Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 50 / 276

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Nog geen zicht op biologische bestrijding van Rhizoctonia in radijs : resultaten onderzoek alternatieve bestrijdingsmethoden
  Weerheim, Kees ; Streminska, Marta - \ 2016
  biological control - radishes - rhizoctonia - moulds - research - scientific research
  Aquatisch ecoloog Piet Verdonschot wil kennis biologen beter inzetten voor herstelmaatregelen "verbind wetenschap en waterschap"
  Verdonschot, Piet - \ 2016
  aquatic ecology - ecological restoration - flora - fauna - monitoring - scientific research

  Herstelmaatregelen om waterkwaliteit te verbeteren zijn maar weinig effectief. In zijn oratie tot bijzonder hoogleraar herstelecologie geeft Piet Verdonschot uitleg.

  "Geld voor natuuronderzoek komt beschikbaar voor de belangrijkste beheeronderwerpen"
  Arts, Bas - \ 2016
  nature management - financing - scientific research - scientists - nature conservation policy - knowledge - forest administration
  Het lijkt er op dat de grote beheerorganisaties zich een beetje terugtrekken en niet meer mee doen aan de cofinanciering van onderzoek voor natuur. Onderzoek is te duur voor hen, zeggen ze. Nu bepalen dus de onderzoekers welke onderwerpen het meest belangrijk zijn. Klopt dit, ervaren mensen dat zo? Vinden ze dat er voldoende sturing is van het onderzoek op onderwerpen waar beheerders mee zitten? Komt het geld voor natuuronderzoek beschikbaar voor de belangrijkste beheeronderwerpen?
  De permanente groene revolutie van Swaminathan
  Fresco, L.O. ; Rabbinge, R. - \ 2015
  Vork 2 (2015)3. - ISSN 2352-2925 - p. 66 - 71.
  green revolution - genetic engineering - human feeding - hunger - food supply - scientific research - scientists - society - fertilizers - pesticides - environmental impact - india - netherlands - potatoes - wheat - groene revolutie - genetische modificatie - humane voeding - honger - voedselvoorziening - wetenschappelijk onderzoek - wetenschappers - samenleving - kunstmeststoffen - pesticiden - milieueffect - india - nederland - aardappelen - tarwe
  Het weekblad Time kwalificeerde hem als een van de twintig meest invloedrijke Aziaten van de twintigste eeuw: ‘The father of the Green Revolution used his skills in genetic engineering and his powers of persuasion to make famine an unfamiliar word in Asia’. Tegelijkertijd wees hij al vroeg op de gevaren van een te grote afhankelijkheid van kunstmest en bestrijdingsmiddelen en milieugevolgen daarvan. Dr. Monkombu Sambasivan Swaminathan is een fervent pleitbezorger van de Evergreen Revolution, de permanente groene revolutie. Op 7 augustus werd hij 90 jaar. Louise Fresco en Rudy Rabbinge schetsen zijn enorme betekenis voor wetenschap en samenleving.
  Verslag voorjaarsbijeenkomst. Debatmiddag ‘The Missing Link – de groene schakel tussen onderzoek en praktijk’
  Goud, J.C. - \ 2015
  Gewasbescherming 46 (2015)3. - ISSN 0166-6495 - p. 92 - 94.
  conferenties - agrarisch onderwijs - wetenschappelijk onderzoek - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - universiteiten - publiek-private samenwerking - duurzaamheid (sustainability) - geïntegreerde bestrijding - biologische landbouw - innovaties - kennisoverdracht - marktconcurrentie - conferences - agricultural education - scientific research - crop enterprises - universities - public-private cooperation - sustainability - integrated control - organic farming - innovations - knowledge transfer - market competition
  De debatmiddag werd bezocht door ongeveer tachtig personen. Grofweg een derde deel van de aanwezigen was student. Vooral van de CAH Vilentum in Dronten was er een grote groep. Een derde deel was werkzaam in het onderzoek en de overige deelnemers waren afkomstig uit de praktijk, het onderwijs of werkzaam bij de overheid. In drie rondes gingen de aanwezigen in op respectievelijk de huidige situatie, de uitdagingen voor de nabije toekomst (de komende vijf jaar) en de visie voor de lange termijn (vijfentwintig jaar).
  Duurzaamheidseffecten van akkerranden
  Alebeek, Frans van - \ 2015
  arable farming - sustainability - biodiversity - field margins - scientific research - pilot projects - apidae - bombus - pollinators - natural enemies - insect pests - birds - ornamental value - small mammals
  Barsten in het ammoniakbastion
  Ploeg, J.D. van der - \ 2015
  Huib Schoonhoven produkties
  landbouw - ammoniakemissie - landbouw en milieu - bodembiologie - mestbeleid - emissiereductie - wetenschappelijk onderzoek - kennis van boeren - agriculture - ammonia emission - agriculture and environment - soil biology - manure policy - emission reduction - scientific research - farmers' knowledge
  In deze korte film spreken Jan Douwe van der Ploeg en Jaap Hanekamp over het ammoniakbeleid. Jan Douwe van der Ploeg (WUR): "Het is echt een bastion geworden wat zich afkeert van de wereld, maar het wordt steeds duidelijker dat er enorme gaten en barsten zitten in hun redenering en bewijsvoering." Jaap Hanekamp: "Tot op heden hebben we nog geen gegevens gezien die ons inzicht kunnen geven in hoe nou de verhouding is tussen de emissiefactoren die voor de wetgever gelden en de fundamentele data die daaraan ten grondslag liggen."
  Grote investering in natuurherstel vereist onderzoek. Kennisontwikkeling is van doorslaggevend belang voor het slagen van de PAS
  Bobbink, R. ; Jansen, A. ; Siepel, H. ; Verstrael, T. ; Wiersinga, W. - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)113. - ISSN 1572-7610 - p. 3 - 5.
  natuurbeheer - herstel - stikstof - herstelbeheer - wetenschappelijk onderzoek - kennismanagement - provincies - nature management - rehabilitation - nitrogen - restoration management - scientific research - knowledge management - provinces
  De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet in de komende achttien jaar zorgen dat stikstofgevoelige natuur weer opfleurt in Natura 2000-gebieden: er wordt gestreefd naar een combinatie van economische ontwikkeling, dalende stikstofdepositie en natuurherstel. Daarvoor worden in de komende tijd flinke investeringen gedaan. Om de kans op succes te vergroten, en de altijd aanwezige risico’s zo klein mogelijk te houden, is begeleidend wetenschappelijk onderzoek van groot belang. Het Kennisnetwerk OBN kan een grote bijdrage leveren aan de opzet, begeleiding en toetsing van toekomstig onderzoek zodat de PAS-herstelmaatregelen echt effectief zijn.
  De bijdrage van (wilde) bestuivers aan de opbrengst van appels en blauwe bessen : kwantificering van ecosysteemdiensten in Nederland
  Groot, G.A. de; Kats, R.J.M. van; Reemer, M. ; Sterren, D. van der; Biesmeijer, J.C. ; Kleijn, D. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2636) - 71
  bestuivers (dieren) - bestuiving - insecten - apidae - wilde bijenvolken - bevruchting - zetting - appels - blauwe bessen - biodiversiteit - ecosystemen - veldgewassen - wetenschappelijk onderzoek - nederland - pollinators - pollination - insects - apidae - wild honey bee colonies - fertilization - set - apples - blueberries - biodiversity - ecosystems - field crops - scientific research - netherlands
  De bestuiving van landbouwgewassen door gehouden en in het wild levende soorten bijen en zweefvliegen vormt een relevante en veelgenoemde ecosysteemdienst, die echter onder toenemende druk staat. De honingbijen die traditioneel landbouwgewassen bestuiven, gaan in aantal sterk achteruit als gevolg van te hoge sterfte, met name gedurende de winterperiode. Momenteel wordt door meerdere instituten, waaronder Wageningen UR, onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van de sterfte van honingbijen. Waarschijnlijk speelt een complex van factoren een rol, waaronder het gebruik van bepaalde insecticiden en de parasitaire varroamijt, een gebrek aan natuurlijke voedselbronnen en/of klimaatsveranderingen. Ook veel wilde bijensoorten nemen in aantal af. Ongeveer de helft van de wilde bijensoorten in Nederland staat op de Rode Lijst. Hoofddoel van het voorliggende onderzoek was het agronomisch en economisch kwantificeren van de bijdrage van bestuivende diensten door wilde en gedomesticeerde (bijgeplaatste) insecten aan de landbouwkundige productie van twee belangrijke Nederlandse insecten-bestoven fruitgewassen: de appel en de blauwe bes. Op deze wijze levert het onderzoek een ‘proof-of-concept’ van het economisch belang van ecosysteemdiensten, en daarmee biodiversiteit, voor de Nederlandse samenleving.
