Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 18 / 18

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Het groeiverloop van gras gedurende het seizoen = Course of grass during growth season
  Wieling, H. ; Wit, M.A.E. de - \ 1987
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij P.R. 105) - 105
  gewassen, groeifasen - gewassen - groei - groeistadia - nederland - voedergrassen - crop growth stage - crops - growth - growth stages - netherlands - fodder grasses
  Aangezien over het groeiverloop van gras weinig gegevens beschikbaar zijn, is een serie proeven over een periode van 6 jaar opgezet. Hierin stond het groeiverloop van gras gedurende het groeiseizoen bij diverse stikstofgiften centraal
  Perspectieven voor de melkveehouderij
  André, G. ; Ausems, W.F. ; Fokkert, A.W. ; Hengeveld, A.G. ; Meerveld, B. van; Nijssen, J.M.A. ; Ovinge, J. ; Wieling, H. - \ 1987
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Publikatie / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij 48) - 55
  melkvee - melkveehouderij - bedrijfsresultaten in de landbouw - nederland - rentabiliteit - dairy cattle - dairy farming - farm results - netherlands - profitability
  In 1986 heeft de afdeling Bedrijfssynthese van het Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij (PR) een modellenstudie verricht naar de effecten van de stijgende melkproductie per koe op het arbeidsinkomen. Hierbij is ook aandacht besteed aan de gevolgen van de daling van de melkquota. De effecten zijn bepaald voor intensieve en extensieve melkveebedrijven. Een melkveebedrijf wordt intensief genoemd als het naast het van het eigen bedrijf gewonnen ruwvoer ook nog snijmaosvan elders moet aankopen. Het is dus niet zelfvoorzienend. Een melkveebedrijf wordt extensief genoemd als het beschikt over voldoende eigen ruwvoer. Een extensief bedrijf kan zelfs een overschot aan ruwvoer hebben. Dit moet dan verkocht worden.
  Stofexpositie bij een Nederlands graanoverslagbedrijf, een onderschat probleem.
  Wieling, G. ; Pouwels, H. ; Ruigewaard, P. ; Wageningen, N. van; Heederik, D.J.J. - \ 1987
  Tijdschrift voor sociale gezondheidszorg 65 (1987). - ISSN 0920-0517 - p. 225 - 230.
  Fokkerij en superheffing.Verslag van een werkgroep
  Arendonk, J.A.M. van; Dijkhuizen, A.A. ; Meijering, A. ; Rijpkema, Y.S. ; Wieling, H. ; Wilmink, J.B.M. ; Zijlstra, J. - \ 1985
  Zeist : I.V.O. (I.V.O.rapport )
  Fokkerij en superheffing
  Arendonk, J.A.M. van; Dijkhuizen, A.A. ; Meijering, A. ; Rijpkema, Y.S. ; Wieling, H. ; Wilmink, J.B.M. ; Zijlstra, J. - \ 1985
  Unknown Publisher
  Werkgroep zegt: bij superheffing hoeft de fokkerij nauwelijks in de bocht
  Arendonk, J.A.M. van; Dijkhuizen, A.A. ; Meijering, A. ; Rijpkema, Y.S. ; Wieling, H. ; Wilmink, J.B.M. ; Zijlstra, J. - \ 1985
  Veeteelt 3 (1985). - ISSN 0168-7565 - p. 200 - 204.
  Fokkerij en superheffing: verslag van een werkgroep
  Arendonk, J.A.M. van; Dijkhuizen, A.A. ; Meijering, A. ; Rijpkema, Y.S. ; Wieling, H. ; Wilmink, J.B.M. ; Zijlstra, J. - \ 1985
  Wageningen : Vakgroep Veefokkerij, Landbouwhogeschool (Rapport 41)
  Een health hazard survey bij een graanoverslagbedrijf
  Wieling, G. ; Pouwels, H. ; Ruigewaard, P. ; Wageningen, N. van; Warmenhoven, H. ; Heederik, D.J.J. - \ 1985
  Tijdschrift voor sociale gezondheidszorg 63 (1985). - ISSN 0920-0517 - p. 934 - 935.
  Urinary hydroxydiphenyl excretion of workers occupationally exposed to a mixture of diphenyl and diphenylether (Dowtherm)
  Dorgelo, F.O. ; Verver, G. ; Wieling, G. ; Topp, R.J. ; Boleij, J.S.M. ; Pal, T.M. - \ 1985
  International Archives of Occupational and Environmental Health 56 (1985). - ISSN 0340-0131 - p. 129 - 134.
  Gevolgen van de superheffing voor melkveebedrijven
  Wieling, H. ; Werkgroep, - \ 1984
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Publikatie / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij 29) - 43
  melkvee - melkveehouderij - productiecontroles - overheidsbeleid - landbouwbeleid - agrarisch recht - agrarische bedrijfsvoering - melkproducten - zuivelindustrie - europa - nederland - productiebeperkingen - dairy cattle - dairy farming - production controls - government policy - agricultural policy - agricultural law - farm management - milk products - dairy industry - europe - netherlands - production restrictions
  Er wordt in de EG te veel melk geproduceerd, gezien de overschotten aan boter en mager melkpoeder. Getracht wordt de melkproductie te beperken door op melk die boven een vastgestelde hoeveelheid wordt geproduceerd een zware heffing te leggen, de superhef-fing. Teveel geproduceerde melk brengt dan niet meer dan f 0,20 per kg op, waarmee nauwelijks de voerkosten worden goedgemaakt.
