Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 23

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Aardappeldemodag 2003 : 'Knolzetting is net een flipperkast'
  Veerman, A. - \ 2003
  potatoes - seed potatoes - tubers - cultural methods - plant nutrition - plant physiology - seed dormancy - growth - varieties - haulm destruction - demonstrations
  Ondernemers in het groen; voorbeelden van vermarkting van bos en natuur
  Gaasbeek, N.H. ; Wieman, E.A.P. - \ 2000
  Wageningen : Alterra - 28 p.
  Beheerplan A-locatie Elspeterbosch
  Hees, A.F.M. van; Maes, B. ; Rövekamp, C. ; Koopmans, G. ; Wieman, E.A.P. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 50) - 44
  bosbedrijfsvoering - bossen - bosinventarisaties - bosecologie - conservering - natuurlijke verjonging - nederland - forest management - forests - forest inventories - forest ecology - conservation - natural regeneration - netherlands
  Het Elspeterbosch is een A-locatie in particulier bezit. De A-locatie is bijzonder waardevol door enerzijds het natuurlijke karakter van het bos en anderzijds het voorkomen van een grote populatie autochtone beuk en eik. In dit beheersplan worden voorstellen gedaan om met een aangepaste exploitatie de waarde van dit gebied te vergroten. De meerkosten van deze aangepaste exploitatie zijn in dit beheersplan ook berekend.
  Beoordeling ecologische effecten reactivering 'IJzeren Rijn' op het gebied de Meinweg; een toetsing in het kader van de EU-Vogelrichtlijn en de EU-Habitatrichtlijn
  Wieman, E.A.P. ; Bugter, R.J.F. ; Grift, E.A. van der; Schotman, A.G.M. ; Vos, C.C. ; Ligthart, S.S.H. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 81) - 140
  amphibia - vogels - zoogdieren - natuurbescherming - richtlijnen (directives) - spoorwegen - milieueffect - habitats - natuurreservaten - nationale parken - nederland - midden-limburg - habitatrichtlijn - amphibia - birds - mammals - nature conservation - directives - railways - environmental impact - habitats - nature reserves - national parks - netherlands - midden-limburg - habitats directive
  De Meinweg, een bos- en heidegebied tussen Roermond en de Duitse grens, is aangemeld respectievelijk aangewezen als Speciale Beschermingszone onder de EU-Habitatrichtlijn en de EU-Vogelrichtlijn. Reactivering van de goederenspoorlijn IJzeren Rijn, waarvan een deel door de Meinweg loopt, en alternatieve tracévarianten ten noorden en ten zuiden van de Meinweg moeten daarom worden getoetst aan deze internationale regelgeving op het gebied van natuurbescherming. Mogelijke effecten op de fauna zijn habitatverlies, barriërewerking, sterfte door aanrijdingen, en verstoring van leefgebied. Deze effecten hebben een uitwerking op het niveau van populaties en netwerkpopulaties van diersoorten. Eventuele effecten dienen zo veel mogelijk te worden voorkomen of anders te worden gecompenseerd.
  Positionering van het bedrijfskundig en bedrijfseconomisch bosonderzoek
  Wijk, M.N. van; Schrijver, R.A.M. ; Wieman, E.A.P. ; Vliet, K. van; Raffe, J.K. van - \ 1999
  Unknown Publisher - 37 p.
  Schetsboek; Nederland vanuit drie invalshoeken: biodiversiteit, mensen-wensen, kenmerkendheid-identiteit
  Pelk, M. van; Etteger, R. van; Bal, D. ; Wieman, E.A.P. - \ 1999
  Wageningen : SC-DLO - 60 p.
  Informatiesysteem kosten-doelrealisatie bos- en natuurbeheer; informatieplan
  Raffe, J.K. van; Wieman, E.A.P. - \ 1999
  Wageningen : IBN-DLO (IBN-rapport 445) - 47 p.
  Kosten en doelrealisatie van bosbeheer
  Raffe, J.K. van; Wieman, E.A.P. - \ 1999
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 71 (1999)4. - ISSN 0028-2057 - p. 157 - 159.
  bosbedrijfsvoering - bossen - bosbouw - bosbouwkundige handelingen - onderzoek - onderzoeksprojecten - verjonging - conversie - houtteelt conversie - houtteeltkundige systemen - conservering - natuurbescherming - herstel - biodiversiteit - kosten - kostenanalyse - kosten-batenanalyse - rentabiliteit - rendement - natuur - forest management - forests - forestry - forestry practices - research - research projects - regeneration - conversion - silvicultural conversion - silvicultural systems - conservation - nature conservation - rehabilitation - biodiversity - costs - cost analysis - cost benefit analysis - profitability - returns - nature
  Enkele resultaten van het IBN-DLO onderzoek 'Kosten en doelrealisatie van omvorming naar kleinschalig gestructureerd bos'. Voor een aantal omvormingsscenario's werden de bedrijfseconomische kosten en opbrengsten en de winst (of verlies) aan natuurwaarden bepaald. Verder uitleg over het kennissysteem waar dit onderzoek deel van uitmaakt
  Kosten en doelrealisatie van omvorming naar kleinschalig gestructuurd bos; bedrijfseconomische consequenties van omvorming van vlaktegewijze opstanden aan de hand van scenario's
  Wieman, E.A.P. - \ 1999
  Wageningen : IBN-DLO (IBN-rapport 430) - 152 p.
