Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 21 - 40 / 102

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Smolts van Roer naar Rotterdam : passage van jonge zalmen langs de ECI waterkrachtcentrale in Roermond
  Roessink, I. ; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2013
  Wagenigen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Alterra-rapport 2430) - ISBN 9789461731821 - 44
  vismigratie - zalm - visziekten - schimmels - saprolegnia parasitica - monitoring - tellingen - energiecentrales - waterkracht - maas - midden-limburg - fish migration - salmon - fish diseases - fungi - saprolegnia parasitica - monitoring - censuses - power industry - water power - river meuse - midden-limburg
  Al jarenlang zetten vrijwilligers van VBC Roerdal en Arbeitsgemeinschaft Lachs und Meerforelle 2020 (ArGe Lachs) zich in voor de herintroductie van zalm op de rivier de Roer. Hierbij worden jonge zalmen uit ei opgekweekt en uitgezet in de bovenloop van de Roer. De vrijwilligers hebben echter tot nu toe geen zicht op de daadwerkelijke aantallen smolts (jonge zalmen) die, vanaf deze bovenstroomse delen, naar de Maas en daarmee uiteindelijk naar zee trekken. De smolts kunnen dit namelijk op vier manieren doen, via de smoltval, de aalpijp (aalfuik), de vispassage van de ECI waterkrachtcentrale of via de vispassage van de Hambeek. Verder worden er tijdens, delen van, de migratieperiode met schimmel geïnfecteerde jonge zalmen aangetroffen en is het niet duidelijk waardoor dit veroorzaakt wordt. In de Roer worden ook nog de nodige exotische rivierkreeften en wolhandkrabben gevangen, die mogelijk een bron van infecties zijn. In deze studie werden twee onderzoeksvragen beantwoord, ten eerste of de schimmels die op sommige smolts werden waargenomen wellicht door de toenemende aanwezigheid van exotische kreeften en krabben veroorzaakt kon worden en ten tweede welk deel van het totale aantal passerende smolts in de smoltval van de ECI centrale gemonitord werden tijdens hun trek naar zee.
  WUR-microbioloog: koppelen zalm aan Salmonella duurde lang (interview met W.C. Hazeleger)
  Hazeleger, Wilma - \ 2012
  WUR-hoogleraar gepolst over onderzoek Foppen Zalm (interview met M.H. Zwietering)
  Zwietering, Marcel - \ 2012
  Uitbraak Salmonella in zalm (interview met o.a. M.H. Zwietering)
  Zwietering, Marcel - \ 2012
  food safety - food contamination - salmonella - salmon - inspection
  Proficiency test for paracitides in salmon muscle
  Elbers, I.J.W. - \ 2012
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR (Report / RIKILT 2012.018) - 54
  zalm - spieren - antiparasitica - voedselveiligheid - analytische methoden - laboratoriumproeven - salmon - muscles - antiparasitic agents - food safety - analytical methods - laboratory tests
  The aim of this proficiency study was to give laboratories the possibility to evaluate or demonstrate their competence for the analysis of parasiticides in salmon muscle. This study also provided an evaluation of the methods applied for the quantitative analysis of parasiticides in salmon muscle.
  Starch-gluten separation by shearing: Influence of device geometry
  Zalm, E.E.J. van der; Berghout, J.A.M. ; Goot, A.J. van der; Boom, R.M. - \ 2012
  Chemical Engineering Science 73 (2012). - ISSN 0009-2509 - p. 421 - 430.
  wheat-flour - migration - dough
  Wheat flour was separated into a gluten-enriched and a gluten-depleted (i.e. starch-rich) fraction within a conical shearing device. This paper describes the effect of the device geometry on the separation process. The gap distance between the two cones and the cone angle could be varied leading to a change in shear rate profile. The geometry influenced the aggregate formation and the following migration of the aggregates to the centre (of the cone). This study confirms that the primary aggregation is mostly influenced by shear rate, while migration of the aggregates is influenced by shear stress. However, constraining the dough by the walls of the cones also influenced the inward migration of gluten. Gluten clusters were found in all cases, but their migration to the centre only starts when they become similar in size compared to the space between upper and lower cone. It is concluded that the separation mechanism consists of three steps, rather than two. The results indicate the importance of confining the dough in between the two cones. Obviously, restriction of the growth of the gluten aggregates is a prerequisite for gluten migration. It is therefore clear that not only the shear rate but also the exact configuration of the shearing device is important for separation. This insight may lead to significant optimisation of the process of separation by shearing. The new insights were captured in a conceptual map with variables' shear rate, time and system geometry, which indicated in which regions only aggregation and in which regions only migration may be expected.
