Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 104

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Zegveld
Check title to add to marked list
Verbeteren tijdstip voorjaarsbemesting op basis van bodemtemperatuur
Holshof, G. ; Hoving, I.E. - \ 2019
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1154) - 37
Temperature sum is considered inaccurate for the optimal application time of nitrogen fertilizer. Possibly soil temperature is a better estimate for this. On peat soil (KTC Zegveld) a field trial has been carried out, in which fertilizer was applied with or without slurry at different soil temperatures. The total period, which according to the temperature sum is regarded as optimal for spreading, was even six weeks. The spreading moments in this period gave the smallest differences in grass yield and the (relatively) highest grass yields. The hypothesis that taking into account soil temperature leads to a higher Nitrogen utilization, and therefore dry matter yield, was not confirmed by the trial in 2018.
Fosfaat-evenwichtsbemestingsproef : KTC-Veenpost januari 2018
Curth-van Middelkoop, J.C. - \ 2018
Zegveld :
Scherp voeren op ruw eiwit kan!
Dijkstra, Jan - \ 2017
Voedselverspilling, en dan?
Bos-Brouwers, Hilke - \ 2017
‘Effect van de droogstandslengte op uiergezondheid in de praktijk’
Hoeij, Renny van - \ 2017
Bemestingsproef digestaat op veen : Het vaststellen van de N-werking van onvergiste en vergiste mest en varianten van de vergiste mest via een veldproef op veengrond bij Kennis Transfer Centrum (KTC) te Zegveld
Houwelingen, K.M. van; Gies, T.J.A. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2804) - 17
drijfmest - digestaat - experimenteel veldonderzoek - veengronden - slurries - digestate - field experimentation - peat soils
Beweidingsproeven Amazing Grazing 2017 gestart! : Vlog (1)
Philipsen, A.P. - \ 2017
Wageningen Livestock Research
Het weideseizoen is begonnen, dus ook de beweidingsproeven van Amazing Grazing. Op Dairy Campus onderzoekt Amazing Grazing in 4 groepen van 15 koeien verdeeld over de beweidingssystemen stripgrazen en roterend standweiden de bouwstenen van beweiding: grasopname, grasvoorraad, grasgroei, bodem, bijvoeding en koegedrag. Bert Philipsen blikt kort terug op 2016 en vertelt wat de plannen in 2017 zijn. Ook op KTC Zegveld vinden beweidingsproeven plaats. In één van de volgende vlogs daar meer over.
Systeeminnovatie Beweiden Veenweiden : eindrapportage 2015‐2016
Hoekstra, Nyncke ; Eekeren, Nick van; Holshof, Gertjan ; Rijneveld, Harm ; Houwelingen, Karel van; Lenssinck, Frank - \ 2017
Driebergen : Louis Bolk Instituut (Rapport / Louis Bolk Instituut nummer 2017‐009 LbD) - 54
In het westelijk Veenweidegebied worden nog veel koeien (90%) geweid, maar ook hier staat weidegang onder druk. Er is een toename van het aantal bedrijven dat overschakelt naar melkrobot (AMS systeem). Bovendien neemt door bedrijfsuitbreiding het aantal koeien per hectare huiskavel toe. Daarnaast heeft het gebied een aantal ‘natuurlijke handicaps’ die van invloed zijn op beweiding zoals de typische verkaveling (langgerekte, serieel gepositioneerde percelen, lange kavelpaden en vele slootjes) en de bodem met haar lage draagkracht. Bij het uitwerken van de innovatieopgave en oplossingsrichtingen voor de combinatie van automatisch melken en weidegang in het Veenweidengebied kwam het beweidingssysteem kurzrasen als mogelijke innovatie voor het veenweidegebied naar voren. Kurzrasen is een beweidingssysteem ontwikkeld in Duitsland en Zwitserland waarbij continu een stoppellengte van 3 tot 5 cm wordt aangeboden voor beweiding. De