Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 59

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Veranderingen in de zonering van bosgemeenschappen in het Savelsbos
  Willers, B. ; Hommel, P.W.F.M. ; Schaminée, J.H.J. - \ 2012
  Natuurhistorisch Maandblad 101 (2012)2. - ISSN 0028-1107 - p. 24 - 31.
  vegetatietypen - bosecologie - flora - hellingen - bodems van steile hellingen - zuid-limburg - vegetation types - forest ecology - flora - slopes - steepland soils - zuid-limburg
  De hellingbossen in Zuid-Limburg trekken sinds mensenheugenis de aandacht vanwege de vooral in het voorjaar opvallende bloemenpracht en de grote soortenrijkdom. Er vindt echter reeds enkele decennia lang een gestage achteruitgang van de Flora plaats. De belangrijkste oorzaak hiervan wordt beschreven hoe de achteruitgang. In dit artikel wordt beschreven hoe de achteruitgang van de bosflora wordt weerspiegel in een verandering van de oorspronkelijk aanwezige zonering van bosgemeenschappen. De basis hiervoor zijn de resultaten van een onderzoek naar de positie van de gemeenschappen langs de hellinggradiënt in het Savels in 1955 en in 2009. Speciale aandacht gaat uir naar het orchideënrijke subtype van het Eiken Haag Beuken (Eiken-Haagbeuken bos met kalk planten; Stellario-Carpinetum orchietosum), dat onder grote staat en in veel Zuid-Limburgse boscomplexen is verdwenen of nog slechts in verarmde vorm te vinden is.
  Mogelijkheden voor herstelbeheer in hellingbossen op kalkrijke bodem in Zuid-Limburg : resultaten eerste onderzoekfase
  Hommel, P.W.F.M. ; Bijlsma, R.J. ; Eichhorn, K.A.O. ; Kemmers, R.H. ; Ouden, J. den; Schaminee, J.H.J. ; Waal, R.W. de; Wallis de Vries, M.F. ; Willers, B.J.C. - \ 2010
  Wageningen : Alterra - 118
  bossen - ecologisch herstel - hellingen - bodemchemie - kalkrijke gronden - terrestrische ecologie - zuid-limburg - natura 2000 - forests - ecological restoration - slopes - soil chemistry - calcareous soils - terrestrial ecology - zuid-limburg - natura 2000
  Het doel van het OBN-onderzoek naar de Zuid-Limburgse hellingbossen is het aangeven van concrete opties voor de beheerder waarmee de oorspronkelijke diversiteit aan planten- en diersoorten van deze bossen behouden dan wel hersteld kan worden. Uitgangspunt hierbij is dat er sprake moet zijn van een gedifferentieerd beheer, waarbij rekening wordt gehouden met de – grotendeels geologisch bepaalde – landschappelijke context, waarbij niet alleen verschillende regio’s (löss-, mergel en vuursteengebied) maar binnen elke regio ook verschillende hellingzones met hun specifieke waarden worden onderscheiden
  Mogelijkheden voor herstelbeheer in hellingbossen op kalkrijke bodem in Zuid-Limburg. : Resultaten eerste onderzoekfase
  Hommel, P.W.F.M. ; Bijlsma, R.J. ; Eichhorn, K. ; Kemmers, R.H. ; Ouden, J. den; Schaminee, J.H.J. ; Waal, R.W. de; Wallis de Vries, M.F. ; Willers, B. - \ 2010
  Ede : Directie Kennis en Innovatie, Ministerie van Landbouw (Rapport DKI nr. 2010/dk 140-O) - 90
  heuvels - bossen - bodem - herstel - krijtgronden - nederland - diversiteit - soortendiversiteit - herstelbeheer - bodem-plant relaties - zuid-limburg - natura 2000 - hill land - forests - soil - rehabilitation - chalk soils - netherlands - diversity - species diversity - restoration management - soil plant relationships - zuid-limburg - natura 2000
  De Zuid-Limburgse hellingbossen zijn van oudsher opvallend rijk aan bijzondere planten- en diersoorten, en bij velen bekend om hun uitbundige voorjaarsflora. Het gaat hierbij zowel om bossoorten als om soorten van bosranden en kapvlakten. Het meest befaamd zijn de bossen op ondiepe kalkrijke bodem, waarin – vooral in de struweelfase na periodieke kap – een aantal in ons land zeer zeldzame orchideeënsoorten voorkomt. Dergelijke situaties zijn, gegeven de geologie, slechts lokaal in een deel van het Zuid-Limburgse heuvelland aanwezig, waarbij ze deel uitmaken van een gecompliceerde hellinggradiënt
  Europese en mondiale verspreiding van vaatplanten: plantengeografische indelingen en areaaltypen
  Willers, B. ; Schaminée, J.H.J. - \ 2008
  In: Grenzen in beweging. Beschouwingen over vegetatiegeografie / Schaminée, J., Weeda, E., Utrecht : KNNV Uitgeverij (Vegetatiekundige Monografieën 1) - ISBN 9789050112871 - p. 13 - 36.
