Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 276

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Vogelrichtlijnrapportage 2013-2018 van Nederland : status en trends van soorten
  Kleunen, A. van; Roomen, M. van; Winden, E. van; Hornman, M. ; Boele, A. ; Kampichler, C. ; Zoetebier, D. ; Sierdsema, H. ; Turnhout, C. van - \ 2020
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 172) - 72
  In dit rapport wordt verslag gedaan van de bepaling van de statusinformatie van vogels in Nederland voor Annex B van de Vogelrichtlijnrapportage 2013-2018. De rapportage wordt zes-jaarlijks uitgevoerd als verplichting onder de Europese Vogelrichtlijn (Artikel 12). Behalve een algemene rapportage moet ook specifieke informatie over de populatiestatus van alle broedvogels en een set van doortrekkende of overwinterende vogelpopulaties worden ingevuld: populatieschattingen, aantalsontwikkeling, verspreidings(veranderingen), drukfactoren, bedreigingen en beschermingsmaatregelen. In dit rapport worden de werkwijze en resultaten van de Nederlandse Vogelrichtlijnrapportage gegeven voor het Annex B deel: status en trends van soorten, exclusief de onderdelen 6 en 10.---This report describes the determination of the status information on bird species in the Netherlands for the Annex B part of the Birds Directive Report 2013–2018. These reports are prepared every six years under Article 12 of the EU Birds Directive. Besides the General Report, specific information also has to be provided on the population status of all breeding birds and a set of migrating and wintering bird populations: population size and trends, distribution and trend, and pressures, threats and conservation measures. This report explains the methods used and results obtained for the Netherlands Birds Directive Report for the Annex B part: Status and trends of species, excluding sections 6 and 10.
  Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag : rapportage tot en met monitoringjaar 2019
  Ens, Bruno J. ; Troost, Karin ; Winden, Erik van; Schekkerman, Hans ; Rappoldt, Kees ; Kessel, Jos van; Nienhuis, Jeroen - \ 2020
  Nijmegen : SOVON Vogelonderzoek Nederland (Sovon-rapport 2020/25) - 77
  ‘Paaiende vissen zijn een mooi proof of principle’
  Leeuw, Joep de - \ 2019
  Biodiversiteit in de Zuidwestelijke Delta
  Schaminée, J.H.J. ; Janssen, J.A.M. ; Kwak, R. ; Litjens, G.J.J.M. ; Mulder, J.P.M. ; Roels, B. ; Smith, S.R. ; Walles, B. ; Winden, A. van; Winter, H.V. ; Ysebaert, T. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2942) - 330
  Biodiversiteit in de Zuidwestelijke Delta offers an evidence-based, historic reference for nature in the South-western Delta of the Netherlands, in the period before the Delta Works. It describes the trends over the last century in bird populations, sea mammals, anadrome fishes, marine benthos, vascular plants and plant communities, as well as the major underlying processes. It is concluded that hardly any species has disappeared, whereas quite a number of new species have arrived. However, the new-comers are generalists, while indicators of the estuarine environment are under stress. Important changes are: a decline in estuarine habitat for plants and animals, a large decrease of tidal dynamics, a disappearance of gradients between saline and freshwater environment, and a severe loss of connectivity between the different water bodies. The construction polders over time has caused a direct loss of intertidal habitat. For a sustainable future the availability of sediment and estuarine dynamics are prerequisites.
  Visdieven in het IJsselmeergebied: broedplaatskeuze en broedsucces in een wetland met weinig dynamiek
  Winden, Jan van der; Dirksen, S. ; Doodeman, Debby ; Hogeweg, Niels ; Horssen, Peter van; Kelder, Leon ; Tulp, I.Y.M. ; Poot, Martin - \ 2019
  Limosa 92 (2019)2. - ISSN 0024-3620 - p. 49 - 64.