  Beoordelingssystematiek beschermde vissoorten van de Grensmaas
  Deerenberg, C.M. ; Machiels, M.A.M. ; Kooten, T. van; Sluis, M.T. van der; Paijmans, A.J. - \ 2012
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES UR C071/12) - 64
  vissen - aquatische ecologie - natura 2000 - waterkracht - krachtcentrales - nadelige gevolgen - maas - fishes - aquatic ecology - natura 2000 - water power - power stations - adverse effects - river meuse
  Waterkrachtcentrale Borgharen B.V. heeft het voornemen een waterkrachtcentrale (WKC) aan te leggen en in werking te hebben nabij Natura 2000-gebied Grensmaas en heeft daartoe een vergunning aangevraagd in het kader van de Natuurbeschermingswet. De Raad van State heeft de bij de vergunningverlening gehanteerde visschadenorm ontoereikend verklaard en de verleende vergunning vernietigd. Voor het gebied Grensmaas geldt voor de drie soorten rivierprik, zalm en rivierdonderpad behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied. Bovendien is de (landelijke) staat van instandhouding matig ongunstig voor de rivierdonderpad en de rivierprik en zeer ongunstig voor de zalm. In dit rapport wordt een wetenschappelijk onderbouwde beoordelingssystematiek gepresenteerd, die rekening houdt met de matig tot zeer ongunstige staat van instandhouding en de geldende verbeterdoelstelling voor deze drie soorten.
  Diadrome vissen in het IJsselmeer / Markermeer en de Waddenzee: Jaarraport 2010
  Kuijs, E.K.M. ; Tulp, I.Y.M. ; Boois, I.J. de; Willigen, J.A. van; Nijman, R.R. - \ 2012
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr.: C048/12) - 60
  diadrome vissen - visbestand - bemonsteren - visstand - ijsselmeer - waddenzee - diadromous fishes - fishery resources - sampling - fish stocks - lake ijssel - wadden sea
  In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied, is in 1994 een monitoringsprogramma gestart waarin zeldzame vissoorten in het IJsselmeergebied bemonsterd worden. Vanaf 2000 wordt er ook aan de Waddenzeezijde van de Afsluitdijk een monitoringprogramma van diadrome vis uitgevoerd. Het doel van de programma’s is voornamelijk om trends en ontwikkelingen in diadrome vissoorten (fint, harder, houting, grote marene, rivierprik, roofblei, zeeprik, zalm en zeeforel) in het IJsselmeergebied en aan de zoute kant van de Afsluitdijk te beschrijven. Deze monitoring levert inzicht in het voorkomen van diadrome vis en kan gebruikt worden voor de evaluatie van het effect van geplande veranderingen in het spuibeheer op de mogelijkheden voor vistrek en de effectiviteit van een vispassage in het nieuwe spuicomplex in de Afsluitdijk.
  Environmental performance of wild-caught North Sea whitefish : A comparison with aquaculture and animal husbandry using LCA
  Burg, S.W.K. van den; Taal, C. ; Boer, I.J.M. de; Bakker, T. ; Viets, T.C. - \ 2012
  The Hague : LEI, part of Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR : Research area International policy ) - ISBN 9789086155552 - 55
  vis - visvangsten - aquacultuur - levenscyclusanalyse - milieueffect - energiegebruik - vergelijkend onderzoek - noordzee - fish - fish catches - aquaculture - life cycle assessment - environmental impact - energy consumption - comparative research - north sea
  Dit onderzoek heeft tot doel om de kwaliteiten van wild gevangen witvis uit de Noordzee in kaart te brengen en te vergelijken met de kwaliteiten van geïmporteerde, gekweekte vis en van vlees. We richten ons daarbij in het bijzonder op de milieuprestaties. In dit onderzoek doorlopen we de volgende stappen: 1. We voeren een levenscyclusanalyse (LCA) uit om de milieuprestaties van schol en kabeljauw in kaart te brengen en te vergelijken met die van zalm, tilapia en pangasius. Deze analyse is te beschouwen als de kern van het onderzoek; 2. We vergelijken de resultaten van de LCA met de resultaten van LCA-onderzoek naar rundvlees, varkensvlees en kip; 3. We beschrijven welke impact verwachte verbeteringen in de visserij en aquacultuur zullen hebben op de LCA. Omdat er geen data voor tong beschikbaar waren, hebben we ons voor Noordzeevis gericht op schol en kabeljauw.
