Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 21 - 40 / 98

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Doortrekkende en overwinterende ganzen in Nederland
  Koffijberg, K. ; Beekman, J. ; Cottaar, F.J.H. ; Ebbinge, B.S. ; Jeugd, H. van der; Nienhuis, J.G. ; Tanger, D. ; Voslamber, B. ; Winden, E. van - \ 2010
  De Levende Natuur 111 (2010)1. - ISSN 0024-1520 - p. 3 - 9.
  ganzen - overwintering - populatie-ecologie - monitoring - zoögeografie - nederland - geese - overwintering - population ecology - monitoring - zoogeography - netherlands
  Nergens anders in Europa vinden we zulke grote aantallen ganzen als in Nederland. Zachte winters en de combinatie van geschikte voedselbronnen en veilige slaapplaatsen maken van Nederland een ideaal winterverblijf. Hoewel ganzen de naam hebben traditioneel te zijn, blijken ze flexibel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Aan de hand van de landelijke ganzentellingen wordt in deze bijdrage getoond hoe de verschillende populaties zich hebben ontwikkeld en wordt er ingegaan op de internationale context waarin dat is gebeurd. Een eerste bijdrage in een themanummer "Ganzen in Nederland en Vlaanderen"
  Heteroptera
  Dekkers, Dorine - \ 2009
  heteroptera - insects - hemiptera - determination - identification - zoogeography - keys - netherlands
  Monochamus in Nederland: voorkomen en vangmethoden. Eisrapport
  Heijerman, Th. ; Keijl, G.O. ; Kalkman, V.J. - \ 2009
  Leiden : Stichting European Invertebrate Survey (EIS EIS2009-5) - 19
  cerambycidae - zoögeografie - bomen - bosschade - duingebieden - kennemerland - noord-holland - cerambycidae - zoogeography - trees - forest damage - duneland - kennemerland - noord-holland
  In opdracht van de Plantenziektenkundige Dienst is in 2009 informatie over het geslacht Monochamus (het dennenhoutaaltje), in Nederland bijeengebracht en is er een inventarisatie uitgevoerd op de enige Nederlandse locatie waarvan een populatie van een Monochamus-soort bekend is. Alle in Nederland in het vrije veld aangetroffen exemplaren van het geslacht Monochamus hebben betrekking op M. galloprovincialis en zijn afkomstig uit het duingebied van Bergen en Schoorl, Noord-Holland. In Nederland wordt door veel coleopterologen en andere entomologen naar boktorren gekeken; desondanks is Monochamus galloprovincialis nog nooit elders in het vrije veld aangetroffen. Om deze reden werd besloten het veldwerk te concentreren in het duingebied van Bergen, dat beheerd wordt door Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland en het duingebied van Schoorl, in beheer bij Staatsbosbeheer.
  Boomotters in de kop van Overijssel. Een onderzoek naar de verspreiding van de boommarter in het Nationaal Park Weerribben-Wieden en de knelpunten voor de soort in het gebied
  Tuitert, A.H. ; Maanen, E. van; Messemaker, R. ; Jansman, H.A.H. - \ 2009
  Zwolle : Natuur en Milieu Overijssel - 61
  martes - fauna - habitats - zoögeografie - monitoring - nationale landschappen - natuurgebieden - noordwest-overijssel - martes - fauna - habitats - zoogeography - monitoring - national landscapes - natural areas - noordwest-overijssel
  Naast de otter is de boommarter een zeldzaam en kwetsbaar roofdier dat voorkomt in het Nationaal Park. Het voorkomen van deze zeldzame zoogdiersoorten is een extra reden voor zorgvuldige bescherming van dit gebied. Het is de kunst om bij het beheer een goede balans te vinden tussen de verschillende waarden zoals het leefgebied van een beschermde soort als de boommarter. Een belangrijke en uitdagende opgave voor de terreinbeherende organisaties. Het onderzoek heeft zich met name gericht op het voorkomen van boommarters in het Nationaal Park Weerribben-Wieden en op de knelpunten die er voor deze soort in het gebied bestaan
  An Atlas of Wader Populations in Africa and Western Eurasia
  Delany, S. ; Scott, D. ; Helmink, A.T.F. ; Dodman, T. ; Flink, S. ; Stroud, D. ; Haanstra, L. - \ 2009
  London : Wetlands International - ISBN 9789058820471 - 524
  populatie-ecologie - conservering - zoögeografie - afrika - europa - waadvogels - vogeltrek - population ecology - conservation - zoogeography - africa - europe - waders - bird migration
  This publication is a compilation of current knowledge of the numbers, distribution and movements of one of the most remarkable groups of birds in the region covered by the African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement (AEWA). Long-term waterbird count data have been combined with an extensive literature review, especially published results of bird ringing and national bird atlases, to produce maps showing the population boundaries that are used as a basis of the conservation of these species. The maps are supported by informative species accounts that highlight the movements, population status and conservation of waders in the AEWA region.
