-2.9), former pain (OR = 3.28, CI = 2.1-5.1), tractor driving >1,000 hr/year (OR = 2.44, CI = 1.0-6.4), and high work pace and workload (OR = 1.59, CI = 1.0-2.4). SL-EXT was associated with pig (OR = 3.63, CI = 1.4-9.7), mushroom (OR = 6.14, CI = 1.4-27.2), or dairy/pig farming (OR = 4.56, 1.1-19.5), while age (OR = 1.10, CI = 1.06-1.14), smoking (OR = 1.79, CI = 1.0-3.2), and former pain (OR = 3.37, CI = 1.9-6.1) were also contributing. Conclusions Prevention of sick leave of self-employed farmers should focus on life style (obesity, smoking), reducing older farmers' exposure to physical load, exposure to long-term tractor driving. Specific attention should be paid to animal and mushroom farmers
  Arbeid door jongeren in de agrarische sector : mogelijkheden voor veilig en gezond werken = Employment of younger people in the agricultural sector : possibilities for safe and healthy work
  Oude Vrielink, H.H.E. ; Ruigewaard, P. ; Tamsma, P. - \ 2006
  Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology and Food Sciences Group 556) - ISBN 9789067549776 - 149
  arbeidskrachten in de landbouw - minderjarige werknemers - arbeidswetgeving - arbeidsomstandigheden - gezondheidsgevaren - veiligheid op het werk - Nederland - agricultural manpower - young workers - labour legislation - working conditions - health hazards - safety at work - Netherlands
  An ongoing discussion in the Netherlands between employers and the Labour Inspectorate about the interpretation of legal rules of employing youth in agricultural work situations is addressed. A working group, consisting of representatives of agricultural employers, employees, government, Labour Inspectorate, advisory boards and knowledge workers, has analysed two inspection reports (2003, 2004), interviewed 13 inspectors, and consulted 35 employers of 5 different agricultural branches in 4 workshops to know their (possible) conflicts and solutions.Analysis of the inspection reports showed that a relatively large amount of violations dealt with a lack of the obligatory risk and safety evaluation of the farm, or work-rest registration, or violated the time aspects of labour for younger people. The working group did not address these items and insisted these rules to be obeyed.The evaluation concentrated on the age group 13 to 15 years, and the items mechanized environment, physical load, re-entry after application of herbicides of fungicides, and mental well-being were addressed.Mechanized environment: the present rules exclude youth of 13-15 years old to work in any mechanized environment. Part of the working group suggests the law to be redirected more close to International and European law, and to include safety risk into the rules.Physical load: present rules have limitations for lifting, pushing/pulling and bad working postures, but not for repetitive work. The working group argues the protection level at present not to be too high, and suggests to implement a time limitation for low-level repetitive work for this age group. Furthermore, it is advised to gain knowledge on the time-effects of kneeled work and low-level repetitive movements.Re-entry: the present rules exclude youth of 13-15 years to come in contact with crops that are treated with chemicals within a period of 14 days, irrespective of the substance. The working group advises to develop and implement a herbicide-specific approach, in which the risk, speed of degradation and safety factor for youth should be implemented. Also, the knowledge on the eventual specific effects of chemicals on children should be improved.Well-being: the law does not show many rules regarding this aspect. The working group advises a forced working speed to be prevented by technical and organisational measures. Piece-wages were argued to be not advisable, as stated in the present rules.
  Bekalking en toevoegen van nutriënten; evaluatie van de effecten op het bosecosysteem; een veldonderzoek naar vegetatie, humus en bodemfauna
  Wolf, R.J.A.M. ; Dimmers, W.J. ; Hommel, P.W.F.M. ; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Vrielink, J.G. ; Waal, R.W. de - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1337.5) - 37
  bossen - bosecologie - vegetatie - bodemfauna - bekalking - kunstmeststoffen - humus - mycorrhizae - forests - forest ecology - vegetation - soil fauna - liming - fertilizers - humus - mycorrhizas
  Dit rapport doet verslag van een deelonderzoek uit de Evaluatie van effectgerichte maatregelen in multifunctionele bossen 2004-2005 en is gericht op de effecten van de maatregelen bemesting en bekalking in bossen als overbruggingsmaatregel in het ka-der van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN). In dit rapport worden de effecten besproken van de uitgevoerde maatregelen bekalking en mineralengiften (`bemesting¿) op de vegetatie, het humusprofiel en de bodemfauna in een veldonderzoek. Bemesting en bekalking leiden beide tot een significante (sterke) toename van het aantal planten-soorten en tot hogere indicatiewaarden voor vocht, zuur en stikstof. Ook is een duide-lijk toename zichtbaar van de verjonging van struiken en ¿ alleen bij bemesting - ook van loofbomen. Bekalking en bemesting hebben beide effect op de dikte van de ver-schillende humuslagen. Beide maatregelen leiden dus tot een snellere omzetting van strooisel en tot accumulatie van humus bovenin de Hr-laag. De aard van de humusla-gen is niet veranderd. De maatregelen bemesting en bekalking verschillen sterk van elkaar in het effect dat ze hebben op de bodemfauna. Bemesting laat enkele jaren na uitvoering geen aantoonbare veranderingen zien ten opzichte van de onbemeste situa-tie. Bekalking heeft enkele jaren na uitvoering van de maatregel wèl geleid tot aan-toonbare veranderingen in de bodemfauna. Het is mogelijk dat de veranderingen in de bodemfauna die na bekalking zijn opgetreden slechts tijdelijk zijn.
  Meetlat Kwaliteit van de arbeid : relatie totale werk zwaarte en ziekte door rug of ledematen
  Oude Vrielink, H.E.H. ; Hartman, E. - \ 2005
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations
  arbeid (werk) - landbouwsector - monitoring - arbeidsomstandigheden - fysieke belasting - labour - agricultural sector - monitoring - working conditions - physical pressure
  Trillingen : acht uur ploegen mag straks niet meer
  Oude Vrielink, H.H.E. - \ 2005
  Landbouwmechanisatie 56 (2005)7/8. - ISSN 0023-7795 - p. 14 - 15.
  trekkers - ploegen als grondbewerking - arbeidsomstandigheden - ergonomie - richtlijnen (directives) - eu regelingen - trilling van het hele lichaam - landbouwwerktuigen - kaderrichtlijn water - tractors - farm machinery - ploughing - working conditions - ergonomics - whole body vibration - directives - eu regulations - water framework directive
  Op 6 juli 2005 treedt de Europese richtlijn voor trillingen in werking die grenzen stelt aan de maximale dosis trillingen, waaraan een werknemer mag blootstaan. Wageningen UR heeft een vooronderzoek uitgevoerd om de gevolgen van de nieuwe rchtlijn voor de landbouw te beoordelen
  Met een aangepaste hogedrukspuit minder fysieke belasting tijdens het reinigen van stallen
  Roelofs, P.F.M.M. ; Looije, A. ; Oude Vrielink, H.H.E. ; Timmerman, M. - \ 2005
  arbeidsomstandigheden - beroepskwalen - technieken - arbeidskrachten in de landbouw - ergonomie - arbeid in de landbouw - working conditions - occupational disorders - techniques - agricultural manpower - ergonomics - farm labour
  Beschrijving van de resultaten van een project met als doel het verminderen van de fysieke belasting tijdens het reinigen van varkens- en pluimveestallen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.