Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 42

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Restoration of a Terrestrialized Soak Lake of an Irish Raised Bog: Results of Field Experiments
  Crushell, P.H. ; Smolders, A.J.P. ; Schouten, M.G.C. ; Robroek, B.J.M. ; Wirdum, G. van; Roelofs, J.G.M. - \ 2011
  Restoration Ecology 19 (2011)2. - ISSN 1061-2971 - p. 261 - 272.
  floating raft formation - cut-over bogs - methane production - peat quality - sphagnum - temperature - vegetation - groundwater - consumption - substrate
  Soaks (areas of mesotrophic/minerotrophic vegetation within acid bog) add to the overall heterogeneity and biodiversity of raised bog landscapes due to the presence of flora and fauna communities not typically associated with acid bog systems. A field experiment was set up to investigate the potential to restore the minerotrophic and aquatic communities that previously occurred within a soak of an oceanic raised bog in Ireland, which has recently undergone acidification with the expansion of acid bog type vegetation. Three different treatments, control (intact sphagnaceous raft), permeable (sphagnaceous raft removed), and enclosed (sphagnaceous raft removed and plots isolated from surrounding surface water influence) were applied to a total of six plots (each measuring 4 × 4 m), each treatment consisting of two replicates. Within 3 years a sphagnaceous raft with similar vegetation to the surroundings had developed in both permeable plots, while aquatic communities similar to those that occurred at the site in the past had established within the enclosed pots. Our results show that with manipulation of local hydrology it is possible to recreate conditions suitable for aquatic plant communities that once characterized the site. The results also give an insight into the likely processes responsible for the initial terrestrialization of the entire soak over the past century. Application of the results in relation to the site and the widespread practice of restoring bog vegetation on degraded peatlands are discussed
  The origin and development of a minerotrophic soak on an Irish raised bog: An interpretation of depth profiles of hydrochemistry and peat chemistry
  Crushell, P.H. ; Smolders, A.J.P. ; Schouten, M.G.C. ; Roelofs, J.G.M. ; Wirdum, G. van - \ 2009
  Holocene 19 (2009)6. - ISSN 0959-6836 - p. 921 - 935.
  phosphorus limitation - carbon isotopes - organic-matter - nitrogen - sphagnum - peatlands - groundwater - delta-n-15 - plants - restoration
  The peat and pore-water biogeochemistry of an Irish oceanic raised bog are reported with a view to understanding the origin and development of a minerotrophic soak contained within an ombrotrophic bog. Depth profiles of electrical conductivity, pore-water chemistry and peat chemistry were recorded from the mire surface down to a maximum depth of 10 m (approximately 1 m into the underlying mineral soil) from the centre of Lough Roe, a minerotrophic soak on Clara Bog in the Irish midlands, and from a location in the surrounding bog. Distinct differences in the hydrochemistry and peat chemistry between both sites are evident in the upper 5 m of the profile, indicating that conditions differed during the latter development of the mire, despite both sites being located on the apex of the raised bog dome. As expected, the profiles recorded from the ombrotrophic bog are characterised by low ionic concentrations in the upper bog peat with an increase in the concentration of calcium and other ions in the lower fen peat (from 5.5 m depth). At the Lough Roe site, the profile shows relatively high concentrations of calcium and other ions in the upper part of the profile. To our knowledge, this is the first report of such detailed minerotrophic chemical profiles from the central area of a raised bog dome. We hypothesize that the relevant minerals originate from the underlying clay layer and fen peat within the basin of the bog and the minerals prevailed within the soak because of (1) the generation of a flow of water from the developing bog through the minerotrophic fen peat towards the soak during its early development, and (2) increased rates of decomposition within the soak throughout its existence. The implications for the future conservation management of the site are discussed
  Vooronderzoek Wierdense Veld : Eindrapportage mei 2005
  Tomassen, Hilde ; Duinen, G.J. ; Smolders, F. ; Brouwer, E. ; Schaaf, S. van der; Wirdum, G. van; Esselink, H. ; Roelofs, J. - \ 2005
  Radboud Universiteit Nijmegen, Onderzoekcentrum B-WARE [etc.]
