Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 36

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Genomic Blocks in Aethionema arabicum Support Arabideae as Next Diverging Clade in Brassicaceae
  Walden, Nora ; Nguyen, Thu Phuong ; Mandáková, Terezie ; Lysak, Martin A. ; Schranz, Michael Eric - \ 2020
  Frontiers in Plant Science 11 (2020). - ISSN 1664-462X
  Aethionema - Arabideae - Brassicaceae - comparative genomics - genomic blocks - synteny

  The tribe Aethionemeae is sister to all other crucifers, making it a crucial group for unraveling genome evolution and phylogenetic relationships within the crown group Brassicaceae. In this study, we extend the analysis of Brassicaceae genomic blocks (GBs) to Aethionema whereby we identified unique block boundaries shared only with the tribe Arabideae. This was achieved using bioinformatic methods to analyze synteny between the recently updated genome sequence of Aethionema arabicum and other high-quality Brassicaceae genome sequences. We show that compared to the largely conserved genomic structure of most non-polyploid Brassicaceae lineages, GBs are highly rearranged in Aethionema. Furthermore, we detected similarities between the genomes of Aethionema and Arabis alpina, in which also a high number of genomic rearrangements compared to those of other Brassicaceae was found. These similarities suggest that tribe Arabideae, a clade showing conflicting phylogenetic position between studies, may have diverged before diversification of the other major lineages, and highlight the potential of synteny information for phylogenetic inference.

  Over bodemkwaliteit en voerkwaliteit
  Oenema, Oene - \ 2016
  Beter scoren door innovatie en opschaling van kringlooplandbouw
  Gerritsen, Alwin - \ 2015
  samen met Henri Holster van Animal Sciences Group (ASG
  Beter scoren door innovatie en opschaling van kringlooplandbouw
  Holster, Henri - \ 2015
  samen met Alwin Gerritsen van Alterra
  Kringloop op waarde; Bedrijfsstijl onder druk: op zoek naar kansen en acties
  Gerritsen, Alwin - \ 2015
  Samen met Henri Holster van Animal Sciences Group (ASG)
  Kringloop op waarde; Bedrijfsstijl onder druk: op zoek naar kansen en acties
  Holster, Henri - \ 2015
  Samen met Alwin Gerritsen van Alterra
  Bepaling van de effecten van melkvee-houderij op het milieu met een Life Cycle Analysis
  Vries, Wim de - \ 2015
  presentatie Mark Dolman en Wim de Vries
  Over bodemkwaliteit en voerkwaliteit
  Oenema, Oene - \ 2015
  Effecten van kringlooplandbouw op ecosysteemdiensten en milieukwaliteit : een integrale analyse van People, Planet & Profit, effecten op gebiedsniveau, en de potentie voor zelfsturing, met de Noardlike Fryske Wâlden als inspirerend voorbeeld
  Boer, H.C. de; Dolman, M.A. ; Gerritsen, A.L. ; Kros, J. ; Sonneveld, M.P.W. ; Stuiver, M. ; Termeer, C.J.A.M. ; Vellinga, Th.V. ; Vries, W. de; Bouma, J. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR - 61
  duurzame veehouderij - melkveehouderij - kringlopen - bedrijfssystemenonderzoek - levenscyclusanalyse - duurzaamheid (sustainability) - bodemkwaliteit - milieu-analyse - friese wouden - sustainable animal husbandry - dairy farming - cycling - farming systems research - life cycle assessment - sustainability - soil quality - environmental analysis - friese wouden
  Kringlooplandbouw is een vorm van landbouw waarbij de nadruk ligt op het gebruik van op het bedrijf aanwezige hulpbronnen en voorraden, en het behalen van voldoende inkomen over langere termijn met het behoud van de kwaliteit van natuurlijke ecosystemen. In Nationaal Landschap ‘Noardlike Fryske Wâlden’ (NFW) wordt in de melkveehouderij een vorm van kringlooplandbouw bedreven die zich onder andere kenmerkt door het voeren van de melkkoeien met een structuurrijk en eiwitarm dieet, minder gebruik van kunstmest, het bovengronds uitrijden van dierlijke mest en de focus op een hogere bodembenutting van stikstof (N) uit dierlijke mest. Bij deze vorm van kringlooplandbouw ligt de focus op levering van ecosysteemdiensten door de bodem, vanuit haar diverse functies. Belangrijke ecosysteemdiensten, waarbij door de bodem een aanzienlijke bijdrage wordt geleverd, zijn de voedsel- en biomassaproductie, de grondwaterkwaliteit, de opslag van koolstof en de regulering van nutriënten. De maatschappelijke doorwerking van kringlooplandbouw is in potentie zeer groot, en de belangstelling vanuit de maatschappij voor deze vorm van landbouw neemt toe.