  WET-tests on UV-treated ballast water
  Kaag, N.H.B.M. - \ 2015
  Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C118/15) - 22
  schepen - waterballast - waterbeheer - wetenschappelijk onderzoek - ultraviolette straling - waterzuivering - waterkwaliteit - ships - water ballasting - water management - scientific research - ultraviolet radiation - water treatment - water quality
  Damen Shipyards has developed a barge-based ballast water management system (BWMS) that enables direct treatment of ballast water during discharge in a receiving harbour. The treatment is based upon filtration and a once-through UV-treatment. As part of the Type Approval process, the Dutch Authorities (IL&T) required an Environmental Acceptability document, based upon Whole Effluent Toxicity (WET) testing on freshwater and marine water, in order to ensure that no harmful levels of dis-infection byproducts (DBP) are formed by the UV-treatment.
  Meeste wilde bestuivers buiten boot bij focus op economisch nut
  Kleijn, D. - \ 2015
  Nature Today (2015)18 juni.
  insecten - bestuivers (dieren) - apidae - wilde bijenvolken - bestuiving - biodiversiteit - ecosystemen - stuifmeel - rassen (dieren) - bedreigde soorten - wetenschappelijk onderzoek - soortendiversiteit - insects - pollinators - apidae - wild honey bee colonies - pollination - biodiversity - ecosystems - pollen - breeds - endangered species - scientific research - species diversity
  Insecten leveren een bijdrage aan ecosysteemdiensten vanwege de bestuiving van allerlei gewassen. Maar uit nieuw onderzoek, gepubliceerd in Nature Communications, blijkt dat dat slechts geldt voor een kleine groep algemene soorten. Zeldzame soorten dragen nauwelijks bij aan bestuiving. In het internationale debat over biodiversiteitsbehoud kan de huidige focus op ecosysteemdiensten als argument voor soortbescherming voor zeldzame soorten dus slecht uitpakken.
  EU steekt 16 miljoen in synthetische biologie
  Sikkema, Albert ; Martins dos Santos, Vitor - \ 2015
  genetic engineering - bacteria - molecular biology - cellular biology - scientific research - biobased economy
  5 jaar Wageningen Potato Centre (WPC)
  Brouwer, T.A. ; Tramper, M. ; Visser, R.G.F. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR
  akkerbouw - aardappelen - wetenschappelijk onderzoek - landbouwbedrijven - proefbedrijven - kennisoverdracht - verbetering - arable farming - potatoes - scientific research - farms - pilot farms - knowledge transfer - improvement
  Het kennisplatform Wageningen Potato Centre (WPC) is een initiatief van Wageningen UR om een brug te slaan tussen wetenschap en bedrijfsleven. Strategisch en fundamenteel wordt toegankelijk én toepasbaar gemaakt voor de partners van WPC.
  Speuren naar vervuiling door minuscuul plastic
  Ramaker, R. ; Koelmans, A.A. - \ 2015
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2015)18. - ISSN 1874-3625 - p. 11 - 11.
  waterverontreiniging - microplastics - wetenschappelijk onderzoek - water pollution - microplastics - scientific research
  Milieukundige Bart Koelmans onderzoekt de komende jaren of Nederlandse rivieren, beken en meren vervuild zijn met minuscule plasticdeeltjes. In laboratoriumproeven bleken deze zogenaamde nanoplastics een veel negatievere uitwerking te hebben op organismen dan grotere plasticfragmenten. Er zijn echter nog geen methodes om deze vervuiling aan te tonen in water. Koelmans project kreeg onlangs een beurs van 650 duizend euro van wetenschapsfinancier STW, aangevuld met 220 duizend euro van andere organisaties.
  Nitrogen : too much of a vital resource : Science Brief
  Erisman, J.W. ; Galloway, J.N. ; Dise, N.B. ; Sutton, M.A. ; Bleeker, A. ; Grizzetti, B. ; Leach, A.M. ; Vries, W. de - \ 2015
  Zeist, The Netherlands : WWF Netherlands (WWF science brief NL ) - ISBN 9789074595223 - 27
  stikstofkringloop - waterverontreiniging - eutrofiëring - emissiereductie - broeikasgassen - terrestrische ecosystemen - wetenschappelijk onderzoek - milieubeleid - nitrogen cycle - water pollution - eutrophication - emission reduction - greenhouse gases - terrestrial ecosystems - scientific research - environmental policy
  It is now clear that the nitrogen problem is one of the most pressing environmental issues that we face. But in spite of the enormity of our influence on the N cycle and consequent implications for the environment and for human well-being, there is surprisingly little attention paid to the issue. While biodiversity loss and climate change have spawned huge budgets to create national and multidisciplinary programs, global organizations, political and media attention, the N challenge remains much less apparent in our thinking and actions. This is because we are educated with the important role that N plays with regard to food security. This paper aims to contribute to the understanding of the N challenge, and to provide options for decreasing the negative impacts of excess N.
  Techniques for evaluating nutrient status in farm animals
  Jansman, A.J.M. ; Pas, M.F.W. te - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 846) - 47
  voedingsstoffenbalans - voedingsstoffen - meettechnieken - varkens - herkauwers - pluimvee - wetenschappelijk onderzoek - nutrient balance - nutrients - measurement techniques - pigs - ruminants - poultry - scientific research
  It is the aim of the study to present a literature review on methods and techniques for determining nutrient status of different farm animal species (ruminants, pigs and poultry). The study focusses especially on the options to determine nutrient status in farm animals from a research perspective rather than on the possibilities for their practical application and related technical issues.
  Industrial survey for associated species: Results of a pilot-year
  Reijden, K.J. van der; Poos, J.J. ; Chen, C. ; Os-Koomen, E. van; Dijkman Dulkes, H.J.A. ; Pasterkamp, T.L. ; Rasenberg, M.M.M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C036/15) - 25
  visserijbeheer - visbestand - beoordeling - vergelijkend onderzoek - wetenschappelijk onderzoek - visserijbeleid - eu regelingen - noordzee - tarbot - scophthalmus rhombus - pleuronectiformes - boomkorvisserij - fishery management - fishery resources - assessment - comparative research - scientific research - fishery policy - eu regulations - north sea - turbot - scophthalmus rhombus - pleuronectiformes - beam trawling
  To increase scientific knowledge and stimulate discussion on management of data-limited species, Ekofish Group B.V., the North Sea Foundation (NSF) and IMARES started a research project. This project consisted of two phases. In the first phase, IMARES and NSF performed a literature study on the constrains in management and biological knowledge for species selected by Ekofish. After phase one, Ekofish Group B.V. requested IMARES to set up an industrial survey to gather more information on turbot, brill and lemon sole. A pilot-survey was designed and performed for these species to test whether an industrial survey is feasible and valuable for biological knowledge and if so, how this survey should be designed. To test the design of the survey, research will be done on the haul duration and mesh size. To examine the added value of the pilot survey, results are compared with the BTS. In this report, the results of this pilot survey are presented and answer will be given to the following research question: “Is an industrial survey for turbot, bill and lemon sole feasible and does it increase knowledge with respect to scientific surveys?”
  Ben Vosman, specialist insectenresistentie bij Wageningen UR: 'Wegvallen insecticiden vraagt om resistent ras'
  Vosman, B. - \ 2014
  BO-26-03-003-007