  Visdieven broeden op kale open pionierbiotopen in visrijke zoete en zoute wateren. De voormalige Zuiderzee bood een ideaal leefgebied voor deze
  vogelsoort dankzij de peilschommelingen, zoutinvloed en omvangrijke vispopulaties als voedselbron. Sinds de afsluiting van de Zuiderzee door de
  Afsluitdijk is een zoetwatersysteem ontstaan met weinig dynamiek en harde oevers. Het natuurbeleid in het IJsselmeer is mede gericht op behoud
  van soorten van dynamische biotopen. De vraag doet zich voor of het mogelijk is om Visdieven duurzaam een plek te geven in dit merengebied. Sinds 1990 is informatie over de ecologie van Visdieven verzameld die goed bruikbaar blijkt te zijn om het beschermingsbeleid van een wetland-systeem
  met een ingedamde dynamiek te evalueren.
  Baby's first bites: a randomized controlled trial to assess the effects of vegetable-exposure and sensitive feeding on vegetable acceptance, eating behavior and weight gain in infants and toddlers
  Veek, S.M.C. van der; Graaf, C. de; Vries, J.H.M. de; Jager, G. ; Vereijken, C.M.J.L. ; Weenen, H. ; Winden, N. van; Vliet, M.S. van; Schultink, J.M. ; Wild, V.W.T. de; Janssen, S. ; Mesman, J. - \ 2019
  BMC Pediatrics 19 (2019)1. - ISSN 1471-2431 - 1 p.
  Complementary feeding - Infant - Responsive feeding - Self-regulation of energy intake - Toddler - Vegetable exposure - Vegetables

  BACKGROUND: The start of complementary feeding in infancy plays an essential role in promoting healthy eating habits. Evidence shows that it is important what infants are offered during this first introduction of solid foods: e.g. starting exclusively with vegetables is more successful for vegetable acceptance than starting with fruits. How infants are introduced to solid foods also matters: if parents are sensitive and responsive to infant cues during feeding, this may promote self-regulation of energy intake and a healthy weight. However, the effectiveness of the what and the how of complementary feeding has never been experimentally tested in the same study. In the current project the what and how (and their combination) are tested in one study to determine their relative importance for fostering vegetable acceptance and self-regulation of energy intake in infants. METHODS: A four-arm randomized controlled trial (Baby's First Bites (BFB)) was designed for 240 first-time Dutch mothers and their infants, 60 per arm. In this trial, we compare the effectiveness of (a) a vegetable-exposure intervention focusing on the what in complementary feeding; (b) a sensitive feeding intervention focusing on the how in complementary feeding, (c) a combined intervention focusing on the what and how in complementary feeding; (d) an attention-control group. All mothers participate in five sessions spread over the first year of eating solid foods (child age 4-16 months). Primary outcomes are vegetable consumption, vegetable liking and self-regulation of energy intake. Secondary outcomes are child eating behaviors, child anthropometrics and maternal feeding behavior. Outcomes are assessed before, during and directly after the interventions (child age 18 months), and when children are 24 and 36 months old. DISCUSSION: The outcomes are expected to assess the impact of the interventions and provide new insights into the mechanisms underlying the development of vegetable acceptance, self-regulation and healthy eating patterns in infants and toddlers, as well as the prevention of overweight. The results may be used to improve current dietary advice given to parents of their young children on complementary feeding. TRIAL REGISTRATION: The trial was retrospectively registered during inclusion of participants at the Netherlands National Trial Register (identifier NTR6572 ) and at ClinicalTrials.gov ( NCT03348176 ). Protocol issue date: 1 April 2018; version number 1.

  Wildsporenonderzoek in de Achterhoek: Na een stortbui vind je niks meer
  Grift, E.A. van der - \ 2019

  Het is wat lastig door de winden regen van de afgelopen dagen, maar toch vinden de studenten Vera en Ellamae op drie plekken in de zandstrook bij Vorden de pootafdrukken van een ree. Elke week komen ze om te onderzoeken hoeveel dieren de provinciale weg oversteken. Ze werken mee aan een groot onderzoek om aanrijdingen met wild terug te dringen.

  Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag : rapportage t/m monitoringjaar 2018
  Ens, Bruno J. ; Meer, Jaap van der; Troost, Karin ; Winden, Erik van; Schekkerman, Hans ; Rappoldt, Kees - \ 2019
  Nijmegen : SOVON Vogelonderzoek Nederland (Sovon-rapport 2019/22) - 82
  Advies over correcties en bijstellingen van Natura 2000-doelen : Achtergronddocument bij het rapport Advies over de Natura 2000 doelensystematiek en Natura 2000-doelen
  Kleunen, A. van; Roomen, M. van; Janssen, J.A.M. ; Kuiters, A.T. ; Winden, E. van; Boele, A. ; Schmidt, A.M. ; Vreeswijk, T. van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2779C) - 233
  n dit rapport is onderzocht of de Natura 2000-doelen op landelijk en gebiedsniveau gecorrigeerd en/of bijgesteld moeten worden. Enerzijds betreffen het bijstellingen op basis van de veranderingen die hebben plaatsgevonden tussen 2006 en 2015 onder invloed van nieuwe vestiging van soorten of herintroducties, anderzijds betreffen het correcties op basis van voortschrijdend inzicht, nieuwe kennis en verbeterde informatie. Op basis van de actueelste informatie en kennis zijn de Natura 2000-doelen voor de vogelsoorten van de Vogelrichtlijn en habitattypen (Annex I) en soorten (Annex II) van de Habitatrichtlijn geëvalueerd. Advies wordt gegeven over het bijstellen en corrigeren van de Natura 2000-doelen landelijk en op gebiedsniveau.
  Herziening spieringadvisering
  Hammen, T. van der; Winden, J. van der; Kraan, M. ; Tulp, I. - \ 2017
  IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C101/17) - 65
  Het huidige spieringprotocol voor de openstelling van de visserij op spiering in het IJsselmeer en Markermeer-IJmeer dateert uit 1997 en is herzien in 2007. Het ministerie van LNV heeft aan WMR gevraagd om een advies over de herziening van het huidige afwegingskader (protocol). In 2013 is ook geprobeerd het protocol aan te passen, waarbij is geadviseerd om dit te doen door middel van een ecosysteemmodel (Osmose). Het model bleek niet uitvoerbaar omdat niet alle hiervoor benodigde gegevens en kennis aanwezig was. Om die reden is er nu een meer pragmatische en eenvoudiger aanpak toegepast.
  Impact on bird fauna of a non-native oyster expanding into blue mussel beds in the Dutch Wadden Sea
  Waser, Andreas M. ; Deuzeman, Symen ; Kangeri, Arno K.W. ; Winden, Erik van; Postma, Jelle ; Boer, Peter de; Meer, Jaap van der; Ens, Bruno J. - \ 2016
  Biological Conservation 202 (2016). - ISSN 0006-3207 - p. 39 - 49.
  Crassotrea gigas - Habitat complexity - Mytilus edulis - Oyster reef - Shorebirds - Species distribution

  Intertidal mussel beds are important for intertidal ecosystems, because they feature a high taxonomic diversity and abundance of benthic organisms and are important foraging grounds for many avian species. After the introduction of the Pacific oyster (Crassostrea gigas) into the European Wadden Sea, many mussel beds developed into oyster dominated bivalve beds. Despite the fact that oysters have been colonizing many European intertidal areas for about two decades, their impact on the ecosystem is still poorly understood. Here, we investigated the impact of oysters on the condition of mussels and on the spatial distribution of birds on 18 bivalve beds with different grades of oyster occurrence throughout the Dutch Wadden Sea. Moreover, in comparing bird densities on bivalve beds with densities expected on the total intertidal area, we could detect which species exhibit a preference for the structured habitat. Overall, 50 different bird species were observed on the beds, of which about half regularly frequent intertidal flats. Most of these species showed a preference for bivalve beds. The condition of mussels decreased with the oyster dominance, whereas the majority of bird species was not affected by the oyster occurrence. However, three of the four species that were negatively affected depend on intertidal mussels as food source. Even though the Pacific oyster is a nonnative species, attempts to fight it may do more harm to avian biodiversity than good.

