Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 133

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Hoe overleeft het gentiaanblauwtje klimaatextremen?
  Wallis de Vries, Michiel ; Limpens, J. - \ 2020
  Vlinders 35 (2020)augustus. - ISSN 0923-1846 - p. 4 - 7.
  Aan de vrije val van het gentiaanblauwtje lijkt maar geen einde te komen. Klimaatextremen lijken daar een belangrijke rol in te spelen. De laatste jaren hebben we de invloed daarvan met nieuw onderzoek proberen op te helderen. Het goede nieuws is dat de schade door klimaatverandering kan worden beperkt door aangepast terreinbeheer.
  Biological approach is harmful
  Wallis de Vries, Michiel - \ 2020
  Middellange termijn effecten van chopperen en drukbegrazing als alternatieven voor plaggen op natte heide
  Wallis de Vries, M.F. ; Bobbink, Roland ; Brouwer, Emiel ; Loeb, Roos ; Vogels, J. - \ 2019
  De Levende Natuur 120 (2019)5. - ISSN 0024-1520 - p. 172 - 178.
  Herstel van de habitatkwaliteit van natte heide is zowel op nationaal als op Europees niveau een belangrijke opgave. Dit vergt behalve hydrologisch herstel ook een zorgvuldige afweging tussen verschillende maatregelen voor vegetatiebeheer en herstel van buffercapaciteit (Wallis de Vries et al., 2016). Vanwege de ingrijpende invloed van plaggen op bodem, vegetatie en fauna zijn in dit onderzoek chopperen en drukbegrazing, al of niet in combinatie met bekalking, als mogelijke alternatieven onderzocht.
  Distribution trends of European dragonflies under climate change
  Termaat, Tim ; Strien, Arco J. van; Grunsven, Roy H.A. van; Knijf, Geert De; Bjelke, Ulf ; Burbach, Klaus ; Conze, Klaus Jürgen ; Goffart, Philippe ; Hepper, David ; Kalkman, Vincent J. ; Motte, Grégory ; Prins, Marijn D. ; Prunier, Florent ; Sparrow, David ; Top, Gregory G. van den; Vanappelghem, Cédric ; Winterholler, Michael ; Wallis De Vries, Michiel F. - \ 2019
  Diversity and Distributions 25 (2019)6. - ISSN 1366-9516 - p. 936 - 950.
  citizen science data - climate change - Community Temperature Index - Multi-species Indicator - Odonata - Species Temperature Index

  Aim: Poleward range shifts of species are among the most obvious effects of climate change on biodiversity. As a consequence of these range shifts, species communities are predicted to become increasingly composed of warm-dwelling species, but this has only been studied for a limited number of taxa, mainly birds, butterflies and plants. As species groups may vary considerably in their adaptation to climate change, it is desirable to expand these studies to other groups, from different ecosystems. Freshwater macroinvertebrates, such as dragonflies (Odonata), have been ranked among the species groups with highest priority. In this paper, we investigate how the occurrence of dragonflies in Europe has changed in recent decades, and if these changes are in parallel with climate change. Location: Europe. Methods: We use data from 10 European geographical regions to calculate occupancy indices and trends for 99 (69%) of the European species. Next, we combine these regional indices to calculate European indices. To determine if changes in regional dragonfly communities in Europe reflect climatic warming, we calculate Species Temperature Indices (STI), Multi-species Indicators (MSI) and Community Temperature Indices (CTI). Results: 55 of 99 considered species increased in occupancy at European level, 32 species remained stable, and none declined. Trends for 12 species are uncertain. MSI of cold-dwelling and warm-dwelling species differ in some of the regions, but increased at a similar rate at European level. CTI increased in all regions, except Cyprus. The European CTI increased slightly. Main conclusions: European dragonflies, in general, have expanded their distribution in response to climate change, even though their CTI lags behind the increase in temperature. Furthermore, dragonflies proved to be a suitable species group for monitoring changes in communities, both at regional and continental level.

