Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 41 - 60 / 318

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Over ongekende gevoeligheden van vissen : vissen en hun stressoren (deel 2)
  Leenstra, S.H. ; Scheerboom, J. - \ 2014
  Aquacultuur 29 (2014)3. - ISSN 1382-2764 - p. 6 - 10.
  vissen - stressfactoren - stressreactie - natuurlijke toxinen - formaldehyde - waterkwaliteit - aquacultuur - fishes - stress factors - stress response - natural toxins - formaldehyde - water quality - aquaculture
  Zoals bekend, streeft een viskweker naar continue groei, optimale voederconversie en een geplande productietijd. Stress verlaagt bij vissen de immunologische weerstand, waardoor ziektes kunnen uitbreken en een lagere productie het gevolg is. Daarom worden stressoren op een kwekerij zo veel mogelijk gemeden. Hiertoe is het allereerst nodig dat een viskweker weet welke stressoren zich op de kwekerij kunnen voordoen en vervolgens hoe gevoelig de vis hiervoor is.
  Gunstige referentiewaarden voor populatieomvang en verspreidingsgebied van soorten van bijlage II, IV en V van de Habitatrichtlijn
  Ottburg, F.G.W.A. ; Swaay, C.A.M. van - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Wageningen UR (WOt-rapport 124)
  amphibia - lepidoptera - vissen - zoogdieren - ongewervelde dieren - mossen - korstmossen - reptielen - populatiebiologie - habitatrichtlijn - amphibia - lepidoptera - fishes - mammals - invertebrates - mosses - lichens - reptiles - population biology - habitats directive
  This report presents the Favourable Reference Values for population size and range for the species listed in Annexes II, IV and V of the EU Habitats Directive. These reference values are used to assess the conservation status of species as required by Article 17 of the Habitats Directive. They were determined according to a protocol (checklist) and based on scientific information. Where the required scientific information was not readily available, expert judgement was used to fill the gaps. When determining the reference values, experts on each of the species groups were enlisted from the various voluntary conservation organisations, IMARES Wageningen UR (Texel and IJmuiden) and Alterra Wageningen UR. In addition, two extra questions were answered on how these reference values can be maintained or achieved, and the potential influence of climate warming.
  Effect of pile-driving sound on the survival of fish larvae.
  Bolle, L.J. ; Jong, C.A.F. ; Blom, E. ; Wessels, P.W. ; Damme, C.J.G. van; Winter, H.V. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C182/14) - 33
  larven - vissen - geluidshinder - onderwaterakoestiek - offshore - constructie - windmolenpark - nederland - dierenwelzijn - larvae - fishes - noise pollution - underwater acoustics - offshore - construction - wind farms - netherlands - animal welfare
  Er bestaat zorg over de mogelijk schadelijk effecten van onderwatergeluid gegenereerd gedurende het heien bij de aanleg van offshore windparken. Harde impulsgeluiden zoals heigeluid kunnen dodelijke verwondingen veroorzaken bij vissen. Tot voor kort was er weinig bekend over de geluidsniveaus waarbij fysieke schade optreedt. Wij hebben letale effecten van blootstelling aan heigeluid onderzocht in verschillende larvale stadia van drie vissoorten (tong Solea solea, zeebaars Dicentrarchus labrax en haring Clupea harengus). De experimenten zijn uitgevoerd met de ‘larvaebrator’, een apparaat dat ontwikkeld is om larven bloot te kunnen stellen aan heigeluid in het laboratorium.
  Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren. Deel II: Methoden
  Sluis, M.T. van der; Overzee, H.M.J. van; Tien, N.S.H. ; Graaf, M. de; Griffioen, A.B. ; Keeken, O.A. van; Os-Koomen, E. van; Rippen, A.D. ; Wiegerinck, J.A.M. ; Wolfshaar, K.E. van de - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C175/14) - 83
  zoet water - aquatische ecologie - vissen - monitoring - ijsselmeer - randmeren - rivieren - inventarisaties - fresh water - aquatic ecology - fishes - monitoring - lake ijssel - randmeren - rivers - inventories
  Sinds 2013 worden al deze monitoringprogramma’s jaarlijks in één rapportage gebundeld. Dit rapport bevat de gebruikte methodieken van de verschillende vis-monitoringsprogramma’s in de zoete Rijkswateren
  Waterkwaliteit
  Schram, Edward - \ 2014
  fisheries - aquaculture - water quality - feed intake - pike perch - silurus glanis - eels - fishes - diversity - nitrate - ammonia
  Pilot polderbemonstering
  Keeken, O.A. van; Wolfshaar, K.E. van de; Hoek, R. ; Graaf, M. de - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C161/14) - 22
  aquatische ecologie - vissen - polders - inventarisaties - kaderrichtlijn water - aquatic ecology - fishes - polders - inventories - water framework directive
  Voor het berekenen van het aalbestand in Nederland op basis van onder andere Kaderrichtlijn Water gegevens, is het noodzakelijk aanvullende gegevens te verzamelen over de aanwezigheid van aal in kleine poldersloten. Tijdens polderbemonstering (juni 2014) werden 22 vissoorten gevangen, waarvan de meest voorkomende vissoorten blankvoorn en baars waren. In totaal werden 139 alen gevangen in 33 trekken. De betrokken waterschappen waren: Wetterskip Fryslan, Hoogheemraadschap Rijnland en Waterschap Scheldestromen.
  Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2: Datarapport groei juveniele vis Zandmotor voorjaar en zomer 2013
  Hal, R. van; Keeken, O.A. van; Meeuwissen, L. - \ 2014
  IJmuiden [etc.] : IMARES / Deltares (Rapport / IMARES C126/14 - 1205045-000-ZKS-0097) - 15
  zandsuppletie - kustbeheer - natuurontwikkeling - natuurbeheer - monitoring - vissen - benthos - zuid-holland - sand suppletion - coastal management - nature development - nature management - monitoring - fishes - benthos - zuid-holland
  Dit rapport beschrijft de data die verzameld zijn tijdens het onderzoek naar juveniele vis en enkele epibenthos soorten in en rond de Zandmotor in het voorjaar en de zomer van 2013. De data is verzameld in 7 dagen verspreid over de periode mei tot en met augustus. De bemonstering is uitgevoerd met een rubberboot met een 2 meter boomkor tuig met maaswijdte van 10 mm en 20mm. Er zijn vistrekken uitgevoerd in de lagune en op 3 plekken rond de Zandmotor. Van iedere vistrek zijn alle vissen per soort gemeten en is al het epibenthos per soort geteld.
  Verspreidingsdynamiek, gedrag en voorkomen van diadrome vis bij Kornwerderzand t.b.v. de VismigratieRivier
  Griffioen, A.B. ; Winter, H.V. ; Keeken, O.A. van; Chen, C. ; Os-Koomen, E. van; Schoenlau, S. ; Zawadowski, T. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C083/14) - 131
  vissen - migratie - vismigratie - sluizen - afsluitdijk - telemetrie - monitoring - fishes - migration - fish migration - sluices - afsluitdijk - telemetry - monitoring
  De sluiting van de 32 km lange Afsluitdijk in 1932 heeft grote gevolgen gehad voor de migratie van vis tussen de Zuiderzee en de aangrenzende rivieren. Waar eerst een natuurlijke overgang bestond van zoet en zout water, is nu een harde scheiding tussen het IJsselmeer en de Waddenzee ontstaan. Jaarlijks bieden zich, afhankelijk van de soort, enkele tientallen tot honderden miljoenen vissen aan bij het spuicomplex bij Kornwerderzand. Deze vissen willen tijdens hun stroomopwaartse migratie het IJsselmeer bereiken richting paai of opgroeigebieden, maar de Afsluitdijk vormt een barrière en veroorzaakt daarmee vertraging en of blokkering tijdens de stroomopwaartse migratie. Om deze reden zijn er plannen om een vispassage of een VismigratieRivier (VMR) te bouwen naast het spuicomplex te Kornwerderzand met als doel om de ecologische barrière, die de Afsluitdijk voor trekvissen vormt, te verzachten. Deze rapportage gaat in op de ruimtelijke verspreidingsdynamiek van kleine vis (driedoornige stekelbaars, spiering, botlarven en glasaal), het zoekgedrag en passagesucces van grotere vis (houting, zeeprik en zeeforel) en de aanwezigheid van diadrome vis buiten de spuikom.