  Waterplanten als maat voor de biologische kwaliteit van oppervlaktewateren : biotoets met 15 plantensoorten in de Noardlike Fryske Wâlden
  Weeda, E.J. - \ 2011
  Wageningen : Alterra - 41
  biologische monitoring - waterkwaliteit - aquatische ecosystemen - friese wouden - friesland - biomonitoring - water quality - aquatic ecosystems - friese wouden - friesland
  Voor: matig voedselarme wateren; gemiddeld voedselrijke wateren; en zeer voedselrijke wateren zijn de gidssoorten beschreven. Vervolgens zijn de vijftien belangrijkste planten in deze gids geselecteerd op basis van twee criteria, die elk voor zich heel verschillende selecties zouden opleveren. Enerzijds moet de gids gemakkelijk hanteerbaar zijn. Daardoor moet het aantal soorten beperkt zijn, ze moeten zonder hulp van specialisten op naam te brengen zijn en hun aanwezigheid moet zonder moeite vast te stellen zijn.
  Zelfsturing & Profit in de Noordelijke Friese Wouden : projectbeschrijving en overzicht van publicaties
  Drooge, G. van; Gerritsen, A.L. - \ 2010
  [S.l.] : TransForum - 24
  landbouwontwikkeling - innovatie adoptie - landschapsbeheer - natuurbeheer - agrarisch natuurbeheer - milieubeheer - inventarisaties - nationale landschappen - friese wouden - agricultural development - innovation adoption - landscape management - nature management - agri-environment schemes - environmental management - inventories - national landscapes - friese wouden
  De agrarische sector binnen het Nationaal Landschap De Noordelijke Friese Wouden bevindt zich in een transitieproces. De agrarische sector speelt in toenemende mate een leidende rol in het verbeteren van de milieukwaliteit en de natuur- en landschapswaarden in de Noordelijke Friese Wouden. Belangrijke aanjager van dit proces was en is de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden, de koepelorganisatie van zes agrarische natuurverenigingen in het gebied. De aanwijzing van het gebied tot Nationaal Landschap bevestigt de prominente rol van de agrarische sector in dit proces. In de voorbereiding van dit project tekende zich de behoefte af bij de betrokken overheden en de Vereniging NFW om de tot dan toe overheersende agrarische invalshoek te verbreden.
  Schaalvergroting in kleinschalig landschap : [Innovatieve bedrijfsontwikkeling melkveehouderij in Noardlike Fryske Wâlden]
  Galama, P.J. ; Bosma, A.J.J. - \ 2010
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 412) - 15
  melkveehouderij - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - bedrijfsgrootte in de landbouw - landschap - schaalverandering - agrarische aanpassing - friese wouden - friesland - dairy farming - farm development - farm size - landscape - scaling - agricultural adjustment - friese wouden - friesland
  Dit rapport gaat in op kansen voor een renderende bedrijfsvoering in een kleinschalig landschap. Er is in het gebied al veel gediscussieerd over aanpassen van de kavels en landschapselementen aan de schaalvergroting in de landbouw. zodat je goed uit de voeten kunt met grote machines. In een bijeenkomst met melkveehouders en regionale overheden is nagedacht over het omgekeerde, namelijk hoe kan de landbouw zich aanpassen aan het landschap, waarbij beide voordeel hebben. Het perspectief van een aantal innovatieve gedachten zijn besproken en beoordeeld. Vervolgens zijn met een kleine groep melkveehouders scenarioberekeningen gemaakt. rond schaalvergroting die rekening houdt met knelpunten en kansen in het gebied. De verschillende scenario’s en innovaties worden toegelicht.