focus in dit beweidingsysteem is een optimalisatie tussen de melkproductie en grasbenutting bij continue beweiding door een hoge voederwaarde en minimaal beweidingsverlies. Het uiteindelijke doel is een maximaal economisch rendement bij een intensieve beweiding van de huiskavel. Het kurzrasen biedt potentieel een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van gangbare beweidingssystemen zoals omweiden en stripgrazen: 1) In het kurzrasensysteem grazen de koeien steeds op hetzelfde perceel. Er is dus minder infrastructuur nodig in de vorm van looppaden, verkaveling, bedrading en watervoorzieningen en het levert een besparing van arbeid op. 2) Het systeem is eenvoudig te combineren met robotmelken, omdat de koeien bij kurzrasen actiever zijn, en meer lopen om gras bij elkaar te krijgen. De dieren zijn dus eenvoudiger te motiveren om tussen stal en weide te pendelen. Bovendien is er een grote mate van dagelijkse routine (elke dat hetzelfde perceel) wat resulteert in een constant en rustig kuddegedrag. 3) Door de lage graashoogte bij kurzrasen ontstaat een dichte zode, die mogelijk een positief effect heeft op de draagkracht en het weideseizoen op veengrond kan verlengen. Het doel van dit onderzoek is om te vergelijken welk beweidingssysteem zich in het veenweidegebied het beste leent voor robotmelken bij een klein huiskavel en een maximale melkproductie per ha uit gras. In 2016 is op proefbedrijf KTC Zegveld een beweidingsproef uitgevoerd waarin kurzrasen is vergeleken met stripgrazen bij zowel een hoog als laag OEB niveau in de bijvoeding. Dit resulteerde in 4 groepen van ieder 15 koeien (9 HF en 6 Jersey) die elk 2 ha ter beschikking hadden met een krachtvoergift van gemiddeld 6,7 kg per koe per dag. De koeien werden beperkt beweid (alleen ’s nachts buiten), en maaien stond ten dienste van de beweiding. Gedurende het hele jaar werden metingen gedaan aan de grasproductie, voederwaarde en melkproductie. Daarnaast werd er ook gekeken naar de morfologische ontwikkeling van het gras en naar bodemkwaliteit, waaronder de draagkracht van de bodem.
Onderwaterdrains een goed perspectief voor veenbodems?
Akker, Jan van den - \ 2016
Koeien kunnen omschakelen : On-off weiden maakt economisch geen verschil, maar spaart wel arbeid
Galama, Paul ; Holshof, Gertjan - \ 2016
dairy farming - grasslands - grazing - grazing systems - farm management - milk production - dairy cattle nutrition - dry matter - grasses - stalls - strip grazing - returns

Nederlandse melkveehouders ‘mixen’ weidegang met op stal bijvoeren. Maar dat hoeft niet, zo blijkt uit onderzoek met de koeien van het VIC in Zegveld. Met on-off weiden gaat de koe dag en nacht weiden als er gras is, óf staat ze op stal waar ze dan volledig gevoerd wordt. De melkproductie en de bij gevoerde kilo’s droge stof zijn bij on-off weiden hetzelfde als bij beperkt weiden en op stal voeren.

Weiden en bodem : nog niet zo simpel
Lenssinck, Frank - \ 2015
grazing - milk production - grazing management - returns - animal health - grassland management - dairy farming

“De zuivel en wij hebben afgesproken dat we weiden, dus doen we dat. Bovendien valt er geld mee te verdienen, alleen als je het goed doet.” Maar geld verdienen met weidegang is niet zo simpel als vaak wordt voorgesteld. Het betekent een nieuwe focus, waarin niet meer gestuurd wordt op een hoge melkproductie, maar op maximale grasbenutting. En op gezonde koeien. Frank Lenssinck van VIC Zegveld en Nick van Eekeren, onderzoeker bij Louis Bolk Instituut, gingen samen met veertien rundveedierenartsen van Veerkracht op zoek naar de rendabele weidende koe.