  Real time operational support in young stock rearing
  Ipema, A.H. ; Mol, R.M. de; Hogewerf, P.H. ; Prins, Bram ; Sijbrandij, Fedde ; Winden, R.P.J. ; Hanenberg, M.J.A. ; Jorritsma, R. - \ 2015
  In: Precision Livestock Farming 2015 - Papers Presented at the 7th European Conference on Precision Livestock Farming, ECPLF 2015. - Milan : Precision Livestock Farming '15 - ISBN 9788890975325 - p. 301 - 308.
  The aim of the Dutch Smart Dairy Farming project is to develop decision support models for operational support in farm management. This project started in 2012 and involves collaboration between several institutions and companies in the dairy chain. The project has three focus areas: animal health, fertility and feeding. The objective of the 'animal health' focus area is to optimise young stock rearing as a basis for extending the life of cows. Lowering the annual replacement rate, which is currently about 30%, has a significant positive impact on financial results. The main objectives of this young stock rearing project were to develop state-of-the-art tools which would help the farmer to optimise growth and development of young stock. Milk feeders and water drinkers combined with weighing scales were used for data collection at individual calf level. Daily data about milk intake, milk feeder visits, water intake and body weight were used to build detection models that generate alerts when measured values deviate and indicate a possible health problem. Body weight measurements were also used to determine the growth rate of a calf and to produce an alert if this deviated too much from a desired growth rate. All alerts were translated into messages with work instructions for the farmer. Weekly feedback from the farmer indicated that almost 60% of the messages were correct. It is suggested that the large number of wrong messages (false positives) can be reduced by applying more advanced analysis techniques.
  Application of multivariate analysis of sensor data for the detection of metabolic disorders in dairy cows
  Mol, R.M. de; Troost, Mirjam ; Sterk, A. ; Winden, R. van; Jorritsma, R. ; Sijbrandij, F.D. ; Hennes, N. ; Lankhorst, E.J. ; Hogewerf, P.H. - \ 2015
  In: Precision Livestock Farming 2015 - Papers Presented at the 7th European Conference on Precision Livestock Farming, ECPLF 2015. - Milan : Precision Livestock Farming '15 - ISBN 9788890975325 - p. 341 - 350.
  Klimaatverandering en natuur : een verkenning van risico’s, kansen en aangrijpingspunten voor klimaatadaptatiebeleid
  Braakhekke, W.G. ; Berendse, F. ; Jong, M.J. de; Kreveld, A. ; Winden, A. van - \ 2014
  Bureau Stroming - 120
  klimaatverandering - ecosystemen - flora - fauna - migratie - biodiversiteit - inventarisaties - climatic change - ecosystems - flora - fauna - migration - biodiversity - inventories
  In 2016 zal het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de Nationale Adaptatie Strategie presenteren. Daarin wordt voor verschillende thema’s aangegeven hoe Nederland zich het beste kan voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. In deze rapportage brengen Stroming en Wageningen Universiteit, in opdracht van Kennis voor Klimaat, de belangrijkste risico’s, kansen en kwetsbaarheden rond het thema natuur samen.