  Helpdeskvraag: Recreatieve staand want visserij en bijvangst van salmoniden
  Winter, H.V. ; Graaf, M. de - \ 2011
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C082/11) - 13
  openluchtrecreatie - sportvissen - fauna - nadelige gevolgen - kustgebieden - noordzee - outdoor recreation - game fishes - fauna - adverse effects - coastal areas - north sea
  Op verzoek van het ministerie van EL&I is nagegaan in welke mate recreatieve visserij vanaf de kust (cq. het strand) en wel zonder bootje, maar met staand want van invloed op enkele bedreigde vissoorten. Het betreft de salmoniden zalm en zeeforel, voor het gebied Noordzeekustlijn, inclusief Noordzeekant van de Waddeneilanden.
  Deur op een kier voor de zalm (interview met Erwin Winter)
  Sijtsma, J. ; Winter, H.V. - \ 2011
  Brabantsdagblad.nl (2011). - p. 10 - 11.
  Fokkerij: genetische verbetering in de aquacultuur
  Blonk, R.J.W. ; Komen, J. - \ 2011
  Aquacultuur 26 (2011)4. - ISSN 1382-2764 - p. 13 - 17.
  aquacultuur - visteelt - selectiemethoden - genetica - aquaculture - fish culture - selection methods - genetics
  In de aquacultuur zijn de afgelopen jaren veel ontwikkelingen geweest op het gebied van genetische verbetering. Wereldwijd zijn fokprogramma's toegepast voor economische relevante soorten. Belangrijke voorbeelden van deze soorten zijn onder andere Atlantische zalm, regenboogforel, Europese zeebaars, goudbrasem, Nijltilapia en enkele garnalensoorten. Door de belangrijke bijdrage aan economische haalbaarheid van aquacultuurondernemingen zijn fokprogramma's dan ook niet meer weg te denken. Door Wageningen UR worden momenteel fokprogramma's ontwikkeld voor Nijltilapia, Noordzeetong, tarbot en er wordt gewerkt aan selectiemethoden voor regenboogforel en yellowtail kingfish. Genetische vooruitgang door deze fokprogramma's heeft al duidelijke groeiverbetering geleverd voor Nijltilapia in Nederlandse recirculatiesystemen en de verwachtingen bij tong en tarbot liggen op ca.+25%.
  Hugo
  Evert, F.K. van; Bijl, M. van der; Lamaker, A. ; Stravers, T. ; Polder, G. ; Heijden, G.W.A.M. van der; Kroon, B. ; Knol, J. ; Dhaene, M. ; Zalm, A.J.A. van der; Bakker, T. ; Lotz, L.A.P. - \ 2011
  In: Proceedings of the 8th Field Robot Event 2010, Braunschwein, Germany, 11-13 July 2010. - Braunschweig : Technische Universität Braunschweig - p. 96 - 106.
