Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 695

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Werkgroep Bodempathogenen en bodemmicrobiologie : Microben zijn net mensen
  Os, G.J. van; Postma, J. - \ 2020
  Gewasbescherming 51 (2020)2. - ISSN 0166-6495 - p. 61 - 61.
  Jaarverslag
  Stikstof-en fosfaatexcretie van gangbaar en biologisch gehouden landbouwhuisdieren : Herziening excretieforfaits Meststoffenwet 2019
  Bikker, P. ; Šebek, L.B. ; Bruggen, C. van; Oenema, O. - \ 2019
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 152) - 87
  Om de uitscheiding van stikstof en fosfaat in dierlijke mest te berekenen, kunnen veehouders gebruik maken van de zogenoemde forfaitaire productienormen of excretieforfaits in de Uitvoeringsregeling van de Meststoffenwet. Deze forfaitaire productie geeft weer hoeveel stikstof en fosfaat in mest per dier en per diercategorie op jaarbasis wordt geproduceerd. Op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een werkgroep van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) in dit rapport een voorstel gemaakt om de excretieforfaits van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet te actualiseren. Bij de excretieforfaits wordt onderscheid gemaakt tussen gangbare en biologische dierhouderijsystemen. De bruto excretie van stikstof en fosfaat voor dieren in gangbare dierhouderijsystemen is gebaseerd op de resultaten van de Werkgroep Uniformering berekening Mest- en mineralencijfers (WUM) voor de jaren 2015, 2016 en 2017. De WUM berekent per jaar de gemiddelde excreties per diercategorie op basis van statistische gegevens van voedergebruik en dierlijke productie. De bruto stikstof- en fosfaatexcretie voor dieren in biologische dierhouderijsystemen is gebaseerd op die van gangbare dierhouderijsystemen en een diercategorie-specifieke correctiefactor. De bruto stikstofexcretie is vervolgens gecorrigeerd voor gasvormige stikstofverliezen op basis van de afname in de verhouding tussen stikstof en fosfaat bij excretie en bij afvoer van de dierlijke mest.
  Van containerveld naar het veld Van der Puttenplein : Werkgroep Bodempathogenen en bodembiologie; jaarverslag 2018
  Os, G.J. van; Postma, J. - \ 2019
  Gewasbescherming 50 (2019)3. - ISSN 0166-6495 - p. 99 - 99.
  Spectaculaire veranderingen in de natuur door klimaatverandering; Daar moet je als gemeente iets mee
  Vliet, Arnold van - \ 2019
  Evaluatie van elf jaar stuifzandbeheer op de Veluwe 2007-2018
  Sparrius, Laurens ; Riksen, Michel - \ 2019
  Oude Tonge : Bryologische + Lichenologische Werkgroep (BLWG) (BLWG-Rapport 23) - 127
  Development of new biocontrol products: Joint efforts of science and industry
  Kohl, Jurgen - \ 2019
  Verkenning van de aanwezigheid van rifvormende schelpdierbanken op locaties voor nieuwe mosselpercelen : helpdeskvraag 2b in het kader van mosseltransitie (KD-2019-028)
  Jansen, Henrice ; Perdon, Jack ; Zweeden, Carola - \ 2019
  Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C037/19) - 28
  In het kader van de mosseltransitie is er een serie kennisvragen geformuleerd gerelateerd aan (1) mosselzaadvisserij in relatie tot beschermde gebieden en (2) vragen gerelateerd aan de kweek van mosselen en de interacties tussen mosselkweek en natuurwaarden. Deze vragen zijn via de Helpdesk LNV uitgezet.De huidige memo beschrijft kennisvraag 2b: Zijn de gebieden waar nieuwe percelen komen te liggen plekken waar van nature veel (rifvormende) schelpdieren voorkomen? In 2018 is er een T0 bemonstering met een box-corer uitgevoerd in de nieuwe kweekgebieden om de bodemdiergemeenschap vóór er percelen aangelegd zullen worden