  Theoretical evaluation of ammonia scrubbers for governmental approval
  Melse, R.W. ; Willers, H.C. - \ 2005
  In: Proceedings of the 7th International Conference on Construction, Technology and Environment in Livestock Farming, March 2-3, 2005, Braunschweig, Germany Darmstadt, Germany : Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL) - ISBN 9783784321851 - p. 295 - 300.
  Tegelijk composteren en vergisten
  Willers, H.C. ; Veeken, A.H.M. - \ 2005
  Landbouwmechanisatie 56 (2005)3. - ISSN 0023-7795 - p. 14 - 15.
  landbouwwerktuigen - compostering - afvalverwerking - organisch afval - fermentatie - verwerking - combinatie - landbouwkundig onderzoek - farm machinery - composting - waste treatment - organic wastes - fermentation - processing - combination - agricultural research
  Twee onderzoekers van Wageningen UR hebben een concept ontworpen, waarbij composteren en vergisten van een agrarische afvalstroom tegelijk gebeuren. De werking en het resultaat van dit geïntegreerde proces worden hier uitgelegd.
  Biological air filter for air quality control
  Ras, N. van; Krooneman, J. ; Ogink, N.W.M. ; Willers, H.C. ; Amico, A. D'; Natale, C. Di; Godia, F. ; Albiol, J. ; Perez, J. ; Martinez, N. ; Dixon, M. ; Llewellyn, D. ; Eckhard, F. ; Zona, G. ; Fachecci, L. ; Kraakman, B. ; Demey, D. ; Michel, N. ; Darlington, A. - \ 2005
  In: Microgravity applications programme : successful teaming of science and industry / Wilson, A., Noordwijk : ESA [etc.] (SP-1290 ) - ISBN 9789290929710 - p. 270 - 280.
  Co-vergisting en digestaatkwaliteit : A&F berekent de digestaatkwaliteit bij co-vergisting van mest met organische reststromen of energiegewassen
  Willers, H.C. ; Broeze, J. - \ 2005
  De waarde van digestaat van co-vergisting ten opzichte van dierlijke mest : een bijdrage aan het project "Op zoek naar de meerwaarde van digestaat" van de Stichting AFA-DE
  Broeze, J. ; Hoeksma, P. ; Willers, H.C. ; Corré, W.J. - \ 2005
  onbekend : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 411) - ISBN 9789067549134 - 28
  mest - anaërobe afbraak - biogas - fermentatieafvalstoffen - mestverwerking - digestaat - mestvergisting - co-vergisting - biobased economy - manures - anaerobic digestion - biogas - fermentation wastes - manure treatment - digestate - manure fermentation - co-fermentation - biobased economy
  Gebruik van co-substraten bij co-vergisting heeft, naast de bijdrage aan de biogasproductie, invloed op de samenstelling (en dus bemestende waarde) van het digestaat. Door gerichte keuze van co-substraten kan gestuurd worden op een gewenste samenstelling van digestaat. Dit rapport geeft een beeld van de huidige kennis van digestaat in de landbouw: 1. een inventarisatie van bestaan de kennis in Nederland en omringende landen; 2. een voorspelling van de samenstelling van een brede range van digestaten op basis van de samenstelling van co-substraten. Op grond daarvan zijn adviezen ten aanzien van gebruik bij teelt geformuleerd.