  In dit eindrapport van het vooronderzoek Wierdense Veld worden eerst de belangrijkste resultaten van de afzonderlijke onderdelen besproken (Hoofdstuk 2 tot en met 6). In hoofdstuk 2 komt de regionaal-hydrologische situatie van het Wierdense Veld aan de orde en in hoofdstuk 3 de interne hydrologie van het Wierdense Veld. Het hydrochemisch onderzoek staat beschreven in hoofdstuk 4 en de vegetatiekarterting in hoofdstuk 5. De watermacrofauna komt aan de orde in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 bevat de aanbevelingen voor herstelmaatregelen en een voorstel voor de monitoring van de maatregelen staat beschreven in hoofdstuk 8.
  Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie op trilvenen (Noord-Hollland, Utrecht en Noordwest- Overijsssel)
  Barendregt, A. ; Beltman, B. ; Schouwenberg, E.P.A.G. ; Wirdum, G. van - \ 2004
  Ede : Expertisecentrum LNV (Rapport / EC-LNV nr. 2004/281-O) - 65
  herstel - hydrologie - verzuring - verdroging - zure depositie - moerassen - veengronden - nederland - ecohydrologie - noord-holland - utrecht - overijssel - noordwest-overijssel - rehabilitation - hydrology - acidification - desiccation - acid deposition - marshes - peat soils - netherlands - ecohydrology - noord-holland - utrecht - overijssel - noordwest-overijssel
  De centrale probleemstelling van het obn onderzoek is of het mogelijk is met lokale maatregelen de natuur, zich manifesterend in soortensamenstelling, soortenrijkdom en bedekking van plantengemeenschappen te herstellen in laagvenen?
  Systeemgericht grondwaterbeheer
  Griffioen, J. ; Notenboom, J. ; Schraa, G. ; Stuurman, R.J. ; Runhaar, J. ; Wirdum, G. van - \ 2003
  Groningen : Wolters-Noordhoff - ISBN 9789020732931 - 189
  grondwater - waterbeheer - hydrologie - watersystemen - fauna - biodiversiteit - nederland - ecohydrologie - groundwater - water management - hydrology - water systems - fauna - biodiversity - netherlands - ecohydrology
  Het boek is gebaseerd op het recente inzicht dat het grondwaterbeheer in Nederland niet op orde is. Er is te vaak sprake van afwenteling naar andere gebieden of naar de toekomst bij het opheffen van knelpunten. De trage dynamiek en geringe zichtbaarheid van het grondwater. Dit boek is tot stand gekomen via inzet van NITG en TCB maken dat knelpunten niet voldoende onderkend worden. De auteurs pleiten voor een systeem-gerichte benadering van het beheer in plaats van de huidige sectoraal gerichte benadering. Het boek benadrukt op illustratieve wijze, niet alleen de ruimtelijke samenhang maar ook samenhang in de fysische, biogeochemische, biologische en ecohydrologische aspecten van het grondwater. Dit boek is tot stand gekomen via inzet van NITG en TCB
  Onderzoek ten behoeve van herstel en beheer van Nederlandse hoogvenen: eindrapportage 1998-2001
  Tomassen, H. ; Smolders, F. ; Limpens, J. ; Duinen, G.J. ; Schaaf, S. van der; Roelofs, J. ; Berendse, F. ; Esselink, H. ; Wirdum, G. van - \ 2003
  Ede : Expertisecentrum LNV (Rapport / EC-LNV nr. 2002/139) - ISBN 9789080723610 - 186
  hoogveengebieden - waterbeheer - eutrofiëring - nederland - ecologisch herstel - natuurgebieden - moorlands - water management - eutrophication - netherlands - ecological restoration - natural areas
  Eindrapport (1998-2001) van het onderzoeksprogramma OBN hoogvenen. In 1998 is dit project, getiteld ‘Onderzoek ten behoeve van herstel en beheer van Nederlandse hoogvenen’, gestart. Het onderzoek werd uitgevoerd door een consortium gevormd door de Katholieke Universiteit Nijmegen (leerstoelgroep Aquatische Ecologie en Milieubiologie en afdeling Dierecologie), Wageningen Universiteit (leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie & leerstoelgroep Waterhuishouding), Stichting Bargerveen en het Nederlands Instituut voor Toegepaste Natuurwetenschappen (NITG-TNO). Het project werd uitgevoerd in opdracht van het Expertisecentrum LNV (EC-LNV) van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. In deze voorlopige eindrapportage worden de belangrijkste resultaten gepresenteerd van het onderzoeksprogramma.