te beschrijven kweek. Omdat deze gegevens pas later dit jaar beschikbaar zullen komen (KOMPRO programma), geven we in deze korte rapportage een korte schets van het voorkomen van schelpdieren en geassocieerde soorten op locaties die in 2014 bemonsterd zijn met een mosselkor. In 2014 is er een verkennende studie uitgevoerd door de werkgroep ‘Nieuwe percelen’ bestaande uit afgevaardigden van het Ministerie van LNV, de mosselsector, de garnalen sector en bureau MarinX. Deze survey had als doel het identificeren van locaties die potentieel geschikt zijn voor mosselkweek. Tijdens deze survey zijn ook gegevens opgeschreven over het voorkomen van schelpdieren. Deze gegevens zijn nu verder opgewerkt en worden in de huidige rapportage beschreven.Uit deze survey blijkt dat in de meeste gebieden mosselen (halfwas/consumptie) aangetroffen zijn. Ook oesters en zeesterren zijn in meer dan de helft van de gebieden waargenomen, terwijl sponzen en slangsterren slechts sporadisch werden gezien. Omdat de aangetroffen hoeveelheden mosselen en oesters onvoldoende zijn om als schelpdierbank geclassificeerd te kunnen worden, kan geconcludeerd worden dat er in de zoekgebieden voor nieuwe percelen zoals die in 2014 bemonsterd zijn geen grote hoeveelheden rifvormende schelpdieren aanwezig waren. Ook op het echolood werden geen aanwijzingen gezien dat er schelpdierriffen aanwezig waren in de zoekgebieden voor nieuwe percelen. In de periode 2014-2018 zijn de discussies over potentiele nieuwe kweekgebieden voortgezet, wat geresulteerd heeft in aanvullende locaties ten opzichte van de gebieden die geïnventariseerd zijn in de survey in 2014. Op basis van de huidige kennis kan geconcludeerd worden dat er waarschijnlijk geen rifvormende schelpdieren voorkomen op de locaties die in 2014 geïnventariseerd zijn. Gedetailleerdere natuurtypering van de nieuwe kweekgebieden kan echter pas plaats vinden na analyse van de T0 bemonstering uit het KOMPRO programma.
  Use of whole genome sequencing data in the taxonomy and diagnostics of plant pathogenic Ralstonia species.
  Kurm, V. ; Mendes, O. ; Bonants, P.J.M. ; Wolf, J.M. van der; Coipan, E.C. ; Houwers, I.M. ; Waalwijk, C. - \ 2018
  KNPV Werkgroep Phytobacteriën
  Het Nagoya Protocol: waar moeten universiteiten rekening mee houden?
  Brink, M. - \ 2018
  Presentatie voor SaazUnie (Samenwerkende Arbodiensten van Academische ziekenhuizen en Universiteiten), Werkgroep Biologische Veiligheid, Nijmegen, 24 mei 2018.
  The Nagoya Protocol and its implementation in the EU and the Netherlands
  Brink, M. - \ 2018
  Presentatie voor de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), Werkgroep Wetenschap, Ethiek & Integriteit, Brussel, 15 oktober 2018.
  Prime Diagnostics
  Beckhoven, Jose van - \ 2018
  ; presentatie van Prime Diagnostics in de concernraad WUR, deze bijeenkomst werd tevens het startpunt van de WUR-brede werkgroep Agile Diagnostics (Diagnostics@WUR).
  Phylogenetic (un)relatedness of plant-parasitic nematodes & update on genome sequencing
  Helder, Hans - \ 2018
  Werkgroep Bodempathogenen en bodemmicrobiologie : Van een Chinese delegatie tot het organiseren van een bodemmicrobioom-dag
  Os, G. van; Postma, J. - \ 2018
  Gewasbescherming 49 (2018)1. - ISSN 0166-6495 - p. 17 - 17.
  Jaarverslagen KNPV-Werkgroepen over 2017
  Werkgroep Fusarium : Fusarium in de volle breedte
  Diepeningen, A.D. van - \ 2018
  Gewasbescherming 49 (2018)1. - ISSN 0166-6495 - p. 17 - 18.
  Jaarverslagen KNPV-Werkgroepen over 2017
  Werkgroep Oömyceten : Doorstart
  Bonants, P.J.M. - \ 2018
  Gewasbescherming 49 (2018)1. - ISSN 0166-6495 - p. 18 - 18.
