Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 18 / 18

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Large-scale methane measurements on individual ruminants for genetic evaluation
  Haas, Y. de; Lassen, Jan - \ 2017
  Vanuit de rand gezien : een vegetatieonderzoek van sloten en wallen in het boerenland van de Noordelijke Friese Wouden
  Weeda, E.J. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2127) - 63
  waterkwaliteit - biologische indicatoren - dijken - waterplanten - sloten - slootkanten - monitoring - milieu - vegetatie - friese wouden - water quality - biological indicators - dykes - aquatic plants - ditches - ditch banks - monitoring - environment - vegetation - friese wouden
  In de lintvormige elementen tussen de percelen van het boerenland komen allerlei planten voor die als indicator van de milieukwaliteit te gebruiken zijn. Het best onderzocht zijn water- en moerasplanten, maar ook landplanten geven belangrijke informatie. Tijdens een veldonderzoek in 2005 in de Noordelijke Friese Wouden is nagegaan welke wilde plantensoorten hier voorkomen in perceelscheidingen: in en langs sloten en poelen, in elzensingels en op eikenwallen (‘dykswâlen’). Vijftien gemakkelijk herkenbare soorten water- en moerasplanten zijn uitgekozen als indicatoren van de waterkwaliteit. Verder worden suggesties gedaan voor monitoring van slootkanten en andere perceelscheidingen aan de hand van landplanten. Het rapport bevat verder een beschrijving van de spontane plantengroei in de perceelranden van de 36 onderzochte boerenbedrijven.
  Als olievlekken, zich niets aantrekkend van wallen of stadspoorten. Verstedelijking en industrialisatie in de 19de eeuw
  Kooij, P. - \ 2003
  Spiegel Historiael 38 (2003)11/12. - ISSN 0038-7487 - p. 522 - 527.
  industrialisatie - geschiedenis - nederland - sociale economie - stadsontwikkeling - industrialization - socioeconomics - urban development - history - netherlands
  Bosrelicten op de Veluwe : een historisch-ecologische beschrijving
  Bijlsma, R.J. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 647) - 92
  bossen - geschiedenis - bosecologie - vegetatie - bosbedrijfsvoering - nederland - veluwe - historische ecologie - cultuurhistorie - Gelderland - forests - history - forest ecology - vegetation - forest management - netherlands - veluwe - historical ecology - flora
  De flora van bosrelicten op de Veluwe heeft een cultuurhistorische achtergrond: zij is karakteristiek voor het bos-en-heidelandschap zoals dat vanaf de late Middeleeuwen tot circa 1800 op armere gronden heeft gefunctioneerd. Als bosrelict gelden alle bossen, strubben en beplantingen op wallen, langs wegen en dergelijke die als landschapselement al aanwezig waren rond 1800. Uitgaande van een historisch-geografisch en fysiografisch kader worden vijf bosrelicttypen onderscheiden. Deze typen worden beschreven naar algemene kenmerken, bodem en geomorfologie, aanduidingen op de kadastrale kaart van 1832, relatie met bostypen van Van den Wijngaard, karakteristieke vaatplanten en karakteristieke mossen. Er worden op de Veluwe 48 soorten vaatplanten en 24 soorten mossen als bosrelictindicator aangemerkt. Van deze soorten wordt de mate van associatie met de bosrelicttypen beschreven en binnen deze typen de mate van associatie met verschillende landschapselementen (bos, waterloop, wal, pad/weg, overige perceelscheiding en kuil/poel). De vaatplanten worden gerangschikt in vijf historisch-ecologische soortgroepen; de mossen in vijf substraattypen. Voor al deze groepen worden de knelpunten en het perspectief geschetst. Regionaal soortenbeleid wordt beschouwd als een essentiële basis voor gebiedsgericht beheer met inbegrip van bosrelicten. Opties voor het beheer van bosrelicten worden uitgewerkt in de vorm van uitgangspunten en randvoorwaarden.
  Raised atmospheric CO2 levels and increased N deposition cause shifts in plant species composition and production in Sphagnum bogs
  Berendse, F. ; Breemen, N. van; Rydin, H. ; Buttler, A. ; Heijmans, M. ; Hoosbeek, M.R. ; Lee, J.A. ; Mitchell, E. ; Saarinen, T. ; Vasander, H. ; Wallen, B. - \ 2001
  Global Change Biology 7 (2001). - ISSN 1354-1013 - p. 591 - 598.
  broeikaseffect - emissie - kooldioxide - nitraten - veenplanten - greenhouse effect - emission - carbon dioxide - nitrates - bog plants
  Part of the missing sink in the global CO2 budget has been attributed to the positive effects of CO2 fertilization and N deposition on carbon sequestration in Northern Hemisphere terrestrial ecosystems. The genus Sphagnum is one of the most important groups of plant species sequestrating carbon in temperate and northern bog ecosystems, because of the low decomposability of the dead material it produces. The effects of raised CO2 and increased atmospheric N deposition on growth of Sphagnum and other plants were studied in bogs at four sites across Western Europe. Contrary to expectations, elevated CO2 did not significantly affect Sphagnum biomass growth. Increased N deposition reduced Sphagnum mass growth, because it increased the cover of vascular plants and the tall moss Polytrichum strictum. Such changes in plant species composition may decrease carbon sequestration in Sphagnum-dominated bog ecosystems
  Limited effect of increased atmospheric CO2 concentration on ombrotrophic bog vegetation
  Hoosbeek, M.R. ; Breemen, N. van; Berendse, F. ; Grosvernier, P. ; Vasander, H. ; Wallen, B. - \ 2001
  New Phytologist 150 (2001). - ISSN 0028-646X - p. 459 - 463.