  Dietary carbohydrates and denitrification in recirculating aquaculture systems
  Meriac, A. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Johan Verreth. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570351 - 129
  dieren - vissen - aquacultuur - koolhydraten - denitrificatie - aquacultuur en milieu - feces - vezels - recirculatie aquacultuur systemen - animals - fishes - aquaculture - carbohydrates - denitrification - aquaculture and environment - faeces - fibres - recirculating aquaculture systems

  Due to overfishing of global fish stocks and increasing fish meal prices, plant ingredients are being increasingly used as an alternative source of protein in fish feeds. However, the inclusion of unpurified plant ingredients will also increase the content of fibers in feeds. Fibers are nearly indigestible and will therefore increase solid waste production in aquaculture. This solid waste can be used to as a carbon source for denitrification to control nitrate levels in recirculating aquaculture systems (RAS), thereby reducing both solid and dissolved waste production. Additionally, fibers can change the recovery characteristics and lower the degradability of fecal waste. Therefore, this study investigates how changes in the dietary carbohydrate composition can affect waste production, system performance and denitrification in RAS. Furthermore, ultrasound treatment (to decrease particle size in fecal waste) and enzymatic conditioning (to increase fiber degradability) were tested as possible means to increase the bioavailability of carbon in fecal waste for denitrification.

  Comparing a high fiber (HNSP) and low fiber (LNSP) diet in RAS stocked with rainbow trout confirmed that the fibers in the HNSP diet increase fecal waste production. Although the HNSP diet produced more fecal waste than the LNSP diet, both diets produced the same amount of biodegradable fecal carbon. Since feces removal was higher in RAS using the HNSP diet, the load of degradable organic matter on the biofilters was lower with the HNSP diet than with the LNSP diet. Furthermore, fecal waste produced with the HNSP diet contained larger particles than feces of the LNSP diet, which could also improve the recovery of fecal waste with microscreens. Feces produced with the HNSP diet were also less degradable than feces produced with the LNSP diet. By using fecal waste as an internal carbon source for denitrification, solid and dissolved waste emissions from RAS could be reduced by ~50% for the HNSP diet. However, only approximately half of the supplied cellulose and hemicellulose were degraded in the denitrification reactors, whereas lignin was not degraded at all. Thus, the overall degradability of organic carbon in fecal waste was limited by fibers as hemicellulose, cellulose and lignin. Ultrasound and enzymatic conditioning did not sufficiently increase the degradability of fecal waste. Nonetheless, fibers originating from unpurified plant ingredients may also have beneficial effects on RAS performance by increasing fecal recovery. A more selective choice of feed ingredients could be used to increase the recovery and degradability of fecal waste in RAS.

