Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 276

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Nog geen zicht op biologische bestrijding van Rhizoctonia in radijs : resultaten onderzoek alternatieve bestrijdingsmethoden
  Weerheim, Kees ; Streminska, Marta - \ 2016
  biological control - radishes - rhizoctonia - moulds - research - scientific research
  Aquatisch ecoloog Piet Verdonschot wil kennis biologen beter inzetten voor herstelmaatregelen "verbind wetenschap en waterschap"
  Verdonschot, Piet - \ 2016
  aquatic ecology - ecological restoration - flora - fauna - monitoring - scientific research

  Herstelmaatregelen om waterkwaliteit te verbeteren zijn maar weinig effectief. In zijn oratie tot bijzonder hoogleraar herstelecologie geeft Piet Verdonschot uitleg.

  "Geld voor natuuronderzoek komt beschikbaar voor de belangrijkste beheeronderwerpen"
  Arts, Bas - \ 2016
  nature management - financing - scientific research - scientists - nature conservation policy - knowledge - forest administration
  Het lijkt er op dat de grote beheerorganisaties zich een beetje terugtrekken en niet meer mee doen aan de cofinanciering van onderzoek voor natuur. Onderzoek is te duur voor hen, zeggen ze. Nu bepalen dus de onderzoekers welke onderwerpen het meest belangrijk zijn. Klopt dit, ervaren mensen dat zo? Vinden ze dat er voldoende sturing is van het onderzoek op onderwerpen waar beheerders mee zitten? Komt het geld voor natuuronderzoek beschikbaar voor de belangrijkste beheeronderwerpen?
  De permanente groene revolutie van Swaminathan
  Fresco, L.O. ; Rabbinge, R. - \ 2015
  Vork 2 (2015)3. - ISSN 2352-2925 - p. 66 - 71.
  green revolution - genetic engineering - human feeding - hunger - food supply - scientific research - scientists - society - fertilizers - pesticides - environmental impact - india - netherlands - potatoes - wheat - groene revolutie - genetische modificatie - humane voeding - honger - voedselvoorziening - wetenschappelijk onderzoek - wetenschappers - samenleving - kunstmeststoffen - pesticiden - milieueffect - india - nederland - aardappelen - tarwe
  Het weekblad Time kwalificeerde hem als een van de twintig meest invloedrijke Aziaten van de twintigste eeuw: ‘The father of the Green Revolution used his skills in genetic engineering and his powers of persuasion to make famine an unfamiliar word in Asia’. Tegelijkertijd wees hij al vroeg op de gevaren van een te grote afhankelijkheid van kunstmest en bestrijdingsmiddelen en milieugevolgen daarvan. Dr. Monkombu Sambasivan Swaminathan is een fervent pleitbezorger van de Evergreen Revolution, de permanente groene revolutie. Op 7 augustus werd hij 90 jaar. Louise Fresco en Rudy Rabbinge schetsen zijn enorme betekenis voor wetenschap en samenleving.
  Verslag voorjaarsbijeenkomst. Debatmiddag ‘The Missing Link – de groene schakel tussen onderzoek en praktijk’
  Goud, J.C. - \ 2015
  Gewasbescherming 46 (2015)3. - ISSN 0166-6495 - p. 92 - 94.
  conferenties - agrarisch onderwijs - wetenschappelijk onderzoek - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - universiteiten - publiek-private samenwerking - duurzaamheid (sustainability) - geïntegreerde bestrijding - biologische landbouw - innovaties - kennisoverdracht - marktconcurrentie - conferences - agricultural education - scientific research - crop enterprises - universities - public-private cooperation - sustainability - integrated control - organic farming - innovations - knowledge transfer - market competition
  De debatmiddag werd bezocht door ongeveer tachtig personen. Grofweg een derde deel van de aanwezigen was student. Vooral van de CAH Vilentum in Dronten was er een grote groep. Een derde deel was werkzaam in het onderzoek en de overige deelnemers waren afkomstig uit de praktijk, het onderwijs of werkzaam bij de overheid. In drie rondes gingen de aanwezigen in op respectievelijk de huidige situatie, de uitdagingen voor de nabije toekomst (de komende vijf jaar) en de visie voor de lange termijn (vijfentwintig jaar).
