Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 63

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Onderzoek naar een kennisbasis voor natuurgedreven landbouw
  Dijk, J. van; Veer, G. van der; Woestenburg, M. ; Stoop, J. ; Wijdeven, M. ; Veluw, K. van; Schrijver, R. ; Akker, J. van den; Woudenberg, E. van; Kerkhoven, D. ; Slot, M. - \ 2020
  WINK - 52
  Vogel- en Habitatrichtlijnrapportage 2019
  Adams, Annemiek ; Bijlsma, Rienk-Jan ; Bos, Gerdien ; Clerkx, Sandra ; Janssen, John ; Kleunen, André van; Remmelts, Wilmar ; Rooijen, Nils van; Schaminée, Joop ; Schmidt, Anne ; Swaay, Chris van; Wijnhoven, Sander ; Woestenburg, Martin ; Aar, Mies van - \ 2020
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (Thema Informatievoorziening Natuur / Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu ) - 52
  Land policy discretion in times of economic downturn: How local authorities adapt to a new reality
  Woestenburg, Alexander K. ; Krabben, Erwin van der; Spit, Tejo J.M. - \ 2018
  Land Use Policy 77 (2018). - ISSN 0264-8377 - p. 801 - 810.
  Institutional change - Land management - Local government - Public land development

  This paper looks at the consequences of the recent property market boom-bust cycle from the planners’ perspective. It takes the case of Dutch local governments and, in particular, the instrument of public land development. The analysis focusses on the question whether the economic downturn has given rise to a reconsideration of the intertwinement of public and private roles inherent to public land development. The paper sheds light on the formal changes in land management strategies in the recent years and asks whether these formal institutional changes result in less controversial land management, in terms of efficiency, effectiveness, fairness and democratic legitimation. It concludes that, although at first sight the findings suggest a paradigm shift in Dutch land management strategies, municipalities have not sorted out robust new alternatives. Public land development creates serious path dependencies and current changes in the regulatory space of land management are mostly pragmatic and show lots of traces of the old model. If local authorities keep pursuing their active, entrepreneurial, involvement in the land market in an ad-hoc manner, they face challenges regarding how to keep control over the discretionary power. It raises serious new dilemmas on transparency and predictability of municipal behaviour. There is a risk of ending up in a patchwork situation where different regulatory aspects are changed inconsistently.

  Bleker succesvol dankzij natuurliefhebber
  Woestenburg, M. ; Buijs, A.E. - \ 2014
  Landwerk 2014 (2014)6. - ISSN 1567-1844 - p. 8 - 11.
  Bouwstenen voor de grensoverschrijdende Vecht : een half-natuurlijke laaglandrivier tussen Emlichheim en Hardenberg
  Maas, G.J. ; Woestenburg, M. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2491) - 22
  rivieren - natuurontwikkeling - kaderrichtlijn water - waterbeheer - hoogwaterbeheersing - ecologisch herstel - overijssel - duitsland - grensgebieden - rivers - nature development - water framework directive - water management - flood control - ecological restoration - overijssel - germany - frontier areas
  De Duits-Nederlandse rivier de Vecht wordt over de volle lengte weer zoveel mogelijk teruggebracht in een natuurlijke staat. In de studie naar de Vecht tussen Emlichheim en Hardenberg is onderzocht wat de effecten zijn van de verschillende bouwstenen op de rivier, en ook welke gevolgen de maatregelen hebben voor de randvoorwaarden die gesteld zijn. Om de Vecht om te vormen tot een half-natuurlijke rivier is een integrale aanpak nodig. Herstel van de Vecht vraagt om ingrijpende maatregelen.
  Bausteine für die grenzüberschreitende Vechte : ein lebendigen Flachlandfluss zwischen Emlichheim und Hardenberg
  Maas, G.J. ; Woestenburg, M. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2492) - 22
  rivieren - natuurontwikkeling - kaderrichtlijn water - waterbeheer - hoogwaterbeheersing - ecologisch herstel - grensgebieden - duitsland - overijssel - rivers - nature development - water framework directive - water management - flood control - ecological restoration - frontier areas - germany - overijssel
  De Duits-Nederlandse rivier de Vecht wordt over de volle lengte weer zoveel mogelijk teruggebracht in een natuurlijke staat. In de studie naar de Vecht tussen Emlichheim en Hardenberg is onderzocht wat de effecten zijn van de verschillende bouwstenen op de rivier, en ook welke gevolgen de maatregelen hebben voor de randvoorwaarden die gesteld zijn. Om de Vecht om te vormen tot een half-natuurlijke rivier is een integrale aanpak nodig. Herstel van de Vecht vraagt om ingrijpende maatregelen.
