Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 318

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Geert Wiegertjes, hoogleraar Visteelt en Visserij in Wageningen, houdt van karpers en driehoeken
  Wiegertjes, G. ; Veld, M. ter - \ 2018
  animal welfare - animal production - aquaculture - fishes - animal experiments - animal health
  Waardekaarten van: Haisborough, Hammond & Winterton, North Norfolk Sandbanks & Saturn Reef
  Hintzen, N.T. - \ 2017
  IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C009/17) - 18
  vissen - visserij - waarden - kaarten - natura 2000 - groot-brittannië - kustgebieden - fishes - fisheries - values - maps - natura 2000 - great britain - coastal areas
  Langs de Engelse kust staan een aantal gebieden op de UK Natura 2000 agenda voor sluiting voor de Nederlandse demersale vloot. Wageningen Marine Research bestudeerde in hoeverre de Nederlandse vloot actief was in dit gebied en hoe de voorgenomen te sluiten gebieden overlappen met voor de visserij interessante visgronden. Een grotere opbrengst (factor 3) wordt gehaald uit het North Norfolk Sandbanks & Saturn Reef gebied (dit is één gebied) ten opzichte van het Haisborough, Hammond and Winterton gebied (dit is ook één gebied). Vooral tong word in dit eerste gebied gevangen terwijl scholvangsten groter zijn in het tweede gebied. De voornaamste visgronden die interessant zijn voor de Nederlandse sector zijn niet opgenomen in de voorgenomen te sluiten gebieden, waarbij juist voor de visserij interessante delen van de totale zoekgebieden niet aangemerkt zijn als te sluiten gebied.
  Dieren: waarom heb jij minder medelijden met een vis dan met een varken?
  Bovenkerk, Bernice - \ 2017
  animal welfare - fishes - animal ethics - wild animals

  Niemand vindt het raar dat een vis met kop en al in de supermarkt ligt, terwijl we liever geen varken met kop en al zien liggen. Als vegetariër, is het heel geoorloofd om nog wel vis te eten. Blijkbaar zien wij vissen niet als volwaardige dieren. Onterecht, zegt Bernice Bovenkerk (Wageningen University). Er zijn namelijk steeds meer aanwijzingen dat vissen ontzettend slimme dieren zijn.

  Inspanningsadviezen voor snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem in het IJssel-/Markermeer : visseizoen 2017/2018
  Tiën, Nicola ; Hammen, Tessa van der; Vries, Pepijn de; Schram, Edward ; Steenbergen, Josien - \ 2017
  IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C018/17) - 79
  snoekbaars - baars - rutilus rutilus - abramis brama - vissen - visserij - visstand - ijsselmeer - pike perch - bass - rutilus rutilus - abramis brama - fishes - fisheries - fish stocks - lake ijssel
  Het Ministerie van Economische Zaken wil komen tot wetenschappelijk onderbouwd duurzaam beheer van snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem in het IJsselmeer en Markermeer. Voor alle vier bestanden is de beleidsdoelstelling voor visseizoen 2017/2018 geformuleerd in het document “Toekomstbeeld visstand IJsselmeer/Markermeer – synthesedocument’. Hierin wordt in ieder geval gestreefd naar ‘een evenwichtiger lengte-opbouw van de bestanden met meer grotere exemplaren en een groter aantal jaarklassen’, als ook ‘een toename van de (paai)bestanden’. Voor het behalen van deze beleidsdoelstellingen zijn inspanningsadviezen gevraagd over de staandwantvisserij en de zegenvisserij, gecombineerd voor het IJsselmeer en Markermeer.
  Fish migration river monitoring plan : Monitoring program on the effectiveness of the FMR at Kornwerderzand
  Griffioen, A.B. ; Winter, H.V. - \ 2017
  IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research report C012/17A) - 50
  fish migration - fishes - habitats - monitoring - afsluitdijk - wadden sea - lake ijssel - vismigratie - vissen - habitats - monitoring - afsluitdijk - waddenzee - ijsselmeer
  This report drafts a monitoring program aiming at determining and optimizing the effectiveness of restoring fish migration at Kornwerderzand with the ‘Fish Migration River’ (FMR.) For an adaptive management of the operation of the FMR, monitoring and evaluation are key aspects. The main research questions underlying the monitoring program will be outlined. The proposed research and monitoring approach describes which monitoring techniques can be applied, what set-up and schedule of different research components involved.
  Aquaculture Innovation in Vietnam
  Rurangwa, E. ; Baumgartner, U. ; Nguyen, H.M. ; Vis, J.W. van de - \ 2016
  Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research report C097/16) - 28
  aquaculture - innovations - tilapia - fishes - shrimps - crabs - vietnam - aquacultuur - innovaties - tilapia - vissen - garnalen - krabben (schaaldieren) - vietnam
  Improving sustainability of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) farming in the Mekong Delta, Vietnam through recirculation technology
  Nguyen, Nhut - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Johan Verreth, co-promotor(en): Marc Verdegem. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462579194 - 180
  fish culture - recirculating aquaculture systems - aquaculture - fishes - nutrients - vietnam - visteelt - recirculatie aquacultuur systemen - aquacultuur - vissen - voedingsstoffen - vietnam