  Diadrome vissen in de Waddenzee: Monitoring bij Kornwerderzand 2000-2008
  Tulp, I.Y.M. ; Boois, I.J. de; Willigen, J.A. van; Westerink, H.J. - \ 2009
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C128/09) - 35
  vissen - zout water - habitats - monitoring - zoögeografie - waddenzee - fishes - saline water - habitats - monitoring - zoogeography - wadden sea
  Sinds 2000 wordt een monitoringprogramma van zeldzame diadrome vis aan de Waddenzeezijde van de Afsluitdijk uitgevoerd. Het doel van het programma is om trends en ontwikkelingen in de zeldzame diadrome vissoorten (fint, houting, grote marene, rivierprik, zeeprik, zalm en zeeforel) aan de zoute kant van de Afsluitdijk te beschrijven. Deze monitoring levert inzicht in het voorkomen van diadrome vis en kan gebruikt worden voor de evaluatie van het effect van geplande veranderingen in het spuibeheer op de mogelijkheden voor vistrek.
  Geography of mammalian herbivores in the Indian Trans-Himalaya: patterns and processes
  Namgail, T. - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Herbert Prins, co-promotor(en): Sip van Wieren. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085855248 - 122
  herbivoren - zoogdieren - zoögeografie - geografische verdeling - india - biogeografie - ecotonen - soortendiversiteit - soortenrijkdom - grote grazers - himalaya - herbivores - mammals - zoogeography - geographical distribution - india - biogeography - ecotones - species diversity - species richness - large herbivores - himalaya
  Animals need adequate resources so that their populations not only survive but thrive. So they seek places that can best provide them. Yet, they face several challenges, while obtaining these resources, e.g., predators, competitors and physical obstacles: mountains and rivers. Some animals are better-equipped to overcome these challenges, and are widely distributed, while others are not. These differences generate uneven pattern of distribution of life on earth. Tsewang Namgail’s study on the mammalian herbivores in the arid regions of the Himalayan mountains shows that interspecific competition is a major factor determining distribution and diversity patterns of these animals. Topography is also an important factor determining their coexistence, and thus it plays a crucial role in the formation and maintenance of herbivore assemblies in these drier, alpine regions. The study highlights that herbivores change their diet spectrum in response to the number of other herbivore species in an assemblage, and therefore emphasizes the inclusion of interspecific interactions in species distribution models.
  Development of analysis techniques for the use of aerial photography in the monitoring of intertidal mussel beds and oyster beds
  Fey-Hofstede, F.E. ; Cremer, J.S.M. ; Dijkman, E.M. ; Jansen, J.M. ; Roupioz, L.F.S. ; Schmidt, A.M. - \ 2009
  Texel : IMARES (Report / Wageningen IMARES C004/09) - 27
  mossels - luchtkarteringen - zoögeografie - kustgebieden - schaal- en schelpdierenvisserij - monitoring - mariene gebieden - wadden - visstand - mussels - aerial surveys - zoogeography - coastal areas - shellfish fisheries - monitoring - marine areas - tidal flats - fish stocks
  This project aimed at improving the analysis techniques of aerial photography for mussel bed recognition and mapping. In this project two techniques were tested; recognition and mapping by human eye and recognition and mapping by automatic detection software. The detection with the human eye was tested in two ways. The first test considered recognition of mussel beds in an area were contours of the previous year were available. The second test concerned a blind recognition test without any knowledge on previous locations of mussel beds.
