Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 21 - 40 / 318

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Toestand vis en visserij in de Zoete Rijkswateren: 2014 Deel I: Trends van de visbestanden, vangsten en ecologische kwaliteit ratio's
  Graaf, M. de; Boois, I.J. de; Griffioen, A.B. ; Overzee, H.M.J. van; Tien, N.S.H. ; Tulp, I.Y.M. ; Vries, P. de; Deerenberg, C.M. - \ 2015
  IMARES (Rapport / IMARES C199/15) - 102
  zoet water - aquatische ecologie - vissen - monitoring - rivieren - inventarisaties - visserij - visvangsten - vistuig - ijsselmeer - visstand - fresh water - aquatic ecology - fishes - monitoring - rivers - inventories - fisheries - fish catches - fishing gear - lake ijssel - fish stocks
  Het rapport “Toestand Vis en Visserij in de Zoete Rijkswateren” bestaat uit drie verschillende delen: “Trends”, “Methoden” en “Data”. In dit rapport (Deel I) worden (i) de trends in commercieel benutte vissoorten per VBC gebied, (ii) de trends in Habitatrichtlijnsoorten en (iii) de ecologische kwaliteitsratio’s vis gerapporteerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens die binnen de verschillende vismonitoringsprogramma’s op de Zoete Rijkswateren worden verzameld. In de rapportage zijn trendanalyses voor de verschillende commercieel benutte vissoorten en Habitatrichtlijn vissoorten gemaakt aan de hand van de beschikbare monitoringsgegevens. De gegevens van deze monitoringsprogramma’s worden gebruikt als indicatoren voor de ontwikkeling van de bestanden van de geanalyseerde soorten over verschillende tijdsperioden.
  Langetermijn opties voor het visserij-advies over schubvis op het IJsselmeer en Markermeer
  Tien, N.S.H. ; Hammen, T. van der - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C163/15) - 22
  visserij - visserijbeleid - vissen - visserijbeheer - ijsselmeer - nederland - fisheries - fishery policy - fishes - fishery management - lake ijssel - netherlands
  IMARES geeft visserij-advies (vangst-/inspanningsadvies) voor de schubvisbestanden snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem op het IJsselmeer en Markermeer. Gezien de lage kwantiteit en kwaliteit van gegevens over de visbestanden en met name de visserij erop, wordt momenteel het advies gebaseerd op een methodiek binnen het ICES-raamwerk, welke is ontwikkeld voor data-gelimiteerde bestanden (‘DLS’). Het ministerie van Economische Zaken (EZ) wil toewerken naar nauwkeuriger advies en wil de relatie tussen beheer en bestandsontwikkelingen kunnen kwantificeren (Kaderbrief 2015). Dit rapport bevat een overzicht van de mogelijkheden en beperkingen voor verbeteringen in de adviezen. Het tijdsgewricht voor deze ontwikkelingen is met name 2017-2019 maar met een doorkijk naar de jaren erna. Dit rapport beschrijft drie aspecten van het advies voor de schubvisbestanden: (1) langetermijn verbeteringen in de toegepaste modellen, (2) beschrijving van hoe de referentieperiode te kiezen in de komende jaren, en (3) beschrijving van mogelijke problemen rond toestaan van verhuur en verkoop van visserijrechten tussen vergunninghouders in de komende jaren.
  Analysemethoden voor de bepaling van authenticiteit in visketens
  Staats, M. ; Roest, J.G. van der; Pustjens, A.M. ; Voorthuijzen, M.M. ; Dijk, J.P. van; Prins, T.W. ; Boerrigter-Eenling, G.R. ; Koot, A.H. ; Pelt-Heerschap, H.M.L. van; Spiegel, M. van der; Ruth, S.M. van; Kok, E.J. - \ 2015
  RIKILT (Rikilt-rapport 015) - 67
  noordzee - vis - vissen - analytische methoden - schol - north sea - fish - fishes - analytical methods - plaice
  Dit rapport beschrijft de resultaten van onderzoek dat is uitgevoerd binnen het project "Analysemethoden voor de bepaling van authenticiteit in visketens". Het project heeft als doel om methoden te ontwikkelen waarmee de authenticiteit (soort, geografische herkomst en productiewijze) van Noordzeevissen kan worden vastgesteld. In dit project is gewerkt aan vier deelprojecten: Ketenanalyse naar vermenging van schol (Pleuronectes platessa) uit de Noordzee met andere vissoorten, ontwikkeling en initiële validatie van een moleculaire barcoding methode om Noordzeevissoorten in gemengde monsters te identificeren, bepaling van de geografische herkomst van schol en productiemethode van tarbot met behulp van isotoopratio's en chemische fingerprint en toepassing van de ontwikkelde analytische methoden in Noordzeevisketens. De resultaten van deze onderzoeken zijn in dit rapport weergegeven.
  Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren : Deel II: Methoden
  Sluis, M.T. van der; Tien, N.S.H. ; Griffioen, A.B. ; Keeken, O.A. van; Os-Koomen, E. van; Rippen, A.D. ; Wolfshaar, K.E. van de - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C193/15) - 88
  zoet water - aquatische ecologie - vissen - monitoring - rivieren - inventarisaties - ijsselmeer - visvangsten - visserij - vistuig - fresh water - aquatic ecology - fishes - monitoring - rivers - inventories - lake ijssel - fish catches - fisheries - fishing gear
  Het rapport “Toestand Vis en Visserij in de Zoete Rijkswateren” bestaat uit drie delen. Dit rapport (Deel II) is een achtergronddocument waarin de gebruikte monitoringsmethodieken in de verschillende vis-monitoringen in de zoete Rijkswateren in detail worden beschreven. Meer informatie over trends en vangsten is te vinden in rapportages Deel I: Trends visbestanden, vangsten en ecologische kwaliteit ratio’s en Deel III: Data).
  Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren: 2014 : Deel III: Data
  Boois, I.J. de; Hoek, R. ; Graaf, M. de; Griffioen, A.B. ; Keeken, O.A. van; Lohman, M. ; Os-Koomen, E. van; Westerink, H.J. ; Wiegerinck, J.A.M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C194/15) - 511
  zoet water - aquatische ecologie - vissen - monitoring - rivieren - inventarisaties - ijsselmeer - visvangsten - visserij - vistuig - fresh water - aquatic ecology - fishes - monitoring - rivers - inventories - lake ijssel - fish catches - fisheries - fishing gear
  Dit rapport bevat een overzicht van de gegevens verzameld tijdens de vismonitoringen in de zoete rijkswateren. Het omvat de volgende bemonsteringen: - Open water vismonitoring IJssel- en Markermeer met actieve vistuigen - Oever vismonitoring IJssel- en Markermeer met actieve vistuigen - Vismonitoring in IJssel- en Markermeer met kieuwnetten - Diadrome vis Kornwerderzand Waddenzee op basis van fuikregistraties - Vismonitoring grote rivieren met actieve vistuigen - Vismonitoring zoete rijkswateren op basis van vangstregistratie aalvissers - Diadrome vismonitoring zoete rijkswateren op basis van fuikregistraties (sinds najaar 2012) - Vismonitoring grote rivieren op basis van zalmsteekregistraties - Vismonitoring randmeren met actieve vistuigen - Monitoring glasaal op intreklocaties.
  An exploratory analysis of environmental conditions and trawling on species richness and benthic ecoystem structure in the Frisian Front and Central Oyster Grounds
  Kooten, T. van; Denderen, P.D. van; Glorius, S.T. ; Wal, J.T. van der; Witbaard, R. ; Ruardij, P. ; Lavaleye, M. ; Slijkerman, D.M.E. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C037/15) - 47
  fisheries - biodiversity - fishes - beam trawling - species richness - species diversity - friesland - visserij - biodiversiteit - vissen - boomkorvisserij - soortenrijkdom - soortendiversiteit - friesland
  European Red List of marine fishes
  Nieto, A. ; Ralph, G.M. ; Comeros-Raynal, M.T. ; Heessen, H.J.L. ; Rijnsdorp, A.D. - \ 2015
  Luxembourg : Publications Office of the European Union - ISBN 9789279454127 - 88
  mariene ecologie - vissen - bedreigde soorten - landen van de europese unie - marine ecology - fishes - endangered species - european union countries
  Starting in 2007 with the launch of the European Red List of Mammals, all vertebrate groups have since been assessed according to the same IUCN Red List methodology; the current Red List for marine fishes is thus filling a gap for the last group of vertebrates that still remained to be assessed. Accordingly, for the first time ever, an assessment of the extinction risk for each and every vertebrate species occurring in the European Union (and in Europe) is now available.