  Duurzaamheidseffecten van akkerranden
  Alebeek, Frans van - \ 2015
  arable farming - sustainability - biodiversity - field margins - scientific research - pilot projects - apidae - bombus - pollinators - natural enemies - insect pests - birds - ornamental value - small mammals
  Barsten in het ammoniakbastion
  Ploeg, J.D. van der - \ 2015
  Huib Schoonhoven produkties
  landbouw - ammoniakemissie - landbouw en milieu - bodembiologie - mestbeleid - emissiereductie - wetenschappelijk onderzoek - kennis van boeren - agriculture - ammonia emission - agriculture and environment - soil biology - manure policy - emission reduction - scientific research - farmers' knowledge
  In deze korte film spreken Jan Douwe van der Ploeg en Jaap Hanekamp over het ammoniakbeleid. Jan Douwe van der Ploeg (WUR): "Het is echt een bastion geworden wat zich afkeert van de wereld, maar het wordt steeds duidelijker dat er enorme gaten en barsten zitten in hun redenering en bewijsvoering." Jaap Hanekamp: "Tot op heden hebben we nog geen gegevens gezien die ons inzicht kunnen geven in hoe nou de verhouding is tussen de emissiefactoren die voor de wetgever gelden en de fundamentele data die daaraan ten grondslag liggen."
  Grote investering in natuurherstel vereist onderzoek. Kennisontwikkeling is van doorslaggevend belang voor het slagen van de PAS
  Bobbink, R. ; Jansen, A. ; Siepel, H. ; Verstrael, T. ; Wiersinga, W. - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)113. - ISSN 1572-7610 - p. 3 - 5.
  natuurbeheer - herstel - stikstof - herstelbeheer - wetenschappelijk onderzoek - kennismanagement - provincies - nature management - rehabilitation - nitrogen - restoration management - scientific research - knowledge management - provinces
  De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet in de komende achttien jaar zorgen dat stikstofgevoelige natuur weer opfleurt in Natura 2000-gebieden: er wordt gestreefd naar een combinatie van economische ontwikkeling, dalende stikstofdepositie en natuurherstel. Daarvoor worden in de komende tijd flinke investeringen gedaan. Om de kans op succes te vergroten, en de altijd aanwezige risico’s zo klein mogelijk te houden, is begeleidend wetenschappelijk onderzoek van groot belang. Het Kennisnetwerk OBN kan een grote bijdrage leveren aan de opzet, begeleiding en toetsing van toekomstig onderzoek zodat de PAS-herstelmaatregelen echt effectief zijn.
  De bijdrage van (wilde) bestuivers aan de opbrengst van appels en blauwe bessen : kwantificering van ecosysteemdiensten in Nederland
  Groot, G.A. de; Kats, R.J.M. van; Reemer, M. ; Sterren, D. van der; Biesmeijer, J.C. ; Kleijn, D. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2636) - 71
  bestuivers (dieren) - bestuiving - insecten - apidae - wilde bijenvolken - bevruchting - zetting - appels - blauwe bessen - biodiversiteit - ecosystemen - veldgewassen - wetenschappelijk onderzoek - nederland - pollinators - pollination - insects - apidae - wild honey bee colonies - fertilization - set - apples - blueberries - biodiversity - ecosystems - field crops - scientific research - netherlands
  De bestuiving van landbouwgewassen door gehouden en in het wild levende soorten bijen en zweefvliegen vormt een relevante en veelgenoemde ecosysteemdienst, die echter onder toenemende druk staat. De honingbijen die traditioneel landbouwgewassen bestuiven, gaan in aantal sterk achteruit als gevolg van te hoge sterfte, met name gedurende de winterperiode. Momenteel wordt door meerdere instituten, waaronder Wageningen UR, onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van de sterfte van honingbijen. Waarschijnlijk speelt een complex van factoren een rol, waaronder het gebruik van bepaalde insecticiden en de parasitaire varroamijt, een gebrek aan natuurlijke voedselbronnen en/of klimaatsveranderingen. Ook veel wilde bijensoorten nemen in aantal af. Ongeveer de helft van de wilde bijensoorten in Nederland staat op de Rode Lijst. Hoofddoel van het voorliggende onderzoek was het agronomisch en economisch kwantificeren van de bijdrage van bestuivende diensten door wilde en gedomesticeerde (bijgeplaatste) insecten aan de landbouwkundige productie van twee belangrijke Nederlandse insecten-bestoven fruitgewassen: de appel en de blauwe bes. Op deze wijze levert het onderzoek een ‘proof-of-concept’ van het economisch belang van ecosysteemdiensten, en daarmee biodiversiteit, voor de Nederlandse samenleving.
  WET-tests on UV-treated ballast water
  Kaag, N.H.B.M. - \ 2015
  Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C118/15) - 22
  schepen - waterballast - waterbeheer - wetenschappelijk onderzoek - ultraviolette straling - waterzuivering - waterkwaliteit - ships - water ballasting - water management - scientific research - ultraviolet radiation - water treatment - water quality
  Damen Shipyards has developed a barge-based ballast water management system (BWMS) that enables direct treatment of ballast water during discharge in a receiving harbour. The treatment is based upon filtration and a once-through UV-treatment. As part of the Type Approval process, the Dutch Authorities (IL&T) required an Environmental Acceptability document, based upon Whole Effluent Toxicity (WET) testing on freshwater and marine water, in order to ensure that no harmful levels of dis-infection byproducts (DBP) are formed by the UV-treatment.