  Integrale notitie Fase 1 innovatief Praktijkproject Zelfsturing en Profit in de Noardlike Fryske Wâlden
  Gerritsen, A.L. ; Strijker, D. ; Termeer, C.J.A.M. ; Wiskerke, J.S.C. - \ 2008
  [S.l.] : S.n. - 5
  regionale ontwikkeling - plattelandsontwikkeling - nationale landschappen - zelfbeheer - plattelandsbeleid - friese wouden - regional development - rural development - national landscapes - self management - rural policy - friese wouden
  Het TransForum innovatief praktijkproject Zelfsturing en profit Noardlike Fryske Wâlden richt zich op de verwaarding van het gebied met haar kwaliteiten en op het realiseren van een passend (zelf)sturingsarrangement. In fase 1 (januari t/m juni 2008) werd geconcentreerd op het vaststellen van de potenties voor regionale ontwikkeling en zelfsturing. Hiervoor zijn de volgende activiteiten uitgevoerd door Wageningen Universiteit (leerstoelgroepen Bestuurskunde en Rurale Sociologie), Rijksuniversiteit Groningen (Mansholt leerstoel) en Alterra, Wageningen UR: Een sociaal-economische schets van het gebied op basis van gedetailleerd secundair materiaal; Een uitwerking van voorbeelden van zelfsturing en regionale ontwikkeling; Een literatuurstudie naar vormen van zelfsturing en condities waaronder deze functioneren; Een interviewronde met betrokkenen uit en bij het gebied de Noardlike Fryske Wâlden (actoren- en netwerkanalyse); en een analyse van Europees plattelandsbeleid en het streekplan, voor zelfsturing en ontwikkeling van de Noardlike Fryske Wâlden. In deze notitie staan de overkoepelende conclusies.
  Zelfsturing kan niet zonder doelen en monitoring
  Vries, W. de; Kros, H. ; Vos, B. de; Knotters, M. ; Roelsma, J. ; Bleeker, A. ; Hensen, A. ; Frumau, A. ; Sonneveld, M.P.W. - \ 2008
  Milieu 2008 (2008)8. - ISSN 0920-2234 - p. 25 - 30.
  landbouw - milieueffect - monitoring - luchtverontreiniging - friese wouden - agriculture - environmental impact - monitoring - air pollution - friese wouden
  De leden van de Vereniging ‘Noardlike Fryske Wâlden’, grotendeels melkveehouders, willen graag zelf sturen op milieudoelen in de Noordelijke Friese Wouden. Hierbij willen zij collectief op milieudoelstellingen worden afgerekend, in plaats van individueel te moeten voldoen aan generieke middelvoorschriften. Twee zaken zijn noodzakelijk voor deze vorm van zelfsturing. Ten eerste moeten er heldere doelen voor milieuprestaties en milieukwaliteit zijn waarop gestuurd kan worden. Ten tweede moet er een monitoringsysteem zijn om vast te stellen of de doelen worden gehaald. Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van milieumonitoring om de gewenste zelfsturing mogelijk te maken
  Ecologische Monitoring Noordelijke Friese Wouden
  Keizer-Vlek, Hanneke - \ 2007
  Bereiken van milieudoelen op gebiedseigen wijze
  Sonneveld, M.P.W. - \ 2007
  Boeren in Balans 4 (2007)7. - p. 16 - 17.
  Position paper: praktijk project 'Noardlike Fryske Walden' (IP-NFW)
  Ploeg, J.D. van der; Rip, A. ; Hees, E.M. ; Bruil, W. ; Leeuwis, C. ; Hoofwijk, H. - \ 2007
  Alphen aan den Rijn : oIC grafische communicatie - 144 p.
