Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 658

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  How standards make for consistency: Clarity for the biobased economy
  Zee, Maarten van der - \ 2020
  biobased economy - Netherlands - economics - standardization - regulations
  "Hoe houden we de herontdekking van de natuur in leven?"
  Buijs, Arjen - \ 2020
  nature - experiential value - natural areas - Netherlands - leisure
  Hoe waarderen Nederlanders boerennatuur?
  Runhaar, Hens - \ 2020
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 37 (2020)1. - ISSN 0169-6300 - p. 10 - 19.
  natural value - experiential value - nature - Netherlands - landscape - agriculture
  Door intensivering en schaalvergroting in de landbouw is de ruimte voor natuur op het platteland flink afgenomen en is het landschap eentoniger geworden. We weten eigenlijk heel weinig van wat de Nederlandse bevolking daarvan vindt, terwijl maatschappelijke steun cruciaal is voor initiatieven om biodiversiteit te vergroten, zowel publiek als privaat. In dit artikel verken ik hoe belangrijk natuur op het platteland wordt gevonden en hoe de waardering van boerennatuur kan worden versterkt.
  Bossen in de berm: geschikt als biomassa en bouwmateriaal?
  Copini, P. - \ 2019
  In: TO2 Impactrapportage 2019 TO2 Federatie - p. 6 - 6.
  biobased economy - forests - trees - roads - roadsides - Netherlands - biobased economy - forestry - netherlands - biomass - building materials - climate
  Duurzame olie winning
  Barbosa, M.J. - \ 2014
  E-zine innovatiezaken 2014 (2014). - p. 23 - 25.
  algen - bioraffinage - onderzoek - projecten - publiek-private samenwerking - biobased economy - Nederland - algae - biorefinery - research - projects - public-private cooperation - Netherlands
  Het TKI project AlgaePARC Biorefinery richt zich op de duurzame winning van oliën, vetten, eiwitten en koolhydraten uit algen. Onder leiding van de Wageningen UR zijn grote eindgebruikers als DSM en Total bij betrokken, maar ook diverse mkb-ondernemingen die bijdragen aan de ontwikkeling van de benodigde technologie en processen.
  Juridica : vliegbasis Soesterberg
  Kistenkas, F.H. - \ 2014
  Vakblad Natuur Bos Landschap 11 (2014)2. - ISSN 1572-7610 - p. 36 - 36.
  regionale planning - luchthavens - economische crises - natuurbeschermingsrecht - utrechtse heuvelrug - Nederland - regional planning - airports - economic crises - nature conservation law - utrechtse heuvelrug - Netherlands
  Vorig jaar werd de voormalige vliegbasis Soesterberg bij algemene maatregel van bestuur aangewezen als ‘ontwikkelingsgebied’ in de zin van de Crisis- en herstelwet. Het gevolg is dat dan de gemeente ten behoeve van economische ontwikkeling een gebiedsontwikkelingsplan (GOP) kan maken. Daarbij behoeft men zich tien jaar lang even niet te bekommeren om de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet.
  Private property in public processes : how public stakeholders strategically interfere in private property rights in the public interest in regional spatial development processes
  Straalen, F.M. van - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Adri van den Brink; W.K. Korthals Altes. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461739476 - 173
  regionale planning - landschapsplanning - publiek-private samenwerking - grondbeleid - provincies - besluitvorming - betuwe - Nederland - regional planning - landscape planning - public-private cooperation - land policy - provinces - decision making - betuwe - Netherlands
  In planning- en beleidsliteratuur wordt grondbeleidsdynamiek en de invloed van (publieke) actoren op grondbeleid bestudeerd. Desalniettemin, is er nog weinig bekend over de strategieën, interacties en beslissingsmechanismen van actoren, of hoe actoren de grondbeleidsdynamiek beïnvloeden. Het doel van deze thesis is om een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke en maatschappelijke kennis op het vlak van besluitvorming bij actoren, de onderliggende mechanismen, en hoe de keuzes van en interacties tussen actoren grondbeleidsdynamiek beïnvloeden. Concreet wordt aandacht besteed aan de gebiedsontwikkeling bij de vorming van Park Lingezegen en de Bloemendalerpolder.