  Interview voor akker magazine nr. 5 mei 2014

  BO-26.03-003-007

  Juiste bepaling van kuildichtheden t.b.v. voorraadberekening voor BEX en BEP : samenvatting van het onderzoek
  Schooten, H.A. van; Abbink, G. - \ 2014
  [Wageningen] : Wageningen UR Livestock Research - 9
  wetenschappelijk onderzoek - gewasproductie - graskuilvoer - maïskuilvoer - stikstof - fosfaat - melkveehouderij - scientific research - crop production - grass silage - maize silage - nitrogen - phosphate - dairy farming
  De Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX) van stikstof en fosfaat en de Bedrijfsspecifieke gebruiksnorm fosfaat (BEP) kunnen alleen goed worden berekend met een nauwkeurige en robuuste schatting van de hoeveelheden geproduceerd, aangevoerd en verbruikt ruwvoer. Dit is een onderzoek uitgevoerd door Blgg AgroXpertus en Wageningen UR Livestock Research, samen met loonwerkers en melkveehouders waarbij de werkelijke ruwvoervoorraden van verschillende praktijkkuilen in kaart zijn gebracht door het wegen van het gewas tijdens het inkuilen. Doelstelling van dit onderzoek is het ontwikkelen van een nauwkeuriger methode voor dichtheidsbepaling van kuilen in de praktijk.
  Interactie tussen varroa en omgevingsfactoren. Bijennieuws 28
  Blacquière, T. ; Cornelissen, B. ; Dooremalen, C. van; Steen, J.J.M. van der - \ 2014
  Wageningen : Bijen@wur
  apidae - honingbijen - bijensterfte - doodsoorzaken - factoranalyse - milieufactoren - technieken - detectie - wetenschappelijk onderzoek - apidae - honey bees - bee mortality - causes of death - factor analysis - environmental factors - techniques - detection - scientific research
  Het probleem van de sterfte van bijenvolken is multifactorieel. Allerlei factoren kunnen soms een beetje of soms zelfs sterk negatieve uitwerking hebben op bijenvolken, en die negatieve uitwerking kan in principe bijdragen aan de bijensterfte. Sommige factoren komen ook nog hand in hand (varroa en sommige virussen). Zolang de relatieve bijdrage van factoren niet bekend is kunnen we maar beter uitgaan van en rekening houden met een mogelijke bijdrage en ondertussen de factoren waar we alvast iets aan kunnen doen zo gunstig mogelijk te maken
  Kennis voor provincies : Vier modellen voor samenwerking in het Beleidsondersteunend Onderzoek in het natuurdomein
  Haas, W. de; Vullings, W. ; Boonstra, F.G. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 18
  natuurbeleid - decentralisatie - provincies - wetenschappelijk onderzoek - besturingen - financieel beheer - nature conservation policy - decentralization - provinces - scientific research - controls - financial management
  Bij de decentralisatie van het natuurbeleid naar provincies is er niet voor gekozen de BO-gelden ten behoeve van onderzoek voor natuurbeleid mee te decentraliseren. Dus hoewel het natuurbeleid is overgedragen aan de provincies, blijft de financiering van het natuuronderzoek bij EZ. In het kader van de overdracht van het natuurbeleid, ligt het echter voor de hand dat provincies ook een rol krijgen in de aansturing van het beleidsondersteunend onderzoek op het terrein van natuur.
  Op zoek naar het duurzame landschap, hoe wetenschap en praktijk van elkaar leren
  Opdam, P.F.M. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 44
  landschapsecologie - groene infrastructuur - ruimtelijke ordening - duurzame ontwikkeling - landschapsbeheer - wetenschappelijk onderzoek - netwerken - landschapsplanning - participatie - ecosysteemdiensten - governance - landscape ecology - green infrastructure - physical planning - sustainable development - landscape management - scientific research - networks - landscape planning - participation - ecosystem services - governance
  Binnen de wetenschap wordt vooruitgang vaak gestuurd door voort te bouwen op bestaande methoden. Dat betekent vaak innovatie met kleine stapjes binnen de eigen discipline. Een vraag uit de praktijk daarentegen daagt uit tot grote stappen en tot combineren van kennis uit allerlei wetenschappelijke disciplines. De auteur is vanuit zijn landschapsecologische basis op zoek gegaan naar raakpunten in de sociale wetenschappen, zoals de ruimtelijke planning en de bestuurskunde. Dit boekje is het verslag van die zoektocht, met verrassende ontdekkingen.
  For quality of life
  Corporate Communications, - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR, Corporate Communications - 88
  onderwijsinstellingen - onderzoeksinstituten - universiteiten - agrarisch onderwijs - wetenschappelijk onderzoek - toegepast onderzoek - educational institutions - research institutes - universities - agricultural education - scientific research - applied research
  Corporate brochure van Wageningen UR.
  Climate Observing Systems in The Netherlands – National Activities Contributing to GCOS
  Allaart, M. ; Knap, W. ; Meirink, J.F. ; Sterl, A. ; Verver, G. ; Vermeulen, A. ; Ansems, N. ; Steur, L. de; Swart, D. ; Heinen, P. ; Chen, H. ; Russchenberg, H. ; Dolman, H. ; Werf, G. van der; Herold, M. ; Mora, B. - \ 2014
  KNMI - 61
  klimaatverandering - wetenschappelijk onderzoek - nederland - climatic change - scientific research - netherlands
  Climate monitoring is a multidisciplinary and international activity. KNMI and partner institutes in the Netherlands contribute to climate monitoring and coordinate their actions based on a national implementation in accordance to the Implementation Plan of the WMO Global Climate Observing System (GCOS). Here we summarize the contribution of governmental institutes and universities in the Netherlands to climate monitoring activities.