  Onderzoek naar inheemse wilde fauna, verslag over 2013
  Tulden, P.W. van - \ 2014
  Lelystad : Central Veterinary Institute (Rapport / Central Veterinairy Institute 14/CVI0014) - 31
  fauna - wild - vogels - vissen - zoogdieren - toxicologie - pathologie - doodsoorzaken - monitoring - fauna - wildlife - birds - fishes - mammals - toxicology - pathology - causes of death - monitoring
  Met betrekking tot een aantal opgedragen Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) treedt het Central Veterinairy Institute op als Nationaal Referentie Laboratorium (NRL) voor aangifteplichtige virale, parasitaire, protozoaire en bacteriële ziekten, TSE’s en antimicrobiële resistentie. Dit verslag geeft een overzicht van onderzoek aan de dieren, die opgestuurd zijn naar het CVT. Enkele cijfers: 137 inzendingen in het kader van het wettelijke wilde fauna onderzoek. Maar ook 188 kadavers, 6 levende watervogels en 27 monsters verdacht materiaal. De kadavers zijn te verdelen in 65 roofvogels, 70 watervogels, 13 overige vogels, 26 zoogdieren en 14 vissen. Hier kon van 115 van de 188 kadavers de doodsoorzaak worden achterhaald. De meest vastgestelde doodsoorzaken zijn trauma, vergiftiging, uitputting, afschot en botulisme, afhankelijk van de diercategorie.
  Good memories for details improve fish health
  Wiegertjes, G.F. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen University, Wageningen UR - ISBN 9789461739759 - 20
  vissen - diergezondheid - immunologie - aquacultuur - celbiologie - vaccinatie - fishes - animal health - immunology - aquaculture - cellular biology - vaccination
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2013 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C077/14) - 19
  vissen - visziekten - ecotoxicologie - noordzee - westerschelde - eems-dollard - biologische monitoring - fishes - fish diseases - ecotoxicology - north sea - western scheldt - eems-dollard - biomonitoring
  Inventarisatie in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. Van monsters van de vissoort bot werden biologische parameters bepaald. Tevens werden in deze botten milieukritische stoffen geanalyseerd. Kustzone Noordwijk, de Westerschelde en de Eems-Dollard werden bemonsterd voor chemisch onderzoek en de Westerschelde en de Eems-Dollard voor visziekten
  Merk-terugvangst experiment rivierprik (Lampetra fluviatilis) bij Kornwerderzand
  Griffioen, A.B. ; Winter, H.V. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C044/14) - 26
  vismigratie - sluizen - vissen - diergedrag - dijken - monitoring - ijsselmeer - fish migration - sluices - fishes - animal behaviour - dykes - monitoring - lake ijssel
  Het doel van dit onderzoek is om de interpretatie van de fuikvangsten die sinds 2001 worden uitgevoerd bij Kornwerderzand te verbeteren. Fuik vangsten zijn altijd een resultante van aanbod van vis en gedrag, met als gevolg dat dezelfde resultaten een verschillend onderliggend patroon in visgedrag en voorkomen van vis kunnen hebben. Voorafgaand aan het onderzoek zijn twee vragen geformuleerd: Worden er in de fuikvangsten terugvangsten gedaan van individuele vissen? Op welke schaal vindt er rondzwem-/zoekgedrag van rivierprik plaats?