  Zelfsturing door monitoring in de Noordelijke Friese wouden
  Knotters, M. ; Vos, J.A. de; Sonneveld, M.P.W. ; Keizer-Vlek, H.E. - \ 2007
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 40 (2007)20. - ISSN 0166-8439 - p. 41 - 43.
  natuurbescherming - boeren - agrarische bedrijfsvoering - bodemchemie - waterkwaliteit - oppervlaktewater - ecologie - monitoring - doelstellingen - milieubeheer - friesland - agrarisch natuurbeheer - friese wouden - nature conservation - farmers - farm management - soil chemistry - water quality - surface water - ecology - monitoring - objectives - environmental management - friesland - agri-environment schemes - friese wouden
  'Wij willen graag op resultaten worden beoordeeld' moeten de leden van de vereniging 'Noardlike Fryske Wâlden' eensgezind hebben gezegd, maar dan in het Fries. Dit nam niet weg dat de boodschap goed overkwam in Leeuwarden, Den Haag en Wageningen. Een uniek project ging van start, waarin de boeren van de 'Noardlike Fryske Wâlden' zich gezamenlijk inspannen om een streek met een bijzonder fraai landschap in stand te houden. Het halen van milieudoelen is daarbij belangrijker dan het voldoen aan generieke, wettelijke voorschriften over productie en aanwending van mest. De leden van de vereniging 'Noardlike Fryske Wâlden' willen zélf bepalen hoe zij samen een goede milieukwaliteit bereiken. Cruciaal bij deze zelfsturing is dat door monitoring wordt vastgesteld of de milieudoelen voor bodem, grond- en oppervlaktewater en lucht worden gehaald: de proef wordt op de som genomen
  Re-evaluation of phytohormone-independent division of tobacco protoplast-derived cells
  Schell, J. ; Bisseling, T. ; Dülz, M. ; Franssen, H. ; Fritze, K. ; John, M. ; Kleinow, T. ; Lessnick, A. ; Miklashevichs, E. ; Pawlowski, K. ; Röhrig, H. ; Sande, K. van den; Schmidt, J. ; Steinbiss, H.H. ; Stoll, M. - \ 1999
  The Plant Journal 17 (1999)5. - ISSN 0960-7412 - p. 461 - 466.
  We have used a [3H] thymidine incorporation assay and microscopic observation in order to reassess recently published data dealing with the response of tobacco protoplasts to phytohormones, lipochitooligosaccharides and peptides (Harling et al., 1997; Hayashi et al., 1992; Miklashevichs et al., 1996; Miklashevichs et al., 1997; Rohrig et al., 1995; Rohrig et al., 1996; van de Sande et al., 1996; Walden et al., 1994). These proliferation assays reveal that, in contrast to published data, isolated cells of the investigated mutant plant lines axi159 (Hayashi et al., 1992; Walden et al., 1994), axi4/1 (Harling et al., 1997) and cyil (Miklashevichs et al., 1997), which were generated by activation T-DNA tagging, were unable to grow in the absence of auxin or cytokinin. Furthermore, lipochitooligosaccharides which play a key role in the induction of nodules on roots of legumes were unable to promote auxin- or cytokinin-independent cell division in tobacco protoplasts as claimed by Rohrig et al. (1995, 1996). The finding of van de Sande et al. (1996) that ENOD40 confers tolerance of high auxin concentration to wild-type tobacco protoplasts was also reinvestigated. The results of our investigations show that we were unable to reproduce the proliferation data presented in this study, which were obtained by counting tobacco protoplast-derived cells undergoing division. In total, none of the published data on phytohormone-independent division of tobacco cells could be reproduced.
  Signal molecules in plant embryogenesis
  Hengel, A.J. van; Kammen, A. van; Vries, S.C. de - \ 1999
  In: Signal molecules in plant development / Schell, J., Walden, R., - p. 12 - 12.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.