  kooldioxide - sphagnum - finland - zweden - zwitserland - nederland - biomassa - veenmoerassen - carbon dioxide - sphagnum - biomass - bogs - finland - sweden - switzerland - netherlands
  Boreal and subarctic peatlands contain 20-30 f the world's soil organic carbon, and if growing, they constitute sinks for atmospheric CO2. We hypothesized that even in the nutrient-poor bog environment, elevated CO2 would stimulate Sphagnum growth more than vascular plant growth, thereby improving Sphagnum's competitive strength and enhancing carbon (C) sequestration. Free-air carbon dioxide enrichment (FACE) experiments took place on predominantly ombrotrophic peatbog-lawns in Finland (FI), Sweden (SW), The Netherlands (NL), and Switzerland (CH). After 3 yr of treatment, increased CO2 concentration (560 ppm on volume basis) had no significant effect on Sphagnum or vascular plant biomass at either site. This research suggests that, just as with other nutrient-poor ecosystems, increased atmospheric CO2 concentrations will have a limited effect on bog ecosystems.
  Spatial and temporal performance of the miniface (free air CO2 enrichment) system on bog ecosystems in northern and central Europe
  Miglietta, F. ; Hoosbeek, M.R. ; Foot, J. ; Gigon, F. ; Hassinen, A. ; Heijmans, M. ; Peressotti, A. ; Saarinen, T. ; Breemen, N. van; Wallen, B. - \ 2001
  Environmental Monitoring and Assessment 66 (2001). - ISSN 0167-6369 - p. 107 - 127.
  The Bog Ecosystem Research Initiative (BERI) project was initiated to investigate, at five climatically different sites across Europe, the effects of elevated CO2 and N deposition on the net exchange of CO2 and CH4 between bogs and the atmosphere, and to study the effects of elevated CO2 and N deposition on the plant biodiversity of bog communities. A major challenge to investigate the effects of elevated CO2 on vegetation and ecosystems is to apply elevated CO2 concentrations to growing vegetation without changing the physical conditions like climate and radiation. Most available CO2 enrichment methods disturb the natural conditions to some degree, for instance closed chambers or open top chambers. Free Air CO2 Enrichment (FACE) systems have proven to be suitable to expose plants to elevated CO2 concentrations with minimal disturbance of their natural environment. The size and spatial scale of the vegetation studied within the BERI project allowed the use of a modified version of a small FACE system called MiniFACE. This paper describes the BERI MiniFACE design as well as its temporal and spatial performance at the five BERI field locations. The temporal performance of the MiniFACE system largely met the quality criteria defined by the FACE Protocol. One minute average CO2 concentrations measured at the centre of the ring stayed within 20␘f the pre-set target for more than 95␘f the time. Increased wind speeds were found to improve the MiniFACE system's temporal performance. Spatial analyses showed no apparent CO2 gradients across a ring during a 4 day period and the mean differences between each sampling point and the centre of the ring did not exceed 10ÐObservations made during a windy day, causing a CO2 concentration gradient, and observations made during a calm day indicated that short term gradients tend to average out over longer periods of time. On a day with unidirectional strong winds, CO2 concentrations at the upwind side of the ring centre were higher than those made at the centre and at the downwind side of the ring centre, but the bell-shaped distribution was found basically the same for the centre and the four surrounding measurement points, implying that the short term (1 sec) variability of CO2 concentrations across the MiniFACE ring is almost the same at any point in the ring. Based on gas dispersion simulations and measured CO2 concentration profiles, the possible interference between CO2-enriched and control rings was found to be negligible beyond a centre-to-centre ring distance of 6 m.
  Wallen in het bos; historisch-ecologisch onderzoek naar de houtwallen tussen Doorn en Leersum
  Dirkx, G.H.P. - \ 2000
  Unknown Publisher - 44 p.
  Hypotheses, methods and major results of the bog ecosystem research initiative
  Breemen, N. van; Hoosbeek, M.R. ; Wallen, B. ; Rydin, H. ; Lee, J.A. ; Silvola, J. ; Vasander, H. ; Berendse, F. ; Grosvernier, P. - \ 2000
  In: Sustaining Our Peatlands : 11th International Peat Congress, Canada 2000 / Rochefort, L., Daigle, J.Y., Canada : Gerry Hood - ISBN 9789519774442 - p. 1089 - 1089.
