Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 98

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Konijnen in de duinen van Meijendel : vier verschillende telmethoden om de konijnendichtheid te schatten
  Bankert, D. ; Groen, K.C.G. in 't - \ 2020
  Holland's Duinen (2020)42. - ISSN 1389-7373 - p. 5 - 11.
  rabbits - monitoring - zoogeography - duneland - zuid-holland
  De transectmethode is een methode die gebruikt wordt om konijnenpopulaties te monitoren. De methode wordt uitgevoerd door beheerders van alle duingebieden aan de Nederlandse vastelandskust. Onderstaand onderzoek is uitgevoerd om meer duidelijkheid te krijgen over de betekenis van de aantallen konijnen die geteld worden met deze methode. In hoeverre komen de getelde aantallen overeen met de aantallen konijnen aanwezig in delen waar niet geteld wordt?
  Onderzoek naar het voorkomen van de wasbeer in Nederland
  Grift, E.A. van der; Lammertsma, D.R. ; Jansman, H.A.H. ; Wegman, R.M.A. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2764) - 43
  procyon lotor - zoögeografie - dierecologie - nederland - duitsland - procyon lotor - zoogeography - animal ecology - netherlands - germany
  In opdracht van het Bureau Risicobeoordeling en onderzoeksprogrammering (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is het voorkomen van de Wasbeer (Procyon lotor) in Nederland en de Duitse grensstreek in beeld gebracht en onderzocht of er sprake is van gevestigde populaties. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat er binnen Nederland sprake is van een lokaal gevestigde populatie. In de Duitse grensstreek met Nederland zijn de aantallen nog relatief laag, maar als de huidige populatietrends doorzetten, verandert dat naar verwachting op korte termijn. Hoewel concrete gegevens ontbreken, is de kans groot dat inmiddels, op een aantal plaatsen, gevestigde populaties dicht bij de Nederlandse landsgrens voorkomen.
  De Knoflookpad in Nederland: ondergang of 'slechts' een bottleneck?
  Bosman, W. ; Struijk, R.P.J.H. ; Zekhuis, M. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Crombaghs, B. ; Schut, D. ; Hoof, P. van - \ 2015
  De Levende Natuur 116 (2015)1. - ISSN 0024-1520 - p. 2 - 6.
  amphibia - padden - fauna - habitats - zoögeografie - oost-nederland - amphibia - toads - fauna - habitats - zoogeography - east netherlands
  In 2001 werd het landelijk Beschermingsplan Knoflookpad opgesteld. Wat is er sindsdien gedaan om de stand van de Knoflookpad te verbeteren en tot welke resultaten heeft dat geleid? Wat betekent dit voor de toekomst? Waar liggen de kansen voor de Knoflookpad? In een drietal artikelen komen achtereenvolgens aan bod: de historie van de Knoflookpad in Nederland, waarom en hoe in 2010 werd overgegaan tot bijplaatsing en herintroductie en tot slot welke scenario’s er zijn voor de toekomst van de Knoflookpad.
  Tracking butterflies for effective conservation
  Swaay, C.A.M. van - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Michiel Wallis de Vries; Marcel Dicke. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461739988 - 218
  lepidoptera - zoögeografie - biogeografie - populatiedynamica - natuurbescherming - monitoring - nederland - europa - lepidoptera - zoogeography - biogeography - population dynamics - nature conservation - monitoring - netherlands - europe
  Dit proefschrift bestaat uit drie delen: het volgen van veranderingen in de verspreiding van vlinders, het volgen van veranderingen in de populatiegrootte van vlinders en hoe deze kennis te gebruiken voor hun bescherming.
  Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen van de Waddenzee in het voorjaar van 2014
  Ende, D. van den; Asch, M. van; Troost, K. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C131/14) - 25
  mossels - mosselteelt - zoögeografie - oppervlakte (areaal) - waddenzee - mussels - mussel culture - zoogeography - acreage - wadden sea
  Onderzoek naar het areaal en bestand aan litorale mosselbanken in de Waddenzee. Doel is: Het maken van een biomassa-schatting van het mosselbestand op droogvallende platen in de Nederlandse Waddenzee in het voorjaar van 2014.