  'Media-aandacht is cruciaal': Arnold van Vliet : wetenschapper voor het publiek
  Kleis, R. ; Vliet, A.J.H. van - \ 2014
  WageningenWorld (2014)4. - ISSN 2210-7908 - p. 34 - 39.
  fenologie - flora - fauna - natuurverschijnselen - monitoring - wetenschappelijk onderzoek - phenology - flora - fauna - natural phenomena - monitoring - scientific research
  Van Vliet ontdekte de kracht van citizen science al in zijn studententijd in Wageningen. ‘Voor een afstudeervak bij het IBN, nu Alterra, kwam ik in contact met de archieven van het Nederlands Fenologisch Waarnemingsnetwerk. Stapels ordners met waarnemingen van mensen sinds 1868. Bij analyse van die gegevens zie je dat er een heel duidelijk effect is van de temperatuur op wat er om je heen gebeurt. Fenologie blijkt een heel goede indicator voor veranderingen in de natuur als gevolg van veranderingen in weer en klimaat. Op basis van waarnemingen van vrijwilligers krijg je een goed beeld van hoe een jaar eruit ziet en hoe het zich verhoudt tot andere jaren.
  Nauwkeuriger dan het KNMI
  Kleis, R. ; Uijlenhoet, R. - \ 2014
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2014)7. - ISSN 1874-3625 - p. 18 - 19.
  meteorologie - neerslag - meteorologische waarnemingen - wetenschappelijk onderzoek - meteorology - precipitation - meteorological observations - scientific research
  De zendmast op het dak van Biotechnion onderhoudt een straalverbinding met een mast op het dak van Forum, twee kilometer verderop op de campus. Om regen te meten. Toevalsonderzoek, noemt hoogleraar Hydrologie en kwantitatief waterbeheer Remko Uijlenhoet het hele project. Ontstaan en uitgebouwd door kennis uit toevallige ontmoetingen. Een collega vroeg of een bepaalde scintillometer (met bijbehorende frequentie) niet interessant was voor het meten van regen. Dat bleek een treffer.
  Kleinschalige innovaties voor de groenblauwe ruimte
  Bregt, A.K. ; Bouma, J. ; Wolfert, H.P. - \ 2014
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 31 (2014)3. - ISSN 0169-6300 - p. 109 - 115.
  wetenschappelijk onderzoek - innovaties - proefprojecten - platteland - natuurbeheer - bodembeheer - waterbeheer - scientific research - innovations - pilot projects - rural areas - nature management - soil management - water management
  Diverse kennisinstellingen in Nederland doen onderzoek naar de groenblauwe ruimte. De trend van de afgelopen decennia was dat onderzoeksvragen steeds meer extern bepaald werden, door financiers en beleid, en dat de onderzoeker vooral de rol van uitvoerder kreeg. Binnen het DLO onderzoeksprogramma "Duurzame ontwikkeling van de groenblauwe ruimte" is een experiment uitgevoerd, waarbij de onderzoekers zelf met innovatieve ideeën voor onderzoek konden komen. Wat zijn de ervaringen met deze manier van onderzoeksprogrammering en wat levert het op?
  The bioavailability of four zinc oxide sources and zinc sulphate in broiler chickens
  Veldkamp, T. ; Diepen, J.T.M. van; Bikker, P. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 806) - 27
  vleeskuikens - biologische beschikbaarheid - zink - belgië - voedingsstoffenbehoeften - excretie - excreten - landbouw en milieu - pluimveevoeding - pluimveehouderij - wetenschappelijk onderzoek - broilers - bioavailability - zinc - belgium - nutrient requirements - excretion - excreta - agriculture and environment - poultry feeding - poultry farming - scientific research
  Zinc is an essential trace element for all farm animal species. It is commonly included in animal diets as zinc oxide, zinc sulphate or organically bound zinc. Umicore Zinc Chemicals developed zinc oxide products with different mean particle sizes. Umicore Zinc Chemicals requested Wageningen UR Livestock Research to determine the bioavailability of four zinc oxide sources and zinc sulphate in broiler chickens. A precise estimate of the bioavailability of zinc sources is required both for fulfilling the zinc requirements of the animal and to reduce zinc excretion in excreta and the environment.
  Luisteren we wel?
  Fresco, Louise - \ 2014
  scientific research - innovations - social issues - social interaction - community involvement - acceptability - society - communication
  80% van de patenten in de wacht
  Helvert, Paul van - \ 2014
  patents - intellectual property rights - scientific research - innovations - businesses - acquisition of ownership - opinions
  Vissers betrekken in onderzoek en beheer: in de toekomst 9 miljard monden te voeden (interview met Marloes Kraan en Floor Quirijns)
  Kraan, M.L. ; Quirijns, F.J. - \ 2014
  Visserijnieuws 34 (2014)14. - ISSN 1380-5061 - p. 4 - 4.
  visserij - vis - vissers - duurzaamheid (sustainability) - wetenschappelijk onderzoek - aquatische ecosystemen - visserijbeheer - ecosystemen - fisheries - fish - fishermen - sustainability - scientific research - aquatic ecosystems - fishery management - ecosystems
  Hoe betrekken we vissers bij onderzoek en beheer? Dat was het hoofdthema van de conferentie 'Fisheries Dependent information' vorige maand in Rome. Maar ook onderwerpen als de aanlandplicht en monitoring met camera's kwamen voorbij. Aanweizig op de conferentie was een flinke Nederlandse delegatie. Marloes Kraan en Floor Quirijns van IMARES Wageningen UR en Inger Wilms (CVO) doen kort verslag.