  'Het schetsboek': ideeënboek voor de inrichting van Nederland
  Wieman, E. - \ 1999
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 71 (1999)5. - ISSN 0028-2057 - p. 190 - 191.
  ruimtelijke ordening - regionale planning - landschap - landschapsbouw - biodiversiteit - herstel - nederland - natuur - natuurtechniek - physical planning - regional planning - landscape - landscaping - biodiversity - rehabilitation - netherlands - nature - ecological engineering
  Ideeen/opgaven voor verschillende deelgebieden van Nederland om de groene kwaliteit te versterken. Er worden toekomstbeelden geschetst vanuit drie invalshoeken: mensen-wensen; biodiversiteit; kenmerkendheid en identiteit van het landschap
  Verkenning van de toekomstige bosontwikkeling met behulp van het model HOPSY
  Edelenbosch, N.H. ; Hinssen, P.W.J. ; Wieman, E.A.P. - \ 1998
  Wageningen : DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-rapport 352) - 31 p.
  Omvorming van fijnspar in de beheereenheid Staphorst
  Koop, H.G.J.M. ; Oosterbaan, A. ; Wieman, E.A.P. - \ 1998
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 70 (1998)5. - ISSN 0028-2057 - p. 235 - 238.
  bosbouw - houtteelt conversie - bosbedrijfsvoering - gemengde bossen - monocultuur - picea abies - nederland - overijssel - forestry - silvicultural conversion - forest management - mixed forests - monoculture - picea abies - netherlands - overijssel
  Hoe ervaart de praktijk kleinschalig bosbeheer? Resultaten van een enqulte
  Bussink, C.B. ; Wieman, E.A.P. ; Olsthoorn, A.F.M. - \ 1997
  Bosbouwvoorlichting 36 (1997)9. - ISSN 0166-8986 - p. 138 - 140.
  bosbouw - bosbedrijfsvoering - planning - karteringen - willekeurige bemonstering - dunnen - bosbezit - particuliere bosbouw - bossen - particulier eigendom - bedrijfsresultaten in de landbouw - rentabiliteit - nederland - bosopstanden - forestry - forest management - surveys - random sampling - thinning - forest ownership - private forestry - forests - private ownership - farm results - profitability - netherlands - forest stands
  Enquete over kleinschalig bosbeheer i.v.m.: werkzaamheden voor dunning en oogst; de noodzaak om bij te planten; het bedrijfsresultaat
  Verwachting en knelpunten van kleinschalig bosbeheer; een enqulte onder boseigenaren en bosbeheerders
  Bussink, C.B. ; Wieman, E.A.P. ; Olsthoorn, A.F.M. - \ 1997
  Wageningen : DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-rapport 285) - 144 p.
  Omvorming van fijnspar naar multifunctioneel bos
  Bouwma, I. ; Wieman, E.A.P. ; Oosterbaan, A. ; Koop, H.G.J.M. - \ 1996
  Wageningen : DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-rapport 250) - 69 p.
  Bedrijfseconomische consequenties en functievervulling van kleinschalig bosbeheer; modelberekeningen en praktijksituaties
  Wieman, E.A.P. ; Hekhuis, H.J. - \ 1996
  Wageningen : DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-rapport 205) - 194 p.
  Geïntegreerd bosbeheer: beter voor de natuur, ook beter voor de portemonnee?
  Wieman, E.A.P. ; Hekhuis, H.J. - \ 1996
  Inzicht in natuur 8 (1996)1. - ISSN 0924-2066 - p. 4 - 6.
  Bedrijfseconomische gevolgen en functievervulling van kleinschalig bosbeheer
  Wieman, E.A.P. ; Hekhuis, H.J. - \ 1995
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 67 (1995)4. - ISSN 0028-2057 - p. 140 - 149.
  bosbouw - bosbouweconomie - kosten - rentabiliteit - kosten-batenanalyse - berekening - bosbedrijfsvoering - planning - nederland - forestry - forest economics - costs - profitability - cost benefit analysis - calculation - forest management - planning - netherlands
  Het effect van het pletten van snijmais op de rantsoenverteerbaarheid en energiebenutting door produktieve melkkoeien
  Wieman, B.J. ; Honing, Y. van der - \ 1986
  Lelystad : I.V.V.O. (IVVO intern rapport nr. 255) - 15
  melkvee - melkveehouderij - voer - maïskuilvoer - nederland - voedingswaarde - voedermiddelbewerking - dairy cattle - dairy farming - feeds - maize silage - netherlands - nutritive value - feed processing
  Verslag van de studie naar benutting van beschikbare energie van rantsoenen overwegend bestaande uit granen of bijprodukten door snelgroeiende mestvarkens
  Honing, Y. van der; Jongbloed, A.W. ; Wieman, B.J. - \ 1984
  Lelystad : IVVO (Rapport / Instituut voor Veevoedingsonderzoek no. 164) - 23
  voer - nederland - voedingswaarde - varkens - feeds - netherlands - nutritive value - pigs
  In dit verslag worden de belangrijkste resultaten van dit onderzoek beschreven en een globale beschrijving van de verschillende deelonderzoeken gegeven
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.