Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 477

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Alles over kringlooplandbouw met Martin Scholten | Food Hub Colleges
  Scholten, M.C.T. - \ 2020
  Wageningen : Wageningen University & Research
  circular agriculture - farmers - citizens - food policy - returns - climate - energy - agri-environment schemes - soil management - feeds - land-based
  Kringlooplandbouw is de toekomstvisie voor ons toekomstige voedselsysteem. Maar wat is het nou eigenlijk en wat is het niet? Martin Scholten van Wageningen Universiteit en Research vertelt je alles wat je moet weten over kringlooplandbouw. Als boer en als burger.
  Kringlooplandbouw: Hoe kunnen we de natuur benutten in onze landbouw?
  Doorn, A.M. van - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research
  circular agriculture - biodiversity - agri-environment schemes
  Het gaat niet goed met de biodiversiteit maar natuurinclusieve landbouw kan helpen om daar verandering in te brengen. Anne van Doorn, projectleider Natuurinclusieve landbouw aan Wageningen University & Research vertelt over de mogelijkheden. https://www.wur.nl/kringlooplandbouw
  Vergroening, agrarisch natuurbeheer en collectieven : praktijkideeën voor een groenere landbouw
  Terwan, P. ; Miltenburg, José van; Guldemond, A. ; Doorn, A.M. van - \ 2017
  Utrecht : BoerenNatuur.nl - 60
  agri-environment schemes - circular agriculture
  In the Netherlands, there is a strong political and societal commitment to an ambitious greening of agriculture. Besides national and market incentives, the EU’s Common Agricultural Policy (CAP) is seen as an important instrument to enhance the basic level of greening in Pillar 1 and to provide further-reaching and more targeted agri-environment measures in Pillar 2. Now that the dust has settled after a protracted greening discussion, the implementation of the greening measures has got underway and the discussion on the CAP post-2020 has already begun, there is an increasing sense of urgency to improve the greening’s ‘value for money’. Even within the farming community – usually not the strongest advocate of strengthened greening – there is a growing awareness that the current system is not fit for the future and that the legitimacy of spending public money is at stake. Moreover, the current system is perceived to be unfair as many farms are exempt from the greening obligations and arable farms carry most of the burden. For this reason, BoerenNatuur.nl, the farmers’ organisation for agri-environment, has investigated grass-roots ideas for an improved greening of agriculture in a project financed by the Dutch Ministry of Economic Affairs. Note that the ideas outlined below do not necessarily reflect the opinions of BoerenNatuur.nl and/or the Ministry.
  Kennissysteem agrarisch natuurbeheer: aandacht voor inpasbaarheid en validatie
  Melman, Dick ; Schotman, Alex ; Vanmeulebrouk, Bas ; Staritsky, Igor ; Meeuwsen, Henk - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2791) - 65
  agrarisch natuurbeheer - weidevogels - habitats - kennissystemen - agri-environment schemes - grassland birds - habitats - knowledge systems
  Van chemie naar ecologie: niet straks maar nu!
  Vet, Emely de - \ 2016
  plant protection - pesticides - biological control - golf - agriculture - agri-environment schemes - ecosystems - biodiversity
  'Van chemie naar ecologie. Niet straks maar nú!'
  Vet, Emely de - \ 2016
  golf - pesticides - agri-environment schemes - biological control - agriculture - plant protection - sports grounds - golf green soils - ecosystems - biodiversity - golf courses
  Youtube registratie van de presentatie 'Van chemie naar ecologie. Niet straks maar nú!'
  Hens Runhaar | Beheer biodiversiteit in agrarisch landschap
  Runhaar, Hens - \ 2016
  Wageningen University & Research
  biodiversiteit - agrarisch natuurbeheer - biodiversity - agri-environment schemes
  Hens Runhaar vertelt over zijn onderzoek dat zich richt over biodiversiteit in agrarisch landschap. Zijn onderzoek richt zich op de vraag hoe je dit sector nou zo kan sturen en stimuleren dat er weer meer ruimte is voor de natuur.
  Boeren tussen de weidevogels
  Melman, Dick - \ 2016
  agri-environment schemes - netherlands

  De samenstellers van het boek Agrarisch Natuurbeheer in Nederland draaien er niet omheen: sinds 1975 zijn de meeste doelen niet bereikt. Maar dat betekent niet dat je kind met het badwater moet weggooien . Wel laten ze doorschermeren dat ze hopen op grotere maatschappelijke betrokkenheid.