  Oplegnotitie bij Beoordelingssystematiek beschermde vissoorten van de Grensmaas
  Deerenberg, C.M. ; Machiels, M.A.M. - \ 2014
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C056/13) - 17
  vissen - aquatische ecologie - natura 2000 - waterkracht - krachtcentrales - nadelige gevolgen - maas - fishes - aquatic ecology - natura 2000 - water power - power stations - adverse effects - river meuse
  In het rapport “Beoordelingssystematiek beschermde vissoorten van de Grensmaas” (IMARES rapport C071/12) zijn een wetenschappelijk onderbouwde beoordelingssystematiek en een daaruit afgeleid toetsingskader gepresenteerd voor de gevolgen van een nieuw te bouwen waterkrachtcentrale (WKC) in de Maas, bij Borgharen. Een WKC veroorzaakt extra sterfte aan jonge Zalmen die naar zee trekken. De voorliggende notitie vormt een korte samenvatting van en een toelichting op de ontwikkelde systematiek en daaruit afgeleid toetsingskader. Om de gevolgen van een verandering in of nabij de Grensmaas te kunnen beoordelen, zijn alle relevante factoren, en hun onderlinge relaties, die de uitbreidingsmogelijkheden voor de trekvispopulaties beïnvloeden, in een toetsingskader opgenomen
  Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren. Deel III: Data
  Boois, I.J. de; Overzee, H.M.J. van; Graaf, M. de; Keeken, O.A. van; Kuijs, E.K.M. ; Os-Koomen, E. van; Westerink, H.J. ; Wiegerinck, J.A.M. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C060/13) - 399
  zoet water - aquatische ecologie - vissen - monitoring - ijsselmeer - randmeren - rivieren - inventarisaties - fresh water - aquatic ecology - fishes - monitoring - lake ijssel - randmeren - rivers - inventories
  Het rapport “Toestand Vis en Visserij in de Zoete Rijkswateren” bestaat uit drie delen. Dit rapport bevat de resultaten van de vismonitoringen in de zoete Rijkswateren. Het omvat de volgende bemonsteringen: - Open water monitoring IJssel- en Markermeer - Oeverbemonstering IJssel- en Markermeer - Bemonstering zeldzame vis IJssel- en Markermeer - Bemonstering diadrome vis Kornwerderzand - Actieve monitoring grote rivieren en delta - Passieve monitoring grote rivieren en delta - Zalmsteekmonitoring grote rivieren De monitoringen in en rond het IJssel- en Markermeer worden gefinancierd door het ministerie van EZ, de monitoringen op de rivieren door Rijkswaterstaat.
  Kenniskring staand want IJsselmeer: vervolg pilot project 2013
  Keeken, O.A. van; Uhlmann, S.S. ; Groot, P.J. ; Groeneveld, K. ; Graaf, M. de - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C042/14) - 22
  vissen - kaderrichtlijn water - aquatische ecologie - ijsselmeer - monitoring - proefprojecten - fishes - water framework directive - aquatic ecology - lake ijssel - monitoring - pilot projects
  Vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW) wordt informatie vereist over de bestandsopbouw van onder andere snoekbaars en baars op het IJsselmeer en het Markermeer. In het IJsselmeer worden de visbestanden jaarlijkst bemonsterd. Deze reguliere bemonstering is echter niet geschikt om karakteristieken van de bestandsopbouw, zoals verhouding maatse en ondermaatse vis, mee te monitoren. Het doel van dit onderzoek is vooral om na te gaan of door het gebruik van staand want met verschillende maaswijdtes beter inzicht kan worden verkregen in de verhouding maatse en ondermaatse snoekbaars en baars.
  Data rapportage najaar 2013 fuik monitoring Kornwerderzand t.b.v. de VismigratieRivier
  Griffioen, A.B. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C034/14) - 37
  dijken - vissen - vismigratie - habitatverbindingszones - afsluitdijk - monitoring - dykes - fishes - fish migration - habitat corridors - afsluitdijk - monitoring
  De “Vismigratierivier Afsluitdijk” is een uniek project om het Nederlandse icoon de Afsluitdijk te vernieuwen. Het project heeft als doel om de ecologische barrière, die de Afsluitdijk voor trekvissen is, te verzachten. De Vismigratierivier (VMR) zorgt er voor dat een brede groep trekvissen, zoals de spiering, houting, aal (paling) en zalm, weer de ruimte krijgt om hun paai-, leef- en opgroeigebieden in het IJsselmeer, de Friese Meren, de Overijsselse Vecht, de IJssel en verder te bereiken. Voordat er een gedetailleerd werkplan voor de uitvoering van de Vismigratierivier bij Kornwerderzand kan worden uitgevoerd, moeten er een aantal cruciale vismigratieprocessen onderzocht worden. Voor dit programma worden zeven fuiken in het voor- en najaar twee keer per week gelicht. Deze monitoring heeft als doel jaarlijkse trends waar te nemen van diadrome vissen.