  The aim of this thesis was to document improvements in sustainability indicators of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus, Sauvage, 1878) production through the application of recirculation and waste treatment techniques. To be able to document improvements in sustainability, in each system studied the same set of twenty sustainability indicators were measured. Indicators related to the use of fingerlings, water, diesel oil, electricity, labor, chemicals and antibiotics.

  Also, indicators related to nutrient utilization efficiencies and waste discharge were monitored. In addition, a sampling scheme, allowing to calculate organic matter, nitrogen, phosphorous and chemical oxygen demand mass balances covering a full production cycle and applicable in different production systems, was developed. Overall, from a sustainability point of view, striped catfish culture in ponds compared well to other important aquaculture species.

  Although favorable, it was concluded that water, chemicals and antibiotics use, survival, and the amounts of waste discharged could be further reduced through recirculation and treatment of solid wastes. The realized improvements through RAS technology and waste treatment technology were quantified in lab or pilot scale experiments. Large improvements were realized for water, antibiotic and chemical use, survival, waste discharge and color grade of striped catfish fillets at harvest. In addition, in RAS, utilization efficiencies of nutrients supplied through feeding were improved.

  Solid wastes removed from ponds or RAS could be partially re-used by making compost or producing methane for generating electricity. Another approach tested was the integration of a denitrification reactor in the recirculation system, which allowed to decompose solid waste and reduce nitrogen discharge. Denitrification in RAS did not affect fish growth, nutrient retention efficiencies and the quality of the fish fillets produced, and thus also improved sustainability of striped catfish farming.

  In conclusion, application of recirculation and waste treatment techniques tested in this thesis improved the sustainability for striped catfish culture. The challenge remains to scale up RAS and waste treatment technology for striped catfish to the production volumes handled in outdoor ponds without raising production costs.

  Economic analysis of technological innovations to improve sustainability of pangasius production in Vietnam
  Ngoc, Pham Thi Anh - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Alfons Oude Lansink; Johan Verreth, co-promotor(en): Miranda Meuwissen. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462579880 - 141
  fish production - fishes - innovations - economic analysis - sustainability - fish culture - vietnam - visproductie - vissen - innovaties - economische analyse - duurzaamheid (sustainability) - visteelt - vietnam

  In response to increasing concerns about sustainable production, a growing number of European customers expect seafood products to be certified, for example by the Aquaculture Stewardship Council (ASC) certification. Water purification technologies such as Recirculating Aquaculture Systems (RAS) could be a potential solution to reduce waste discharge and to improve water quality in fish ponds as a response to environmental regulations. In order to provide useful insights to consider investments in RAS, the overall objective of this thesis was to perform an economic analysis of technological innovations such as RAS to improve the sustainability of pangasius production in Vietnam.

  This thesis first uses Data Envelopment Analysis to measure input- and output-specific technical and scale inefficiency of pangasius farmers in the traditional system and uses a bootstrap truncated regression to assess the impact of farmers’ demographics and farm characteristics on these technical inefficiencies. Second, the economic feasibility of RAS in pangasius farming is analysed using a capital budgeting approach and stochastic simulation accounting for uncertainty in key parameters. Next, key determinants influencing the adoption of RAS by pangasius farmers are investigated using a choice experiment. Finally, price transmission along the international supply chain of pangasius, from the Vietnamese farm to the Polish retail stage is analysed using a vector autoregressive error correction model framework.