  Elusive marine mammals explored : charting under-recorded areas to 160699 and distribution of cetaceans using multi-method approaches and platforms of opportunity
  Boer, M.N. de - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Peter Reijnders, co-promotor(en): Marten Scheffer. - Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789461737168 - 282
  cetacea - zeezoogdieren - zeedieren - geografische verdeling - methodologie - dierecologie - aquatische ecologie - gegevens verzamelen - zoögeografie - cetacea - marine mammals - marine animals - geographical distribution - methodology - animal ecology - aquatic ecology - data collection - zoogeography
  Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen van de Waddenzee in het voorjaar van 2013
  Ende, D. van den; Troost, K. ; Zweeden, C. van; Asch, M. van - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C167/13) - 24
  mossels - mosselteelt - zoögeografie - oppervlakte (areaal) - waddenzee - mussels - mussel culture - zoogeography - acreage - wadden sea
  Onderzoek naar het areaal en bestand aan litorale mosselbanken in de Waddenzee. Doel is: Het maken van een biomassa-schatting van het mosselbestand op droogvallende platen in de Nederlandse Waddenzee in het voorjaar van 2013. Voor de kartering van het areaal aan mosselbanken worden bij laag water in de beschikbare tijd zo veel mogelijk banken te voet bezocht. Met behulp van GPS-apparatuur worden de positie en omtrek van de banken bepaald. Bij het bepalen van het totale areaal mosselbanken wordt voor de niet bezochte banken uitgegaan van gegevens in eerdere jaren, na middels een vliegtuig inspectie de aanwezigheid van deze banken vastgesteld te hebben.
  Conservation genetics of local and wild pig populations : insight in genetic diversity and demographic history
  Herrero Medrano, J. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Martien Groenen, co-promotor(en): Richard Crooijmans; Hendrik-Jan Megens. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461737519 - 160
  wilde varkens - sus scrofa - varkens - dna - genetische diversiteit - genetische bronnen van diersoorten - genomica - fylogenetica - zoögeografie - populatiedynamica - single nucleotide polymorphism - wildbescherming - wild pigs - sus scrofa - pigs - dna - genetic diversity - animal genetic resources - genomics - phylogenetics - zoogeography - population dynamics - single nucleotide polymorphism - wildlife conservation
  Het doel van het onderzoek zoals beschreven in dit proefschrift was om de genetische diversiteit en demografische geschiedenis van lokale varkenspopulaties te verkennen middels het integreren van verschillende genetische merker systemen.
  Hoe komt een zeehond in de amsterdamse grachten terecht? (interview met Geert Aarts)
  Aarts, Geert - \ 2013
  seals - population dynamics - canals - animal welfare - stress - zoogeography
  Abundance of harbour porpoises (Phocoena phocoena) on the Dutch Continental Shelf, aerial surveys in July 2010 - March 2011
  Geelhoed, S.C.V. ; Scheidat, M. ; Bemmelen, R.S.A. van; Aarts, G.M. - \ 2013
  Lutra 56 (2013)1. - ISSN 0024-7634 - p. 45 - 57.
  zeezoogdieren - phocoena - habitats - zoögeografie - monitoring - noordzee - marine mammals - phocoena - habitats - zoogeography - monitoring - north sea
  De bruinvis (Phocoena phocoena) is de algemeenste zeezoogdiersoort in Nederlandse wateren. Desondanks waren er tot 2010 geen aantalsschattingen beschikbaar voor het Nederlands Continentaal Plat.