  Baseline assessment of the coral reef fish assemblages of St. Eustatius
  Kuijk, T. van; Graaf, M. de; Nagelkerke, L.A.J. ; Boman, E. ; Debrot, A.O. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C058/15) - 49
  vissen - koraalriffen - aquatische gemeenschappen - aquatische ecologie - mariene parken - sint eustatius - fishes - coral reefs - aquatic communities - aquatic ecology - marine parks - sint eustatius
  In this study we present a fishery independent survey of the finfish populations at depths ranging from 5-30 m in the shallow reef habitats around the island of St. Eustatius.
  Een analyse van de effecten van getijturbines op habitat, vis, vogels en zeezoogdieren bij Kornwerderzand
  Griffioen, A.B. ; Geelhoed, S.C.V. ; Keeken, O.A. van; Winter, H.V. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES Wageningen UR C031/15) - 59
  waterkracht - getijden - turbines - sluizen - nadelige gevolgen - aquatische ecologie - vissen - afsluitdijk - ijsselmeer - water power - tides - turbines - sluices - adverse effects - aquatic ecology - fishes - afsluitdijk - lake ijssel
  Er zijn plannen om in zes van de tien spuikokers van het spuisluiscomplex van Kornwerderzand in totaal 18 Tocardo getijturbines turbines te installeren. Deze turbines zullen energie winnen uit de sterke stroming die bij het spuien van overtollig water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee in de spuikokers ontstaat. Deze turbines vormen door potentieel botsingsgevaar en verstoring mogelijk een risico voor vissen, vogels en zeezoogdieren en zouden wellicht een verandering in het habitat teweeg kunnen brengen. De risico’s en belemmeringen voor vissen worden groter ingeschat dan die voor vogels en zeezoogdieren. Sterfte (direct) door de turbines kan zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts optreden door fenomenen als: botsing met de bladen en structuren, drukverschillen, cavitatie, turbulentie en ‘shear stress’. In stroomopwaartse richting vormen de turbines voor de sterkere zwemmers, zalm, zeeforel, zeeprik, rivierprik, fint en houting een risico of belemmering.
  Analyse visgegevens DFS (Demersal Fish Survey) ten behoeve van de compensatiemonitoring Maasvlakte 2
  Tulp, I.Y.M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C080/15) - 47
  visfauna - vissen - monitoring - natuurcompensatie - zuid-holland - voordelta - fish fauna - fishes - monitoring - nature compensation - zuid-holland - voordelta
  Binnen het monitoringprogramma dat is ingesteld om de compensatie opgave voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte te onderzoeken is er in 2014 geen specifiek visprogramma uitgevoerd. In plaats daarvan is een analyse uitgevoerd van de data uit de lange termijn monitoring in het kader van de Demersal Fish Survey (DFS) met een tweeledig doel: 1. in het jaar waarin er geen vismonitoring plaatsvond, toch een ‘vinger aan de pols’ te houden. 2. om de ontwikkeling van vis in de Voordelta in breder kader te plaatsen: door recente ontwikkelingen in de visstand in de Voordelta te relateren aan lange termijn veranderingen en door de trends in vis in de Voordelta te contrasteren met die in andere gebieden in de Nederlandse zoute wateren.
  Rhyme and reason: plankton changes in the North Sea ecosystem
  Alvarez Fernandez, S. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Han Lindeboom, co-promotor(en): Erik Meesters. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573321 - 175
  plankton - aquatische ecologie - aquatische ecosystemen - zoöplankton - vissen - biogeografie - noordzee - plankton - aquatic ecology - aquatic ecosystems - zooplankton - fishes - biogeography - north sea

  Summary

  The North Sea planktonic system is one of the most studied cases of sudden community changes in the marine environment. Continuous Plankton Recorder (CPR) data provided insight into the long-term trends and seasonal patterns of both phytoplankton and zooplankton and their relationships with hydrographical factors as well as climatological events during the last 50 years. A cold episodic event in the late 1970s and a shift towards a warmer community in the late 1980s have been thoroughly described in the literature. Both events have been related to different environmental factors, such as changes in sea surface temperature and Atlantic water inflow through the northern North Sea. This thesis was aimed to achieve a deeper understanding of long term plankton trends in the North Sea, detect more recent changes in the plankton community, and the environmental drivers behind them. The approach taken throughout this research consisted ofanalyzing extensive long term monitoring data in the open North Sea, the Dutch coastal area and the whole north-eastern North Atlantic.

