Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 197

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Social learning and land lease to stimulate the delivery of ecosystem services in intensive arable farming
  Westerink, Judith ; Pérez-Soba, Marta ; Doorn, Anne van - \ 2020
  Ecosystem Services 44 (2020). - ISSN 2212-0416
  Behaviour - Ecosystem services - Farmer groups - Governance arrangements - Private - Social learning

  Current intensive arable production systems tend to favour food production at the cost of the provision of other ecosystem services. In order to decrease the environmental impact and increase the variety and level of ecosystem services delivery, arable farmers would need to change their current practices. Governance arrangements aimed at such changes of behaviour not only include those from government, but also from institutions as developed bottom-up by farmers, other actors and networks. This paper investigates the role that governance arrangements developed by groups of farmers in intensive arable production systems in The Netherlands may have in changing agronomic practices that will improve the delivery of regulating and cultural ecosystem services. We evaluate the arrangements according to their potential effects on farmers and their social environment. Firstly, we consider the effect on farmers’ motivation and ability to change their practices. And secondly we consider the legitimation of, and demand for behavioural change by their social environment. The results suggest that social learning and land lease are promising supportive governance arrangements for behavioural change, and that private and public governance arrangements can be complementary.

  Thermodynamic perspective on negative retention effects in nanofiltration of concentrated sodium chloride solutions
  Kate, A.J.B. ten; Schutyser, M.A.I. ; Kuzmanovic, B. ; Westerink, J.B. ; Manuhutu, F. ; Bargeman, G. - \ 2020
  Separation and Purification Technology 250 (2020). - ISSN 1383-5866
  Anti-solvent crystallization - Membrane - Nanofiltration - Retention - Thermodynamics

  Transport mechanisms for nanofiltration membranes are usually studied for solutions containing low solute concentrations, whereas practical applications of nanofiltration often use highly concentrated or even saturated solutions. These solutions are amongst others obtained from anti-solvent crystallization processes. This study shows that the NaCl retention for nanofiltration of a solution saturated in NaCl and containing either ionic or neutral anti-solvents can be predicted from thermodynamic considerations. The membrane resistance of nanofiltration membranes during NaCl transport through the membrane for solutions with a high NaCl concentration in the concentrate is negligible. Furthermore, the NaCl retention can be predicted based on simple anti-solvent crystallization experiments, provided that the concentrations of the anti-solvent in the permeate and concentrate are known. The concept has been proven for a range of ionic and neutral anti-solvents and a broad range of nanofiltration membranes.

  Kan een goede boer natuurinclusief worden?
  Westerink, J. - \ 2020
  Foodlog
  Kan een goede boer natuurinclusief zijn?
  Westerink, Judith - \ 2020
  Wageningen : Wettelijke Onderzoektaken Natuur & Milieu (WOt-paper 50) - 4
  Kan een goede boer natuurinclusief zijn? : De rol van culturele normen in een beweging richting natuurinclusieve landbouw
  Westerink, J. ; Boer, T.A. de; Pleijte, M. ; Schrijver, R.A.M. - \ 2019
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 161) - 86
  What farmers consider as a good farmer and a good landscape influences their views about nature inclusive farming. We investigated the cultural norms concerning the ‘good farmer’ and the ‘good landscape’ in a qualitative study involving 24 farmers in 4 case study areas. A good farmer can be recognised by his/her land, and what good land should look like depends on its use: for food production it should be tidy and well maintained; nature-inclusive land may look a bit ‘messy’. Respondents notice that cultural norms are changing, particularly as a consequence of new practices that are visible in the landscape. New skills are required to put nature-inclusive farming into practice and to recognise and appreciate it in other farmers’ land. This in turn requires subcultures in which such cultural capital can be accumulated. An example of such subcultures are agri-environmental collectives. The report contains action strategies for influencingcultural norms.
  Kan een goede boer natuurinclusief zijn
  Westerink, Judith - \ 2019
  powerpoint presentatie
  Biodiversiteit & Kringlooplandbouw
  Doorn, Anne van; Vet, Louise ; Sukkel, Wijnand ; Melman, Dick ; Migchels, Gerard ; Lotz, Bert ; Vogelzang, Theo ; Westerink, Judith ; Haas, Wim de - \ 2019
  Zin in landbouw en zorg : diepere drijfveren van zorgboeren en hoe die tot uiting komen in hun praktijken
  Westerink, Judith ; Elings, Marjolein ; Kloe-Bouwman, Nona De; Slikboer, Naomi - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel (Publicatie / Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel 354) - ISBN 9789463951654 - 28
  Can a good farmer be nature inclusive?
  Westerink, J. - \ 2019
  Collaborative Governance Arrangements to Deliver Spatially Coordinated Agri Environmental Management
  Westerink, J. ; Jongeneel, R.A. - \ 2019
  presentation with powerpoint
  Wat de boer vroeger onkruid noemde is nu wetenschap
  Westerink, J. - \ 2019

  Ook online verschenen onder de titel: Wetenschap stort zich op de kruidenrijke weilanden van het Groene Hart.