  De amerikaanse nerts in Nederland
  Dekker, J.J.A. - \ 2012
  Nijmegen : Zoogdiervereniging - ISBN 9789079924318 - 33
  pelsdieren - zoogdieren - invasieve exoten - zoögeografie - risicoschatting - nederland - furbearing animals - mammals - invasive species - zoogeography - risk assessment - netherlands
  De Amerikaanse nerts Neovison vison is een Noord-Amerikaanse marterachtige die sinds 1920 in Europa als pelsdier wordt gehouden en sinds 1958 in het wild in Nederland voorkomt. Deze studie behandelt de verspreiding, voortplanting, dieet en herkomst van de in het wild levende Amerikaanse nertsen in Nederland. Daarnaast is een korte risicoanalyse voor Nederland gemaakt door raadplegen van literatuur. De nerts komt in Nederland vooral voor rond fokkerijen. De grootste afstand tussen waarnemingslocatie en fokkerij was 45 km. Het aantal in het wild waargenomen dieren is vele malen lager dan de aantallen die als bevrijd gerapporteerd worden.
  Biodiversity in a changing Oosterschelde: from past to present
  Tangelder, M. ; Troost, K. ; Ende, D. van den; Ysebaert, T. - \ 2012
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, IMARES (WOt-werkdocument 288) - 52
  vogels - vissen - zeehonden - zoögeografie - vegetatie - natuurgebieden - oosterschelde - birds - fishes - seals - zoogeography - vegetation - natural areas - eastern scheldt
  De biodiversiteit onder vogels in de Oosterschelde neemt significant toe van 84 soorten in 1987 tot 105 soorten in 2008. Metname de herbivore en piscivore vogels zijn verantwoordelijk voor deze toename. Broedvogels nemen toe in aantal vanaf1994. Vissen vertonen echter weinig verandering in de gemeten periode (1970-2008) en vertonen een lichte significantetoename in het aantal soorten in de periode 1996-2001. De macrofauna-gemeenschap vertoont een constant hoge ShannonWiener-index tussen de 2,5 en 3,5, maar de aantallen tussen soorten zijn erg ongelijk verdeeld doordat er veel soorten metrelatief lage aantallen zijn en een paar soorten voorkomen in relatief hoge aantallen. De aantallen individuen voor suspensie- enfilter feeders en oppervlakte deposit- en facultatieve suspensie feeders nemen significant af over de gehele gemeten periode(1993-2008). Zeehonden (twee soorten) nemen in aantallen toe. Met name Gewone zeehond (Phoca vitulina) vertoont eenforse stijging in aantallen en ook de Grijze zeehond (Halichoerus grypus), hoewel minder abundant, vertoont een stijging inaantal waargenomen individuen. Bruinvissen (Phocoena phocoena) zijn niet beschouwd in de analyse. Het areaal aan zeegrasvertoont een sterke daling in 1984-1993 van 657 tot 63, een afname van 90%. Ook het schorareaal neemt af.
  Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2011
  Zweeden, C. van; Troost, K. ; Ende, D. van den; Stralen, M.R. van - \ 2011
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C154/14) - 29
  mossels - mosselteelt - zoögeografie - oppervlakte (areaal) - waddenzee - mussels - mussel culture - zoogeography - acreage - wadden sea
  Onderzoek naar het areaal en bestand aan litorale mosselbanken in de Waddenzee. Doel is: Het maken van een biomassa-schatting van het mosselbestand op droogvallende platen in de Nederlandse Waddenzee in het voorjaar van 2011
  Aantallen en verspreiding van Eiders, Toppers en zee-eenden in de winter van 2010 - 2011
  Smit, C.J. ; Jong, M.L. de - \ 2011
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C196/11) - 30
  eenden - zoögeografie - monitoring - luchtkarteringen - waddenzee - ducks - zoogeography - monitoring - aerial surveys - wadden sea
  Dit rapport beschrijft de resultaten van de vliegtuigtellingen van november en december 2010 en februari 2011, die zijn uitgevoerd om de aantallen en verspreiding vast te stellen van overwinterende Eiders Somateria mollissima, Zwarte Zee-eenden Melanitta nigra, Grote Zee-eenden Melanitta fusca en Toppers Aythya marila in de Waddenzee en de aangrenzende Noordzeekustzone. In november 2010 werden 63.717 Eiders, 4209 Zwarte Zee-eenden en 10.960 Toppers geteld. In december 2010 waren de aantallen Eiders en Zwarte Zee-eenden lager en van de Toppers hoger: 53.662 Eiders, 1857 Zwarte Zee-eenden en 29.235 Toppers. In februari 2011 waren de aantallen Zwarte Zee-eenden vergelijkbaar met november 2010, maar waren de aantallen Eiders sterk afgenomen. In deze maand werden geen Toppers meer gezien maar wel 38.074 Eiders en 4167 Zwarte Zee-eenden. Tijdens alle drie tellingen zijn er geen Grote Zee-eenden waargenomen.