  Effecten van het rapen van oesters in de Waddenzee op de benthosgemeenschap en vogelpopulatie
  Glorius, S.T. ; Ens, B.J. ; Rippen, A.D. ; Chen, C. ; Hoppe, M. van; Weide, B.E. van der; Cuperus, J. - \ 2014
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C076/14) - 68
  oesterteelt - vergunningen - friesland - biodiversiteit - natura 2000 - waddenzee - monitoring - watervogels - foerageren - Nederland - oyster culture - permits - friesland - biodiversity - natura 2000 - wadden sea - monitoring - waterfowl - foraging - Netherlands
  Eind 2009 en begin 2010 zijn er door de Provincie Fryslân een 18-tal vergunningen verleend voor het experimenteel commercieel handmatig rapen van oesters voor een periode van 4 jaar. Omdat oesterrapen een nieuwe activiteit is in de Waddenzee is nog niet bekend of deze activiteit negatieve effecten heeft op Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen. Het gaat dan met name om habitattype H1140-A (Slik- en zandplaten, getijdengebieden) en verschillende vogelsoorten die foerageren op mossel- en oesterbanken.
  Winnen of verzanden : een studie naar de gevolgen van ontgrondingen
  Haaften, M.A. van; Rietveld, M.P. ; Heijman, W.J.M. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 307) - ISBN 9789461738783 - 49
  landschapsplanning - landschap - belevingswaarde - zandafgravingen - regionale planning - publieke participatie - regelingen - land van maas en waal - Nederland - landscape planning - landscape - experiential value - sand pits - regional planning - public participation - regulations - land van maas en waal - Netherlands
  De winning van delfstoffen uit de oppervlakte, het ontgronden, veroorzaakt een onomkeerbare verandering van het landschap. Naast het winnen van zand (ontzanden) kan het daarbij gaan om klei, grind, mergel en schelpen. Het proces om tot een ontgronding te komen is een langdurig traject waarbij verschillende belangen van ontgronder, gemeente en bewoners tegen elkaar dienen te worden afgewogen. Een groep inwoners in Deest maakt zich zorgen om de ontgrondingen bij Deest: de Ganzenkuil (gerealiseerd), de Uivermeertjes (deels gerealiseerd deels in bedrijf) en de voorgenomen planvorming omtrent de Deesterkaap, Geertjesgolf en voorhaven. Deze bewoners verenigd in de ‘Stichting Goeie Gronde’ en de ontgronder Sagrex zijn betrokken geweest bij verschillende procedures bij de Raad van State met betrekking tot ontgrondingen, met wisselende uitkomsten. De Stichting Goeie Gronde heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd onderzoek te doen naar de gevolgen van ontgrondingen in Deest voor de omgeving en haar bewoners.
  Fosfaattoestand en fosfaatgebruiksnorm : betekenis van het fosfaat-bufferend vermogen van de bodem: ontwerp van een protocol
  Ehlert, P.A.I. ; Chardon, W.J. ; Burgers, S.L.G.E. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2500) - 104
  bodemchemie - fosfaten - bodemtypen - bemesting - zea mays - maïs - buffercapaciteit - bodemonderzoek - wetgeving - Nederland - soil chemistry - phosphates - soil types - fertilizer application - zea mays - maize - buffering capacity - soil testing - legislation - Netherlands
  Bodems verschillen in de mate waarin fosfaat wordt vastgelegd en beschikbaar is voor gewas en de mate waarin fosfaat weglekt en daardoor in fosfaatbufferend vermogen. Dit rapport onderzoekt de betekenis van het fosfaatbufferend vermogen van de bodem voor het stelsel van fosfaattoestand-afhankelijke fosfaatgebruiksnormen. Daartoe zijn veldproeven met snijmaïs uitgevoerd op landbouwpercelen op zand- en kleigrond die zich onderscheiden in fosfaatbufferend vermogen.