  Help de Knoflookpad!
  Zekhuis, M. ; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2008
  De Levende Natuur 109 (2008)6. - ISSN 0024-1520 - p. 223 - 226.
  amphibia - padden - zoögeografie - bedreigde soorten - amphibia - toads - zoogeography - endangered species
  Ondanks het Beschermingsplan Knoflookpad uit 2001 neemt de soort nog steeds in aantal af in Nederland en is daarmee sterk bedreigd. Vermoedelijk is er meer aan de hand dan alleen habitatverlies. Voor de kleine populaties zou genetische verarming wel eens de belangrijkste oorzaak kunnen zijn van die neerwaartse spiraal. Een pleidooi voor uitzetten of bijzetten om het behoud van de Knoflookpad (Pelobatus fuscus) voorlopig veilig te stellen.
  Mesheften (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata), kokkels (Cerastoderma edule) en otterschelpen (Lutraria lutraria) in de Nederlandse kustwateren in 2008
  Goudswaard, P.C. ; Kesteloo, J.J. ; Perdon, K.J. ; Jansen, J.M. - \ 2008
  Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C069/08) - 27
  ensis - solenidae - spisula - mactridae - kokkels - bivalvia - schaaldieren - inventarisaties - voorraden - zoögeografie - kustwateren - nederland - ensis - solenidae - spisula - mactridae - clams - bivalvia - shellfish - inventories - stocks - zoogeography - coastal water - netherlands
  Ten behoeve van het beleid voor de visserij op Amerikaanse zwaardschedes (mesheften) (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata) en kokkels (Cerastoderma edule) heeft Wageningen IMARES, in opdracht van LNV het bestand in de Nederlandse kustwateren geïnventariseerd. Deze inventarisatie is uitgevoerd in het voorjaar van 2008 en is daarmee de veertiende opeenvolgende survey die op deze manier sinds 1995 wordt uitgevoerd.
  Ecologische Atlas Noordzee ten behoeve van gebiedsbescherming
  Lindeboom, H.J. ; Dijkman, E.M. ; Bos, O.G. ; Meesters, H.W.G. ; Cremer, J.S.M. ; Raad, I. de; Bosma, A. - \ 2008
  Den Burg : Wageningen Imares - ISBN 9789074549127 - 289 p.
  zoogeography - ecology - nature conservation - north sea - inventories - fauna - aquatic ecology
  Verspreidingsatlas Nederlandse kokerjuffers (Trichoptera)
  Higler, L.W.G. - \ 2008
  Leiden : European Invertebrate Survey - Nederland - ISBN 9789076261058 - 248
  trichoptera - zoögeografie - dierecologie - habitats - nederland - trichoptera - zoogeography - animal ecology - habitats - netherlands
  Omdat jarenlang sprake was van waterverontreiniging, is de soort afgenomen. Van kokerjuffers zijn er thans 181 soorten bekend; door verder onderzoek wordt een stijging van dat aantal verwacht
  Steekmuggenoverlast op Schiermonnikoog in 2007
  Verdonschot, P.F.M. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1652) - 39
  culicidae - populaties - zoögeografie - nederlandse waddeneilanden - culicidae - populations - zoogeography - dutch wadden islands
  Op Schiermonnikoog hebben mensen (bevolking en toeristen) afgelopen zomer veel overlast van steekmuggen gehad. De overlast was dusdanig, dat vakantiegangers voortijdig het eiland verlieten. De gemeente heeft zich de situatie aangetrokken en heeft om een studie verzocht over oorzaak en omvang van de muggenplaag. Dat zijn: 1. een extreem natte periode in het voorjaar en de vroege zomer van 2007 (de natste sinds 1995), hetgeen leidde tot veel tijdelijke plassen verspreid over het gehele eiland; 2. een zachte winter en een warm voorjaar van 2007 waardoor zich een grotere aanvangspopulatie steekmuggen heeft kunnen ontwikkelen; 3. uitzonderlijk zware regenval in juli (de laatste was in 1987), waardoor veel extra plassen ontstonden die nog lange tijd water behielden, hetgeen onder de zomerse temperaturen leidde tot een snelle opbouw van een omvangrijke steekmuggenpopulatie; 4. door de aanwezigheid van veel opgaande vegetatie op het eiland konden steekmuggen in grotere aantallen overleven en zich gemakkelijker verschuilen en verplaatsen.