  The results show that inadequate management skills in using capital assets and improper methods for producing fish are the main challenges for enhancing the performance of Vietnamese pangasius production. Location of the farm in a saltwater intrusion area is positively associated with inefficiency of producing fish. The results suggest further that when shifting from the traditional system to RAS, the Net Present Value (NPV) of the investment in RAS is expected to substantially increase, for both medium (1-3 ha) and large (equal or greater than 3 ha) farms. Lack of trust in receiving a price premium, inadequate access to finance and uncertainty about the actual performance of RAS systems are constraints for the adoption of RAS. Finally, our study provides evidence that price signals at the Polish-Vietnamese retail stage were transmitted back to wholesale, export and Vietnamese pangasius farms stages.

  Monitoring en evaluatie Pilot Zandmotor fase 2 : data rapport Visbemonstering najaar 2015
  Hal, R. van; Pennock, I. ; Hoek, R. - \ 2016
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (IMARES rapport C059/16) - 27
  vissen - benthos - bemonsteren - zee-organismen - zandsuppletie - kustbeheer - natuurontwikkeling - zuid-holland - fishes - benthos - sampling - marine organisms - sand suppletion - coastal management - nature development - zuid-holland
  Dit rapport beschrijft de vis en epibenthos bemonstering op en rond de Zandmotor in het najaar van 2015. De bemonstering is uitgevoerd van 7 t/m 9 oktober en 19 oktober 2015 vanaf het schip de YE42, gebruikmakend van een 3-meter boomkor voorzien van wekkerkettingen en een net met een maaswijdte van 20mm. Met dit tuig zijn in totaal 68 vistrekken uitgevoerd, met een beviste afstand tussende 491 en540 m, verdeeld over een 9-tal raaien, loodrecht op de voormalige kustlijn. De bemonsteringslocaties zijn op waterdieptes tussen 1,7 en 11,6 m op de raaien geplaatst. Van iedere geslaagde trek zijn de vangsten uitgezocht, en de soorten gedetermineerd en gemeten (lengte en gewicht). De gegevens hiervan zijn opgeslagen in de IMARES database en een overzicht hiervan is weergegeven in dit rapport. De beschrijving van de data is aangevuld met een vergelijking met eerdere jaren ter aanvulling op het tussentijdse evaluatierapport geschreven begin 2015.
  Sababank: onderzoek 2011 -2016
  Bos, O.G. ; Becking, L.E. ; Meesters, H.W.G. - \ 2016
  Wageningen Marine Research - 66
  mariene ecologie - mariene gebieden - zee-organismen - vissen - koralen - biodiversiteit - caribisch gebied - marine ecology - marine areas - marine organisms - fishes - corals - biodiversity - caribbean
  Saba Bank: Research 2011 - 2016
  Bos, O.G. ; Becking, L.E. ; Meesters, H.W.G. - \ 2016
  Wageningen Marine Research - 66
  marine ecology - marine areas - marine organisms - fishes - corals - biodiversity - caribbean - mariene ecologie - mariene gebieden - zee-organismen - vissen - koralen - biodiversiteit - caribisch gebied
  PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta : ontwikkeling vis in de Voordelta na instelling bodembeschermingsgebied ter compensatie van de aanleg Tweede Maasvlakte
  Tulp, Ingrid ; Tien, Nicola ; Damme, Cindy van - \ 2016
  IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C089/16) - 148
  vissen - monitoring - natuurcompensatie - natuurbeheer - marien milieu - bodembescherming - fishes - monitoring - nature compensation - nature management - marine environment - soil conservation
  In deze rapportage worden de bevindingen gepresenteerd van de bemonsteringen vanaf de T0 (2005-2007) tot na de instelling van het Bodembeschermingsgebied (2009-nu), voor zover mogelijk tot en met de resultaten van voorjaar 2013.
  Microbial interactions in the fish gut
  Giatsis, Christos - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Johan Verreth, co-promotor(en): Marc Verdegem; Detmer Sipkema. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462578777 - 196
  fishes - tilapia - larvae - microbial interactions - intestinal microorganisms - intestines - dynamics - fish feeding - probiotics - fish culture - aquaculture - vissen - tilapia - larven - microbiële interacties - darmmicro-organismen - darmen - dynamica - visvoeding - probiotica - visteelt - aquacultuur

  Aquaculture has realized considerable growth over the past years while the world demand on seafood has been increasing. As aquaculture intensifies, the production sector needs to tackle major bottlenecks such as suboptimal growth and high and unpredictable mortality, especially in larval cultures. Fish-microbe interactions are closely related to overall fish health. To obtain a healthy and resilient microbial community (MC), it is important to understand the underlying mechanisms of microbial colonization in the fish gut.