  Jaarverslagen KNPV-Werkgroepen over 2017
  Werkgroep Nematoden : Najaarsbijeenkomst en 30-jarig jubileum
  Poot, N. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2018
  Gewasbescherming 49 (2018)1. - ISSN 0166-6495 - p. 19 - 19.
  Jaarverslagen KNPV-Werkgroepen over 2017
  Werkgroep Fytobacteriologie : Verslag en samenvattingen
  Wolf, J.M. van der - \ 2018
  Gewasbescherming 49 (2018)1. - ISSN 0166-6495 - p. 21 - 23.
  Jaarverslagen KNPV-Werkgroepen over 2017
  Succesvolle studiedag KNPV-werkgroep FRAG-NL rondom fungicidenresitentie
  Schepers, H. ; Elberse, I. - \ 2018
  Gewasbescherming 49 (2018)4/5/6. - ISSN 0166-6495 - p. 111 - 117.
  Kennisvragen Nutriëntenkringloop & Bodemvruchtbaarheid : Cijfers en inzichten ten behoeve van de transitieagenda voor de Werkgroep Nutriëntenkringloop & Bodemvruchtbaarheid
  Rietra, R.P.J.J. ; Oenema, O. - \ 2018
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2862) - 37
  Positionering zone 2 - VIBEG II akkoord : Ontwikkeling van het voorstel en de ecologische onderbouwing daarbij
  Stralen, M.R. van; Craeymeersch, J.A.M. - \ 2018
  Scharendijke : Marinx (Rapport / MarinX 2018.179) - 25 p.
  In de zomer van 2017 is het nieuwe VIBEG II akkoord ondertekend. Daarin is opgenomen dat de zone-2 gebieden uit het eerste akkoord met een totaal oppervlak 216 km2 weer worden opengesteld voor de garnalenvisserij. Eén van de afspraken daarbij is in het zuidelijk deel van het gebied “Borkummer Stenen”
  een beschermingszone wordt ingericht waarin geen enkele vorm van bodemberoerende visserij is toegestaan. Dit onder de voorwaarde dat de natuurwaarden en meer in het bijzonder de biodiversiteit van het bodemleven van het nieuw te sluiten gebied minstens gelijk zijn aan die in zone-2 gebieden in het VIBEG-I akkoord. De opdracht is vormgegeven in nauwe samenspraak met de regiegroep en de werkgroep VIBEG. Daar zijn de uitgangspunten voor het voorstel nader uitgewerkt en zijn mogelijke varianten en de uitkomsten van uitgevoerde analyses besproken. Onderdeel van dit traject is dat middels twee
  klankbordgroepbijeenkomsten ook actieve vissers zijn geconsulteerd op hun kennis van het gebied en de opties tot maatwerk. Dit laatste heeft er toe geleid dat een deel van het te sluiten gebied bij Terschelling is gepositioneerd. In een sessie met natuurorganisaties zijn de uitgangspunten voor de
  biodiversiteitwaarden die ten grondslag liggen aan het huidige voorstel zijn aangescherpt. In de twee laatste werkgroepvergaderingen op 23 november en 11 december 2017 zijn de ingebrachte suggesties daarop uitgevoerde analyses op hun doorwerking bijeengebracht en in het uiteindelijke kaartbeeld vorm
  gegeven (bijlage 1), en is door de Regiegroep VIBEG op 17 december 2017 vastgesteld. De ecologische onderbouwing bij het voorstel is gebaseerd op een uitgebreide analyse van bestaande bodemdiergegevens, waarvan de gerichte studies in de Borkummer Stenen door Bos et al. (2012 en 2014) en de gegevens zoals die sinds 1995 in het kader van de WOT-schelpdieren langs de hele
  Nederlandse kust worden verzameld de belangrijkste zijn. Voor de achtergronden daarbij wordt verder verwezen naar de hoofdtekst van dit rapport. Op alle onderzochte parameters scoort het VIBEG II voorstel niet slechter en in een aantal gevallen zelfs substantieel beter dan voor de zone-2 gebieden zoals die het VIBEG-I akkoord zijn vastgelegd. Het voorstel voldoet daarmee aan het uitgangspunt in het VIBEG II akkoord dat de natuur er met de verplaatsing van zone-2 er niet op achteruit mag gaan.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.