Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 1210

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  • alert
   We will mail you new results for this query: q=Zee
  Check title to add to marked list
  Grant for ecological study of solar farms
  Zee, Friso van der - \ 2020
  Meer soorten op de hei: red het heischraal grasland
  Zee, Friso van der; Bobbink, Roland ; Oostermeijer, Gerard - \ 2020
  Driebergen : VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren - 31
  Chasing plankton under the sea ice
  Sakinan, Serdar - \ 2020
  Power cables may hinder sharks
  Murk, Tinka - \ 2020
  Hoe past de zee in de circulaire bio-economie?
  Visser, S.M. ; Bult, T.P. ; Kruiderink, Simkje - \ 2020
  Wageningen Environmental Research
  The fate of (compostable) plastic products in a full scale industrial organic waste treatment facility
  Zee, Maarten van der; Molenveld, Karin - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Report / Wageningen Food & Biobased Research 2020) - ISBN 9789463953108 - 100
  CSI on the high seas: satellite detects polluting sea vessels
  Boersma, Folkert - \ 2020
  Schelpdierkweek in open zee: Wageningen Marine Research Regiocentrum Yerseke
  Bogaart, Lisanne van den - \ 2020
  Visserijnieuws 40 (2020)4. - ISSN 1380-5061 - p. 10 - 10.
  Trusting the people and the system. The interrelation between interpersonal and institutional trust in collective action for agri-environmental management
  Vries, Jasper R. de; Zee, Eva van der; Beunen, Raoul ; Kat, Rianne ; Feindt, Peter H. - \ 2019
  Sustainability 11 (2019)24. - ISSN 2071-1050
  Agri-environmental management - Collective action - Collectives - The Netherlands - Trust

  Agri-environmental schemes have been introduced in numerous countries to combat biodiversity loss in agrarian landscapes that are important for both food production and biodiversity. The successful operation of such schemes depends strongly upon trust between actors involved, as well as trust in institutions that govern these schemes. However, the interplay between interpersonal and institutional trust in the context of collective action for agri-environmental management is not well understood. To address this question, we explore the case of agri-environmental management in the province of Drenthe (in The Netherlands), where a new policy model was implemented. This case shows how both institutional design and institutional performance critically influence trust dynamics. Under the old policy model, farmers struggled with auditing and control, which fostered mistrust and hampered collective action. Under the new model, a landscape approach, more responsibilities were delegated to farmers, and more room was created for interaction, which fostered trust both between actors and in institutions. Based on our findings, we conclude that institutional designs that reflect trust in the actors can foster interpersonal and institutional trust that, in turn, facilitates collective action. However, old arrangements can also create path dependencies that limit trust development and impede collective action for agri-environmental management.