  Versterking van connectiviteit voor soorten van hellingschraallanden
  Wallis de Vries, M.F. ; Nijssen, Marijn ; Ozinga, W.A. - \ 2019
  Natuurhistorisch Maandblad 108 (2019)4. - ISSN 0028-1107 - p. 105 - 110.
  Het behoud en herstel van de uitzonderlijk hoge biodiversiteit in het Limburgse Heuvelland
  Karakterisering, uitbreiding en herstel kwaliteit van Veldbies-Beukenbossen
  Hommel, Patrick ; Bijlsma, Rienk-Jan ; Jansman, Hugh ; Ouden, Jan den; Schaminée, Joop ; Waal, Rein de; Wallis de Vries, Michiel - \ 2018
  Driebergen : VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (OBN rapport 2018/OBN225-HE) - 180
  Versterking van connectiviteit voor soorten van hellingschraallanden
  Wallis de Vries, Michiel F. ; Nijssen, Marijn E. ; Ozinga, Wim A. - \ 2018
  Driebergen : VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren - 109
  Effecten van damherten op dagvlinders in de Amsterdamse Waterleidingduinen
  Wallis de Vries, M.F. - \ 2018
  De Levende Natuur 119 (2018)1. - ISSN 0024-1520 - p. 12 - 17.
  De populatie damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) is de
  laatste tientallen jaren sterk toegenomen, en als gevolg daarvan is het aantal
  dagvlinders sterk verminderd. Onderzocht is welke soorten het sterkste in aantal
  zijn achteruitgegaan, en in hoeverre deze achteruitgang kan worden verklaard uit
  veranderingen in de beschikbaarheid van waardplanten en van nectaraanbod.
  Achteruitgang insectenpopulaties in Nederland: trends, oorzaken en kennislacunes
  Kleijn, David ; Bink, Ruud J. ; Braak, Cajo J.F. ter; Grunsven, Roy van; Ozinga, Wim A. ; Roessink, Ivo ; Scheper, Jeroen A. ; Schmidt, Anne M. ; Wallis de Vries, Michiel F. ; Wegman, Ruut ; Zee, Friso F. van der; Zeegers, Th. - \ 2018
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2871) - 85
  Kunstlicht nekt nachtvlinders
  Langevelde, F. van; Wallis de Vries, M.F. - \ 2018
  Vlinders als graadmeter voor verandering in onze omgeving
  Wallis de Vries, M.F. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research - 4 p.
  Position paper voor rondetafelgesprek Biodiversiteit, Tweede kamer, 29november 2017
  Vlinders als indicator voor stikstofdepositie
  Wallis de Vries, M.F. - \ 2017
  Herstel van de Zuid-Limburgse hellingmoerassen, het Kalkmoeras in het bijzonder
  Mars, Hans de; Possen, Boy ; Delft, Bas van; Weeda, Eddy ; Schaminée, Joop ; Wallis de Vries, Michiel - \ 2017
  Driebergen : VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (Rapport OBN 213-HE) - 171
  De opzet van het voor u liggende rapport vormt niet louter de verslaglegging van het Fase II onderzoek. Het is eerder de synthese van het uitgevoerde onderzoeksproject, waarbij met oog op de voorliggende kennisvragen ook direct gebruik is gemaakt van een aantal andere studies. Het rapport bestaat daarmee dus ook uit een integratie van de verkregen resultaten van de uitgevoerde veldonderzoeken en literatuur-onderzoek. Aan bod komen een algemene kenschets van Zuid-Limburgse hellingmoerassen, een beknopte historisch ecologische ontwikkeling, de belangrijkste natuurwaarden, standplaatscondities en sleutelprocessen. , Dit alles met specifieke aandacht voor het Kalkmoeras. Afgesloten wordt met een beknopt overzicht van herstelmaatregelen en uitbreidingsmogelijkheden c.q. locaties.
  Butterflies show different functional and species diversity in relationship to vegetation structure and land use
  Aguirre-Gutiérrez, Jesús ; Wallis de Vries, Michiel ; Marshall, Leon ; Zelfde, Maarten van 't; Villalobos-Arámbula, Alma R. ; Boekelo, Bastiaen ; Bartholomeus, Harm ; Franzén, Markus ; Biesmeijer, Jacobus C. - \ 2017
  Global Ecology and Biogeography 26 (2017)10. - ISSN 1466-822X - p. 1126 - 1137.

  Aim

  Biodiversity is rapidly disappearing at local and global scales also affecting the functional diversity of ecosystems. We aimed to assess whether functional diversity was correlated with species diversity and whether both were affected by similar land use and vegetation structure drivers. Better understanding of these relationships will allow us to improve our predictions regarding the effects of future changes in land use on ecosystem functions and services.


  Location

  The Netherlands.


  Methods

  We compiled a dataset of c. 3 million observations of 66 out of 106 known Dutch butterfly species collected across 6,075 sampling locations during a period of 7 years, together with very high-resolution maps of land use and countrywide vegetation structure data. Using a mixed-effects modelling framework, we investigated the relationship between functional and species diversity and their main land use and vegetation structure drivers.


  Results

  We found that high species diversity does not translate into high functional diversity, as shown by their different spatial distribution patterns in the landscape. Functional and species diversity are mainly driven by different sets of structural and land use parameters (especially average vegetation height, amount of vegetation between 0.5 and 2 m, natural grassland, sandy soils vegetation, marsh vegetation and urban areas). We showed that it is a combination of both vegetation structural characteristics and land use variables that defines functional and species diversity.


