Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 185

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Mogelijkheden opbrengstverhoging zetmeelaardappelteelt
  Wijnholds, K.H. - \ 2014
  Kennisakker.nl 2014 (2014)1 sept.
  akkerbouw - aardappelen - zetmeelgewassen - opbrengst - rendement - teeltsystemen - bemesting - arable farming - potatoes - starch crops - outturn - returns - cropping systems - fertilizer application
  De ontkoppeling van de zetmeelaardappelteelt in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid heeft grote gevolgen voor de concurrentiepositie van deze teelt. AVEBE bereidt zich voor op deze situatie en heeft een groot belang om het saldo van de teelt op peil te houden of te verbeteren. Zij doet dit door te zoeken naar hoogwaardigere afzetmogelijkheden van zetmeel en wil de telers ook helpen om het teeltrendement te verhogen.
  Klimaatbestendige landbouw Veenkoloniën. Maatschappelijke kosten-batenanalyse
  Kuhlman, T. ; Prins, H. ; Smit, A.B. ; Wijnholds, K.H. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota LEI 14-040) - 28
  akkerbouw - duurzaam bodemgebruik - teeltsystemen - landgebruik - organische stof - klimaatadaptatie - kosten-batenanalyse - veenkolonien - arable farming - sustainable land use - cropping systems - land use - organic matter - climate adaptation - cost benefit analysis - veenkolonien
  Dit rapport gaat over duurzaam bodembeheer in de Veenkoloniën, specifiek in de akkerbouw - verreweg de belangrijkste deelsector in de Veenkoloniale landbouw. Het behandelt de vraag in hoeverre klimaatverandering wijzigingen in het bodembeheer noodzakelijk maakt, en welke maatregelen specifiek voor de akkerbouw in de Veenkoloniën geschikt zijn. Hierbij gaat het enerzijds om maatregelen ter aanpassing aan klimaatverandering (adaptatie), en anderzijds ook om die klimaatverandering te verminderen (mitigatie).
  Pootgoedvermeerdering zetmeelaardappelen
  Wijnholds, K.H. ; Booij, J.A. - \ 2014
  Kennisakker.nl
  aardappelen - akkerbouw - zetmeelgewassen - fabrieksaardappelen - vegetatieve vermeerdering - proeven op proefstations - vermeerderingsmateriaal - opbrengst - plantenvermeerdering - plantmateriaal - opslagkwaliteit - potatoes - arable farming - starch crops - starch potatoes - vegetative propagation - station tests - propagation materials - outturn - propagation - planting stock - storage quality
  In opdracht van Productschap Akkerbouw is onderzoek gedaan naar éénjarige rasvermeerdering van (TBM)-pootgoed. Afhankelijk van het perspectief van een ras voor de zetmeelteelt en de beschikbaarheid van pootgoed bij de kweekbedrijven, is er elk jaar in de periode 2008 tot en met 2012 een rasvermeerdering met verschillende rassen aangelegd op de PPO-locaties Kooijenburg of ‘t Kompas
  Onduidelijkheid over stuifbestrijding
  Wijnholds, K.H. - \ 2014
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 30 (2014). - ISSN 1871-093X - 1 p.
  Pootgoedkwaliteit in project 20-15-10 in jaar 2013 : project in opdracht van PA
  Wijnholds, K.H. - \ 2014
  Lelystad : PPO AGV - 15
  pootaardappelen - fabrieksaardappelen - opbrengsten - projecten - vermeerderingsmateriaal - kwaliteit - akkerbouw - seed potatoes - starch potatoes - yields - projects - propagation materials - quality - arable farming
  In 2012 is met financiering van Productschap Akkerbouw het project 20-15-10 gestart. Het project waarbij telers worden begeleid in het streven om op termijn, het jaar 2020, een zetmeelopbrengst op proefveldniveau te bereiken van 15 ton/ha voor een variabele kostprijs van € 10,- per 100 kg zetmeel. In 2013 is het project verder opgeschaald naar meerdere groepen en gefinancierd vanuit de praktijknetwerkregeling. Voor het bereiken van dit hoge opbrengstniveau is de kwaliteit van het uitgangsmateriaal van groot belang.