  Wageningen leads the way : Wageningen UR University in The Netherlands provides access to cutting edge greenhouse technology worldwide
  Brown-Paul, Chr. ; Bakker, J.C. - \ 2014
  Practical Hydroponics & Greenhouses (2014)147. - ISSN 1321-8727 - p. 14 - 19.
  landbouwkundig onderzoek - toegepast onderzoek - wetenschappelijk onderzoek - kennisoverdracht - glastuinbouw - australië - nederland - klimaatregeling - teeltsystemen - agricultural research - applied research - scientific research - knowledge transfer - greenhouse horticulture - australia - netherlands - air conditioning - cropping systems
  Wageningen UR Greenhouse Horticulture collaborate with research institutes in Australia on research in the field of greenhouse horticultural production. Interview with Dr. Sjaak Bakker of the Business Unit.
  Dosssier : Wolven
  Jansen, G.J. ; Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Jansman, H.A.H. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR
  fauna - zoogdieren - migratie - lupus vulgaris - wildbeheer - wetenschappelijk onderzoek - oost-nederland - wolven - fauna - mammals - migration - lupus vulgaris - wildlife management - scientific research - east netherlands - wolves
  Overzicht van onderzoek naar de mogelijke komst van de wolf naar Nederland.
  Climate change: thirty years of history and future prospects: Pier Vellinga at TEDxEde
  Vellinga, P. - \ 2014
  Wageningen UR
  klimaatverandering - broeikasgassen - milieubeleid - wetenschappelijk onderzoek - climatic change - greenhouse gases - environmental policy - scientific research
  In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. At a TEDx event, TEDTalks video and live speakers combine to spark deep discussion and connection in a small group. These local, self-organized events are branded TEDx, where x = independently organized TED event. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events are self-organized.* (*Subject to certain rules and regulations)
  Lokschapen vangen teken in het bos
  Sikkema, A. ; Wieren, S.E. van - \ 2014
  Wageningen UR/Stichting voor Duurzame Ontwikkeling
  schapen - gastheer parasiet relaties - vangmethoden - lokken - natuurgebieden - borrelia burgdorferi - humane ziekten - lyme-ziekte - infectieziekten - insecticiden - experimenten - wetenschappelijk onderzoek - bosecologie - sheep - host parasite relationships - trapping - baiting - natural areas - borrelia burgdorferi - human diseases - lyme disease - infectious diseases - insecticides - experiments - scientific research - forest ecology
  De Wageningse onderzoeker Sip van Wieren wil lokschapen inzetten om teken weg te vangen in natuurgebieden. Op die manier kunnen schaapskuddes er voor zorgen dat mensen prettig kunnen recreëren in het bos.
  Een leven met rotganzen (interview met Bart Ebbinge )
  Kleis, R. ; Ebbinge, B.S. - \ 2014
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 8 (2014)16. - ISSN 1874-3625 - p. 10 - 10.
  ganzen - fauna - wetenschappelijk onderzoek - siberië - publicaties - geese - fauna - scientific research - siberia - publications
  Veertig jaar onderzocht Bart Ebbinge (Alterra) rotganzen. Hier in ons land, maar vooral ook op zijn vele expedities naar Siberië, waar de vogels in de zomer broeden. Op 7 april vond bij uitgeverij Atlas in Amsterdam de presentatie plaats van De rotgans, een weerslag van vier decennia studie. De rotgans, paperback, 368 blz, ISBN 9789045091600
  Bacterie beschermt zalmeitje tegen schimmel (interview met I. de Bruijn en Y. Liu)
  Ramaker, R. ; Bruijn, I. de; Liu, Y. - \ 2014
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 8 (2014)16. - ISSN 1874-3625 - p. 9 - 9.
  aquacultuur - zalmteelt - gastheer parasiet relaties - saprolegnia - oömyceten - visseneieren - actinobacteria - wetenschappelijk onderzoek - aquaculture - salmon culture - host parasite relationships - saprolegnia - oomycetes - fish eggs - actinobacteria - scientific research
  Een bacterie die leeft op zalmeitjes, beschermt zijn gastheer tegen een schadelijke schimmelsoort. Dit ontdekten ecologen van Wageningen Universiteit en het NIOO. De vinding moet ervoor zorgen dat minder eitjes sterven tijdens de zalmkweek.
  ‘Lute Bos draagt nog altijd bij aan de virologie’ : fonds laat ecologische virologie herrijzen
  Vlugt, R.A.A. van der; Branderhorst, A. - \ 2014
  WageningenWorld 2014 (2014)1. - ISSN 2210-7908 - p. 44 - 45.
  virologie - plantenvirussen - ecologie - wetenschappelijk onderzoek - fondsen - universitair onderzoek - virology - plant viruses - ecology - scientific research - funds - university research
  Met ecologische kennis van plantenvirussen in de tuin- en akkerbouw zijn opbrengstverliezen te voorkomen. René van der Vlugt gaat het onderzoek en onderwijs in dit vakgebied nieuw leven inblazen. Dat is mogelijk dankzij een legaat van de Wageningse plantenviroloog Lute Bos.
  Text mining for metabolic reaction extraction from scientific literature
  Risse, J.E. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Ton Bisseling; Jack Leunissen, co-promotor(en): P.E. van der Vet. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461739001 - 138
  metabolomica - gegevensanalyse - databanken - text mining - publicaties - wetenschappelijk onderzoek - moleculaire biologie - thesauri - enzymen - metabolieten - metabolomics - data analysis - databases - text mining - publications - scientific research - molecular biology - thesauri - enzymes - metabolites