  Economic feasibility of an innovative, welfare and environmental friendly dairy husbandry system
  Winden, R.P.J. ; Giesen, G.W.J. ; Antonissen, H. ; Bos, A.P. ; Groot Koerkamp, P.W.G. - \ 2014
  ThegoalfortheDutchdairyproductionsectoristoproduceinintegratedsustainable productionsystemsthatinvolveeconomic,environmental,animalwelfareandsocietal aspects.TheKwatrijn dairy cow husbandry system was developed by entrepreneurs, Wageningen UR and farmers. The Kwatrijn concept incorporates integratedsolutions to achieve ahigher levelofanimalwelfare,loweremissions of ammoniaandimprovedintegrationofthebarninthelandscape.The measures include the segregation (keep urine and feces separated directly after excretion) of urine and feces,more spaceper cow,improvedfloorfunctionalityand newbarndesign.This research addresses the question how to segregate feces and urine (design study) and to assess the economic performance of Kwatrijn as compared to a traditional farm (modeling study). Thereflexiveinteractive designapproachwasusedtodesignand evaluate a system thatsegregatesurine andfeces inadairy barn. Design steps included 1) make a functionanalysis, 2) set stakeholderrequirementsforthedairyfarmer,dairycowandtheenvironment based (with literature), 3) identify workingprinciples (with patentsearchandliterature), 4) make complete designs concepts, 5) evaluate concepts (against requirements by experts).AneconomicsimulationmodelinExcelwas developed and usedtoassess theeconomicfeasibilityofaKwatrijndairyfarmwithamilkquotaof1,1 Mkg, and compared against aconventionaldairyfarm. Assumptions regarding herdperformance,variablecostsandfixedcosts were based on Dutch standards, and were included in a sensitivity analysis. The four designs for a urine and feces removing system were: 1) a simple low emitting floor above a slurry pit, with scraper to put urine and feces through trenches (as reference), 2) an advanced concreteprofiledfloorwithslopesthat quickly drain theurinethrough holes intodrainpipesunderneath to transport urine to a storage – an autonomous vehicle scoops up the feces, 3) as 2) but with a a v-shaped floor underneath for the transport of the urine, and 4) a porous top floor that drains off urine with a v-shaped closed floor underneath – an autonomous vehicle scoops and sucks up the feces. The four designs were respectively evaluated with 3.2, 4.1, 4.3, and 4.4 (scale 1-5). Evaluation criteria were soundlevel,technicallifetime,laborrequirements, energy usage, urineremoval efficiency, frictioncoefficientandroughness ofthefloor, ammonia emission. Thenetfarmincomefrom the operation of Kwatrijn wasapproximately€10.000.-lower than for the conventional farm.Thiswas partly caused by higherfixed
  Ecologische gegevens van vogels voor Standaard Gegevensformulieren Vogelrichtlijngebieden
  Kleunen, A. van; Roomen, M. ; Bremer, L. van den; Lemaire, A.J.J. ; Vergeer, J.W. ; Winden, E. van - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 2) - 163
  vogelrichtlijn - habitats - gegevens verzamelen - natura 2000 - nederland - birds directive - habitats - data collection - natura 2000 - netherlands
  In dit rapport wordt verslag gedaan van de ecologische beoordeling van Vogelrichtlijngebieden voor de vogels voor de Standaard Gegevensformulieren. Na een beschrijving van de gevolgde werkwijze om de populatie, behoudsstatus, isolatie en algemene beoordeling te bepalen, worden in tabelvorm per soort voor alle relevante Vogelrichtlijngebieden de beoordelingen gepresenteerd
  Progress Report Open Course Programme Wageningen UR, 2011 : subsidie rapportage Regeling praktijkleren en groene plus, verplichting nr. 140008726
  Hijweege, W.L. ; Dorp, M. van; Voskuil, P. ; Winden, W. van - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR Centre for Development Innovation (Report / Centre for Development Innovation Wageningen UR no. CDI-12-013) - 17
  Annually, the Wageningen UR open course programme for mid-career professionals provides some six hundred individuals with the opportunity to update their competencies and insights. EL&I co-finances this course programme with the aim to maintain close linkages with international policy priorities and to support course innovation and development. This report provides an overview of the outputs over 2011 in relation to the commitment number 140008726. Due to a budget reduction in the Netherlands Fellowship Programme total participant numbers were lower compared to previous years. Yet the demand driven programme was highly successful with approximately four hundred and fifty participants from some 23 courses. Individual course developments are indicated, giving specific attention to the four new courses and the annex provides the conclusions of a study exploring new course models and partnership development with our Southern partner organisations.