  Effects of elevated CO2 and N deposition on bog vegetation dynamics
  Hoosbeek, M.R. ; Breemen, N. van; Vasander, H. ; Saarinen, T. ; Silvola, J. ; Saarnio, S. ; Grosvernier, P. ; Mitchell, E. ; Berendse, F. ; Heijmans, M. ; Wallen, B. ; Rydin, H. ; Lee, J.A. ; Foot, J. - \ 2000
  In: Core Research for Evolution Science and Technology : Face 2000, Japan 2000 - p. 19 - 19.
  Preliminary results of the BERI project: effects of elevated CO2 and N deposition on plant dynamics and CH4 emissions of five European bogs
  Hoosbeek, M.R. ; Breemen, N. van; Wallen, B. ; Rydin, H. ; Lee, J.A. ; Silvola, J. ; Vasander, H. ; Berendse, F. ; Grosvernier, P. - \ 2000
  In: Terrestrial ecosystem research in Europe: successes, challenges and policy : Final conference of the terrestrial ecosystem research initiative - concerted action (Terica) Project ENV4-CT95-0051, Egmond aan Zee 1999 / Sutton, M.A., Moreno, J.M., - p. 143 - 145.
  Effects of elevated CO2 and N deposition on the biogeochemistry of five European bogs
  Hoosbeek, M.R. ; Breemen, N. van; Wallén, B. ; Rydin, H. ; Lee, J.A. ; Silvola, J. ; Vasander, H. ; Berendse, F. ; Grosvernier, P. - \ 2000
  In: Book of abstracts : Vijfde Nederlands Aardwetenschappelijk Congres, Veldhoven, 20 en 21 april 2000 - p. 1.6 - 1.6.
  Modeling the effects of elevated CO2 and N on the biogeochemistry of European bogs
  Hoosbeek, M.R. ; Berendse, F. ; Foot, J.P. ; Greenup, A. ; Grosvernier, P. ; Mitchell, E.A.D. ; Rydin, H. ; Saarinen, T. ; Saarnio, S. ; Wallen, B. - \ 2000
  In: Sustaining Our Peatlands : 11th International Peat Congress, Canada 2000 / Rochefort, L., Daigle, J.Y., Canada : Gerry Hood - ISBN 9789519774442 - p. 1086 - 1086.
  High N deposition affects competition between sphagnum and other bog plant species
  Heijmans, M.M.P.D. ; Berendse, F. ; Breemen, N. van; Rydin, H. ; Buttler, A. ; Hoosbeek, M.R. ; Lee, J.A. ; Mitchell, E.A.D. ; Saarnio, S. ; Vasander, H. ; Wallen, B. - \ 2000
  In: Sustaining Our Peatlands : 11th International Peat Congress, Canada 2000 / Rochefort, L., Daigle, J.Y., Canada : Gerry Hood - ISBN 9789519774442 - p. 1085 - 1085.
  The effects of elevated CO2 and N deposition in CH4 emission and biodiversity of bog ecosystems.
  Hoosbeek, M.R. ; Breemen, N. van; Wallen, B. ; Rydin, H. ; Lee, J.A. ; Silvola, J. ; Vasander, H. ; Berendse, F. ; Heijden, E. van der; Grosvernier, P. - \ 1998
  In: The Earth's Changing Land: GCTE-LUCC Open Science Conference on Global Change, Barcelona, Spain - p. 222 - 223.
  Beri-first year results: the effects of elevated CO2 and N deposition on CH4 emission and biodiversity of bog ecosystems.
  Hoosbeek, M.R. ; Breemen, N. van; Wallen, B. ; Rydin, H. ; Lee, J.A. ; Silvola, J. ; Vasander, H. ; Berendse, F. ; Heijden, E. van der; Grosvernier, P. - \ 1997
  In: Int. Workshop on prosp. for Co-ordinated act. in core projects of GCTE, BAHC and LUCC, Wageningen / van de Geijn, S.C., Kuikman, P.J., - p. 118 - 119.
  BERI: Bog ecosystem research initiative - objectives, hypotheses and methods to investigate the influence of elevated CO2 and nitrogen on Sphagnum.
  Hoosbeek, M.R. ; Breemen, N. van; Wallen, B. ; Rydin, H. ; Lee, J.A. ; Silvolda, J. ; Vasander, H. ; Berendse, F. ; Kuiper, P.J.C. ; Heijden, E. van der; Buttler, A. ; Grosvernier, P. ; Miglietta, F. - \ 1996
  In: IAB 2nd Int. Symp. on Biology of Sphagnum, Québec, Canada - p. 32 - 33.
  BERI: Bog ecosystem research initiative - objectives, hypotheses and research methods.
  Hoosbeek, M.R. ; Breemen, N. van; Wallen, B. ; Rydin, H. ; Lee, J.A. ; Silvolda, J. ; Vasander, H. ; Berendse, F. ; Kuiper, P.J.C. ; Heijden, E. van der; Buttler, A. ; Grosvernier, P. ; Miglietta, F. - \ 1995
  In: Proc. Int. workshop: SILMU, Northern peatlands in global climatic change. Hyytiälä, Finland - p. 300 - 305.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.