  Science relies on data in all its different forms. In molecular biology and bioinformatics in particular large scale data generation has taken centre stage in the form of high-throughput experiments. In line with this exponential increase of experimental data has been the near exponential growth of scientific publications. Yet where classical data mining techniques are still capable of coping with this deluge in structured data (Chapter 2), access of information found in scientific literature is still limited to search engines allowing searches on the level keywords, titles and abstracts. However, large amounts of knowledge about biological entities and their relations are held within the body of articles. When extracted, this data can be used as evidence for existing knowledge or hypothesis generation making scientific literature a valuable scientific resource. To unlock the information inside the articles requires a dedicated set of techniques and approaches tailored to the unstructured nature of free text. Analogous to the field of data mining for the analysis of structured data, the field of text mining has emerged for unstructured text and a number of applications has been developed in that field.

  This thesis is about text mining in the field of metabolomics. The work focusses on strategies for accessing large collections of scientific text and on the text mining steps required to extract metabolic reactions and their constituents, enzymes and metabolites, from scientific text. Metabolic reactions are important for our understanding of metabolic processes within cells and that information provides an important link between genotype phenotype. Furthermore information about metabolic reactions stored in databases is far from complete making it an excellent target for our text mining application.

  In order to access the scientific publications for further analysis they can be used as flat text or loaded into database systems. In Chapter 2we assessed and discussed the capabilities and performance of XML-type database systems to store and access very large collections of XML-type documents in the form of the Medline corpus, a collection of more than 20 million of scientific abstracts. XML data formats are common in the field of bioinformatics and are also at the core of most web services. With the increasing amount of data stored in XML comes the need for storing and accessing the data. The database systems were evaluated on a number of aspects broadly ranging from technical requirements to ease-of-use and performance. The performance of the different XML-type database systems was measured Medline abstract collections of increasing size and with a number of different queries. One of the queries assessed the capabilities of each database system to search the full-text of each abstract, which would allow access to the information within the text without further text analysis. The results show that all database systems cope well with the small and medium dataset, but that the full dataset remains a challenge. Also the query possibilities varied greatly across all studied databases. This led us to conclude that the performances and possibilities of the different database types vary greatly, also depending on the type of research question. There is no single system that outperforms the others; instead different circumstances can lead to a different optimal solution. Some of these scenarios are presented in the chapter.

  Among the conclusions of Chapter 2is that conventional data mining techniques do not work for the natural language part of a publication beyond simple retrieval queries based on pattern matching. The natural language used in written text is too unstructured for that purpose and requires dedicated text mining approaches, the main research topic of this thesis. Two major tasks of text mining are named entity recognition, the identification of relevant entities in the text, and relation extraction, the identification of relations between those named entities. For both text mining tasks many different techniques and approaches have been developed. For the named entity recognition of enzymes and metabolites we used a dictionary-based approach (Chapter 3) and for metabolic reaction extraction a full grammar approach (Chapter 4).

  In Chapter 3we describe the creation of two thesauri, one for enzymes and one for metabolites with the specific goal of allowing named entity identification, the mapping of identified synonyms to a common identifier, for metabolic reaction extraction. In the case of the enzyme thesaurus these identifiers are Enzyme Nomenclature numbers (EC number), in the case of the metabolite thesaurus KEGG metabolite identifiers. These thesauri are applied to the identification of enzymes and metabolites in the text mining approach of Chapter 4. Both were created from existing data sources by a series of automated steps followed by manual curation. Compared to a previously published chemical thesaurus, created entirely with automated steps, our much smaller metabolite thesaurus performed on the same level for F-measure with a slightly higher precision. The enzyme thesaurus produced results equal to our metabolite thesaurus. The compactness of our thesauri permits the manual curation step important in guaranteeing accuracy of the thesaurus contents, whereas creation from existing resources by automated means limits the effort required for creation. We concluded that our thesauri are compact and of high quality, and that this compactness does not greatly impact recall.

  In Chapter 4we studied the applicability and performance of a full parsing approach using the two thesauri described in Chapter 3 for the extraction of metabolic reactions from scientific full-text articles. For this we developed a text mining pipeline built around a modified dependency parser from the AGFL grammar lab using a pattern-based approach to extract metabolic reactions from the parsing output. Results of a comparison to a modified rule-based approach by Czarnecki et al.using three previously described metabolic pathways from the EcoCyc database show a slightly lower recall compared to the rule-based approach, but higher precision. We concluded that despite its current recall our full parsing approach to metabolic reaction extraction has high precision and potential to be used to (re-)construct metabolic pathways in an automated setting. Future improvements to the grammar and relation extraction rules should allow reactions to be extracted with even higher specificity.