  Toestand vis en visserij in de Zoete Rijkswateren: 2012 Deel I: Trends van de visbestanden, vangsten en ecologische kwaliteit ratio's
  Graaf, M. de; Overzee, H.M.J. van; Boois, I.J. de; Vries, P. de; Tien, N.S.H. ; Tulp, I. ; Griffioen, A.B. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C058/13) - 52
  zoet water - aquatische ecologie - vissen - monitoring - ijsselmeer - randmeren - rivieren - inventarisaties - fresh water - aquatic ecology - fishes - monitoring - lake ijssel - randmeren - rivers - inventories
  De visstand bemonsteringen die in opdracht van RWS Waterdienst plaatsvinden maken deel uit van een uitgebreider programma: de Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL). In de loop der tijd is uit pragmatische overwegingen de uitvoering en financiering van de visstand bemonsteringen verdeeld over RWS en Min EZ, waarbij grofweg RWS de vismonitoring in de rivieren en delta uitvoert en Min EZ de vismonitoring in het IJsselmeer en Markermeer
  Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids
  Schiphouwer, M.E. ; Kessel, N. van; Matthews, J. ; Leuven, R.S.E.W. ; Koppel, S. ; Kranenbarg, J. ; Haenen, O.L.M. ; Lenders, H.J.R. ; Nagelkerke, L.A.J. ; Velde, G. van der; Crombaghs, B. ; Zollinger, R. - \ 2014
  Nijmegen : Nederlands Expertise Centrum Exoten (Report 2013.068) - 207
  vissen - fauna - verspreiding - risicobeheersing - invasieve exoten - inventarisaties - fishes - fauna - dispersal - risk management - invasive alien species - inventories
  In dit rapport worden de risico’s geanalyseerd van exotische vissoorten die zijn opgenomen in de Visserijwet en hun hybriden. De volgende soorten en één specifieke hybride zijn in de analyse meegenomen: beekridder (Salvelinus alpinus); roofblei (Leuciscus aspius); karper (Cyprinus carpio); Amerikaanse hondsvis (Umbra pygmaea); graskarper (Ctenopharyngodon idella); hybride ‘kruiskarper’ (Cyprinus carpio X Carassius spp.); snoekbaars (Sander lucioperca); giebel (Carassius gibelio) en kleine marene (Coregonus albula). Hoewel zeeforel (Salmo trutta trutta) was opgenomen in de initiële selectie van exotische soorten, is in consensus met experts besloten deze soort als inheems te beschouwen. Op basis van dit rapport worden de volgende maatregelen aanbevolen: - Het uitzetten van exoten, met name karper, giebel, snoekbaars, graskarper en vruchtbare hybriden (kruiskarper), moet gestopt of gereguleerd worden om verdere verspreiding en nieuwe introducties te voorkomen. - Het screenen van nationale en international vistransporten en maatregelen te nemen om de verspreiding van ziekten en andere meeliftende exoten te voorkomen.
  Underwater acoustic characteristics of the OWEZ wind farm operation (T1)
  Haan, D. de; Burggraaf, D. ; Wal, J.T. van der; Hal, R. van - \ 2013
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Report / IMARES Wageningen UR C069/13) - 113
  windmolenpark - geluidshinder - onderwaterakoestiek - fauna - vissen - inventarisaties - noordzee - nadelige gevolgen - wind farms - noise pollution - underwater acoustics - fauna - fishes - inventories - north sea - adverse effects
  In Holland the first two offshore wind farms, the Offshore Wind Farm Egmond aan Zee (OWEZ) and “Prinses Amalia” were built in respectively 2006 and 2007. Beside the main goal of producing electric energy from wind resource the construction of the first wind farm (OWEZ) was also used to demonstrate the impact of such construction to the environment. To demonstrate the impact an extensive Monitoring and Evaluation Program (MEP) was developed to evaluate the effects on benthic organisms, fish, birds and marine mammals. One of the tasks was to measure the underwater noise characteristics before and during the construction and with turbines in operation and to estimate the effects.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.