  Dierenwelzijn in internationaal verband
  Hopster, Hans - \ 2014
  animal welfare - legislation - animal ethics - values - moral - Netherlands
  Fosfaatklassen voor fosfaatgebruiksnormen van de Meststoffenwet : landbouwkundige en milieuhygienische aspecten in samenhang
  Ehlert, P.A.I. ; Salm, C. van der; Burgers, S.L.G.E. ; Curth-van Middelkoop, J.C. ; Dijk, W. van; Maas, M.P. van der; Pronk, A.A. ; Reuler, H. van; Koopmans, G.F. ; Chardon, W.J. - \ 2014
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2499) - 98
  bodemchemie - fosfaten - bemesting - kunstmeststoffen - wetgeving - fosfaatuitspoeling - bouwland - boomteelt - fruitteelt - tuinbouw - Nederland - soil chemistry - phosphates - fertilizer application - fertilizers - legislation - phosphate leaching - arable land - arboriculture - fruit growing - horticulture - Netherlands
  Invoering van het stelsel van gedifferentieerde fosfaatgebruiksnormen in de Meststoffenwet is gebaseerd op een beoordeling van de fosfaattoestand van de bodem. Daarbij worden drie klassen onderscheiden. Bij de invoering van het stelsel is aangeven of de criteria voor fosfaattoestanden wijziging behoeven. Deze studie rapporteert landbouwkundige en milieukundige effecten van wijziging van criteria voor de fosfaattoestand. De landbouwkundige effecten worden in beeld gebracht door vergelijkingen uit te voeren met de adviesbasis voor bemesting van bouwland. De indeling van de fosfaattoestand van de bodem wordt namelijk ook gehanteerd bij bemestingsadviezen voor akkerbouwgewassen, vollegrondsgroenten, bloembollen, boomkwekerijgewassen en fruit. Dit onderzoek geeft de onderbouwing van die klassenindeling bij genoemde sectoren, vergelijkt die met die van het stelsel van gedifferentieerde fosfaatgebruiksnormen en kwantificeert het effect van wijziging van een fosfaattoestand. Milieukundige effecten worden in beeld gebracht door het risico op fosfaatuitspoeling te berekenen als functie van de fosfaattoestand en andere bodemkenmerken. Daarbij worden zowel de potentiele uitspoeling uit de bouwvoor berekend als de actuele uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater. De landbouwkundige en milieukundige effecten worden in samenhang gebracht met de gedifferentieerde fosfaatgebruiksnormen door de landbouwkundige effecten, de effecten op de plaatsingsruimte van mest en beloop van de fosfaattoestand op langere termijn. Opties voor wijziging van criteria van waarderingsklassen voor de fosfaattoestand van de bodem worden gegeven voor vier mogelijke grondslagen te weten economisch rendement, fysieke opbrengstderving, evenwichtsbemesting en milieukundig verantwoorde fosfaattoestand. Ten slotte worden aanbeveling voor aanpassing van criteria gedaan.
  Publiek-private samenwerking in het agrarisch kennis- en innovatiesysteem
  Hermans, G.J.F.M. ; Geerling-Eiff, F.A. ; Potters, J.I. ; Overbeek, G. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - 60
  intensieve veehouderij - glastuinbouw - energiebronnen - publiek-private samenwerking - duurzame landbouw - innovaties - Nederland - intensive livestock farming - greenhouse horticulture - energy sources - public-private cooperation - sustainable agriculture - innovations - Netherlands
  Dit onderzoek bestudeert de sterke en zwakke punten van de toepassing van publiek-private partnerschappen om duurzaamheid en het concurrentievermogen van de Nederlandse landbouwsector te bevorderen. In de twee cases Duurzame (intensieve) veehouderij en Kas als Energiebron is het middel van PPS vooral ingezet om systeeminnovatie richting duurzame landbouw te stimuleren, terwijl in de andere twee cases (Uitgangsmaterialen en Food & Nutrition) PPS werd ingezet om het Nederlandse kennissysteem en innovatiekracht bij bedrijven te versterken
  Naar nieuwe verdienmodellen voor vlees
  Poppe, K.J. - \ 2014
  V-focus 2014 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 11 - 13.
  varkenshouderij - pluimveehouderij - vleeskwaliteit - verduurzaamd vlees - pluimveevlees - vlees - vleesproductie - varkensvlees - duurzaamheid (sustainability) - duurzame ontwikkeling - economische ontwikkeling - supermarkten - agrarische economie - consumentengedrag - wetgeving - prijszetting - Nederland - pig farming - poultry farming - meat quality - cured meats - poultry meat - meat - meat production - pigmeat - sustainability - sustainable development - economic development - supermarkets - agricultural economics - consumer behaviour - legislation - price fixing - Netherlands
  De vraag is hoe vlees in de keten op een andere manier tot waarde kan worden gebracht en zodanig dat dit lonend is voor de partijen in de keten. Het project ‘Verdienmodellen’ richt zich op het ontwikkelen en beoordelen van alternatieve businessmodellen met een ander ‘waarde(n)perspectief’ voor de vleesketens kip en varkensvlees(producten).
  Efficiënt met mineralen door KringloopWijzer
  Haan, M.H.A. de; Aarts, H.F.M. ; Temmink, J. - \ 2014
  V-focus 2014 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 6 - 7.
  melkveehouderij - mineralenboekhouding - kringlopen - dierlijke meststoffen - milieuwetgeving - gebruikswaarde - Nederland - dairy farming - nutrient accounting system - cycling - animal manures - environmental legislation - use value - Netherlands
  De ontwikkeling van de KringloopWijzer is in volle gang. Via een bedrijfsspecifieke rekenwijze kunnen opbrengsten en verliezen van het melkveebedrijf betrouwbaar worden vastgesteld. Dit vormt niet alleen een belangrijke basis voor verbetering van de bedrijfsvoering, maar met dit kengetallenoverzicht kan een veehouder ook verantwoording afleggen over zijn milieuprestatie.