  To identify potential improvements to the recall, the effect of a number of text pre-processing steps on the performance was tested in a number of experiments. The one experiment that had the most effect on performance was the conversion of schematic chemical formulas to syntactic complete sentences allowing them to be analysed by the parser. In addition to the improvements to the text mining approach described in Chapter 4I make suggestions in Chapter 5 for potential improvements and extensions to our full parsing approach for metabolic reaction extraction. Core focus here is the increase of recall by optimising each of the steps required for the final goal of extracting metabolic reactions from the text. Some of the discussed improvements are to increase the coverage of the used thesauri, possibly with specialist thesauri depending on the analysed literature. Another potential target is the grammar, where there is still room to increase parsing success by taking into account the characteristics of biomedical language. On a different level are suggestions to include some form of anaphora resolution and across sentence boundary search to increase the amount of information extracted from literature.

  In the second part of Chapter 5I make suggestions as to how to maximise the information gained from the text mining results. One of the first steps should be integration with other biomedical databases to allow integration with existing knowledge about metabolic reactions and other biological entities. Another aspect is some form of ranking or weighting of the results to be able to distinguish between high quality results useful for automated analyses and lower quality results still useful for manual approaches. Furthermore I provide a perspective on the necessity of computational literature analysis in the form of text mining. The main reasoning here is that human annotators cannot keep up with the amount of publications so that some form of automated analysis is unavoidable. Lastly I discuss the role of text mining in bioinformatics and with that also the accessibility of both text mining results and the literature resources necessary to create them. An important requirement for the future of text mining is that the barriers around high-throughput access to literature for text mining applications have to be removed. With regards to accessing text mining results, there is a long way to go for many applications, including ours, before they can be used directly by biologists. A major factor is that these applications rarely feature a suitable user interface and easy to use setup.

  To conclude, I see the main role of a text mining system like ours mainly in gathering evidence for existing knowledge and giving insights into the nuances of the research landscape of a given topic. When using the results of our reaction extraction system for the identification of ‘new’ reactions it is important to go back to the actual evidence presented for extra validations and to cross-validate the predictions with other resources or experiments. Ideally text mining will be used for generation of hypotheses, in which the researcher uses text mining findings to get ideas on, in our case, new connections between metabolites and enzymes; subsequently the researcher needs to go back to the original texts for further study. In this role text mining is an essential tool on the workbench of the molecular biologist.