  Normen voor de voedervoorziening
  Rompelberg, L.E.M. ; Wieling, H. ; Overvest, J. - \ 1984
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Publikatie / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij 23) - 59
  diervoedering - voedingsnormen - voer - graslanden - nederland - animal feeding - feeding standards - feeds - grasslands - netherlands
  In de achter ons liggende jaren zijn er grote veranderingen in de weidebouw en de veevoe-ding geweest. Ook de komende jaren zal op de rundveebedrijven nog veel veranderen. Om hierop in te spelen in voorlichting en onderzoek is de vraag naar normen voor weidebouw en voor veevoeding groot.
  Grasproduktie zonder kunstmeststikstof op het bedrijf van de familie Cuperus te Boksum (Fr.)
  Ennik, G.C. ; Baan Hofman, T. ; Wieling, H. - \ 1982
  Wageningen : C.A.B.O. (Verslag / Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek no. 42) - 52
  alternatieve landbouw - graslanden - biologische landbouw - nederland - friesland - alternative farming - grasslands - organic farming - netherlands - friesland
  Normen voor de voedervoorziening
  Wieling, H. ; Koops, A.H. ; Rompelberg, L.E.M. ; Jong, S. de - \ 1982
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij 57) - 56
  diervoedering - plantkunde - rundvee - voer - graslanden - animal feeding - botany - cattle - feeds - grasslands
  Op een bedrijf worden veel beslissingen genomen. Dit wordt met behulp van programmeringen en begrotingen gedaan, daarvoor zijn technische en financiële gegevens nodig. Wat betreft de voedervoorziening werd tot de jaren zeventig gewerkt met de netto zetmeelwaardeproduktie van grasland als aanbod en met de voedernormen van het CVB als behoefte, zonder voldoende rekening te houden met de onderlinge samenhang van deze twee grootheden. Een werkgroep heeft daarom voor kalveren, pinken en melkkoeien een groot aantal graslandgebruiksplannen opgesteld. Voor melkkoeien zijn daarin een aantal gebruiksmogelijkheden als alternatieven voor het bedrijf opgenomen, zoals onbeperkt weiden, beperkt weiden en zomerstalvoedering. Algemene uitgangspunten zijn uitvoerig in dit rapport weergegeven. Hiertoe rekenen we grasgroei, kwaliteit van het gras, verliezen bij de benutting en voederopname en -behoefte van het vee. Ook de bewerking van uitgangspunten tot normen wordt behandeld. Zowel van kalveren, pinken, melkkoeien en een combinatie van kalveren en pinken zijn de verkregen kengetallen aan de hand van een voorbeeld toegelicht. De daarmee verkregen normen zijn in tabellen verwerkt. De wijze waarop deze tabellen zijn samengesteld, is eveneens weergegeven
  Het optimale melkveebedrijf
  Wieling, H. - \ 1981
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij (Publikatie / Proefstation voor de Rundveehouderij 18) - 85
  melkvee - melkveehouderij - landbouwbedrijven - bedrijfssystemen - graslanden - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - agrarische bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsplanning - stikstofmeststoffen - nederland - bedrijfsresultaten in de landbouw - dairy cattle - dairy farming - farms - farming systems - grasslands - productivity - profitability - animal husbandry - farm management - farm planning - nitrogen fertilizers - netherlands - farm results
  Stikstof is voor melkveebedrijven belangrijk. Het is de meststof die de opbrengst van grasland het meest beonvloedt vergeleken met de andere meststoffen.
  Invloed van een slechte ontwatering op de arbeidsopbrengst = Influence of poor-drainage on labour income
  Straten, H. van der; Wieling, H. ; Kruijf, A. de - \ 1980
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij 71) - 101
  drainage - arbeid (werk) - productiviteit - werkplanning - arbeidskunde - drainage - labour - productivity - work planning - work study
  In het kader van een gezamenlijk onderzoek met de Landinrichtingsdienst zijn de gevolgen van een slechte ontwatering in bedrijfsverband bestudeerd. Dit artikel is een verslag van deze studie. De volgende aspecten werden doorgerekend: de benutting van het gras, de voederwaarde van het kuilvoer en de berijdbaarheid van het grasland. De berekeningen werden met behulp van de computer uitgevoerd en zijn gebaseerd op het prijspeil van begin 1979
  Beregening op melkveebedrijven : rentabiliteitsbegrotingen voor gezinsbedrijven op matig droogtegevoelige grond in het zuidelijk zandgebied
  Doornbos, J. ; Straten, H. van der; Wieling, H. - \ 1977
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij 53) - 44
  graslanden - land - landinrichting - ontginning - grasslands - land - land development - reclamation
  Yield pattern of grassland in terms of farm management.
  Wieling, H. - \ 1971
  Netherlands Journal of Agricultural Science 19 (1971)2. - ISSN 0028-2928 - p. 57 - 66.
  Nitraatvergiftiging bij rundvee door stoppelknollen in 1966 : verslag van een enquete
  Velde, H.A. te; Wieling, H. - \ 1967
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Proefstation voor de akker- en weidebouw no. 138) - 22
  brassica campestris var. rapa - rundvee - nederland - vergiftiging - wortelgewassen - rapen - diergeneeskunde - brassica campestris var. rapa - cattle - netherlands - poisoning - root crops - turnips - veterinary science
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.