  Pootgoedvermeerdering zetmeelaardappelen
  Wijnholds, K.H. ; Booij, J.A. - \ 2013
  Valthermond : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 39
  akkerbouw - aardappelen - zetmeelgewassen - rassen (planten) - proeven op proefstations - vermeerderingsmateriaal - opbrengst - arable farming - potatoes - starch crops - varieties - station tests - propagation materials - outturn
  In opdracht van Productschap Akkerbouw is onderzoek gedaan naar éénjarige rasvermeerdering van (TBM)-pootgoed. Afhankelijk van het perspectief van een ras voor de zetmeelteelt en de beschikbaarheid van pootgoed bij de kweekbedrijven, is er elk jaar in de periode 2008 tot en met 2012 een rasvermeerdering met verschillende rassen aangelegd op de PPO-locaties Kooijenburg of ‘t Kompas. Van deze rassen zijn in elk jaar de opbrengsten en aantal knollen per sortering bepaald en de vermeerderingsfactor t.b.v. areaalplanning en pootafstand berekend. In het veld zijn de bacteriezieke planten en de viruszieke planten geteld en verwijderd.
  Modellen en beslisregels voor variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen op basis van variatie in bodem en gewas
  Kempenaar, C. ; Heijting, S. ; Kessel, G.J.T. ; Michielsen, J.G.P. ; Wijnholds, K.H. - \ 2013
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 496b) - 56
  gewasbescherming - precisielandbouw - pesticiden - fungiciden - herbiciden - bodemecologie - akkerbouw - milieubeheersing - plant protection - precision agriculture - pesticides - fungicides - herbicides - soil ecology - arable farming - environmental control
  Dit rapport bevat kennis en ervaring die nodig is voor brede introductie van variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw. De resultaten komen uit Programma Precisielandbouwproject (PPL). Variabel doseren betekent het automatische aanpassen en toedienen van doseringen van middelen aan de plaatselijke behoefte binnen een perceel of gewas. Door enkele recente technische ontwikkelingen (positiebepalingstechnologie (GNSS), sensortechnologie en geavanceerde spuittechniek) komt variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen voor de praktijk binnen handbereik, met voordelen voor (bedrijfs)economie, ecologie en volksgezondheid.
  Bodemkwaliteit Veenkoloniën
  Haan, J.J. de; Asperen, P. van; Visser, J.H.M. ; Wijnholds, K.H. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV
  bodembescherming - bodembeheer - minimale grondbewerking - bodemvruchtbaarheid - organische stof - akkerbouw - veenkolonien - soil conservation - soil management - minimum tillage - soil fertility - organic matter - arable farming - veenkolonien
  Poster met onderzoeksinformatie. Doel van het project is het ontwikkelen van praktisch toepasbare maatregelen voor een duurzaam bodembeheer in de Veenkoloniën.
  Melganzevoet de baas : resistentie tegen metamitron en metribuzin
  Hoek, H. ; Wijnholds, K.H. - \ 2013
  Akker magazine 2013 (2013)3. - ISSN 1875-9688 - p. 18 - 19.
  onkruidbestrijding - herbiciden - tegen herbiciden resistente onkruiden - resistentie tegen herbiciden - chenopodium album - fabrieksaardappelen - suikerbieten - gewasbescherming - akkerbouw - weed control - herbicides - herbicide resistant weeds - herbicide resistance - chenopodium album - starch potatoes - sugarbeet - plant protection - arable farming
  De onkruidbestrijding in aardappelen en bieten kan tegenvallen, vooral van melganzevoet. Dit kan komen door resistentie tegen metamitron of metribuzin. Uit PPO-onderzoek blijkt dat resistente melganzevoet in consumptie- en zetmeelaardappelen zijn te bestrijden door Challenge plus een linuron bevattend middel. In bieten zijn goede resultaten behaald met Betanal Expert plus Goltix.