  The goal of this thesis was to investigate the role of water and feed microbial communities on shaping gut communities during early development of Nile tilapia.

  To determine the contribution of stochasticity to overall variation, we first characterized the spatio-temporal variation in MC composition between individuals reared within the same or in replicate recirculating or active suspension systems (RAS vs. AS). Highly similar MCs developed in the gut when larvae shared the same water and diet. Rearing larvae in replicate production systems resulted in significantly different gut communities indicating that compositional replication of the MCs of an ecosystem is not fully predictable. We found that mainly water MCs, and to a lesser degree feed MCs, were associated with changes in MCs. Thus, we could conclude that steering gut MCs can be possible through water MC management tailored on the specifications of the rearing system in use.

  Next, the possibility of early life steering of gut communities via microbial manipulations of feed MCs was explored. We hypothesized that gut microbial composition is strongly shaped by selective pressures in the gut and by the MCs present in the water. Thus similar MCs should develop between treatments regardless of the dietary treatments. Fish larvae were fed either a control feed or the control feed containing MCs derived from aerobic, methanogenic or denitrifying sludge reactors. We found that gut microbiota shared a much higher number of operational taxonomic units (OTUs) with microbiota in sludge-based feeds than with water, resulting in distinct gut MCs between treatments. Our findings suggest that Nile tilapia gut MC has a certain plasticity, which makes it amenable to interventions through proper feed microbial management.

  Subsequently, we tested the imprinting effect of early exposure to the probiotic Bacillus subtilis on shaping gut MC composition even after the administration of the probiotic discontinues. For this, we constrained the initial contact with microbes from the environment by producing axenic tilapia larvae, which were then exposed to normal husbandry conditions. Early life probiotic exposure affected gut MC composition during B. subtilis administration but also within the first two weeks after its administration stopped, thus indicating that early exposure to the probiotic strain via the water had a sustained impact on gut MC composition.

  Finally, overall conclusions and practical implications of our results for aquaculture production were presented. A meta-analysis was also performed to examine (1) the phylogenetic similarity among gut MCs of the same and different fish species reared in different habitats, fed different diets and at different developmental stages and (2) the factors primarily shaping gut MCs. We showed that the selective pressure responsible in shaping gut MC composition highly depends on the host as gut communities clustered primarily together by host and to a lesser extent reflected differences in habitat and diet. The phylogenetic analysis of gut communities revealed a clear clustering by study thus indicating that manipulation of gut communities is conceivable. Study-to-study variation could be attributed to the methodology used for MC analysis highlighting also the importance of methodological uniformity when comparisons between studies are made.

  Overall, this thesis provided fundamental knowledge on MC composition and development in aquaculture rearing systems. Although the insights generated by this thesis are still premature to fully explain, predict or steer MC composition, and though additional studies are needed, we believe that, in the long run, this approach will facilitate the development of safe and effective methods for manipulating gut microbial composition to promote fish health in aquaculture rearing systems.

  Food from the Sulawesi Sea, the need for integrated sea use planning
  Siahainenia, Audrie J. - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Herbert Prins; Johan Verreth, co-promotor(en): Fred de Boer. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462578869 - 180
  mangroves - mangrove forests - fishes - habitats - marine areas - marine environment - fish stocks - environmental management - ecological disturbance - disturbance - sulawesi - mangroves - mangrovebossen - vissen - habitats - mariene gebieden - marien milieu - visstand - milieubeheer - ecologische verstoring - verstoring - celebes

  Mangroves occur in the tropics and subtropics region and an important coastal habitat for the artisanal fisheries along the coast of Indonesia. Around 19% of the total mangrove area in the world is located in Indonesia. Besides providing a barrier against coastal/Delta erosion, mangrove forest plays a significant role as a nursery area for most of the marine communities. Unluckily, 57% of the ±3.2 million ha of the mangroves in Indonesia is currently in degraded, mostly because of human activities (anthropogenic disturbance). The primary sources of anthropogenic disturbances to mangroves are increasing population growth rate and demand for seafood products as an essential protein, especially the wild shrimp, in the world market. These resulted in land-use conversion along estuarine areas not only for settlements and plantations but also for aquaculture ponds. The lack of awareness and understanding of the value and function of mangrove ecosystems contributed to the loss and damage the mangroves area.