Veenbagger
Harmsen, Joop - \ 2015
Gebruik van bagger in veengebieden
Bodemkwaliteit en graslandproductie : checklist voor het veenweidegebied
Eekeren, N.J.M. van; Philipsen, A.P. - \ 2014
V-focus 11 (2014)6. - ISSN 1574-1575 - 11
rundveehouderij - bodembeheer - graslandbeheer - bodemonderzoek - bodemkwaliteit - veenweiden - cattle husbandry - soil management - grassland management - soil testing - soil quality - peat grasslands
Veehouders in het veenweidegebied wilden meer grip krijgen op het effect van bodemkwaliteit en -beheer op graslandproductie. Doel van veehouders was een soort checklist te ontwikkelen om bodemkwaliteit te beoordelen en maatregelen uit te proberen om de bodemkwaliteit te verbeteren. In het Praktijknetwek Goed Bodembeheer op Veen Boert Beter is dit opgepakt met veehouders, VIC Zegveld, PPP-Agro Advies, Wageningen UR Livestock Research en het Louis Bolk Instituut.
Amazing Grazing deelproject: De Weidewasser 2013 : innovatievraag: Hogere opbrengst en lagere verliezen van grasland? : opgave: Negatief effect van mestflatten omzetten in positief effect
Schooten, H.A. van; Houwelingen, K.M. van; Philipsen, A.P. ; Eekeren, N.J.M. van; Lenssinck, F.A.J. - \ 2014
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 19
rundveehouderij - excretie - dierlijke meststoffen - graslanden - begrazing - graslandbeheer - bevochtigingsapparatuur - spuitapparaten - innovaties - cattle husbandry - excretion - animal manures - grasslands - grazing - grassland management - humidifiers - sprayers - innovations
Mestflatten in de wei als gevolg van beweiding geven veel beweidingsverliezen en een slechte benutting van de mest. De mestflatten goed verspreiden en vervolgens naspoelen met water is mogelijk een oplossing. Op basis van deze gedachte is vanuit Amazing Grazing op proefbedrijf Zegveld de zogenaamde weidewasser ontwikkeld. Met deze weidewasser en een aantal andere machines, waarmee mestflatten kunnen worden verspreid, is een oriënterende proef opgezet. Het doel hiervan was om meer inzicht te krijgen in afbraak van mestflatten en benutting van gras bij verspreiding van mestflatten met de weidewasser ten opzichte van verspreiding van mestflatten met een aantal bestaande machines. Dit onderzoeksverslag beschrijft de uitvoering en ervaringen van het eerste oriëntatie jaar 2013 met de weidewasser en met een aantal verschillende sleeptechnieken.
Actualisatie schadefuncties voor de landbouw, tussenfase 2a: plausibiliteitstoets SWAP en enkele verkennende berekeningen
Hack-ten Broeke, M.J.D. ; Kroes, J.G. ; Hendriks, R.F.A. ; Bartholomeus, R.P. ; Bakel, J. van; Hoving, I.E. - \ 2013
Amersfoort : Stowa (Rapport / STOWA 2013-37) - 55
waterbeheer - bodemwater - grondwaterstand - landbouw - opbrengsten - berekening - methodologie - water management - soil water - groundwater level - agriculture - yields - calculation - methodology
Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de plausibiliteit van de uitkomsten van een nieuw modelinstrumentarium om ingrepen in de waterhuishouding te vertalen naar effecten in landbouwopbrengsten. Doet het instrument wat je ervan verwacht en sluit het aan bij de praktijk? Hiervoor is een vergelijking gemaakt met bestaande modellen en met meetgegevens uit de praktijk. Voor het bepalen van de effecten van de ingrepen in de waterhuishouding op de landbouwopbrengsten zijn in Nederland drie methodes operationeel: de HELP-tabellen, de TCGB-tabellen en AGRICOM. In bijna elke berekening wordt gebruik gemaakt van deze methodes. De landbouwsector, de waterbeheerders en de waterleidingbedrijven dringen al langere tijd aan op een herziening van deze methodes. De aanleiding is dat de methodes toe zijn aan