  Nulmeting volwassen steekmuggen herinrichtingsgebied Peize en herinrichtingsgebied Roden-Norg
  Verdonschot, P.F.M. ; Wiggers, R. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1640) - 58
  culicidae - populaties - zoögeografie - waterbeheer - regionale planning - risicoschatting - landinrichting - nederland - natuurtechniek - drenthe - culicidae - populations - zoogeography - water management - regional planning - risk assessment - land development - netherlands - ecological engineering - drenthe
  De wateroverlast van 1998 was aanleiding om het waterbeheer in Noord-Nederland aan te passen. Hiervoor zijn drie plannen opgesteld: Inrichtingsplan waterberging - natuur Roden Norg; Herinrichting Peize; Herstel bovenlopen Peizerdiep. Bij de herinrichting Peize en de inrichting Roden-Norg zijn waterbergingsgebieden voorzien. In deze gebieden vindt na herinrichting moerasvorming plaats. De locale bevolking heeft ongerustheid getoond over eventueel in de toekomst optredende overlast van steekmuggen. Daarom heeft de provincie Alterra verzocht een nulmeting van de zomersituatie te verrichten
  Geschiktheid van de Palmerswaard (gemeente Rhenen) als migratieroute voor het Edelhert
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Lammertsma, D.R. ; Griffioen, A.J. ; Spek, G.J. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1641) - 25
  cervus elaphus - regionale planning - habitats - migratie - zoögeografie - nederland - ecologische hoofdstructuur - veluwe - utrecht - utrechtse heuvelrug - natuurgebieden - cervus elaphus - regional planning - habitats - migration - zoogeography - netherlands - ecological network - veluwe - utrecht - utrechtse heuvelrug - natural areas
  Onderzocht is de haalbaarheid van een robuuste verbinding met doelsoort edelhert tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug via het Renkums Beekdal, de Bovenste Polder onder Wageningen, de Blauwe Kamer, Grebbeberg en de Palmerswaard. Naar verwachting is deze migratiezone voor edelherten te realiseren. Bestaande functies van de uiterwaarden ter hoogte van de Veerwei zijn agrarisch, natuur en recreatie. Belangrijke voorwaarde is, dat verstoringen in de winterperiode beperkt blijven tot het daggedeelte. Het aanbrengen van struiken is een gewenste aanpassing
  Ecologische basiskaarten voor de Nederlandse mariene wateren ten behoeve van advisering bij crisismanagement : selectie vogels en zeezoogdieren
  Lange, H.J. de - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1566) - 48
  ecologie - dierecologie - kaarten - zeevogels - zeezoogdieren - zoögeografie - nederland - noordzee - rampen - bedrijfsvoering - aquatische ecologie - waddenzee - oosterschelde - westerschelde - ecology - animal ecology - maps - sea birds - marine mammals - zoogeography - netherlands - north sea - disasters - management - aquatic ecology - wadden sea - eastern scheldt - western scheldt
  Als waterkwaliteitsbeheerder van de zoute wateren is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor het adequaat optreden bij calamiteiten op water om de mogelijke schade aan kwetsbare gebieden te voorkomen dan wel te minimaliseren. Correcte informatievoorziening bij calamiteiten is van cruciaal belang. Met het werk beschreven in dit rapport is de eerste stap gezet om voor calamiteitenadvisering op zoute wateren de benodigde ecologische informatie te inventariseren, selecteren en te completeren. De inventarisatie richt zich in eerste instantie op vogels en zeezoogdieren van Noordzee, Waddenzee, Oosterschelde en Westerschelde. De inventarisatie resulteerde voor de Noordzee in 40 soorten, voor de Waddenzee in 47 soorten, voor de Oosterschelde in 43 soorten en voor de Westerschelde in 38 soorten. Voor de meeste soorten is al een verspreidingskaart beschikbaar. Voor 18 soorten is de beschikbaarheid van data om de verspreiding op de Noordzee te beschrijven onvoldoende. Van drie soorten is tevens de beschikbaarheid van data voor Waddenzee, Oosterschelde en Westerschelde onvoldoende. Het gaat om 12 vogels, vijf zeezoogdieren, en één schelpdier. Voor deze soorten is aanvullende monitoring gewenst.