  Here we described for the first time a change in the plankton community of the North Sea at the end of the 1990s. This change particularly affected the abundance and seasonal patterns of dinoflgellates and the dominant zooplankton group, the shelf-sea copepods (i.e. Temora longicornis, Pseudocalanus elongatus, Paracalanus sp.). Temperature changes and different water mass composition of the North Sea are suggested as main drivers behind this change.

  While looking more in detailed to the plankton trends in the Dutch North Sea waters, we identified an overall C:Chla increase. In coastal waters physiological adaptation to higher light and lower nutrient levels may have enhanced the C:Chlorophyll a, while different processes act in offshore waters. These findings not only indicate the rapidly changing environment in the Dutch coastal zone, but also about the validity of Chlorophyll a as an indicator of phytoplankton biomass trends.

  The detected changes in the planktonic system are not the only pelagic changes in the North Sea. We related the changes in plankton abundance and distribution with reported changes in recruitment of North Sea herring, particularly through the predator-prey relationship of some plankton species with pre-metamorphosis larvae. Even though spawning stock biomass has been high during the last decade, recruitment of North Sea herring has decreased since 2002. There were already indications that the early larval stage could be the critical point of development, with reduced survival and growth rates during the 2000s. The analyses presented here showed the abundance of Pseudocalanus sp. during winter to have a strong relationship with larval distribution and abundance later in herring life cycle, suggesting that predator-prey processes, and potentially starvation of first-feeding larvae, are behind the low recruitment in recent years.

  These changes in the North Sea pelagic ecosystem are not self-contained, but part of an even larger scale process taking place all across the northeastern Atlantic region. In thisthesis we showed how the changes detected in the North Sea, occurred synchronously in different Atlantic regions. This synchronicity suggests common global trends affecting marine ecosystems. We suggest that rising temperature and changes in oceanic circulation are behind this synchronicity, and that local circumstances, or atmospheric patterns with more local influences, such as North Atlantic Oscillation in the North Sea, modulate the responses of marine ecosystems. In the synthesis the main conclusions of each chapter are put in context together and the importance of zooplankton as a link between primary productivity and higher trophic level consumers is discussed. Furthermore, the importance of monitoring and the correct selection of biological and environmental indicators is also discussed.

  The knowledge provided by this doctoral thesis increase our understanding of the processes regulating the plankton community composition in the North Sea (Chapter 1 & 2) and the northeastern Atlantic region (Chapter 4), the potential relationship of plankton community with fish early-stage larvae (Chapter 3) and how environmental changes might affect the relevance of the indicators used to assess the state of the biological system (Chapter 2).

  Rapportage dioxines, dioxineachtige- en niet dioxineachtige PCB's in rode aal uit Nederlandse binnenwateren
  Leeuwen, S.P.J. van; Dam, G. ten; Hoogenboom, L.A.P. ; Kotterman, M.J.J. - \ 2015
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR (RIKILT rapportage dioxines 2015 ) - 19
  vissen - zoet water - ecotoxicologie - dioxinen - polycyclische koolwaterstoffen - european eels - monitoring - ijsselmeer - waterwegen - maas - rijn - waal - volkerak-zoommeer - ijssel - hollandsch diep - voedselveiligheid - fishes - fresh water - ecotoxicology - dioxins - polycyclic hydrocarbons - european eels - monitoring - lake ijssel - waterways - river meuse - river rhine - river waal - volkerak-zoommeer - river ijssel - hollandsch diep - food safety
  In 2014 zijn in het kader van het monitoringsprogramma "Monitoring contaminanten ten behoeve van de Nederlandse sportvisserij" 17 zoetwaterlocaties in Nederland bemonsterd. Van de gevangen rode alen zijn mengmonsters samengesteld voor de lengteklassen 30-40 cm en >45 cm en geanalyseerd op de aanwezigheid van dioxines, dioxineachtige- en nietdioxineachtige PCB's. De gevonden gehaltes sluiten goed aan bij de resultaten van 2013. Mengmonsters van kleine alen zijn onderzocht op 12 locaties en in 3 gevallen werden één of meerdere normen overschreden. De mengmonsters van grotere alen (>45 cm) voldeden op 9 van de onderzochte locaties niet aan één of meerdere normen. Naast aal uit de gesloten gebieden betrof dat ook aal uit het open gebied Amsterdam-Rijnkanaal bij Diemen. Per 1-1- 2015 behoort het Amsterdam-Rijnkanaal ook tot de gesloten gebieden. Anderzijds waren er ook locaties binnen de gesloten gebieden waar de mengmonsters aal wel voldeden aan de normen. Dit betrof beide locaties van het Volkerak.