  Our earlier robots have not solved the Field Robot Event’s row-following problem with a sufficient degree of robustness. The objective of the work presented here was to build a robot that can detect rows consisting of small or large maize plants by using a camera system; and to provide this robot with robust localization and navigation by using probabil-istic methods to process the data from the vision system in conjunction with data from other sensors. We employed a particle filter approach where information from the robot’s wheel encoders and a gyroscope is used in the control step and where the filter is updated using information from a downward-looking camera and a laser scanner. For the weed detection and control tasks, the robot is equipped with a self-contained spray unit consist-ing of two CMUCAM3 camera’s and four narrow-cone nozzles (two on each side of the robot) which allow for precision-treatment of small areas. At the Field Robot Event, the robot was able to follow rows and turn into the correct new row in all tasks. No manual intervention was necessary; the first objective was met. In the days and weeks leading up to the event, it was demonstrated that the robot can navigate even when the maize plants are very small. Thus, the second objective was also met. However, weed detection was less than perfect. It turned out to be more sensitive to the light conditions than we had realized. Also, the turf patches were placed almost between the maize plants instead of well inside the row, and were out of the camera’s view. In conclusion, the robot is capable of a high degree of autonomy in the tasks of the Field Robot Event: it didn’t once get lost and it damaged few plants
  Andere mogelijkheden voor het Besluit beheer Haringvlietsluizen: een verkennende studie naar verbetering van de vismigratie tussen de Noordzee en het Rijn- en Maasstroomgebied bij het intrekken van het Kierbesluit
  Wit, J.A.W. ; Chamuleau, T.P.M. ; Winter, H.V. ; Breukelaar, A.W. ; Beijk, V.A.W. ; Goes, R. - \ 2011
  [Den Haag] : Rijkswaterstaat - 82
  sluizen - vismigratie - wildpassages - haringvliet - sluices - fish migration - wildlife passages - haringvliet
  Naar aanleiding van het kabinetsvoornemen om het Kierbesluit in te trekken heeft Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om te verkennen welke andere mogelijkheden er zijn om alsnog te voldoen aan de internationale afspraken over vismigratie. Ondanks het brede zoekgebied en de maatregelen die zijn onderzocht, is tijdens de expertbijeenkomst geen van de routes buiten het Haringvliet, vanuit populatieperspectief van met name de zalm en (in mindere mate) de zeeforel, voldoende sterk gebleken. Het merendeel (tweederde van de jonge zalm) migreert momenteel via het Haringvliet naar de Noordzee
  Quality of shear fractionated wheat gluten – comparison to commercial vital wheat gluten
  Zalm, E.E.J. van der; Goot, A.J. van der; Boom, R.M. - \ 2011
  Journal of Cereal Science 53 (2011)2. - ISSN 0733-5210 - p. 154 - 159.
  starch - flour - dough - separation - density - protein - stabilization - mechanism - behavior
  The functional properties of gluten obtained with a shear-induced separation process, recently proposed by Peighambardoust et al. (2008), are compared with a commercially available vital wheat gluten. Two tests were performed. First, a relatively strong wheat flour, Soissons, was enriched with gluten protein. The resulting dough was then evaluated on its kneading performance. Second, a weak flour, Kolibri, was enriched to evaluate the baking properties. The wheat flour enriched with gluten protein obtained via the shear-induced separation process (SCG) showed comparable to improved gluten functionality relative to commercial available vital wheat gluten protein (CVWG). The differences in functionality cannot be directly related to the composition as analyzed with SE-HPLC, because the composition of the gluten materials was rather comparable. The differences in functionality may therefore be related to the different drying techniques used or to the inherent mildness of the shear-induced separation technique
  Concentrated separation of wheat flour into starch and gluten
  Zalm, E.E.J. van der - \ 2011
  Wageningen University. Promotor(en): Remko Boom, co-promotor(en): Atze Jan van der Goot. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085858614 - 171
  tarwebloem - tarwegluten - zetmeel - scheiding - afschuifkracht - wheat flour - wheat gluten - starch - separation - shear
  Diadrome vissen in de Waddenzee: monitoring bij Kornwerderzand 2001-2009
  Tulp, I.Y.M. ; Boois, I.J. de; Willigen, J.A. van; Westerink, H.J. - \ 2011
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C008/11) - 38
  visserij - visbestand - diadrome vissen - monitoring - inventarisaties - vismigratie - hydraulische systemen - drainagesystemen - fisheries - fishery resources - diadromous fishes - monitoring - inventories - fish migration - hydraulic structures - drainage systems
  Sinds 2000 wordt een monitoringprogramma van diadrome vis aan de Waddenzeezijde van de Afsluitdijk uitgevoerd. Het doel van het programma is om trends en ontwikkelingen in de zeldzame diadrome vissoorten (fint, houting, grote marene, rivierprik, zeeprik, zalm en zeeforel) aan de zoute kant van de Afsluitdijk te beschrijven. Deze monitoring levert inzicht in het voorkomen van diadrome vis en kan gebruikt worden voor de evaluatie van het effect van geplande veranderingen in het spuibeheer op de mogelijkheden voor vistrek en de effectiviteit van een vispassage in het nieuwe spuicomplex in de Afsluitdijk.