  Therefore, my research and field experiment aimed to quantify the effects of human disturbance on mangroves associated trophic cascades in Indonesia estuarine areas. The study was performed in the Berau District, East Kalimantan, Indonesia between 2005 and 2010. Data of mangrove extent from 1990 in the Berau Delta was used as base data with low human disturbance. We also interviewed the artisanal fishermen about their catches, origins, and fishing locations, in relation to the total catch per unit effort (CpUE).

  The results had shown that the total mangroves area in the Berau Delta decreased by 54% between the 1990 and 2009, which led to fragmentation and alteration in the structural complexity of mangroves. The field experiment conducted at three locations with different levels of human disturbances revealed that the species richness was decreased with increased the level of human interference and the marine community tended to be dominated by only a few species. In the highly disturbed areas, the catch of small-scale fishermen tended to be lower. Furthermore, the result from a spatial statistical model indicated that the disturbance of mangrove habitats was influenced the distribution pattern of shrimp. The total CpUE of small-scale fishery in the study area was relatively small, and the area was probably not overexploited.

  As a conclusion, mangroves habitat in the Berau Delta played a significant role in sustaining coastal fisheries. This important ecosystem supports a primary source of marine protein. Mangrove forests can only guarantee these marine resources if the people consciously maintain its viability through a strong management policy.