  Main conclusions

  Functional diversity and species diversity of butterflies are not consistently correlated and must therefore be treated separately. High functional diversity levels occurred even in areas with low species diversity. Thus, conservation actions may differ depending on whether the focus is on conservation of high functional diversity or high species diversity. A more integrative analysis of biodiversity at both species and trait levels is needed to infer the full effects of environmental change on ecosystem functioning.
  Data from: Gene flow and effective population sizes of the butterfly Maculinea alcon in a highly fragmented, anthropogenic landscape
  Vanden Broeck, A.H. ; Maes, Dirk ; Kelager, Andreas ; Wynhoff, Irma ; Wallis de Vries, M.F. ; Nash, David R. ; Oostermeijer, J.G.B. ; Dyck, Hans van; Mergeay, Joachim - \ 2017
  Wageningen University & Research
  gene flow - microsatellite data - effective population size - dispersal - sedentary species - Maculinea alcon - Phengaris alcon
  The file Maculinea alcon microsatellite data includes the data from 12 microsatellites for 398 unique genotypes of Maculinea alcon from in total 14 sampling locations located in Belgium and The Netherlands. The data matrix also include the spatial coordinates of each sampled population, given in the two last columns.
  Naar een Actieplan Heischrale graslanden : hoe behouden en herstellen we heischrale graslanden in Nederland?
  Zee, Friso van der; Bobbink, Roland ; Loeb, Roos ; Wallis de Vries, Michiel ; Oostermeijer, Gerard ; Luijten, Sheila ; Graaf, Maaike de - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2812) - 135
  graslanden - graslandbeheer - ecologisch herstel - habitats - grasslands - grassland management - ecological restoration - habitats
  Heischraal grasland is een van oorsprong soortenrijk ecosysteem in het zandlandschap, het heuvellandschap en de duinen. De staat van instandhouding van de habitattypen H6230 en H2130C (waar dit ecosysteem in Nederland wordt verdeeld) is slecht, met name de droge varianten. Dat is extra zorgelijk, omdat het om prioritaire habitattypen gaat, dat wil zeggen dat er extra aandacht moet zijn voor het zo spoedig mogelijk bereiken van een gunstige staat van instandhouding. Er is landelijk gezien nog maar 30-40 ha redelijk ontwikkeld heischraal grasland over. Veel heischrale graslanden, ook die er qua soortensamenstelling nog relatief goed uitzien, zijn sterk verzuurd. Door menselijke aanvoer van eerst zwavel en nu stikstof is de zuurbuffering in de bodem ernstig aangetast, en monitoring van de stikstofbelasting laat zien dat deze nog nauwelijks is verminderd.
  Ecological determinants of butterfly vulnerability across the European continent
  Essens, Tijl ; Langevelde, Frank van; Vos, Rutger A. ; Swaay, Chris A.M. van; Wallis de Vries, Michiel - \ 2017
  Journal of Insect Conservation 21 (2017)3. - ISSN 1366-638X - p. 439 - 450.
  Butterflies - Conservation - Life-history traits - Phylogeny - Red List - Vulnerability

  In drawing up Red Lists, the extinction risks of butterflies and other insects are currently assessed mainly by using information on trends in distribution and abundance. Incorporating information on species traits may increase our ability to predict species responses to environmental change and, hence, their vulnerability. We summarized ecologically relevant life-history and climatic niche traits in principal components, and used these to explain the variation in five vulnerability indicators (Red List status, Endemicity, Range size, Habitat specialisation index, Affinity for natural habitats) for 397 European butterfly species out of 482 species present in Europe. We also evaluated a selection of 238 species to test whether phylogenetic correction affected these relationships. For all but the affinity for natural habitats, climatic niche traits predicted more variation in vulnerability than life-history traits; phylogenetic correction had no relevant influence on the findings. The life-history trait component reflecting mobility, development rate, and overwintering stage, proved the major non-climatic determinant of species vulnerability. We propose that this trait component offers a preferable alternative to the frequently used, but ecologically confusing generalist-specialist continuum. Our analysis contributes to the development of trait-based approaches to prioritise vulnerable species for conservation at a European scale. Further regional scale analyses are recommended to improve our understanding of the biological basis of species vulnerability.