  Black Terns Chlidonias niger and their dietary problems in Dutch wetlands
  Beintema, A.J. ; Winden, J. van der; Baarspul, T. ; Krijger, J.P. ; Oers, K. van; Keller, M. - \ 2010
  Ardea 98 (2010)3. - ISSN 0373-2266 - p. 365 - 372.
  Black Terns Chlidonias niger have shown a decrease of well over 90% as a breeding bird in The Netherlands during the twentieth century. Two hypotheses have been put forward for this decline: the disappearance of the floating plant Water Soldier Stratiotes aloides, which used to be the favourite nesting substrate of the terns, and a decrease of available insect food for the chicks, notably dragonflies. Both effects are attributed to eutrophication of surface waters. Reproductive bottlenecks vary greatly among areas and habitats. In river landscapes, no signs of food shortage could be found, and loss of nesting substrate has been successfully compensated for by offering artificial nest rafts. Extremely low fledging success in moors and in lowland grasslands is caused by food problems. In this case, artificial rafts are less successful. With decreased insect availability, fish and earthworms have become more important in the chicks' diet, but these are less reliable as a food source. Fledging success greatly depends on the amount of fish in the diet. Also, a minimum amount of fish is always needed to cover the calcium need of the chicks. In north-eastern Poland, there were no problems with either nesting places or food for the chicks.
  Aantalontwikkelingen van wadvogels in de Nederlandse Waddenzee in 1990-2008 : verschillen tussen oost en west (themanummer Waddenzee)
  Ens, B.J. ; Winden, E.A.J. ; Turnhout, C.A.M. van; Roomen, M.W.J. van; Smit, C.J. ; Jansen, J.M. - \ 2010
  Limosa 82 (2010)3/4. - ISSN 0024-3620 - p. 100 - 112.
  vogels - kustgebieden - wadden - waadvogels - birds - coastal areas - tidal flats - waders
  In het begin van de jaren negentig werd de Waddenzee getroffen door de grote schelpdiercrisis. Droogvallende mosselbanken verdwenen bijna allemaal en de kokkelbestanden bereikten een historisch dieptepunt. Sindsdien zijn de schelpdierbestanden op de droogvallende platen beter beschermd en heeft ook herstel plaatsgevonden. Je zou verwachten dat dit doorwerkt in de aantallen wadvogels die de Waddenzee bevolken. Maar is dat ook zo?. Een bijdrage van SOVON en IMARES
  Doortrekkende en overwinterende ganzen in Nederland
  Koffijberg, K. ; Beekman, J. ; Cottaar, F.J.H. ; Ebbinge, B.S. ; Jeugd, H. van der; Nienhuis, J.G. ; Tanger, D. ; Voslamber, B. ; Winden, E. van - \ 2010
  De Levende Natuur 111 (2010)1. - ISSN 0024-1520 - p. 3 - 9.
  ganzen - overwintering - populatie-ecologie - monitoring - zoögeografie - nederland - geese - overwintering - population ecology - monitoring - zoogeography - netherlands
  Nergens anders in Europa vinden we zulke grote aantallen ganzen als in Nederland. Zachte winters en de combinatie van geschikte voedselbronnen en veilige slaapplaatsen maken van Nederland een ideaal winterverblijf. Hoewel ganzen de naam hebben traditioneel te zijn, blijken ze flexibel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Aan de hand van de landelijke ganzentellingen wordt in deze bijdrage getoond hoe de verschillende populaties zich hebben ontwikkeld en wordt er ingegaan op de internationale context waarin dat is gebeurd. Een eerste bijdrage in een themanummer "Ganzen in Nederland en Vlaanderen"
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.