  Afval aangetroffen tijdens de jaarlijkse schelpdiermonitoring in de Waddenzee en Nederlandse kustzone in 2019
  Zwol, Jetze van; Troost, Karin - \ 2019
  Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport ; C122/19 ) - 23
  In januari 2019 zijn tijdens een storm zo’n 345 zeecontainers overboord geslagen vanaf containerschip ‘MSC Zoë’. Dit gebeurde in de vaarroute langs de Nederlandse Waddeneilanden in de Noordzee. Een deel van de containers is aangespoeld op de eilanden maar de meeste zijn gezonken. Door de val vanaf het schip zijn containers beschadigd en opengescheurd. Hierbij is veel lading in zee gekomen en als afval naar de eilanden, Waddenzee en de zeebodem verdwenen. De aangespoelde lading is veelal opgeruimd net als de achter gebleven container (resten) op de bodem. Omdat er veel lading achter gebleven is in het marine milieu wordt er verwacht dat dit terug te vinden is tijdens de diverse kust bemonsteringen welke uitgevoerd worden door Wageningen Marine Research (WMR). WMR voert jaarlijkse WOT-schelpdierinventarisaties uit in de Noordzeekustzone en de Waddenzee. Deze surveys bestrijken een groot gebied rond de locatie van het incident en het gebied waar mogelijk afval terecht gekomen is. Deze surveys zijn geselecteerd voor de monitoring van afval dat mogelijk afkomstig zou kunnen zijn uit de lading van de MSC Zoë. Op de Noordzee wordt gebruik gemaakt van een bodemschaaf waarmee op 983 locaties een ‘trek’ van 150 meter gedaan wordt. Op de Waddenzee wordt de bemonstering uitgevoerd met een zuigkor (gesleept), stempelkor en oesterhapper (vast oppervlakte). Door middel van deze tuigen worden 1360 geselecteerde locaties bemonsterd. Daarnaast worden oester- en mosselbanken in kaart gebracht doormiddel van een survey ‘te voet’ waarbij afval verzameld kon worden er is minstens 630 kilometer afgelegd. Op de Noordzee is op 56 locaties afval gevonden, waarschijnlijk is geen enkel soort materiaal afkomstig van de lading van de MSC Zoë. Op de Waddenzee is op 43 locaties afval gevonden tijdens de bemonstering, daarnaast is op 7 verschillende locaties afval aangetroffen tijdens het ‘lopen’. Tijdens de bemonsteringen vanaf het schip is geen materiaal aangetroffen wat gekoppeld kan worden aan de lading van de MSC Zoë. Te voet zijn enkele voorwerpen aangetroffen die waarschijnlijk afkomstig zijn uit de lading van de MSC Zoë. Na de uitvoering van de surveys en analyse van de resultaten lijkt het er op dat de type tuigages welke gebruikt worden voor de bodem bemonstering alleen een klein formaat afval bevatten. Na het incident met de MSC Zoë zijn vooral grotere voorwerpen aangespoeld, die dus in de gebruikte tuigages niet worden teruggevonden. Mogelijk achtergebleven afval lijkt het makkelijkst waar te nemen wanneer de survey te voet plaatsvindt.
  Veldverslag strandsurvey Natuurlijk Veilig : Maart-juni 2019
  Geest, Matthijs van der - \ 2019
  Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C094/19) - 25
  In de periode 23 maart tot 23 juni 2019 heeft Wageningen Marine Research in opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van Natuurlijk Veilig 1 à 2 keer per maand een strandsurvey uitgevoerd in de ondiepe brandingszone van de Noordzee bij Katwijk aan Zee, Castricum aan Zee en Texel. De survey was opgezet om de verspreiding en abundantie van juveniele platvis in de vooroever te bepalen en gegevens te verzamelen van (a)biotische factoren die deze verspreiding bepalen. Het doel is deze gegevens te gebruiken om mogelijke effecten van zandsuppleties in de brandingszone op juveniele platvis te voorspellen. Per bemonstering zijn er per studiegebied zes transecten van elk 100 m bevist met een 1,8 m kornet (maaswijdte 1 cm halve maas) op een waterdiepte van 0,2-1,0m. Daarnaast is per bemonstering op iedere locatie een sedimentmonster genomen bij de eerste drie transecten, en zijn er gegevens verzameld over doorzicht, watertemperatuur en saliniteit. Afhankelijk van de mankracht zijn op sommige dagen en locaties enkele transecten ook bevist met een 1 m, 1,5 m of 2 m boomkor met een maaswijdte van respectievelijk 1 cm, 1 cm, en 0.5 cm (halve maas).
  Ecologisch herstel van rivieren, meren, estuaria en zee Groot water, grote zorg
  Veraart, Jeroen - \ 2019
  Zonneparken: Kansen voor biodiversiteit en andere landschapsfuncties?
  Zee, Friso van der; Bloem, Jaap ; Galama, Paul ; Gollenbeek, Luuk ; Os, Jaap van; Schotman, Alex ; Vries, Sjerp de - \ 2019
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 36 (2019)4. - ISSN 0169-6300 - p. 235 - 239.
  Agriculture - Biodiversity - Perception of the landscape - Soil - Solar parks

  The construction of solar parks in the Netherlands is experiencing strong growth. This leads to a discussion about the use of scarce space. What are the effects of solar parks on the soil, agriculture, biodiversity and the perception of the landscape? Are there opportunities for other functions in addition to power generation? This article reports on a literature review of this question. There certainly are opportunities for combining solar parks with biodiversity and agriculture. To achieve this, an optimum must be sought between maximum power production and other functions. What is the best way to design and manage a solar park? The most important conclusion is that much knowledge is still lacking in this area and that further research is urgently needed.