  Overzicht zetmeelaardappelrassen 2012
  Wijnholds, K.H. - \ 2013
  [S.l] : PotatoPro.com
  Overzicht zetmeelaardappelrassen 2013
  Wijnholds, K.H. - \ 2013
  [S.l] : PotatoPro.com
  Beheersing resistente melganzevoet : beheersing van melganzevoet (Chenopodium album) die minder gevoelig is voor de herbiciden met de werkzame stoffen metamitron en metribuzin
  Hoek, H. ; Wijnholds, K.H. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV (PPO publicatie 538) - 18
  herbiciden - tegen herbiciden resistente onkruiden - onkruidbestrijding - chenopodium album - chemische bestrijding - landbouwkundig onderzoek - aardappelen - suikerbieten - akkerbouw - herbicides - herbicide resistant weeds - weed control - chenopodium album - chemical control - agricultural research - potatoes - sugarbeet - arable farming
  In opdracht van het Productschap Akkerbouw heeft het PPO-AGV in 2010 en 2011 onderzoek gedaan naar mogelijkheden tot bestrijding van resistente melganzevoet (Chenopodium album) in aardappelen en suikerbieten. In aardappelen leidt de toevoeging van een linuron bevattend middel aan Sencor niet tot een goede bestrijding van resistente melganzevoet. Melganzevoet die resistent is tegen Sencor, kan in zetmeel- en consumptieaardappelen wel goed bestreden worden met de combinatie van Challenge en linuron. Van de middelen die in suikerbieten zijn onderzocht, bleek de combinatie van Betanal Expert en Goltix de beste werking tegen resistente melganzevoet te hebben.
  Zetmeelaardappelteelt: op naar 20-15-10 : communicatieproject AVEBE 2012
  Wijnholds, K.H. - \ 2012
  Valthermond : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten (PPO 551) - 98
  akkerbouw - aardappelen - zetmeelgewassen - proeven op proefstations - rotatie - opbrengst - arable farming - potatoes - starch crops - station tests - rotation - outturn
  De ontkoppeling van de zetmeelaardappelteelt in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid heeft grote gevolgen voor de concurrentiepositie van deze teelt binnen de rotatie op het Veenkoloniale bedrijf. De teler is niet meer verplicht om daadwerkelijk zetmeelaardappelen te telen om toch de bedrijfstoeslag te ontvangen. De AVEBE bereidt zich al geruime tijd voor op deze situatie en heeft een groot belang om het saldo van de teelt op peil te houden of te verbeteren. Zij doet dit enerzijds door te zoeken naar hoogwaardigere afzetmogelijkheden van zetmeel. Anderzijds wil zij de telers ook helpen om het teeltrendement te verhogen
  PPO: 15 ton zetmeel per hectare is mogelijk
  Knuivers, M. ; Wijnholds, K.H. - \ 2012
  Boerderij vandaag (2012). - p. 7 - 7.