  Meeste wilde bestuivers buiten boot bij focus op economisch nut
  Kleijn, D. - \ 2015
  Nature Today (2015)18 juni.
  insecten - bestuivers (dieren) - apidae - wilde bijenvolken - bestuiving - biodiversiteit - ecosystemen - stuifmeel - rassen (dieren) - bedreigde soorten - wetenschappelijk onderzoek - soortendiversiteit - insects - pollinators - apidae - wild honey bee colonies - pollination - biodiversity - ecosystems - pollen - breeds - endangered species - scientific research - species diversity
  Insecten leveren een bijdrage aan ecosysteemdiensten vanwege de bestuiving van allerlei gewassen. Maar uit nieuw onderzoek, gepubliceerd in Nature Communications, blijkt dat dat slechts geldt voor een kleine groep algemene soorten. Zeldzame soorten dragen nauwelijks bij aan bestuiving. In het internationale debat over biodiversiteitsbehoud kan de huidige focus op ecosysteemdiensten als argument voor soortbescherming voor zeldzame soorten dus slecht uitpakken.
  EU steekt 16 miljoen in synthetische biologie
  Sikkema, Albert ; Martins dos Santos, Vitor - \ 2015
  genetic engineering - bacteria - molecular biology - cellular biology - scientific research - biobased economy
  5 jaar Wageningen Potato Centre (WPC)
  Brouwer, T.A. ; Tramper, M. ; Visser, R.G.F. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR
  akkerbouw - aardappelen - wetenschappelijk onderzoek - landbouwbedrijven - proefbedrijven - kennisoverdracht - verbetering - arable farming - potatoes - scientific research - farms - pilot farms - knowledge transfer - improvement
  Het kennisplatform Wageningen Potato Centre (WPC) is een initiatief van Wageningen UR om een brug te slaan tussen wetenschap en bedrijfsleven. Strategisch en fundamenteel wordt toegankelijk én toepasbaar gemaakt voor de partners van WPC.
  Speuren naar vervuiling door minuscuul plastic
  Ramaker, R. ; Koelmans, A.A. - \ 2015
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2015)18. - ISSN 1874-3625 - p. 11 - 11.
  waterverontreiniging - microplastics - wetenschappelijk onderzoek - water pollution - microplastics - scientific research
  Milieukundige Bart Koelmans onderzoekt de komende jaren of Nederlandse rivieren, beken en meren vervuild zijn met minuscule plasticdeeltjes. In laboratoriumproeven bleken deze zogenaamde nanoplastics een veel negatievere uitwerking te hebben op organismen dan grotere plasticfragmenten. Er zijn echter nog geen methodes om deze vervuiling aan te tonen in water. Koelmans project kreeg onlangs een beurs van 650 duizend euro van wetenschapsfinancier STW, aangevuld met 220 duizend euro van andere organisaties.
  Nitrogen : too much of a vital resource : Science Brief
  Erisman, J.W. ; Galloway, J.N. ; Dise, N.B. ; Sutton, M.A. ; Bleeker, A. ; Grizzetti, B. ; Leach, A.M. ; Vries, W. de - \ 2015
  Zeist, The Netherlands : WWF Netherlands (WWF science brief NL ) - ISBN 9789074595223 - 27
  stikstofkringloop - waterverontreiniging - eutrofiëring - emissiereductie - broeikasgassen - terrestrische ecosystemen - wetenschappelijk onderzoek - milieubeleid - nitrogen cycle - water pollution - eutrophication - emission reduction - greenhouse gases - terrestrial ecosystems - scientific research - environmental policy
  It is now clear that the nitrogen problem is one of the most pressing environmental issues that we face. But in spite of the enormity of our influence on the N cycle and consequent implications for the environment and for human well-being, there is surprisingly little attention paid to the issue. While biodiversity loss and climate change have spawned huge budgets to create national and multidisciplinary programs, global organizations, political and media attention, the N challenge remains much less apparent in our thinking and actions. This is because we are educated with the important role that N plays with regard to food security. This paper aims to contribute to the understanding of the N challenge, and to provide options for decreasing the negative impacts of excess N.