  Upgrading pig wastes to valuable fertilisers in the Hercules pig production system
  Willers, H.C. ; Hoeksma, P. - \ 2004
  Co-digestion of organic wastes and pig slurry : in a program for multifunctional land use in The Netherlands
  Willers, H.C. ; Leemkuil, J. ; Londo, M. - \ 2004
  Pig waste concentration combined with air scrubbing using GALICOS in the Hercules pig house
  Willers, H.C. ; Duijn, A. van - \ 2004
  Application of rape seed products in sustainable pig husbandry
  Hoeksma, P. ; Aarnink, A.J.A. ; Willers, H.C. - \ 2004
  koolzaad - voedergewassen - toepassingen - varkenshouderij - biobrandstoffen - biobased economy - rape - fodder crops - applications - pig farming - biofuels - biobased economy
  Poster over toepassingen van koolzaad voor de varkenshouderij
  Technology for use of animal wastes in socially responsible agricultural practice
  Willers, H.C. ; Melse, R.W. ; Aarnink, A.J.A. ; Hoeksma, P. - \ 2004
  Quick scan van be- en verwerkingstechnieken voor dierlijke mest
  Melse, R.W. ; Buisonjé, F.E. de; Verdoes, N. ; Willers, H.C. - \ 2004
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group ) - 55
  dierlijke meststoffen - mest - technieken - mineraalovermaat - mestverwerking - mestoverschotten - mestbeleid - animal manures - manures - techniques - mineral excess - manure treatment - manure surpluses - manure policy
  In opdracht van het Ministerie van LNV is door het Praktijkonderzoek van de Animal Sciences Group en door Agrotechnology & Food Innovations een 'quick scan' uitgevoerd naar be- en verwerkingstechnieken voor dierlijk mest. Hiermee moest duidelijk worden in welke mate dergelijke technieken kunnen bijdragen aan een terugdringing van het mineralenoverschot dat verwacht wordt wanneer in 2006 een nieuw mest- en mineralenbeleid van kracht wordt. De uitgevoerde 'quick scan' geeft een beschrijving van 18 technieken voor mestbe- en verwerking (incl. processchema) en analyseert deze aan de hand van de stand van de techniek, afzetmarkt, schaalgrootte, mestsoort, productkwaliteit en -kwantiteit, kosten en emissies. Tevens wordt vermeld welke initiatieven of bedrijven zich met de betreffende technieken bezighouden
  Odors from evaporation of acidified pig urine
  Willers, H.C. ; Hobbs, P.J. ; Ogink, N.W.M. - \ 2004
  In: Air Pollution from Agricultural Operations III : Proceedings of the 12-15 October 2003 Conference Research Triangle Park : ASAE - p. 318 - 322.
  In the Dutch Hercules project feces and urine from pigs are collected separately underneath the slatted floor in a pig house and treated in two processes. Feces are composted and urine is concentrated by water evaporation in a packed bed. Exhaust air from the pig house is used for the evaporation in a packed bed scrubber. Before entering the scrubber, urine is acidified with nitric acid to retain ammonia in the liquid and to absorb ammonia from the air. In this way a concentrated nitrogen/potassium fertilizer is produced from pig urine and ammonia is removed from the pig house exhaust air. Odor in the air inlet and the exhaust of the pig urine scrubber was measured using gas chromatography mass spectrometry (GC-MS) and olfactometry. The measurements were made weekly during six weeks in a pig fattening round where operation of the Hercules system was tested under pilot conditions. The olfactometric odor concentration of the scrubber inlet air averaged 2,290±1,760 OUE /m3 and the outlet concentration averaged 3,860±3,270 OUE /m3. When one measurement with a very high outlet concentration (10,320 OUE /m3) was ignored, a paired one-sided t-test (p
  Monitoring of biological odour filtration in closed environments with olfactometry and an electronic nose
  Willers, H.C. ; Gijsel, P. de; Ogink, N.W.M. ; Amico, A. D'; Martinelli, E. ; Natale, C. Di; Ras, N. van; Waarde, J. van der - \ 2004
  Water Science and Technology 50 (2004)4. - ISSN 0273-1223 - p. 93 - 100.
  milieubeheersing - instrumenten (meters) - stankemissie - olfactometers - geurstoffen - monitoring - gecontroleerde omgeving - sensors - biologische filtratie - luchtfilters - environmental control - instruments - odour emission - olfactometers - odours - monitoring - controlled atmospheres - sensors - biological filtration - air filters
  Air treatment with a compact biological membrane filter, and air quality monitoring with an electronic nose were tested in the laboratory on air from a cage containing six mice. Additional analyses of air to and from the filter were performed using olfactometry and ammonia and hydrogen sulphide gas detection tubes. The biological air filter is a module containing biofilm-coated membrane fibres that separate a closed liquid loop from a gas phase. Odour compounds and oxygen diffuse through the membranes from the gas phase to the biofilm, where they are degraded to carbon dioxide and water
  Air treatment with a compact biological membrane filter, and air quality monitoring with an electronic nose were tested in the laboratory on air from a cage containing six mice. Additional analyses of air to and from the filter were performed using olfactometry and ammonia and hydrogen sulphide gas detection tubes. The biological air filter is a module containing biofilm-coated membrane fibres that separate a closed liquid loop from a gas phase. Odour compounds and oxygen diffuse through the membranes from the gas phase to the biofilm, where they are degraded to carbon dioxide and water. The prototype "ENOBE" electronic nose is based on an array of eight thickness shear mode resonators (TSMR), also known in the literature as quartz microbalance sensors. The chemical sensitivity is given by molecular films of metalloporphyrins and similar compounds. Chemical interaction of compounds in the air with the vibrating sensors induces a frequency change of the vibration that can be measured as a signal. The air from the mouse cage had a strong odour (3490 OUE/m(3)). The biological membrane filter performed well, achieving over 80% odour and ammonia reduction. The electronic nose signal could be correlated with the inlet and outlet air-quality of the biological filter, making it a promising method for monitoring air quality in closed environments.