actualisatie en aan 'klimaatrobuustheid'. De huidige methoden zijn gebaseerd op verouderderde meteorologische gegevens. Daarnaast geven ze alleen langjarige gemiddelde schades. Een ander belangrijk punt is dat in de huidige methoden zout niet of beperkt wordt meegenomen. Met een droger klimaat gaat zout en het sturen met water op zout, juist een belangrijkere rol spelen in het waterbeheer. Daarnaast is er een nieuw concept ontwikkeld voor het duiden van natschade. Met de nieuwe insteek kan straks door het jaar heen gerekend worden, zodat waterbeheerders een beter beeld krijgen welke waterhuishoudkundige maatregelen ze kunnen nemen en kunnen ze beter inspelen op klimaatverandering. Recent is een belangrijke eerste stap gezet naar een breed gedragen methode voor het bepalen van de klimaatrobuuste relaties tussen waterhuishoudkundige condities en opbrengstdepressies. Deze nieuwe methode zal de huidige schadetabellen kunnen vervangen.Voor de aanpak is een traject voorzien van 2013 tot en met 2016. Het is de bedoeling dat de nieuwe methode in een aantal fasen wordt gerealiseerd. De eerste fase is afgerond. De conceptuele verbeteringen die zijn doorgevoerd, zijn vastgelegd in STOWA-rapport 2013-22 ‘Actualisatie schadefuncties landbouw: fase 1’. Voordat de bij de ontwikkeling betrokken partijen verder wilden gaan, was er behoefte om een toetsing uit te voeren naar de plausibiliteit van de uitkomsten van het nieuwe modelinstrumentarium. Doet het instrument wat je er van verwacht en sluit het aan bij de praktijk. Hiervoor is een vergelijking gemaakt met bestaande modellen en met meetgegevens van de locaties Zegveld, Cabouw en Roswinkel. Dit om uiteindelijk, in 2016, te komen tot een klimaatbestendig en geactualiseerd instrument om te sturen op waterstromen en opbrengsten, rekening houdend met droogte-, nat en zoutschade. Daarmee is er straks een instrument dat onmisbaar is bij het doorrekenen van o.a. peilbesluiten en inrichtingsplannen.
Herkomst nutrïentenbelasting afvoergebieden HDSR, pilotstudie ECHO : regionale bronnenanalyse nutrientenbelasting: Keulevaart, Eiland van Schalkwijk, Langbroekerwetering en Zegveld
Boekel, E.M.P.M. van; Schipper, P.N.M. ; Hendriks, R.F.A. ; Massop, H.T.L. ; Mulder, H.M. ; Roelsma, J. - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2408) - 108
stikstof - fosfor - kaderrichtlijn water - oppervlaktewaterkwaliteit - oppervlaktewater - methodologie - meting - utrecht - nitrogen - phosphorus - water framework directive - surface water quality - surface water - methodology - measurement
In dit rapport is de herkomst van de stikstof- en fosforbelasting van het oppervlaktewater voor vier pilotgebieden in het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden afgeleid op basis van stofbalansen. De stoffenbalansen zijn opgesteld met het modelinstrumentarium ECHO waarin beschikbare metingen, data en kennis zijn gecombineerd met regionale informatie over het landgebruik, bodemtype en hydrologische eigenschappen. De herkomst van de nutriënten in het oppervlaktewater is in beeld gebracht door de nutriëntenbronnen op te splitsen naar antropogeen of natuurlijk. De bijdrage van de natuurlijke bronnen aan nutriëntenbelasting van de 4 pilotgebieden varieert tussen de 27% en 50% voor stikstof en 21% en 67% voor fosfor.
Wat is een "lasagne bodem"?
Lenssinck, F.A.J. - \ 2012
Wageningen Livestock Research
Op Proefbedrijf Zegveld is de "Lasagne bodem" getest. Frank Lenssinck legt uit dat gedroogde bagger gemengd wordt met riet. De bagger absorbeert urine. Het riet zorgt voor stevigheid. www.verantwoordeveehouderij.nl
Kick-off workshop Klimaatbestendige zoetwatervoorziening in en rondom de Groene Ruggengraat.