  Recreational fisheries in the Netherlands: analyses of the 2012 - 2013 online logbook survey, 2013 online screening survey and 2013 random digit dialing screening survey
  Hammen, T. van der; Graaf, M. de - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C042/15) - 55
  sportvissen - hengelsport - zoetwatervissen - mariene ecologie - visserijbeleid - vissen - monitoring - nederland - game fishes - angling - freshwater fishes - marine ecology - fishery policy - fishes - monitoring - netherlands
  De Nederlandse overheid is verplichtingen opgelegd door de Europese Commissie met betrekking tot het rapporteren van vangsten door recreatieve vissers. Deze regelingen verplichten Nederland tot het verzamelen van gegevens over de omvang van de vangsten in de recreatieve visserij op kabeljauw, aal, haaien en roggen. Sinds 2009 verricht IMARES onderzoek en het wordt uitgevoerd in samenwerking met Sportvisserij Nederland en recreatieve vissers. Dit rapport geeft een overzicht van de vangstschattingen van de meest gevangen zout en zoetwatersoorten uit de logboek survey van 2012-2013.
  Desk-study on habitat quality for the European Sturgeon in the Dutch Rhine and southern North Sea
  Winter, H.V. ; Teal, L.R. ; Wolfshaar, K.E. van de; Griffioen, A.B. ; Houben, B. ; Breve, N.W.P. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C044/15) - 50
  habitats - beoordeling - aquatische ecologie - vissen - steuren - herintroductie van soorten - rijn - habitats - assessment - aquatic ecology - fishes - sturgeons - reintroduction of species - river rhine
  One of the most endangered fish species worldwide is the European sturgeon Acipenser sturio. The River Rhine was home to an important sturgeon population that went locally extinct in the first half of the 20th century. In recent decades, many improvements of the ecological quality of the Rhine have taken place. Because the last remaining wild population of European sturgeon in the Gironde basin is very small and at considerable distance, it appears unlikely that rapid recolonization will take place if the Rhine is suitable again. That is why Stichting ARK, World Wildlife Fund (WWF) and the Dutch Anglers Association (Sportvisserij Nederland) have started a trajectory with the eventual reintroduction of the European sturgeon in the Rhine basin as the ultimate goal.
  Quick scan to assess the prevalence of dermal parasites among coral reef fishes of Bonaire
  Graaf, M. de; Simal, F. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C055/15) - 15
  waterkwaliteit - ecotoxicologie - vissen - caribisch gebied - bonaire - water quality - ecotoxicology - fishes - caribbean - bonaire
  On Bonaire visual surveys were conducted at 17 different sites between 7 and 16 March 2015. The selection of sites was largely based on the water quality study of Slijkerman et al. (2014), resulting in a selection of sites known to vary in water quality (e.g. City-Salt locations versus northern locations). Some sites were added to the ‘quick scan’ as a reference based on assumed good water quality (e.g. east coast with minimal human influence) or as additional sites potential eutrophic sites based on the presence of deep-water cyanobacterial mats. In total 16040 coral reef fish were visually inspected for the presence of dermal parasites.