  Ex-ante-evaluatie ANLb-2016 voor lerend beheer : een eerste blik op de omvang en ruimtelijke kwaliteit van het beheer in het nieuwe stelsel
  Melman, Th.C.P. ; Schotman, A.G.M. ; Meeuwsen, H.A.M. ; Smidt, R.A. ; Vanmeulebrouk, B. ; Sierdsema, H. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Rapport / Wageningen Environmental Research 2752) - 75
  agrarisch natuurbeheer - natuurbeheer - habitats - weidevogels - natuurbescherming - agri-environment schemes - nature management - habitats - grassland birds - nature conservation
  Een ex-ante-evaluatie is uitgevoerd van het beheer zoals dat in het vernieuwde stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb-2016) wordt uitgevoerd. Bekeken zijn omvang, de ligging van de beheerde percelen t.o.v. kansrijke gebieden, de ruimtelijke samenhang en de kwaliteit van weidevogelhabitat. Voor ruimtelijke omvang en ligging is een vergelijking gemaakt met de situatie uit 2010: het eerste jaar van het agrarisch natuurbeheer onder het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Aandacht is geschonken aan vier agrarische leefgebieden: open grasland, open akker, droge dooradering en natte dooradering. De focus is gelegd op het weidevogelbeheer: daarover is de meeste kennis en is het leeuwendeel van het beheerde areaal. De omvang van het beheer is in absolute zin gedaald van ca. 143.000 naar 90.000 ha (waarvan ca. 23.000ha zgn. doorlopers waarvan op termijn zal blijken welk deel ervan wordt gecontinueerd). Van het weidevogelbeheer ligt ca. 62-64% in kansrijk gebied (was 58% in 2010); 65% ligt redelijk geconcentreerd, 35% verspreid tot zeer verspreid. Met het zware beheer, voor zover binnen kansrijk gebied liggend, wordt voor ca. 50% een redelijke tot goede habitatkwaliteit gerealiseerd. Om tot een verdere verbetering van het beheer te kunnen komen, zijn geobjectiveerde, door alle betrokkenen gedeelde inzichten onontbeerlijk over onder andere kansrijkdom van gebieden, ondergrenzen voor ruimtelijke samenhang en habitatkwaliteit. Hier kan lerend beheer veel betekenen.
  Towards 'nature-inclusive' agriculture
  Runhaar, Hens - \ 2016
  Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462579132 - 36
  biodiversity - agri-environment schemes - agriculture - nature conservation - governance - netherlands - biodiversiteit - agrarisch natuurbeheer - landbouw - natuurbescherming - governance - nederland
  Goed voor elkaar : over omgaan met krachtenvelden en lerend beheren in het nieuwe stelsel ANLB
  Nieuwenhuizen, W. ; Westerink, J. ; Gerritsen, A.L. ; Och, R.A.F. van - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2709) - 19
  agrarisch natuurbeheer - natuurbeheer - landschapsbeheer - participatie - samenwerking - agri-environment schemes - nature management - landscape management - participation - cooperation
  Deze brochure is gemaakt ten behoeve van het nieuwe stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
  Kennissysteem agrarisch natuurbeheer : ondersteuning voor lerend beheer in het agrarisch natuurbeheer
  Melman, T.C.P. ; Buij, R. ; Schotman, A.G.M. ; Vos, C.C. ; Verdonschot, R.C.M. ; Sierdsema, H. ; Vanmeulebrouk, B. - \ 2016
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2702) - 109
  agrarisch natuurbeheer - kennissystemen - weidevogels - vogels - ecologie - biodiversiteit - agri-environment schemes - knowledge systems - grassland birds - birds - ecology - biodiversity
  In het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer (ANLb-2016) heeft het collectief dat een beheeraanvraag indient een verantwoordelijkheid voor het realiseren van de natuurresultaten. Kennis over vóórkomen en ecologische vereisten van de soorten krijgen daarin een steeds belangrijker plek. Kennisontsluiting is daarvoor nodig. Voor alle 67 soorten waarvoor ANLb-2016 doelstellingen heeft, zijn al eerder opgestelde fiches aangevuld, met name wat betreft dispersieafstanden en minimumareaal. Er is een format ontwikkeld om deze informatie op handzame wijze te ontsluiten en op een aantrekkelijke manier te presenteren: het kennissysteem ANB. Om er met het beheer gemakkelijker grip op te krijgen, is per leefgebiedtype een poging gedaan de soorten in enkele clusters te groeperen. Het kennissysteem ANB is een topografisch gestuurde, web-based ontsluiting van deze kennis. Voorkomen, ecologische randvoorwaarden en beheer worden daarin opgenomen en zijn interactief benaderbaar. Voor weidevogels is het in voorgaande jaren opgebouwde systeem verder ontwikkeld en kan nu in de praktijk worden beproefd. Voor akkervogels, droge dooradering en natte dooradering is voor enkele voorbeeldsoorten het concept van kennisontsluiting ontwikkeld. Voor elk leefgebiedtype is een Prezipresentatie gemaakt die de gebruiker inleidt in het concept van het kennissysteem. Deze is bedoeld om gebruikers te ondersteunen bij verdere wensen ten aanzien van de ontwikkeling van het kennissysteem.