  Competitiveness of the EU poultry meat sector
  Horne, P.L.M. van; Bondt, N. - \ 2013
  The Hague : LEI, part of Wageningen UR (LEI-report 2013-068) - ISBN 9789086156641 - 65
  pluimveevlees - vleeskuikens - marktconcurrentie - wetgeving - productiekosten - invoerrechten - internationale handel - europese unie - landen van de europese unie - Nederland - poultry meat - broilers - market competition - legislation - production costs - import levies - international trade - european union - european union countries - Netherlands
  EU poultry meat producers have to comply with legislation on environmental protection, animal welfare and food safety. This legislation has increased the production costs of poultry meat. At the same time the EU is negotiating with other countries or groups of countries to liberalise trade in agricultural products. This report examines how lowering import levies impacts the competitiveness of the EU poultry industry. The results show that the offer price of broiler breast fillet in 2011 of some third countries was already below the average EU price. Despite the current import levy on breast fillet, these third countries can be competitive in the EU market. In a scenario with 50% lower import levies and no additional levy, Brazil, Argentina, the USA, Ukraine and Thailand have a lower offer price for breast fillet than the EU poultry meat industry.
  Toine Timmermans (Wageningen UR): ‘Samenwerking keten of sector werkt het best’ : special
  Timmermans, Toine - \ 2013
  scientific research - public-private cooperation - knowledge transfer - cooperation - agricultural sector - agribusiness - Netherlands
  Waterstof maken van etensresten : Wageningen UR Food & Biobased Research
  Claassen, Pieternel - \ 2013
  hydrogen - biofuels - innovations - research projects - biobased economy - equipment - public-private cooperation - Netherlands
  Hergebruik van recirculatiewater in de aardbei stellingteelt
  Verhoeven, J.T.W. ; Broek, R.C.F.M. van den - \ 2013
  fragaria - aardbeien - teeltsystemen - hergebruik van water - waterkwaliteit - desinfecteren - regelingen - waterzuivering - Nederland - fragaria - strawberries - cropping systems - water reuse - water quality - disinfestation - regulations - water treatment - Netherlands
  Het meeste water dat in de aardbeienteelt gebruikt wordt voor de opkweek van trayplanten en voor de teelt van aardbeien op stellingen moet worden hergebruikt. Voor de stellingenteelt is lozen van het drainwater in de bodem alleen nog toegestaan bij het gebruik van langzaam werkende meststoffen. Per 1 januari 2013 gaat de regelgeving voor het gebruik van water vallen onder het Activiteitenbesluit Landbouw. Dit betekent dat er strenger wordt gecontroleerd op de naleving. Het overtollige drain en/of gietwater moet worden opgevangen en hergebruikt. De eenvoudigste en goedkoopste methode is dit water op te vangen en te gebruiken in een ander gewas (bijvoorbeeld gras, maïs, prei of fruitteelt). Wordt het water opnieuw gebruikt in de aardbeienteelt dan is het zinvol om het te ontsmetten o m de kans op verspreiding van ziekten te voorkomen . Vanuit de glastuinbouw zijn een groot aantal technieken bekend om dit water te ontsmetten zoals : langzame zandfiltratie, UV ontsmetting. verhitting, waterstofperoxide en ozon. In de boomteelt worden ook moerasfilters gebruikt. Elk systeem heeft zijn voor- en nadelen waardoor de keuze lastig is. De geschiktheid an de systemen voor de aardbeienteelt worden kort besproken. Vervolgens zijn een aantal ontsmettingstechnieken getest op Xanthomonas fragariae.
  Rosbief Juridische kanttekeningen bij het paardenvleesschandaal Over de gedaantewisseling van een paard, voedselveiligheid en misleiding van de consument
  Meulen, S.M.M. van der; Meulen, B.M.J. van der - \ 2013
  Tijdschrift voor Agrarisch Recht 9 (2013). - ISSN 1874-9674 - p. 290 - 294.
  vee- en vleesindustrie - vlees - vleessamenstelling - rundvlees - paardenvlees - voedselveiligheid - publiciteit - nadelige gevolgen - samenstelling - fair trade - voedingsmiddelenwetgeving - beleid inzake voedsel - Nederland - meat and livestock industry - meat - meat composition - beef - horse meat - food safety - publicity - adverse effects - composition - food legislation - food policy - Netherlands
  In november 2012 wordt tijdens een smaaktest van hamburgers in het consumentenprogramma Kassa kort aandacht besteed aan de samenstelling van de geteste hamburgers. Consumenten verwachten dat een hamburger in ieder geval grotendeels bestaat uit rundvlees. In een van de geteste burgers wordt naast rundvlees ook paardenvlees aangetroffen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.