  Veterinaire risico's en mogelijkheden voor recreatief medegebruik van een robuuste verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Snoep, J.J. ; Henkens, R.J.H.G. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1554) - 100
  natuurbescherming - beschermingsgebieden - zoögeografie - groene zones - planning - dierziekten - epidemiologie - recreatieactiviteiten - nederland - natuur - ecologische hoofdstructuur - zuidelijk flevoland - nature conservation - conservation areas - zoogeography - green belts - planning - animal diseases - epidemiology - recreational activities - netherlands - nature - ecological network - zuidelijk flevoland
  Tussen Oostvaardersplassen en het Horsterwold komt een groen-blauwe zone. Deze zone, ook wel OostvaardersWold genoenmd, krijgt zowel een woonfunctie, wordt recreatiegebied en heeft een natuurfunctie. Voor dat laatste is een robuuste verbinding gepland voor o.a. hoefdieren uit de Oostvaardersplassen. Op voorhand moet duidelijkheid bestaan over veterinaire risico's, wanneer heckrunderen, konikpaarden en edelherten gebruik maken van de passage
  Mesheften (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata) en kokkels (Cerastoderma edule) in de Nederlandse kustwateren in 2007
  Perdon, K.J. ; Goudswaard, P.C. - \ 2007
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES nr. C087/07) - 27
  ensis - solenidae - spisula - mactridae - kokkels - bivalvia - schaaldieren - inventarisaties - voorraden - zoögeografie - kustwateren - nederland - ensis - solenidae - spisula - mactridae - clams - bivalvia - shellfish - inventories - stocks - zoogeography - coastal water - netherlands
  Ecologische basiskaarten voor de Nederlandse mariene wateren ten behoeve van advisering bij crisismanagement : selectie vissen
  Mesel, I.G. de; Zweeden, C. van; Hofstede, R. ter - \ 2007
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C085/07) - 33
  zeevissen - kustwateren - crises - noodgevallen - mariene ecologie - zoögeografie - nederland - noordzee - waddenzee - oosterschelde - westerschelde - marine fishes - coastal water - crises - emergencies - marine ecology - zoogeography - netherlands - north sea - wadden sea - eastern scheldt - western scheldt
  Bij dreigende calamiteiten wil men over kennis beschikken van de verspreiding van onder andere de visfauna op het Nederlands Continentaal Plat en de Nederlandse kustwateren om effectief te kunnen ingrijpen bij rampen en milieucalamiteiten. Het doel van dit project is het toekennen van kwetsbaarheidscores aan een aantal vissoorten in viier deelgebieden binnen de Nederlandse wateren. Per vissoort is de beschermingsstatus bepaald en het relatieve belang van het deelgebied als paaigebied, opgroeigebied of leefgebied
  The distribution of the invasive harvestman Dicranopalpus ramosus in the Netherlands (Arachnida: Opiliones)
  Noordijk, J. ; Wijnhoven, H. ; Cuppen, J.G.M. - \ 2007
  Nederlandse Faunistische Mededelingen 2007 (2007)26. - ISSN 0169-2453 - p. 65 - 68.
  arachnida - opiliones - zoögeografie - verspreiding - fenologie - dierecologie - habitats - arachnida - opiliones - zoogeography - dispersal - phenology - animal ecology - habitats
  Dicranopalpus ramous is one of the most characteristic harvestmen in our country. Because this species is quite easy to identify, many persons were able to contribute to the first distribution map ever presented for a harvestman species in the Netherlands. Remarkably, D. ramosus has succeeded to colonize most regions of the country within fourteen years after its discovery
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.