  Doel zetmeelproject deels gehaald
  Wijnholds, K.H. - \ 2012
  Agrio uitgeverij
  Mogelijkheden voor beperking van stuifschade
  Paauw, J.G.M. ; Wijnholds, K.H. ; Verhoeven, J.T.W. - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV (PPO rapport 519) - 32
  winderosie - erosiebestrijding - drijfmest - beregening - mulchen - zandgronden - akkerbouw - veenkolonien - drenthe - wind erosion - erosion control - slurries - overhead irrigation - mulching - sandy soils - arable farming - veenkolonien - drenthe
  Rundveedrijfmest is in het verleden gebruikt als antistuifdek op zand- en dalgronden. De mestwetgeving verbiedt deze toepassing echter in verband met de verplichte emissiearme toepassing van mest. De praktijk is daarom al jaren op zoek naar alternatieven voor een goede bescherming van landbouwgrond tegen verstuiven in het voorjaar. In 2012 is op PPO proefboerderij ’t Kompas een proef uitgevoerd. Daarbij zijn de volgende maatregelen toegepast: houtmulch, cellulose (beide in 50% dosering èn 150% dosering) rundveedrijfmest, gevolgd door beregening (4 ton water per ha)
  Analyse Sorbisense metingen Watersense op proefbedrijf 't Kompas
  Haan, J.J. de; Wijnholds, K.H. ; Kooij, J. van der - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV
  waterverontreiniging - meettechnieken - proefvelden - oppervlaktewaterkwaliteit - grondwaterkwaliteit - zandgronden - akkerbouw - pesticiden - fosfaten - stikstof - veenkolonien - water pollution - measurement techniques - experimental plots - surface water quality - groundwater quality - sandy soils - arable farming - pesticides - phosphates - nitrogen - veenkolonien
  Metingen naar concentraties van stikstof, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen zijn uitgevoerd in het Watersense proefveld op PPO-locatie ’t Kompas te Valthermond. Gedurende ruim een jaar is de waterkwaliteit gemeten. Voordeel van Sorbisense metingen ten opzichte van standaardmetingen is dat over een lange tijd bemonsterd wordt. De techniek is echter niet bruikbaar voor operationele metingen waarop direct actie kan volgen omdat de analyse van de monsters in een laboratorium uitgevoerd moeten worden.
  Avebe-project met 14 ton zetmeel 'eind in goede richting' : Interview met Klaas Wijnholds
  Knuivers, M. ; Wijnholds, K.H. - \ 2012
  Boerderij/Akkerbouw 97 (2012)42. - ISSN 0169-0116 - p. 62 - 62.
  Using crop reflectance to determine sidedress N rate in potato saves N and maintains yield
  Evert, F.K. van; Booij, R. ; Jukema, J.N. ; Berge, H.F.M. ten; Uenk, D. ; Meurs, E.J.J. ; Geel, W.C.A. van; Wijnholds, K.H. ; Slabbekoorn, J.J. - \ 2012
  European Journal of Agronomy 43 (2012). - ISSN 1161-0301 - p. 58 - 67.
  nitrogen status - fertilizer nitrogen - light reflectance - chlorophyll meter - vegetation index - management - soil - sensor - corn - recommendations
  A low basal N application combined with in-season adjustment of the sidedressNrate has been proposed as a means to saveN in growing potato (Solanum tuberosum L.). We hypothesize that a measurement of canopy reflectance provides information which can be used to adjust sidedressNrate. The objective of our work was to develop and test a canopy reflectance-based Nsidedress system for potato in humid climates. In four years of experiments with ware potato on a sandy soil it was determined that the reflectance index WDVI correlates well with N uptake, that sidedressN should be applied at around the time of canopy closing, and that the sidedressNrate should be calculated as the difference between a (fixed) desired N uptake and a reflectance-based measurement of N uptake. The calculated N saving in these experiments was between 10 and 109 (average 56) kg N ha-1. The reflectance-based Nsidedress system was tested at an additional two locations, with ware potatoes on a loamy soil and with starch potatoes on a sandy soil, in two further years of experiments. N saving in these experiments was between 8 and 88 (average 44) kg N ha-1. In both sets of experiments, yields with the sidedress system were generally at the same level as yields obtained with recommended Nrates (basal N only). We conclude that the reflectance-based sidedressN system allows saving of N while maintaining yield
  Pootgoedkwaliteit kan beter : onderzoek in Valthermond
  Hoekzema, G.A. ; Wijnholds, K.H. - \ 2012
  Boerderij 97 (2012)35. - ISSN 0006-5617 - p. 58 - 58.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.