  Toestand vis en visserij in de Zoete Rijkswateren: 2013 Deel I: Trends van de visbestanden, vangsten en ecologische kwaliteit ratio's
  Graaf, M. de; Boois, I.J. de; Griffioen, A.B. ; Overzee, H.M.J. van; Tien, N.S.H. ; Tulp, I.Y.M. ; Vries, P. de - \ 2015
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES Wageningen UR C011/15) - 92
  visbestand - zoet water - vissen - monitoring - fishery resources - fresh water - fishes - monitoring
  In de rapportage zijn trendanalyses voor de verschillende commercieel benutte vissoorten en habitatrichtlijn vissoorten gemaakt aan de hand van de beschikbare monitoringsgegevens. Van acht commercieel benutte vissoorten (aal, baars, blankvoorn, brasem, kolblei, snoekbaars, spiering en bot) is waar mogelijk een trendanalyse uitgevoerd. Omdat in de zoete Rijkswateren de visstand wordt beheerd op visstandbeheercommissie (VBC) niveau (behalve aal), zijn de trendanalyses uitgevoerd per VBC gebied.
  Bedwelmen aan boord
  Sikkema, A. ; Vis, J.W. van de; Gerritzen, M.A. - \ 2015
  Resource: nieuwssite voor studenten en medewerkers van Wageningen UR 9 (2015)15. - ISSN 1389-7756 - p. 12 - 13.
  vissen - bedwelmen - slacht - dierenwelzijn - visserij - kweekvis - visteelt - wild gevangen vis - fishes - stunning - slaughter - animal welfare - fisheries - farmed fish - fish culture - wild caught fish
  Wakker Dier voert de laatste weken actie tegen het onverdoofd slachten van vissen. Net als de kippen en varkens moeten de vissen worden verdoofd voor de slacht, vindt de actiegroep. Kan dat? De meeste kweekvis in Nederland wordt al verdoofd aan de slachtlijn, stellen Wageningse onderzoekers, maar de wilde vis uit de Noordzee nog niet. Om ook de schol en haring aan boord van het vissersschip verdoofd te kunnen slachten, is eerst meer onderzoek in het lab en op zee nodig.
  Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren: 2013. Data
  Boois, I.J. de; Graaf, M. de; Griffioen, A.B. ; Keeken, O.A. van; Kuijs, E. ; Os-Koomen, B. van; Westerink, H.J. ; Wiegerinck, Hanz ; Overzee, H.M.J. van - \ 2014
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES Wageningen UR C164a/14) - 468
  zoet water - aquatische ecologie - vissen - monitoring - ijsselmeer - randmeren - rivieren - inventarisaties - fresh water - aquatic ecology - fishes - monitoring - lake ijssel - randmeren - rivers - inventories
  De monitoringen in de zoete Rijkswateren zijn opgezet ten behoeve van het monitoren van de visstand en worden tegenwoordig ook uitgevoerd om de ecologische toestand van de zoete Rijkswateren in kaart te kunnen brengen.
  Gevolgen stresshormonen op de stofwisseling (algemene informatie) : wat stress bij vis doet
  Leenstra, S.H. ; Scheerboom, J. - \ 2014
  Aquacultuur 29 (2014)4. - ISSN 1382-2764 - p. 25 - 28.
  aquacultuur - vissen - stressfysiologie - palingteelt - tilapia - aquaculture - fishes - stress physiology - eel culture - tilapia
  Stress bij vissen kreeg in dit vakblad nog niet de aandacht die het verdient. Terwijl viskwekers al lang weten hoe ingrijpend de gevolgen van stress voor de productie kunnen zijn. Bovendien zijn wetenschappers nu in staat stress te meten en kwantificeren. De auteurs vroegen zich af hoe de stofwisseling van vissen door stress kan worden beïnvloed en welke negatieve gevolgen dit heeft.
  Endogene stress : stressoren (deel 3)
  Leenstra, S.H. ; Scheerboom, J. - \ 2014
  Aquacultuur 29 (2014)4. - ISSN 1382-2764 - p. 22 - 23.
  aquacultuur - vissen - stressreactie - stress omstandigheden - aquaculture - fishes - stress response - stress conditions
  Een vishouder dient te weten dat een vis gedurende het leven ontwikkelingen doormaakt, die stress voor het dier betekenen. Hierbij worden - ter afsluiting van vorige bijdragen over stressoren (zie Aquacultuur 2014, nr. 2 en 3) - voorbeelden van endogene stress beschreven.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.