  Techniques for evaluating nutrient status in farm animals
  Jansman, A.J.M. ; Pas, M.F.W. te - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 846) - 47
  voedingsstoffenbalans - voedingsstoffen - meettechnieken - varkens - herkauwers - pluimvee - wetenschappelijk onderzoek - nutrient balance - nutrients - measurement techniques - pigs - ruminants - poultry - scientific research
  It is the aim of the study to present a literature review on methods and techniques for determining nutrient status of different farm animal species (ruminants, pigs and poultry). The study focusses especially on the options to determine nutrient status in farm animals from a research perspective rather than on the possibilities for their practical application and related technical issues.
  Industrial survey for associated species: Results of a pilot-year
  Reijden, K.J. van der; Poos, J.J. ; Chen, C. ; Os-Koomen, E. van; Dijkman Dulkes, H.J.A. ; Pasterkamp, T.L. ; Rasenberg, M.M.M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C036/15) - 25
  visserijbeheer - visbestand - beoordeling - vergelijkend onderzoek - wetenschappelijk onderzoek - visserijbeleid - eu regelingen - noordzee - tarbot - scophthalmus rhombus - pleuronectiformes - boomkorvisserij - fishery management - fishery resources - assessment - comparative research - scientific research - fishery policy - eu regulations - north sea - turbot - scophthalmus rhombus - pleuronectiformes - beam trawling
  To increase scientific knowledge and stimulate discussion on management of data-limited species, Ekofish Group B.V., the North Sea Foundation (NSF) and IMARES started a research project. This project consisted of two phases. In the first phase, IMARES and NSF performed a literature study on the constrains in management and biological knowledge for species selected by Ekofish. After phase one, Ekofish Group B.V. requested IMARES to set up an industrial survey to gather more information on turbot, brill and lemon sole. A pilot-survey was designed and performed for these species to test whether an industrial survey is feasible and valuable for biological knowledge and if so, how this survey should be designed. To test the design of the survey, research will be done on the haul duration and mesh size. To examine the added value of the pilot survey, results are compared with the BTS. In this report, the results of this pilot survey are presented and answer will be given to the following research question: “Is an industrial survey for turbot, bill and lemon sole feasible and does it increase knowledge with respect to scientific surveys?”
  Ben Vosman, specialist insectenresistentie bij Wageningen UR: 'Wegvallen insecticiden vraagt om resistent ras'
  Vosman, B. - \ 2014
  BO-26-03-003-007

  Interview voor akker magazine nr. 5 mei 2014

  BO-26.03-003-007

  Juiste bepaling van kuildichtheden t.b.v. voorraadberekening voor BEX en BEP : samenvatting van het onderzoek
  Schooten, H.A. van; Abbink, G. - \ 2014
  [Wageningen] : Wageningen UR Livestock Research - 9
  wetenschappelijk onderzoek - gewasproductie - graskuilvoer - maïskuilvoer - stikstof - fosfaat - melkveehouderij - scientific research - crop production - grass silage - maize silage - nitrogen - phosphate - dairy farming
  De Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX) van stikstof en fosfaat en de Bedrijfsspecifieke gebruiksnorm fosfaat (BEP) kunnen alleen goed worden berekend met een nauwkeurige en robuuste schatting van de hoeveelheden geproduceerd, aangevoerd en verbruikt ruwvoer. Dit is een onderzoek uitgevoerd door Blgg AgroXpertus en Wageningen UR Livestock Research, samen met loonwerkers en melkveehouders waarbij de werkelijke ruwvoervoorraden van verschillende praktijkkuilen in kaart zijn gebracht door het wegen van het gewas tijdens het inkuilen. Doelstelling van dit onderzoek is het ontwikkelen van een nauwkeuriger methode voor dichtheidsbepaling van kuilen in de praktijk.
  Interactie tussen varroa en omgevingsfactoren. Bijennieuws 28
  Blacquière, T. ; Cornelissen, B. ; Dooremalen, C. van; Steen, J.J.M. van der - \ 2014
  Wageningen : Bijen@wur
  apidae - honingbijen - bijensterfte - doodsoorzaken - factoranalyse - milieufactoren - technieken - detectie - wetenschappelijk onderzoek - apidae - honey bees - bee mortality - causes of death - factor analysis - environmental factors - techniques - detection - scientific research
  Het probleem van de sterfte van bijenvolken is multifactorieel. Allerlei factoren kunnen soms een beetje of soms zelfs sterk negatieve uitwerking hebben op bijenvolken, en die negatieve uitwerking kan in principe bijdragen aan de bijensterfte. Sommige factoren komen ook nog hand in hand (varroa en sommige virussen). Zolang de relatieve bijdrage van factoren niet bekend is kunnen we maar beter uitgaan van en rekening houden met een mogelijke bijdrage en ondertussen de factoren waar we alvast iets aan kunnen doen zo gunstig mogelijk te maken
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.