  Red de heischrale landschappen
  Zee, F.F. van der - \ 2019
  Wageningen Environmental Research
  FACCE ERA-GAS Report on 2nd FACCE ERA-GAS Research Programme Meeting 12 June 2019
  Kuzniar-van der Zee, Brenda - \ 2019
  FACCE ERA-GAS - 20 p.
  FACCE ERA-GAS Newsletter Issue #3 April 2019
  Kuzniar-van der Zee, Brenda - \ 2019
  FACCE ERA-GAS - 6 p.
  FACCE ERA-GAS Overview of the ERA-NET Cofund Action, highlights of the joint transnational research calls & abstracts of the funded research projects
  Kuzniar-van der Zee, Brenda ; Zisopoulos, F.K. ; Bunthof, C.J. ; Kelly, R. - \ 2019
  FACCE ERA-GAS - 20 p.
  A Nose For Life!
  Dijksterhuis, Garmt - \ 2019
  Organising
  Natuurrapportage Zeeland 2019
  Boddeke, Paul ; Boudewijn, Theo ; Helsdingen, Arda van; Lensink, Rob ; Röell, Ineke ; Roelofsen, Hans ; Sanders, Marlies ; Schütt, Jeroen ; Wamelink, Wieger ; Zee, Friso van der; Soomers, Hester - \ 2019
  Middelburg : Provincie Zeeland - 153
  Migratie van zoetwaterstandvis tussen Noordzeekanaal en omliggende boezems en polders
  Griffioen, A.B. ; Kroes, R. - \ 2019
  IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C126/19) - 111
  Er wordt in Nederland relatief veel aandacht besteed aan de migratie van trekvissen als aal, zalm, zeeforel en andere soorten. Belangrijke voorbeelden voor Nederland zijn bijvoorbeeld: ‘de Kier’ bij het Haringvliet, de realisatie van de Vismigratierivier bij Kornwerderzand, de Swimway Vecht en de vele andere (lokale) initiatieven om de keten van migratie voor vis mogelijk te maken tussen wateren. Ook liggen inmiddels vele migratievoorzieningen in en rond het Noordzeekanaal. Dit is hard nodig omdat veel watersystemen sterk zijn gecompartimenteerd. Aan de ene kant om het land te beschermen tegen overstroming door de zee, de grote rivieren en de grote meren zijn dijken aangelegd. Aan de andere kant om het gebied leefbaar te maken en de landbouw te optimaliseren zijn de watersystemen met behulp van gemalen, dijken, dammen, stuwen en andere kunstwerken in kleine beheersbare eenheden verdeeld en daarmee afgesloten geraakt voor migrerende vissen. Niet alleen ‘de bekende’ trekvissen zoals de paling of de zalm hebben een migratiedrang om (grote) afstanden te zwemmen, ook zoetwatervissen trekken van het ene water naar het andere. Dit gebeurt om verschillende redenen, zoals bijvoorbeeld voor de paai, migratie naar opgroeigebied, of naar ander water voor de winterrust. Deze rapportage betreft een datarapportage voor het eerste migratieseizoen in 2019 t/m 19 augustus waar met PIT telemetrie techniek onderzoek gedaan is bij vijf locaties: Gemaal Halfweg, Gemaal Nauerna, Gemaal Kadoelen, Willem I-sluis en Oranjesluizen. In het voorjaar van 2019 zijn 1844 vissen van 15 verschillende soorten gemerkt met PIT tags. Het merendeel daarvan betrof brasem en blankvoorn, maar er is bijvoorbeeld ook snoekbaars en baars gemerkt. Grote snoekbaars en baars zijn ook uitgerust met een van buitenaf zichtbare Floytag voor terugmelding door sport of beroepsvisssers. Om de zwembewegingen in de buurt van de onderzoekslocaties te volgen zijn PIT tag antennes geïnstalleerd bij de vispassages (Halfweg, Nauerna, Kadoelen en Oranjesluizen) of de vismigratievoorziening via rinketten (Willem I). Daarnaast zijn ook de uitstroomzijdes van gemalen afgedekt met antennes (Halfweg, Nauerna en Kadoelen). Het doel van het onderzoek is om het gebruik van vismigratievoorzieningen door vissen te evalueren en daarnaast zwembewegingen tussen het Noordzeekanaal en boezem/polder te volgen. In totaal zijn tot 19 augustus 2019 717 individuele vissen gedetecteerd op een van de antennes met in totaal ruim 1.300.000 detecties. De resultaten laten zien dat de gemerkte brasems op grote schaal (tientallen km) migreren in relatief korte tijd. Individuele brasems worden op meerdere locaties gezien door de telemetrie. Ook wordt waargenomen dat gemerkte vissen langdurig in de buurt van een gemaaluitstroom blijven rondzwemmen. In totaal zijn er twee terugmeldingen geweest van sportvisserij die snoekbaars hadden gevangen: een snoekbaars die gemerkt was bij Nauerna (en ook daar gevangen) en een die gemerkt was bij de Oranjesluizen en teruggevangen bij de Entrepothaven (Amsterdam-Rijnkanaal). In de volgende maanden gaan we door met het verzamelen van de detecties en blijven we de techniek controleren. Aanbevolen wordt om in het voorjaar van 2020 extra vissen van een merk te voorzien op de locaties waar in 2019 de passages laat zijn opgeleverd of waar er relatief weinig vissen zijn gevangen. Daarnaast wordt aanbevolen om een extra voorjaar te monitoren (2021) om patronen in het migratiegedrag beter inzichtelijk te krijgen en te beoordelen of er sprake is van willekeurige of gerichte migratie, bijvoorbeeld ten behoeve van paai of overwintering.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.