  Environmental sciences: voorbeelden van onderzoek en onderwijs
  Jansen, G.J. ; Ridder, S. de; Woestenburg, M. - \ 2013
  Environmental Sciences Group, Wageningen UR - 80 p.
  Voor u ligt het jaarboek 2013 van de Environmental Sciences
  Group van Wageningen UR. Een bloemlezing van projecten
  en activiteiten van zowel het departement Omgevingswetenschappen van Wageningen Universiteit en het onderzoekinstituut Alterra als van het ISRIC.
  Ons onderzoek wint aan tempo door studenten
  Roncken, P.A. ; Woestenburg, M. - \ 2013
  In: Environmental Sciences 2012 : voorbeelden van onderzoek en onderwijs / Jansen, B., Cruijsen, C., Wageningen : Environmental Sciences Group Wageningen UR (Jaarboek ESG 2012) - p. 18 - 21.
  Auteur startte blog Landscape Machines-Design Laboratory (landscapemachines.com) LAR collega's Sven Stremke en Renee de Waal verzorgen blog NRG lab (nrglab.net)
  Waar is Europa's natuurgeld het meeste waard?
  Woestenburg, M. ; Sluis, T. van der; Pedroli, G.B.M. - \ 2012
  Landwerk 13 (2012)6. - ISSN 1567-1844 - p. 22 - 25.
  cultuurlandschap - regionale ontwikkeling - portugal - italië - cultural landscape - regional development - italy
  In Nederland worden miljoenen eurp's gestoken in het herstel van oude en ecologisch interessante cultuurlandschappen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. In Italië en Portugal zijn veel van zulke cultuurlandschappen nog intact, maar ontbreekt het juist aan geld voor het beheer. Vanuit Europees perspectief roept dat de vraag op waar investeringen voor Natura 2000 het meest lonen
  Recht heeft sectorale oogkleppen op : landschapsjurist Fred Kistenkas: "Regels kunnen niet alles regelen"
  Kistenkas, Fred - \ 2012
  landscape - landscape planning - government policy - legislation - policy evaluation
  Landschappen te kust en te keur
  Roncken, P.A. ; Woestenburg, M. - \ 2012
  In: Ruimtevolk Jaarboek 2012 : Nieuw eigenaarschap in de ruimtelijke ordening / Lekkerkerker, J., de Vries, S., Arnhem : RUIMTEVOLK - ISBN 9789081961202 - p. 146 - 148.
  De discussie over de Hedwigepolder is een aanfluiting in het licht van de rijke Nederlandse traditie in het vormgeven van landschappen. Integrale gebiedsontwikkeling biedt ongekende mogelijkheden.
  WOt's new : Nieuwsbrief Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, nr. 6 april 2012
  Cate, B. ten; Duinhoven, G. van; Hoorn, T.J. van; Franeker, J.A. van; Woestenburg, M. - \ 2012
  In deze editie: • Zeeijs van groot belang voor Antarctisch krill. • Nieuwe, harde werkelijkheid natuurbeleid leidt tot introspectie. • Menselijke invloed op zee-ecosysteem geschat. • Biodiversiteit komt op de agenda bij bedrijven. • Recent verschenen publicaties. • Colofon.
  Landschappen te kust en te keur
  Roncken, P.A. ; Woestenburg, M. - \ 2012
  Arnhem : RUIMTEVOLK
  landschapsplanning - polders - zeeuws-vlaanderen - landscape planning - polders - zeeuws-vlaanderen
  De discussie over de Hedwigepolder is een aanfluiting in het licht van de rijke Nederlandse traditie in het vormgeven van landschappen. Integrale landschapsontwikkeling biedt ongekende mogelijkheden.