  Pastoors naar de PFA: nieuwe impuls voor samenwerking met de wetenschap (interview met Martin Pastoors)
  Pastoors, M.A. - \ 2014
  Visserijnieuws 34 (2014)9. - ISSN 1380-5061 - p. 3 - 3.
  pelagische visserij - visserij - visbestand - wetenschappelijk onderzoek - pelagic fishery - fisheries - fishery resources - scientific research
  De Pelagic Freezer-trawler Association (PFA) heeft visserijonderzoeler Martin Pastoors aangenomen als 'Chief Science Officer'. De afgelopen tien jaar is de PFA zich steeds meer bezig gaan houden met wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe manieren om data te verzamelen voor bestandsvaststellingen en door bij te dragen aan lange termijn managementplannen voor haring, makreel, horsmakreel en blauwe wijting. Samenwerking met wetenschap en onderzoek is belangrijk voor de ambitie van de PFA: behoud van een duurzame visserij op de pelagische visbestanden.
  Conditie kabeljauw bepalend voor letsel: onderzoek IMARES en ILVO naar de effecten van pulsvisserij op kabeljauw (interview met M. Soetaert en D. de Haan)
  Soetaert, M. ; Haan, D. de - \ 2014
  Visserijnieuws 34 (2014)7. - ISSN 1380-5061 - p. 6 - 6.
  kabeljauw - pulsvisserij - wetenschappelijk onderzoek - cod - pulse trawling - scientific research
  Pulsvisserij heeft effect op kabeljauw, zo blijkt in de praktijk.. Maar hoe groot is dat effect en is er mogelijk ook een oplossing? Recent onderzoek naar de effecten van elektrische pulsen op kabeljauw toont aan dat het aandeel met ruggengraatletsel zeer sterk varieert tussen verschillende experimenten. Alles wijst er op dat de conditie van de kabeljauw bepalend is bij het ontstaan van dit letsel. Een hogere pulsfrequentie zou een oplossing kunnen zijn. Kleine kabeljauw lijkt ongeschonden te kunnen ontsnappen. Maarten Soetaert van de Universiteit Gent/ILVO en Dick de Haan van IMARES lichten samen de resultaten van de onderzoeken toe.
  1Health4Food : focus op gezondheid mens-dier
  Kimman, T.G. ; Mevius, D.J. ; Antonis, A.F.G. ; Parée, P. - \ 2014
  V-focus 2014 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 24.
  veehouderij - dierlijke productie - diergezondheid - volksgezondheid - wetenschappelijk onderzoek - onderzoeksprojecten - diagnostiek - antibioticaresistentie - volksgezondheidsbevordering - verbreed spectrum bèta-lactamases - immuniteit - immuunsysteem - immunologie - voedselveiligheid - voeding en gezondheid - mens-dier relaties - livestock farming - animal production - animal health - public health - scientific research - research projects - diagnostics - antibiotic resistance - sanitation - extended spectrum beta-lactamases - immunity - immune system - immunology - food safety - nutrition and health - human-animal relationships
  1Health4Food is een ambitieus onderzoeksprogramma op het gebied van dier- en volksgezondheid. Het landbouwbedrijfsleven heeft in sterke mate bepaald waar de prioriteiten moeten liggen: bij de ESBL’s en de snelle diagnostiek. Binnen 1Health4Food wordt kennis ontwikkeld voor meerdere sectoren, kennis die veehouders en hun adviseurs, zoals dierenartsen, in staat stellen om rendabel te produceren op een wijze die ook veilig is voor de mens. De ambitie is om in de toekomst gezamenlijk een gezonde en veilige veehouderij te realiseren.
  ICW-nota's digitaal beschikbaar
  Massop, H.T.L. ; Bolt, F.J.E. van der - \ 2013
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 19 (2013)1. - ISSN 1382-6069 - p. 53 - 54.
  hydrologie - bodemwater - grondwater - oppervlaktewater - wetenschappelijk onderzoek - publicaties - databanken - hydrology - soil water - groundwater - surface water - scientific research - publications - databases
  Het ICW is opgericht naar aanleiding van de watersnood van 1953. De door zout water geïnundeerde gronden weer geschikt maken voor landbouwkundige productie ging daarmee gepaard. Het onderzoek van destijds is o.a. vastgelegd in de zogenaamde ICW nota's. Anno 2013 zijn er vele rapporten gescand en daarmee beter toegankelijk gemaakt voor het werkveld van de hydrologie
  Critical issues for reflection when designing and implementing Research for Development in Innovation platforms
  Boogaard, B.K. ; Schut, M. ; Klerkx, L.W.A. ; Leeuwis, C. ; Duncan, A.J. ; Cullen, B. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR, Knowledge, Technology & Innovation Group (KTI) (Strategic Research Theme 3 "Scaling and institutional innovation" ) - 43
  innovaties - wetenschappelijke samenwerking - ontwikkeling - onderzoekers - wetenschappelijk onderzoek - sociale interactie - innovations - scientific cooperation - development - research workers - scientific research - social interaction
  We currently witness an increased interest in ‘innovation platforms’ as an organisational model for stimulating innovation and development in agriculture and other sectors. This enthusiasm is shared by national and international research organisations, which expect that collaboration with platforms can enhance the relevance and impact of research. While the authors believe that there are indeed good grounds for embedding research activities in platforms settings, there are also many pitfalls. This report aims to support researchers in anticipating and avoiding such pitfalls.
  Demonstratieproef varroabestrijding en wintersterfte (mei 2012 – juli 2013)
  Steen, J.J.M. van der; Hok-A-Hin, C.H. ; Cornelissen, B. - \ 2013
  Wageningen : Plant Research International, Wageningen UR - 23
  honingbijkolonies - professionele bijenhouderij - mortaliteit - doodsoorzaken - winter - varroa - mijtenbestrijding - diergezondheid - projecten - wetenschappelijk onderzoek - kennisoverdracht - imkers - honey bee colonies - commercial beekeeping - mortality - causes of death - winter - varroa - mite control - animal health - projects - scientific research - knowledge transfer - beekeepers
  Deze demonstratieproef is opgezet als een Citizen Scientist (CS) project waarbij het praktische veldwerk en de waarnemingen, op aanwijzing van en gecoördineerd door PRI bijen@wur, uitgevoerd werden door bijenhouders. De analyses, interpretatie van de data en de rapportage zijn uitgevoerd door PRI bijen@wur. Voor de demonstratieproef 2012-2013 is aan 25 bijengezondheidsscoördinatoren (BGC’rs) gevraagd de varroabestrijding uit te voeren volgens de PRI bijen@wur brochure “Effectieve bestrijding van varroa”.
  Resultaten boomkorsurvey 2013: BTS met onderzoeksvaartuigen Isis en Tridens (interview met Ingeborg de Boois)
  Boois, I.J. de - \ 2013
  Visserijnieuws 33 (2013)51/52. - ISSN 1380-5061 - p. 5 - 5.
  boomkorvisserij - schol - tong (vis) - pleuronectiformes - visbestand - wetenschappelijk onderzoek - beam trawling - plaice - dover soles - pleuronectiformes - fishery resources - scientific research
  Van begin augustus tot half september heeft IMARES de boomkorsurvey (BTS) uitgevoerd met de onderzoeksschepen Isis en Tridens. Op 29 maart 2014 wordt een bijeenkomst georganiseerd voor geinteresseerden, waar de resultaten van zowel de BTS als de bedrijfssurvey gepresenteerd worden. De BTS wordt uitgevoerd door IMARES, de bedrijfssurvey samen met IMARES diir de kottersector. Ingeborg de Boois van IMARES geeft op basis van de jongste rapporten alvast inzicht in de BTS.
  Toine Timmermans (Wageningen UR): ‘Samenwerking keten of sector werkt het best’ : special
  Timmermans, Toine - \ 2013
  scientific research - public-private cooperation - knowledge transfer - cooperation - agricultural sector - agribusiness - Netherlands
  Hart voor de Natuur? (interview met M. Schouten, R. Beunen, H. van der Hagen, A. Buijs, J. Dirkmaat)
  Buijs, Arjen ; Beunen, Raoul ; Hagen, Harrie van der; Schouten, Matthijs - \ 2013
  nature management - nature conservation policy - public support - opinions - scientific research - higher education
  Een vrieskist vol leven : met de ijsbreker Polarstern naar het zee-ijs van Antarctica
  Franeker, Jan Andries van - \ 2013
  scientific research - marine ecology - antarctica
  KB WOT Fisheries 2014 - Maintaining Excellence and Innovation in Fisheries Research
  Damme, C.J.G. van; Verver, S.W. - \ 2013
  IJmuiden : Centrum voor Visserijonderzoek (CVO report / Centre for Fisheries Research (CVO) 13.009) - 103
  visserij - onderzoek - wetenschappelijk onderzoek - remote sensing - aquatische ecologie - visserij-ecologie - visserijbeheer - fisheries - research - scientific research - remote sensing - aquatic ecology - fisheries ecology - fishery management
  The KB WOT Fisheries programme is fundamental to the maintenance and development of expertise needed to carry out the statutory obligations of the Dutch WOT Fisheries monitoring and advice. The structure of the KB WOT Fisheries programme 2014 is a result of discussions on the research direction and needs between IMARES, CVO and the ministry of EZ. Important in the structure of the KB WOT Fisheries programme is the bottom up approach, where a call for proposal submission is launched ensuring innovation in the programme. However the top-down decision on the research themes within the programmes ensures that needs of both the science development within IMARES and the research questions of EZ remain covered. The KB WOT Fisheries programme will fund 17 projects in 2014 which will focus on remote sensing of the pelagic and benthic systems (acoustics and video imaging) and the interaction of ecology and fisheries, as well as new techniques for surveys and monitoring.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.