  Toepassing van luchtbehandelingstechnieken binnen de intensieve veehouderij : fase 1 : techniek en kosten
  Melse, R.W. ; Willers, H.C. - \ 2004
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 029) - ISBN 9789067547390 - 52
  luchtverontreiniging - huisvesting, dieren - klimaatregeling - luchtreinigers - emissie - ammoniak - stankemissie - reductie - kostenanalyse - air pollution - animal housing - air conditioning - air cleaners - emission - ammonia - odour emission - reduction - cost analysis
  Odour abatement in the integrated reactor concept for simultaneous treatment of liquid and solid pig manure fractions
  Veeken, A.H.M. ; Wilde, V. de; Willers, H.C. ; Hamelers, H.V.M. - \ 2004
  Water Science and Technology 50 (2004)4. - ISSN 0273-1223 - p. 327 - 334.
  New technologies are needed for manure treatment that can capture nutrients, reduce emissions of ammonia and nuisance odours, and kill harmful pathogens. A reactor concept was developed for simultaneous treatment of separately collected liquid and solid fractions of pig manure. The liquid fraction is concentrated by evaporating the water using energy from the composting system and at the same time scrubbing ammonia from the composting off-gas by acidifying the urine to pH 4 with nitric acid. This results in two marketable products, a concentrated liquid nitrogen fertiliser (NH4NO3) without phosphorus, and a stabilised, solid organic fertiliser, which is free of pathogens and weeds. By connecting the two reactor systems, emissions of ammonia and odours are abated as ammonia emitted from the composting is trapped in the liquid fraction and odorous compounds emitted from the liquid are degraded in the composting reactor. The concept was physically simulated by coupling a 80-L compost reactor to a 10-L bubble column. Operation of the bench-scale system showed that the concept is very promising. All nutrients were captured, and emissions of ammonia and odours were almost completely abated.
  Greenhouse gas emissions from European croplands
  Smith, P. ; Amézquita, M.C. ; Buendia, L. ; Ewert, F. ; Kuikman, P.J. ; Leffelaar, P.A. ; Oenema, O. ; Saletes, S. ; Schils, R.L.M. ; Soussana, J.F. ; Amstel, A.R. van; Putten, B. van; Verhagen, A. ; Ambus, P. ; Andrén, O. ; Arrouays, D. ; Ball, B. ; Boeckx, P. ; Brüning, C. ; Buchmann, N. ; Cellier, P. ; Cernusca, A. ; Clifton-Brown, J.C. ; Dämmgen, U. ; Favoino, E. ; Fiorelli, J.L. ; Flechard, C. ; Freibauer, A. ; Hacala, S. ; Harrison, R. ; Hiederer, R. ; Janssens, I. ; Jayet, P.A. ; Jouany, J.P. ; Jungkunst, H. ; Karlsson, T. ; Lagreid, M. ; Leip, A. ; Loiseau, P. ; Milford, C. ; Neftel, A. ; Ogle, S. ; Olesen, J.E. ; Perälä, P. ; Pesmajoglou, S. ; Petersen, S.O. ; Pilegaard, K. ; Raschi, A. ; Regina, K. ; Rounsevell, M. ; Seguin, B. ; Sezzi, E. ; Stefani, P. ; Stengel, P. ; Cleemput, O. van; Wesemael, B. van; Viovy, N. ; Vuichard, N. ; Weigel, H.J. ; Weiske, A. ; Willers, H.C. - \ 2004
  Clermont Ferrand : Carbo Europe Greenhouse Gases (Specific Study 2 ) - 90 p.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.