Veraart, J.A. ; Schipper, P. ; Gerven, L.P.A. van; Huijben, W. - \ 2011
Wageningen : Alterra - 18
klimaatverandering - watervoorziening - zoet water - regionaal beleid - noord-holland - zuid-holland - climatic change - water supply - fresh water - regional policy
De studie ‘Groene Ruggengraat’ maakt onderdeel uit van het Kennis voor Klimaat onderzoeksthema ‘Zoetwatervoorziening’. De casestudie richt zich op de lange termijn opgaven voor een klimaatbestendige zoetwatervoorziening in en rondom de Groene Ruggengraat, mede in relatie met andere opgaven die er liggen voor natuur en landbouw. Het project bestaat uit 3 case studies: Haarlemmermeerpolder, Schieland en de driehoek ‘Gouwe Wiericke/Zegveld/Boskoop. Doel van de workshop was: - kennis maken met de verschillende deelonderzoeken binnen Kennis voor Klimaat; - kennis maken met de verschillende beleidslijnen (o.a. Regionaal beleid en Deltaprogramma); - met elkaar verkennen hoe Kennis uit KvK bij kan dragen bij het in beeld brengen van de opgaven bij het realiseren van de Groene Ruggengraat en welke kennisvragen en kennisproducten daarbij horen.
Emissie van lachgas uit grasland op veengrond : monitoring lachgasfluxen op melkveeproefbedrijf Zegveld in de periode 2005-2009: 'De Zegveld database'
Pleijter, M. ; Beek, C.L. ; Kuikman, P.J. - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2116) - 82
graslanden - distikstofmonoxide - emissie - melkveebedrijven - monitoring - veenweiden - grondwaterspiegel - utrecht - grasslands - nitrous oxide - emission - dairy farms - peat grasslands - water table
In het kader van het onderzoeksprogramma 'Klimaat voor ruimte' zijn op het melkveeproefbedrijf Zegveld in de periode 2005 – 2009 meer dan 6800 fluxmetingen uitgevoerd. De metingen hebben tot doel meer inzicht te verkrijgen in de ruimtelijke en temporele variabiliteit van de lachgasfluxen op perceelsniveau. De resultaten van de metingen op Zegveld tonen aan dat verhogen van de grondwaterstand waarschijnlijk leidt tot een lagere cumulatieve N2O-emissies. maar een stijging van de temporele en ruimtelijke variabiliteit. Voor kwantificering van de N2O-emissies moet daarom gebruik worden gemaakt van modelschattingen. Om de modellen te kunnen valideren en kalibreren zijn meer datasets nodig zoals met dit onderzoek is opgebouwd. De meetgegevens van dit onderzoek zijn vrij beschikbaar gesteld op internet
CAO’s in de multifunctionele landbouw : kies de juiste CAO voor uw multifunctionele bedrijf
Boxtel, M. van; Schoutsen, M.A. ; Dijk, S.M. van; Velde, M. te - \ 2010
Zegveld : Taskforce Multifunctionele Landbouw
arbeidskrachten in de landbouw - collectieve overeenkomsten - arbeidscontracten - arbeidsomstandigheden - multifunctionele landbouw - agricultural manpower - collective agreements - labour contracts - working conditions - multifunctional agriculture
In deze brochure ‘Cao’s in de multifunctionele landbouw’ leest u als ondernemer in de multifunctionele landbouw meer over cao’s. Cao’s zijn collectieve afspraken tussen groepen werkgevers en werknemers over loon en overige arbeidsvoorwaarden. In de multifunctionele landbouw hebben bedrijven vaak meerdere takken naast de landbouw, van zorg tot natuurbeheer en van horeca tot kinderopvang. Het is dan vaak onduidelijk welke cao voor u als ondernemer en werkgever geldt. Terwijl het volgen van zo’n collectieve afspraak tussen werkgevers en werknemers soms wel verplicht is. Ondernemers die een verplichte cao niet volgen riskeren een boete of nabetaling van loon bij een arbeidsconflict.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.