  Pathways for the effects of increased nitrogen deposition on fauna
  Nijssen, M.E. ; Wallis de Vries, M.F. ; Siepel, H. - \ 2017
  Biological Conservation 212 (2017)pt. B. - ISSN 0006-3207 - p. 423 - 431.
  Acidification - Chemical stress - Eutrophication - Food web - Microclimate - Plant stoichiometry imbalance
  Effects of increased N deposition, caused by agricultural practices and combustion of fossil fuels in traffic and industry, have been studied in detail for soil and water chemistry as well as for vegetation and ecosystem functioning. Knowledge on fauna is limited to descriptive and correlative data for a small number of species or communities. Therefore, mechanisms behind effects of N deposition on animal species and diversity remain unclear, which hampers optimisation of nature restoration and conservation measures.The aim of this review is to identify and structure possible different pathways in which fauna is affected by high N deposition. We identify ten pathways leading to six basic potentially negative bottlenecks: (1) chemical stress, (2) a levelled and humid microclimate, (3) decrease in reproductive habitat, (4) changes in food plant quantity, (5) changes in nutritional quality of food plants and (6) changes in availability of prey or host species due to cumulative effects in the food web. Depending on species and habitat type, different pathways play a dominant role and interference between different pathways can strengthen or weaken the net effect of N deposition.Although all identified pathways and bottlenecks are supported by peer reviewed literature, we conclude that scientific evidence on the causal relationship between increased N deposition and effects on fauna in the complete causal chain is still insufficient. We recommend that future research should aim to clarify the causal mechanisms underlying the observed changes in species composition attributed to N deposition. The most severe gaps in knowledge concern subtle changes in plant chemistry and changes in availability of prey and host species to higher trophic levels.
  Historical changes in the importance of climate and land use as determinants of Dutch pollinator distributions
  Aguirre-Gutiérrez, Jesús ; Kissling, W.D. ; Biesmeijer, Jacobus C. ; Wallis de Vries, Michiel ; Reemer, Menno ; Carvalheiro, Luísa G. - \ 2017
  Journal of Biogeography 44 (2017)3. - ISSN 0305-0270 - p. 696 - 707.
  biodiversity change - climate change - ecological niche models - environmental variable importance - global warming - habitat fragmentation - habitat loss - species distribution models
  Aim: Species distribution models are often used to project species distributions to different environmental conditions. However, most models do not consider whether the importance of abiotic factors may change over time. If they change, this has implications for the assessment of how abiotic changes affect species distributions. Here, we use spatially explicit historical data on species occurrences, climate and land use to test whether the importance of different climatic and land-use drivers as determinants of species distributions has remained constant over a period of > 60 years (1951–2014). Location: The Netherlands. Methods: Using species distribution models and a comprehensive country-wide dataset at 5 × 5 km resolution, we modelled the distribution of a total of 398 pollinator species (bees, butterflies and hoverflies) for three periods (1951–1970, 1971–1990 and 1998–2014). We then evaluated whether the importance of variables related to climate (precipitation, temperature) and land use (landscape composition and habitat fragmentation) in determining pollinator distributions has changed over time. Results: Variables related to landscape composition were highly important in determining pollinator distributions in all periods. Precipitation was generally less important than temperature, and habitat fragmentation less than landscape composition. Land-use variables remained equally important across time for all pollinator groups, except for bees where the importance of habitat fragmentation decreased significantly over time. Among climate variables, the importance of precipitation did not change across time for any pollinator group. However, the importance of temperature increased significantly in recent times for bees and hoverflies. Main conclusions: Determinants of species distributions can change in their importance over time when changes in the magnitude and range of environmental conditions occur. Given future temperature rises, our results imply that species distribution models calibrated with current climatic conditions may not adequately predict the future importance of environmental factors in driving species distributions.
  Gene flow and effective population sizes of the butterfly Maculinea alcon in a highly fragmented, anthropogenic landscape
  Vanden Broeck, An ; Maes, Dirk ; Kelager, Andreas ; Wynhoff, Irma ; Wallis de Vries, Michiel ; Nash, David R. ; Oostermeijer, J.G.B. ; Dyck, Hans van; Mergeay, Joachim - \ 2017
  Biological Conservation 209 (2017). - ISSN 0006-3207 - p. 89 - 97.
  Butterfly conservation - Dispersal - Effective population size - Gene flow - Sedentary species

  Understanding connectivity among populations in fragmented landscapes is of paramount importance in species conservation because it determines their long-term viability and helps to identify and prioritize populations to conserve. Rare and sedentary species are particularly vulnerable to habitat fragmentation as they occupy narrow niches or restricted habitat ranges. Here, we assess contemporary interpopulation connectedness of the threatened, myrmecophilous butterfly, Maculinea alcon, in a highly fragmented landscape. We inferred dispersal, effective population sizes, genetic diversity and structure based on 14 locations of M. alcon in Belgium and the Netherlands using data from 12 microsatellite loci. Despite the reported sedentary behaviour of M. alcon, we observed moderate levels of contemporary dispersal between patches, but only in landscapes where populations were located within a distance of 3 km from neighbouring populations. Estimates of effective population sizes (Ne) were very low (ranging from 1.6 to 17.6) and bottleneck events occurred in most of the studied populations. We discuss the functional conservation units delineated based on a former mark-release-recapture study, and formulate appropriate conservation strategies to maintain viable (meta)populations in highly fragmented, anthropogenic landscapes.

  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.