  Noodklok voor de stronkmier (Formica truncorum) op de Besthmenerberg
  Mabelis, A.A. - \ 2011
  Entomologische Berichten 71 (2011)5. - ISSN 0013-8827 - p. 130 - 135.
  formica - zoögeografie - habitats - overijssel - formica - zoogeography - habitats - overijssel
  In de omgeving van Ommen komen zeldzame en kwetsbare mierensoorten voor van het geslacht Formica. Enkele soorten zijn wettelijk beschermd, onder andere de stronkmier. Deze komt in ons land vrijwel uitsluitend in deze regio voor. Op grond van de verspreidingsgegevens van de stronkmier van 1995 is de Besthmenerberg bij Ommen beschouwd als het kerngebied van de regionale metapopulatie. Het aantal nesten is echter gedurende de afgelopen 20 jaar aanzienlijk afgenomen.
  The role of Mallard (Anas platyrhynchos) in the spread of avian influenza: genomics, population genetics, and flyways
  Kraus, R.H.S. - \ 2011
  Wageningen University. Promotor(en): Herbert Prins; Ron Ydenberg, co-promotor(en): Pim van Hooft. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789461730282 - 143
  aviaire influenzavirussen - aviaire influenza - anas platyrhynchos - ziekteoverdracht - vogeltrek - genomica - populatiegenetica - evolutionaire genetica - zoögeografie - bioveiligheid - ziekteoverzichten - epidemiologie - avian influenza viruses - avian influenza - anas platyrhynchos - disease transmission - bird migration - genomics - population genetics - evolutionary genetics - zoogeography - biosafety - disease surveys - epidemiology

  Birds, in particular poultry and ducks, are a source of many infectious diseases, such as those caused by influenza viruses. These viruses are a threat not only to the birds themselves but also to poultry farming and human health, as forms that can infect humans are known to have evolved. It is believed that migratory birds in general play an important role in the global spread of avian influenza (AI). However, it is still debated how large this role precisely is and whether other modes of spread may be more important. The mallard (Anas platyrhynchos) is the world’s most abundant and well-studied waterfowl species. Besides being an important game and agricultural species, it is also a flagship species in wetland conservation and restoration. Waterfowl (Anseriformes: Anatidae) and especially ducks currently are the focal bird group in long distance dispersal of Avian Influenza in the wild, and the mallard has been identified as the most likely species to transport this virus.

  In my thesis I report aspects of the biology of this important host species of AI by molecular ecological means. As molecular marker system I established a genome-wide set of more than 100,000 SNPs of which I developed a subset of 384 SNPs into an assay to genotype about 1,000 ducks. This subset was employed to study the evolutionary history and speciation processes in the Anas genus. Further investigations into the world-wide mallard population structure on a species level were based not only on this set of 384 SNPs but also on mitochondrial DNA sequences. Last but not last, I investigated an option of AI sampling and detection from duck faeces by technology that is safe from a biohazard perspective, and solves transportation issues related to cold chains.

  The main results of my thesis include the development of a generally applicable improved analysis pipeline to develop genome-wide SNP sets for non-model organisms. Further, my results show that, from a migration system perspective, mallard flyways/populations can hardly be delineated from a biological point of view. Detailed phylogenetic, population genetic and coalescent analyses of a data set of samples spanning the whole northern hemisphere leads me to conclude that the only firm population boundaries that I can draw are between Eurasia and North America, within which panmixia is almost achieved. Mallards’ and other Anas-ducks’ whole continental to global distribution brings them together in sympatry. I can show that a combination of sympatric distribution, conflicting genetically determined and learned mate recognition mechanisms, and genomic compatibility between species helps to explain the long-standing puzzle of waterfowl hybridisation and introgression of genes from one duck species into another. Besides obvious management implications I propose that this fact can be part of the explanation why ducks are so well adaptable and successful, as well as why they show extraordinary abilities to withstand AI infections, or its consequences for health status.

