Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 11 / 11

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Entomofauna van Flevoland : Verslag van de 164e zomerbijeenkomst te Kraggenburg
  Cuppen, J.G.M. - \ 2015
  Entomologische Berichten 70 (2015)6. - ISSN 0013-8827 - p. 190 - 212.
  heteroptera - coleoptera - isopoda - diploptera - insecten - inventarisaties - ecologische entomologie - natuurgebieden - flevoland - heteroptera - coleoptera - isopoda - diploptera - insects - inventories - ecological entomology - natural areas - flevoland
  Op terreinen van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Flovolandschap is een inventarisatie uitgevoerd door 36 leden van de NEV. De gebieden die onderzocht zijn: Kuinderbos, Urkerbos, Voorsterbos, Harderbos, Knarbos, Winkelse Zand en Harderbroek. In dit artikel worden gedetailleerd de vindplaatsen geïnventariseerd, met daarnaast uitvoerige beschrijvingen van de gevonden soorten
  Schadelijke wantsen en roofwantsen
  Linden, Anton van der - \ 2011
  hemiptera - heteroptera - augmentation - reduviidae - insects - biology - growers
  Heteroptera
  Dekkers, Dorine - \ 2009
  heteroptera - insects - hemiptera - determination - identification - zoogeography - keys - netherlands
  De wantsen van de Bemelerberg
  Bos, F.G. ; Aukema, B. ; Heijerman, Th. - \ 2005
  Natuurhistorisch Maandblad 64 (2005)1. - ISSN 0028-1107 - p. 7 - 9.
  heteroptera - inventarisaties - natuurreservaten - zuid-limburg - heteroptera - inventories - nature reserves - zuid-limburg
  Bespreking van een inventarisatie in 2003 en een vergelijking van de resultaten met eerdere jaren. Op grond hiervan is bekeken wat er is veranderd en of het huidige beheer van dit natuurreservaat kan worden verbeterd
  Het effect van chemische gewasbeschermingsmiddelen op biologische bestrijders - Deel 1: Laboratoriumtoetsen met roofmijten en roofwantsen; Deel 2: Veldtoetsen met de roofwants Orius laevigatus
  Staaij, M. van der; Hamelink, R. ; Holstein, R. van; Slooten, M.A. van; Vellekoop, C.E. - \ 2003
  Naaldwijk : PPO B.U. Glastuinbouw (Rapporten PPO BU Glastuinbouw ) - 83
  biologische bestrijding - roofmijten - heteroptera - experimenten - effecten - chemische bestrijding - teelt onder bescherming - biological control - predatory mites - heteroptera - experiments - effects - chemical control - protected cultivation
  Evaluation of Orius species for biological control of Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae)
  Tommasini, M.G. - \ 2003
  Wageningen University. Promotor(en): Joop van Lenteren. - [S.I.] : S.n. - ISBN 9789058089007 - 215
  frankliniella occidentalis - thysanoptera - insectenplagen - orius - heteroptera - anthocoridae - biologische bestrijding - diapauze - organismen ingezet bij biologische bestrijding - frankliniella occidentalis - thysanoptera - insect pests - orius - heteroptera - anthocoridae - biological control - biological control agents - diapause

  Key words: Thysanoptera, Frankliniella occidentalis, Heteroptera, Orius leavigatu, Orius majusculu, Orius niger, Orius insidiosus, Biology, Diapause, Biological control.

  The overall aim of this research was to develop a biological control programme for F. occidentalis through the selection of an efficient beneficial arthropod. First, a general review of the literature about thrips pest species in Europe and in particular of Frankliniella occidentalis (Pergande) (Western Flower Thrips) was made. Information regarding the biology, distribution, host plants of thrips and damage induced by this pest species were discussed and summarized. The main candidates as natural enemies for control of thrips emerging from this literature study and from an evaluation of all present data, were Anthocoridae, and, thus, further research was directed towards Anthocorid predators of the genus Orius (Rhyncota: Heteroptera) ( chapter 1 ).

  Next, of the genus Orius , the most common species of the Mediterranean regions of Europe were chosen as candidates for biological control of F. occidentalis . Orius predators were collected in several areas in Italy on 36 plant species infested by thrips. The most common species were O. niger Wolff, O. laevigatus (Fieber) and O. majusculus (Reuter). No clear host-plant preferences of these Orius species were recorded ( chapter 2 ).

  Consequently, biological characteristics and predation activity of four Orius species (the palaeartic O. majusculus , O. laevigatus and O. niger and the neartic O. insidiosus , an exotic species that was earlier released in Italy) were determined by laboratory experiments using two prey species: Ephestia kuehniella (Zell.) eggs and Frankliniella occidentalis adults. Preimaginal mortality, development time, sex-ratio, pre-oviposition period, longevity, fecundity, and predation during the instar stages and the adult stage were measured. The intrinsic rates of natural increase (r m) and the kill rates (k m= ln k 0/t k) for all four Orius species was determined. The k mwas 0.23 for O. laevigatus , 0.21 for O. majusculus , 0.25 for O. insidiosus , 0.19 for O. niger , respectively. In all species, the females that fed on E. kuehniella showed greater longevity and higher reproduction than those fed on F. occidentalis . Most data for the neartic O. insidiosus were similar to those of O. laevigatus and O. majusculus . Mass rearings of O. insidiosus , O. laevigatus and O. majusculus were successfully developed, while O. niger appeared difficult to rear. Based on these data, it was concluded that O. laevigatus might be the best candidate for control of thrips ( chapter 3 ).