  A robot to detect and control broad-leaved dock (Rumex obtusifolius L.) in grassland
  Evert, F.K. van; Samsom, J. ; Polder, G. ; Vijn, M.P. ; Dooren, H.J.C. van; Lamaker, E.J.J. ; Heijden, G.W.A.M. van der; Kempenaar, C. ; Zalm, A.J.A. van der; Lotz, L.A.P. - \ 2011
  Journal of Field Robotics 28 (2011)2. - ISSN 1556-4959 - p. 264 - 277.
  vision-based detection - weed-control - system - swards - color - costs
  Broad-leaved dock is a common and troublesome grassland weed with a wide geographic distribution. In conventional farming the weed is normally controlled by using a selective herbicide, but in organic farming manual removal is the best option to control this weed. The objective of our work was to develop a robot that can navigate a pasture, detect broad-leaved dock, and remove any weeds found. A prototype robot was constructed that navigates by following a predefined path using centimeter-precision global positioning system (GPS). Broad-leaved dock is detected using a camera and image processing. Once detected, weeds are destroyed by a cutting device. Tests of aspects of the system showed that path following accuracy is adequate but could be improved through tuning of the controller or adoption of a dynamic vehicle model, that the success rate of weed detection is highest when the grass is short and when the broad-leaved dock plants are in rosette form, and that 75% of weeds removed did not grow back. An on-farm field test of the complete system resulted in detection of 124 weeds of 134 encountered (93%), while a weed removal action was performed eight times without a weed being present. Effective weed control is considered to be achieved when the center of the weeder is positioned within 0.1 m of the taproot of the weed—this occurred in 73% of the cases. We conclude that the robot is an effective instrument to detect and control broad-leaved dock under the conditions encountered on a commercial farm. © 2010 Wiley Periodicals, Inc.
  Perspectieven voor vijverteelt
  Verdegem, M.C.J. ; Bosma, R.H. - \ 2010
  Aquacultuur 25 (2010)4. - ISSN 1382-2764 - p. 13 - 17.
  visserij - visteelt - aquacultuur - viskwekerijen - fisheries - fish culture - aquaculture - fish farms
  Europa, waar de belangrijke kweeksoorten zalm, zeebaars, zeebrasem en tonijn vooral in kooien op zee gekweekt worden, is een buitenbeentje in de mondiale aquacultuur scene. Op wereldschaal wordt het leeuwendeel van vis en schaaldieren gekweekt in vijvers. Van de op gewichtsbasis 20 belangrijkste gekweekte vissoorten worden alleen zalm en regenboogforel niet hoofdzakelijk in vijvers gekweekt. Van de mondiale productie van gekweekte garnalen wordt meer dan 95% in vijvers gekweekt. Hoe duurzaam is de teelt in vijvers, en biedt vijverteelt de oplossing om te voldoen aan de groeiende vraag naar vis en schaaldieren in de wereld?
  Recreatieve Visserij Programma Country Report 2010. ICES PG on Recreational Fisheries Surveys
  Graaf, M. de - \ 2010
  IJmuiden : IMARES (Report / Wageningen IMARES C150/10) - 29
  vis vangen - hengelsport - sportvissen - monitoring - gegevens verzamelen - vismethoden - visserijbeleid - europese unie - fishing - angling - game fishes - monitoring - data collection - fishing methods - fishery policy - european union
  De belangrijkste reden voor de recente interesse van de Nederlandse overheid voor de recreatieve visserij zijn de verplichtingen opgelegd door de Europese Commissie. Deze regelingen verplichten de lidstaten tot het verzamelen van gegevens over de omvang van de vangsten in de recreatieve visserij op aal, kabeljauw, zeebaars, blauwvintonijn, zalm, haaien en roggen. Voor Nederland geldt deze verplichting alleen voor kabeljauw, aal, haaien en roggen.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.