  Interessante waarnemingen van boor- en prachtvliegen in Nederland
  Smit, J.T. ; Belgers, J.D.M. - \ 2011
  Nederlandse Faunistische Mededelingen 36 (2011). - ISSN 0169-2453 - p. 29 - 48.
  diptera - zoögeografie - inventarisaties - diptera - zoogeography - inventories
  Van de verspreiding van boor- en prachtvliegen in Nederland is nog maar weinig bekend. In dit artikel worden waarnemingen van 17 soorten boorvliegen en drie soorten prachtvliegen behandeld. Het gaat hierbij of om zeldzame het gaat hierbij of om zeldzame soorten of om waarnemingen die een aanzienlijke uitbreiding van het areaal betreffen. Daarnaast wordt een nieuw overzicht gegeven van alle soorten prachtvliegen in Nederland met een verwijzing naar determinatieliteratuur.
  Overlast van wespen, maar welke soorten?
  Vliet, A.J.H. van - \ 2011
  Wageningen : Nature Today
  vespidae - insectenplagen - zoögeografie - vespidae - insect pests - zoogeography
  De verkoopcijfers van bestrijdingsmiddelen bieden interessante inzichten in de ontwikkeling van wespen door het jaar heen. Ze geven mede aan dat het wespenoverlastseizoen is begonnen. Van de verschillende wespensoorten zijn het vooral de Duitse wesp en gewone wesp die voor de overlast zorgen. De laatste jaren nemen de bergveldwesp en de Franse veldwesp toe. Ook de hoornaars nemen door heel Nederland toe nadat ze halverwege vorige eeuw vrijwel helemaal uit ons land verdwenen waren.
  Sporen herkennen: de otter. De otter komt naar je toe deze winter.
  Jansman, H.A.H. ; Lammertsma, D.R. - \ 2011
  Zoogdier 21 (2011)4. - ISSN 0925-1006 - p. 7 - 10.
  lutra lutra - zoögeografie - geïntroduceerde soorten - populatiedynamica - noordwest-overijssel - friesland - lutra lutra - zoogeography - introduced species - population dynamics - noordwest-overijssel - friesland
  De populatie otters groeit in Nederland. Ook buiten de uitzetgebieden in de Kop van Overijssel en Zuidwest-Friesland worden ze waargenomen. Maar om te weten hoe de otters zich verspreiden, is het nodig dat meer mensen die in de natuur komen, de sporen van de otter herkennen. Kenners geven tips waar u op moet letten.
  Why elephant roam
  Ngene, S.M. - \ 2010
  University of Twente. Promotor(en): Andrew Skidmore; Herbert Prins; H.A.M.J. van Gils. - Enschede : University of Twente Faculty of Geo-Information and Earth Observation ITC - ISBN 9789061642909 - 195
  loxodonta africana - geografische informatiesystemen - remote sensing - zoögeografie - geografische verdeling - beweging - menselijke activiteit - seizoenen - diergedrag - kenya - menselijke invloed - loxodonta africana - geographical information systems - remote sensing - zoogeography - geographical distribution - movement - human activity - seasons - animal behaviour - kenya - human impact
  The expansion of human activities due to the increase in human population outside protected areas is reducing the range of elephant. This range reduction occurs when elephant habitats are cleared for more farms and settlements. This causes fragmentation of the elephant range, which changes the elephant’ distribution, movement patterns, intensity of occupancy, and speed of movement. The objectives of this study were to use GIS and remote sensing to identify the factors that influence the distribution, intensity of occupancy, and speed of movement of Marsabit elephant; to map and describe their wet and dry season range, intensity of occupancy, and speed of movement, as well as seasonal altitudinal movement in the fragmented mosaic of forest and savanna; to research the cost of humans sharing the environment with the elephant in areas adjacent to Marsabit Protected Area.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.