  Soaks
  Conolly, A. ; Kelly, L. ; Lamers, L. ; Mitchell, F.J.G. ; Schaaf, S. van der; Schouten, M.G.C. ; Streefkerk, J.G. ; Wirdum, G. van - \ 2002
  In: Conservation and restoration of raised bogs: geological, hydrological and ecological studies / Schouten, M.G.C., Dublin : Dept. of the Env. and Local Government; Staatsbosbeheer - ISBN 9780755715596 - p. 170 - 185.
  Veenvormende plantengemeenschappen in de Drentse Aa mogelijk?; advies van het deskundigenteam Natte schraallanden
  Jansen, A.J.M. ; Grootjans, A.P. ; Kemmers, R.H. ; Wirdum, G. van - \ 2000
  Unknown Publisher - 44 p.
  Naar een meetnet verdroging
  Runhaar, J. ; Wirdum, G. van; Hendriks, C.M.A. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 108) - 104
  verdroging - grondwaterspiegel - monitoring - meting - natuurreservaten - landschap - nederland - netwerken - natuur - desiccation - water table - monitoring - measurement - nature reserves - landscape - netherlands - networks - nature
  Op verzoek van de natuurbeherende instanties in Nederland is nagegaan wat nodig is om te komen tot de opzet van een meetnet verdroging, dat informatie moet geven over de mate waarin de natuurgebieden in Nederland zijn aangetast door verdroging. Die informatie hebben beheerders nodig voor de planning van hun eigen beheer en voor het overleg met de instanties die verantwoordelijk zijn voor het externe waterbeheer. De gegevens kunnen ook gebruikt worden voor andere doeleinden, zoals de bepaling van de gewenste grondwatersituatie en de bepaling van de vernattingsbehoefte. Samenwerking met provincies en waterschappen, die dergelijke gegevens nodig hebben voor hun waterbeheer, ligt dan ook voor de hand. In het rapport wordt aangegeven op welke wijze de verdroging zou kunnen worden gemeten, wat de mogelijkheden voor samenwerking zijn, en welke stappen achtereenvolgens gezet moeten worden om te komen tot de opzet van een meetnet.
  Dutch survival plan for bogs : chemical control of buoyancy of Sphagnum mats
  Smolders, A.J.P. ; Schaaf, S. van der; Roelofs, J.M.G. ; Wirdum, G. van - \ 2000
  In: Québec 2000: Millennium Wetland Event : , Québec, August 6-12,2000 / Allan Crowe. - Québec : Elizabeth MacKay, 2000 - p. 485 03:A4 - 485 03:A4.
  How to guarantee successful bog restoration?
  Roelofs, J.G.M. ; Berendse, F. ; Esselink, H. ; Limpens, J. ; Smolders, A.J.P. ; Tomassen, H.B.M. ; Schaaf, S. van der; Duinen, G.A. van; Wirdum, G. van - \ 2000
  In: Québec 2000: Millennium Wetland Event : , Québec, August 6-12,2000 / Allan Crowe. - Québec : Elizabeth MacKay, 2000 - p. 462 03:A4 - 462 03:A4.
  Deterministisch onderzoek naar de relatie tussen hydrologie, bodem en vegetatie
  Schouwenberg, E.P.A.G. ; Wirdum, G. van - \ 1998
  Unknown Publisher - 103 p.
  Geïntegreerd Ruimtelijk EvaluatieInstrumentarium voor NatuurontwikkelingsScenario's (GREINS). Natuur Technisch Model (NTM-2). C. Kwantificering van de indicatieschalen aan de hand van de modeloutput van SMART2 and SIMGRO
  Liefveld, W.M. ; Prins, A.H. ; Wirdum, G. van - \ 1998
  Wageningen : DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (NBP-onderzoekrapport 15) - 161 p.