  Wisselend getij : natuur- en landschapsbeleid in heden en verleden
  Woestenburg, M. ; Klijn, J. - \ 2011
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 6)
  natuur - landschap - ecologische hoofdstructuur - natuurbeleid - governance - provincies - beleidsevaluatie - nature - landscape - ecological network - nature conservation policy - governance - provinces - policy evaluation
  Natuur en landschap zijn gratis, vinden de meeste Nederlanders. Ze worden in Nederland als collectieve waarden beschouwd die vragen om bescherming tegen de economische, technische en demografische ontwikkelingen. Aan het einde van de twintigste eeuw ontwikkelt zich een breed gedragen sector binnen maatschappij en overheid, die beleid ontwikkelt, onderzoek doet, draagvlak creëert en wetten en regels formuleert. In de eenentwintigste eeuw verandert er veel: de economie is in crisis, het klimaat verandert, en de bevolking van Nederland verandert van samenstelling en overtuiging. Deze onvergelijkbare maar samenhangende problemen zorgen dat dat beleid en die sector voor nieuwe opgaven staan. In WOt-paper 6 wordt onderzocht of het verleden lessen herbergt voor de toekomst.
  Sturen op schoon water : eindrapportage project Monitoring Stroomgebieden
  Woestenburg, M. ; Tol-Leenders, T.P. van - \ 2011
  Wageningen [etc.] : Alterra [etc.] - 79
  stroomgebieden - watersystemen - oppervlaktewaterkwaliteit - nutriëntenuitspoeling - agrarische bedrijfsvoering - dierlijke meststoffen - krimpenerwaard - drenthe - veluwe - watersheds - water systems - surface water quality - nutrient leaching - farm management - animal manures - krimpenerwaard - drenthe - veluwe
  Om de relatie tussen landbouw en oppervlaktewaterkwaliteit te kunnen leggen, zijn de afgelopen acht jaar in het project Monitoring Stroomgebieden diverse deelaspecten aan bod gekomen. Dit boek geeft een makkelijk leesbare samenvatting van alle onderzoeksresultaten die in het project Monitoring Stroomgebieden zijn geboekt. Daaraan ten grondslag liggen 37 wetenschappelijke rapporten. Het betreft de gebieden: Krimpenerwaard, Drentse Aa, Schuitenbeek en Quarles van Ufford
  Volkstuincomplex kan meer betekenen voor de buurt
  Kruit, J. ; Blitterswijk, H. van - \ 2011
  In: Kennis in kaarten, Atlas van Wagenings onderzoek naar onze groene leefomgeving / Bakker, N., Jansen, B., de Hilster, Y., Tielens, J., Versluis, K., Woestenburg, M, Wageningen : Environmental Sciences Group, Wageningen UR - p. 190 - 191.
  Een kaart tegen de coniferen
  Agricola, H.J. ; Griffioen, A.J. - \ 2011
  In: Kennis in kaarten, Atlas van Wagenings onderzoek naar onze groene leefomgeving / Bakker, N., Jansen, B., de Hilster, Y., Tielens, J., Versluis, K., Woestenburg, M, Wageningen : Environmental Sciences Group, Wageningen UR - p. 186 - 189.
  Duurzame energie uit Nederlands bos
  Spijker, J.H. - \ 2011
  In: Kennis in kaarten, Atlas van Wagenings onderzoek naar onze groene leefomgeving / Bakker, N., Jansen, B., de Hilster, Y., Tielens, J., Versluis, K., Woestenburg, M, Wageningen : Environmental Sciences Group, Wageningen UR - p. 182 - 185.
  Heet Arnhem
  Kuypers, V.H.M. - \ 2011
  In: Kennis in kaarten, Atlas van Wagenings onderzoek naar onze groene leefomgeving / Bakker, N., Jansen, B., de Hilster, Y., Tielens, J., Versluis, K., Woestenburg, M, Wageningen : Environmental Sciences Group, Wageningen UR - p. 176 - 177.
  Boeren in hartje Amsterdam
  Gies, T.J.A. - \ 2011
  In: Kennis in kaarten, Atlas van Wagenings onderzoek naar onze groene leefomgeving / Bakker, N., Jansen, B., de Hilster, Y., Tielens, J., Versluis, K., Woestenburg, M, Wageningen : Environmental Sciences Group, Wageningen UR - p. 148 - 149.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.