  Haringsurvey met echometers, otolieten en DNA
  Sakinan, S. ; Burggraaf, D. ; Westerink, H.J. ; Dijkman Dulkes, H.J.A. ; Couperus, A.S. - \ 2019
  Erfgesprekken over klimaatrobuuste beekdalen
  Westerink, Judith ; Boer, Tineke de; Vogelzang, Theo - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Environmental Research - 20
  De partners in Agrifood Capital denken na over het klimaatrobuust maken van beekdallandschappen in Noordoost Brabant. In dat kader zijn erfgesprekken gevoerd met landgebruikers in de benedenstroomse delen van de beekdalen van de Aa en van de Dommel, onder meer om inzicht te krijgen in wat meespeelt in hun overwegingen over gewenste en mogelijke aanpassing van het landgebruik. De landgebruikers hebben immers een centrale rol in een transitie naar klimaatrobuuste beekdalen, zowel qua inrichting als qua gebruik. Het ging om kwalitatief onderzoek. Er zijn groepsgesprekken en individuele gesprekken gevoerd met in totaal 21 grondeigenaren en grondgebruikers, waaronder 17 boeren. Voor diverse boeren is klimaatverandering iets ongrijpbaars. Ze zien nog weinig gevolgen van klimaatverandering en geloven niet dat het nodig is om aanpassingen te doen aan het landgebruik. Water moet kunnen worden vastgehouden en zo nodig snel weer worden afgevoerd. Diverse mogelijke maatregelen zijn besproken. De meesten zien meer in technische oplossingen zoals stuwen en drains dan in bijvoorbeeld het opnieuw laten meanderen van beken. Het verhogen van het organische stofgehalte in de bodem heeft brede steun en veel boeren werken daar al aan. Over het algemeen zijn respondenten best bereid om na te denken over aanpassingen op hun grond. Zelfs waterberging is bespreekbaar. Het gaat vooral om wederkerigheid. Het is belangrijk dat de landgebruikers erop vooruit kunnen gaan en dat er perspectief wordt geboden. Beschikbaarheid van grond is daarin van grote invloed. Daarnaast zal samenwerking gezocht moeten worden om te komen tot integrale gebiedsontwikkeling. Vanwege de grote verschillen in situatie en overtuigingen is het van belang om iedere grondgebruiker ook individueel te benaderen.
  Natuurinclusief voor een goede toekomst : wat valt te leren van Hoeve Stein als voorbeeld van zelfrealisatie van natuur?
  Westerink, Judith ; Melman, Dick ; Schrijver, Raymond ; Schotman, Alex ; Visser, Tim - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2948) - 89
  The dairy farm Hoeve Stein was converted from a conventional into an organic nature-oriented farm. This was the result of a close collaboration between the farming family, the province, the municipality and the State Forest Service. Important building blocks were the buy-off of the devaluation of the land, solid advisory reports on the business model and the ecology, and experimentation with nature management. This report reviews the development of the farm and its ecological values. In addition, it investigates whether farmers in the neighbourhood consider Hoeve Stein as good example that is worth following, as was the intention of the project.
  WUR en de provincie
  Westerink, J. ; Wit-de Vries, E. de - \ 2019
  Van meerdere kanten bekeken : een meervoudig analyse- & evaluatiekader voor beleid gericht op maatschappelijkebetrokkenheid bij natuur : op maat te maken met behulp van kaarten
  Westerink, J. ; Kamphorst, D.A. ; Wit, E. de; Heide, C.M. van der; Boer, T.A. de; Gerritsen, A.L. - \ 2018
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (Rapporten Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. WOt-rapport 130) - 147
  Encouraging societal engagement with nature has become a goal of Dutch nature policy in its ownright. As such, there is a growing need to evaluate policies for societal engagement. However, lessexperience has been gained on evaluating this type of policy than, for example, policies for protectingand promoting biodiversity. The Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) asked StatutoryResearch Tasks Unit for Nature & the Environment of Wageningen University & Research to develop ananalysis & evaluation framework for policies that seek to foster societal engagement with nature. The framework can be used for the reflexive evaluation of the Nature Pact (Natuurpact) and of theAssessments of the Dutch Human Environment. This report contains a multiple analysis & evaluation framework that can be used to compile specific analysis & evaluation frameworks for policies that seek to foster societal engagement with nature. The framework is presented in the form of a set of cards in the Appendix. The main body of the reportcontains the conceptual underpinnings and explanatory manual.
  De bokashi-keten als natuurlijke verbinding tussen land en stad
  Westerink, J. ; Rooij, S.A.M. van - \ 2018
  Wageningen : Nature Today
  Van maaisel uit de buurt de meststof bokashi maken en die toepassen op de bodem van zijn bedrijf. Dat was het idee van Jeroen van der Kooij van biologische rundveehouderij Rust-Hoff in Maasland. Nu gaat hij een volgende stap zetten: mensen uit de stad en uit de regio aan zijn bedrijf en de natuur verbinden door het opzetten van een keten voor bokashi.
  Midden-Delfland werkt samen aan vernieuwing
  Westerink, Judith - \ 2018
  Boeren voor Natuur: de ultieme natuurinclusieve landbouw
  Westerink, J. - \ 2018
  Nature Today
  Wat boeren beweegt in relatie tot natuurinclusieve landbouw
  Westerink, J. - \ 2018
  Nature Today
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.