  De proef 'Grondwater als waterbron' in De Weerribben; basisrapport over de periode 1989-1995
  Wirdum, G. van; Joosten, V. - \ 1997
  Wageningen : IBN-DLO - 145
  grondwater - eigenschappen - hydrologie - watervoorziening - waterbeheer - flora - vegetatie - bescherming - conservering - grondwaterwinning - horizontale bronnen - rivieren - waterlopen - kanalen - water - oppervlaktewater - waterverontreiniging - waterkwaliteit - plantengemeenschappen - aquatische gemeenschappen - moerassen - nederland - overijssel - noordwest-overijssel - groundwater - properties - hydrology - water supply - water management - vegetation - protection - conservation - groundwater extraction - horizontal wells - rivers - streams - canals - surface water - water pollution - water quality - plant communities - aquatic communities - marshes - netherlands
  Effectgerichte maatregelen tegen verzuring in De Weerribben; monitoring van kraggenvennen in de periode 1991-1996
  Schouwenberg, E.P.A.G. ; Wirdum, G. van - \ 1997
  Wageningen : IBN-DLO - 172
  natuurbescherming - landschapsbescherming - landschap - landschapsecologie - milieu - kwaliteit - conservering - ecologie - hydrologie - zwampen - moerassen - wetlands - bodem ph - bodemaciditeit - nederland - ecohydrologie - overijssel - noordwest-overijssel - nature conservation - landscape conservation - landscape - landscape ecology - environment - quality - conservation - ecology - hydrology - swamps - marshes - wetlands - soil ph - soil acidity - netherlands - ecohydrology - overijssel - noordwest-overijssel
  Geïntegreerd Ruimtelijk Evaluatie-Instrumentarium voor NatuurontwikkelingsScenario's (GREINS). Natuurtechnisch model (NTM-2), A. Formulering en ijking aan floristische natuurwaardering
  Schouwenberg, E.P.A.G. ; Prins, A.H. ; Wirdum, G. van - \ 1997
  Wageningen : DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (NBP-onderzoekrapport 14) - 69 p.
  Geïntegreerd Ruimtelijk Evaluatie-Instrumentarium voor NatuurontwikkelingsScenario's (GREINS). Natuurtechnisch model (NTM-2), C. Toepassing en vergelijking van de doorgerekende scenario's
  Prins, A.H. ; Wirdum, G. van; Liefveld, W.M. ; Schouwenberg, E.P.A.G. - \ 1997
  Wageningen : DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (NBP-onderzoekrapport 16) - 68 p.
  Kartering van de vegetatiestructuur van de Weerribben.
  Sanders, M.E. ; Schmidt, A.M. ; Griffioen, A.J. ; Wirdum, G. van - \ 1997
  Wageningen : IBN-DLO - 78
  vegetatie - cartografie - plantengemeenschappen - onderzoek - natuurreservaten - nationale parken - geografische informatiesystemen - remote sensing - fotogrammetrie - toepassingen - nederland - thematische cartografie - overijssel - noordwest-overijssel - vegetation - mapping - plant communities - research - nature reserves - national parks - geographical information systems - photogrammetry - applications - netherlands - thematic mapping
  Ecohydrology in the Netherlands: principles of an application-driven interdiscipline
  Grootjans, A.P. ; Wirdum, G. van; Kemmers, R.H. ; Diggelen, R. van - \ 1996
  Acta botanica neerlandica 45 (1996). - ISSN 0044-5983 - p. 491 - 516.
  watervoerende lagen - bibliografieën - chemische eigenschappen - ecologie - grondwater - hydrologie - landschap - landschapsecologie - nederland - ecohydrologie - aquifers - bibliographies - chemical properties - ecology - groundwater - hydrology - landscape - landscape ecology - netherlands - ecohydrology
  Geïntegreerd Ruimtelijk Evaluatie-Instrumentariurn voor NatuurontwikkelingsScenario's (GREINS)
  Prins, A.H. ; Joosten, V. ; Wirdum, G. van - \ 1996
  Unknown Publisher
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.