  Vissen in de nieuw aangelegde hoogwatergeul in de Raaijweide bij Venlo
  Pollux, B.J.A. ; Korosi, A. ; Nagelkerke, L.A.J. ; Pollux, P.M.J. - \ 2016
  Natuurhistorisch Maandblad 105 (2016)5. - ISSN 0028-1107 - p. 100 - 106.
  nature development - river forelands - channels - fish fauna - natural areas - limburg - flood control - aquatic ecology - fishes - natuurontwikkeling - uiterwaarden - kanalen, klein - visfauna - natuurgebieden - limburg - hoogwaterbeheersing - aquatische ecologie - vissen
  De afgelopen decennia is er in toenemende mate aandacht gekomen voor natuurontwikkeling in rivieruiterwaarden. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt het graven van hoogwatergeulen: korte nevenlopen die (bij hoogwater) parallel aan de hoofdstroom met de rivier meestromen en die gedurende de rest van het jaar ook water houden. Zulke geulen worden vaak gekenmerkt door een lagere stroomsnelheid dan de rivier zelf, gevarieerde oevers met ondiepe zandbanken en een rijke oever- en onderwatervegetatie. In dit artikel wordt de visfauna beschreven in een recent aangelegde hoogwatergeul in natuurgebied de Raaijweide bij Venlo.
  Omvang en overleving van schubvis bijvangst in fuikenvisserij nabij kunstwerken
  Griffioen, A.B. ; Keeken, O.A. van; Chen, C. ; Blom, E. ; Schram, E. ; Graaf, M. de; Winter, Hendrik V. - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C140/15) - 53
  visserij - bijvangst - vissen - schade - dierenwelzijn - mortaliteit - fisheries - bycatch - fishes - damage - animal welfare - mortality
  Deze rapportage geeft een schatting van de omvang van de bijvangst in de beroepsvisserij nabij kunstwerken op basis van fuikvangsten en diverse interviews. Daarnaast is er een experiment uitgevoerd waarbij er gekeken is naar de overleving van schubvis nadat zij in fuiken hebben gezeten. Hierbij zijn de baars en blankvoorn gebruikt om de overleving te testen in relatie tot de volgende variabelen: aanwezigheid aal: geen (0 stuks), weinig aal (7 stuks) en veel aal (50 stuks), staduur van de fuik: 3, 6 of 9 dagen en dichtheid van vis in een fuik: 60 stuks tegenover 240 stuks.
  Vangst- en inspanningsadviezen over snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem in het IJssel-/Markermeer: visseizoen 2016/2017
  Tien, N.S.H. ; Hammen, T. van der - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C019/16) - 75
  visstand - vissen - aquatische ecologie - visserijbeleid - natuurbeheer - ijsselmeer - visvangsten - fish stocks - fishes - aquatic ecology - fishery policy - nature management - lake ijssel - fish catches
  Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) wil komen tot wetenschappelijk onderbouwd duurzaam beheer van snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem in het IJsselmeer en Markermeer. Voor alle vier bestanden is de beleidsdoelstelling voor visseizoen 2016/2017 geformuleerd als “een zekere mate van herstel”. Voor het behalen van deze beleidsdoelstelling zijn inspanningsadviezen gevraagd over de staandwantvisserij en de zegenvisserij, gecombineerd voor het IJsselmeer en Markermeer. Dit rapport bevat een primair en, op verzoek van de opdrachtgever, een alternatief advies. Het primaire advies is beschreven in hoofdstuk 1, het alternatieve advies is uitgewerkt in hoofdstukken 2 tot en met 8. Deze adviezen hebben als doelstelling het voorkomen van verdere achtergang van de visbestanden. Voor de doelstelling ‘een zekere mate van herstel’ worden aanvullende adviezen gegeven. Alle drie adviezen zijn samengebracht in hoofdstuk 9.
  Achtergronddocument Rode Lijst Vissen 2011 : zoutwatervissen; analyse en documentatie in 2011 - 2013 publicatie in 2016
  Tien, N.S.H. ; Heessen, H.J.L. ; Kranenbarg, Jan ; Trapman, B.K. - \ 2016
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C021/16) - 85
  vissen - bemonsteren - zout water - bedreigde soorten - zeevissen - fishes - sampling - saline water - endangered species - marine fishes
  In 2011-2013 heeft IMARES als onderaannemer van RAVON, in opdracht van het toenmalige Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (het hedendaagse Ministerie van Economische Zaken), meegewerkt aan het uitvoeren van analyses om tot een voorstel te komen voor een nieuwe Rode Lijst Vissen. Deze analyses zijn uitgevoerd op basis van een door de Nederlandse overheid vastgestelde methodiek om de mate waarin soorten bedreigd zijn vast te stellen. Hierbij zijn door IMARES 59 zoutwatervissoorten onderzocht die gevangen worden in de wetenschappelijke bemonsteringsprogramma’s IBTS, BTS en DFS. De wetenschappelijke bemonsteringsprogramma’s van IMARES zijn programma’s waarin jaarlijks volgens een vaste methode met boomkortuigen wordt gevist om gegevens te verzamelen over de toestand van Noordzeevisbestanden. Het voorliggende rapport bevat de beschrijving en uitkomst van de analyses zoals uitgevoerd in 2011 en 2012 door IMARES. De tekst is grotendeels in 2011-2013 geschreven, door IMARES en RAVON. Op basis van deze analyses, en de analyses van RAVON (zoetwatersoorten) en stichting ANEMOON en Ecosub (zoutwatersoorten) is een nieuwe Rode Lijst Vissen opgesteld welke sinds 2016 van kracht is.
  Towards monitoring zoöplankton and small pelagic fish in the Wadden Sea
  Couperus, A.S. ; Jak, R.G. ; Flores, H. ; Gastauer, S. ; Fassler, S.M.M. - \ 2016
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C094/13) - 56
  zooplankton - fishes - monitoring - acoustics - wadden sea - aquatic ecology - netherlands - zoöplankton - vissen - monitoring - geluidsleer - waddenzee - aquatische ecologie - nederland
  Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2: evaluatie benthos, vis, vogels en zeezoogdieren 2010 - 2014
  Wijsman, J.W.M. ; Hal, R. van; Jongbloed, R.H. - \ 2015
  IMARES (Rapport / IMARES C125/15) - 109
  zandsuppletie - kustbeheer - natuurontwikkeling - natuurbeheer - monitoring - benthos - vissen - vogels - zeezoogdieren - zuid-holland - sand suppletion - coastal management - nature development - nature management - monitoring - benthos - fishes - birds - marine mammals - zuid-holland
  Dit document beschrijft de resultaten van de tussentijdse evaluatie voor het onderdeel ecologie van monitoring en evaluatieproject Zandmotor. In deze evaluatie zijn de hypothesen getoetst aan de hand van de veldgegevens die zijn verzameld in de periode 2010 tot en met 2014. Deze evaluatie is een opmaat voor de evaluatie die in 2016 zal worden uitgevoerd aan het eind van Fase II van dit project.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.