  No data were available about the occurrence of diapause in O. laevigatus . As thrips pest occur early in the season, it is important to use natural enemies that do not go into diapause. The possibility of inducing a reproductive diapause in this palearctic species was therefore investigated in the laboratory using two strains: strain N collected in northern Italy (Po Valley) and strain S collected in southern Italy (Sicily). The influence of photoperiod on Orius eggs was studied. Development time, adult emergence, sex ratio, pre-oviposition period, fecundity, and the presence of mature oocytes were recorded. The two strains of O. laevigatus showed to have a different way of overwintering: in the northern strain part of the population undergoes a weak reproductive diapause, while for the southern strain overwintering could best be described as quiescence ( chapter 4 ).

  Finally, the capacity of O. laevigatus to control thrips pests ( F. occidentalis and T. tabaci ) was studied by releases of this predator in two vegetable crops in commercial greenhouses, sweet pepper and eggplant. The releases of the pirate bugs were made as soon as thrips were detected, resulted in early establishment of the predator, in an interaction between prey and predator at low population densities and often in sufficient control of the pest ( chapter 5 and 6 ).

  In conclusion, the southern Italian strain of O. laevigatus showed to be an efficient natural enemy of thrips and F. occidentalis . This natural enemy is currently produced and commercially used on large scale in Europe to control thrips species in vegetable and ornamental crops, mostly in protected crops ( chapter 7 ).

  Wantsen in komkommer, paprika en aubergine : een inventarisatie van nuttige en schadelijke soorten, verspreiding in Nederland en schadesymptomen
  Messelink, G. ; Steenpaal, S. van - \ 2002
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw (PPO 563) - 31
  heteroptera - distributie - nederland - komkommers - aubergines - oogstschade - paprika - heteroptera - distribution - netherlands - cucumbers - aubergines - crop damage - sweet peppers
  Kasteelten van komkommer, paprika en aubergine hebben jaarlijks te maken met invlieg van schadelijke wantsen. Daarnaast worden nuttige wantsen als Orius spp. of Macrolophus caliginosus uitgezet en kunnen nuttige roofwantsen een kas binnenvliegen en zich daar vestigen. In dit onderzoek is geïnventariseerd welke schadelijke en nuttige wantsen kunnen optreden. Dit is gedaan met behulp van een enquête onder voorlichters en met lichtvallen in eco-teelten en bezoeken aan bedrijven. Vervolgens zijn van de drie belangrijkste schadelijke wantsen de schade geprovoceerd op jonge planten van komkommer, paprika en aubergine om een goede omschrijving van de symptomen te kunnen maken. De drie besproken wantsen zijn de "behaarde wants" Lygus rugulipennis, "groene appelwants" Lygocoris pabulinus en de "brandnetelwants" Liocoris tripustulatus. Tevens is in literatuur gekeken naar mogelijkheden voor biologische bestrijding en signalering van wantsen. Deze publicatie is voorzien van vele afbeeldingen en kleurenfoto’s die het herkennen van wantsen en aantastingen kunnen vereenvoudigen
  De laatste Limburgse populatie van de beekschaatsenrijder door beheer bedreigd.
  Wasscher, M. ; Cuppen, J.G.M. - \ 1991
  Natuurhistorisch Maandblad 80 (1991)3. - ISSN 0028-1107 - p. 57 - 62.
  waterinsecten - kanalen - heteroptera - hydrologie - rivieren - waterlopen - waterbeheer - watervoorraden - waterwegen - limburg - aquatic insects - canals - heteroptera - hydrology - rivers - streams - water management - water resources - waterways - limburg
  Waterkevers, oppervlakte- en waterwantsen van de natuurreservaten 'De Krochten' en 'Lange Gooren' (gemeente Zundert)
  Cuppen, J.G.M. - \ 1985
  Wageningen : Cuppen - 12
  hydrobiologie - classificatie - heteroptera - waterinsecten - coleoptera - waterdieren - zoet water - natuurreservaten - nationale parken - nederland - noord-brabant - binnenwateren - hydrobiology - classification - heteroptera - aquatic insects - coleoptera - aquatic animals - fresh water - nature reserves - national parks - netherlands - noord-brabant - inland waters
  Evolutionary trends in Heteroptera. Part II Mouthpart-structures and feeding strategies
  Cobben, R.H. - \ 1978
  Wageningen : Veenman (Mededelingen Landbouwhogeschool Wageningen 78-5) - 407
  heteroptera - dieranatomie - morfologie - dierfysiologie - evolutie - biologische ontwikkeling - monddelen - heteroptera - mouthparts - animal anatomy - morphology - animal physiology - evolution - biological development
  Waterwantsen en waterkevers uit een aantal Zuid-Limburgse poelen
  Higler, L.W.G. ; Putten, L.J.A. van - \ 1971
  Zeist : RIN - 10
  coleoptera - heteroptera - waterinsecten - dieren - identificatie - populatiedichtheid - populatie-ecologie - mortaliteit - populatiegroei - moerassen - plassen - nederland - zuid-limburg - coleoptera - heteroptera - aquatic insects - animals - identification - population density - population ecology - mortality - population growth - marshes - ponds - netherlands - zuid-limburg
  Hydrobiologische inventarisatie RIN
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.