  PAS: meer milieutechniek bij stal naast natuurgebied : Stikstofdepositie sleutel bij combinatie van natuur, landbouw en stallenbouw
  Dekking, A.J.G. - \ 2015
  Ekoland 2015 (2015)11. - ISSN 0926-9142 - p. 23 - 25.
  veehouderij - emissiereductie - stikstof - ammoniakemissie - landbouw en milieu - agrarisch natuurbeheer - milieubescherming - biologische landbouw - vergunningen - natuurbeschermingsrecht - wetgeving - livestock farming - emission reduction - nitrogen - ammonia emission - agriculture and environment - agri-environment schemes - environmental protection - organic farming - permits - nature conservation law - legislation
  Boeren beheren steeds meer natuurgebieden door natuurbeheer te combineren met landbouw, recreatie of zorg. Tot voor kort zette dreigende ammoniakvervuiling elk plan van deze boeren voor bedrijfsontwikkeling op slot. De overheid bedacht een oplossing: een veehouder mag groeien, mits hij milieuwinst behaalt. Voor stikstofdepositie is dat geregeld via de ‘PAS’. Hoe werkt dat?
  Veldleeuwerik heeft meer nodig dan faunaranden : themanummer Agrarisch natuurbeheer
  Kuiper, M.W. ; Ottens, H.J. - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)115. - ISSN 1572-7610 - p. 38 - 40.
  vogels - fauna - populatie-ecologie - foerageren - agrarisch natuurbeheer - habitats - broedplaatsen - akkerbouw - birds - fauna - population ecology - foraging - agri-environment schemes - habitats - breeding places - arable farming
  Lange tijd is er weinig aandacht geweest voor akkervogels. Zo is in de afgelopen 50 jaar de populatie veldleeuweriken met 96 procent afgenomen. Het is van belang om de juiste maatregelen uit te voeren om deze negatieve trend stoppen.
  De psychologie van het Nederlandse agrarisch natuurbeheer : themanummer Agrarisch natuurbeheer
  Dijk, W.F.A. van - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)115. - ISSN 1572-7610 - p. 30 - 31.
  agrarisch natuurbeheer - landschapsbeheer - boeren - psychologie - stimulansen - houding van boeren - burgers - relaties tussen stad en platteland - agri-environment schemes - landscape management - farmers - psychology - incentives - farmers' attitudes - citizens - rural urban relations
  Om boeren te motiveren voor agrarisch natuurbeheer of vrijwillige (ongesubsidieerde) maatregelen zijn er naast een financiële vergoeding alternatieve sturingsmogelijkheden. Uit mijn onderzoek aan Wageningen Universiteit blijkt dat sturing op maat nodig is voor verschillende vormen van agrarisch natuurbeheer. Meer zicht op de psychologie van boeren voor uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan daarbij zeer behulpzaam zijn.
  Op weg naar professioneel Natuurbeheer
  Ham, A. van den; Kortstee, H.J.M. ; Prins, H. ; Veer, G. - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI 2015-030) - 51
  agrarisch natuurbeheer - natuurbeheer - boeren - bedrijfseconomie - opleiding - agrarische bedrijfsvoering - nederland - agri-environment schemes - nature management - farmers - business economics - training - farm management - netherlands
  Deze notitie is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de praktijk en in het bijzonder met de Stichting Professionele Natuurboeren (werkmaatschappij van de Beroepsvereniging Natuurboeren). De Beroepsvereniging Natuurboeren heeft als doel het ‘vestigen en behouden van de goede naam van professionele natuurboeren’. De ambitie van de vereniging is om ‘de eredivisie’ te vormen van ondernemers die multifunctionele landschappen met natuurwaarden verzorgen. Daartoe heeft het ministerie van Economische zaken opdracht gegeven aan LEI Wageningen UR om de onderdelen businessmodelontwikkeling en de bedrijfseconomische onderbouwing van een nieuwe Groen KWIN uit te werken. Met de resultaten zetten we een fundamentele stap naar een professioneel Natuurbeheer.
  Programmatische Aanpak Stikstof : En wat dat voor de landbouw betekent
  Groenestein, Karin - \ 2015
  agriculture and environment - nitrogen - agri-environment schemes - measures - natura 2000 - natural areas
  Dossier Functionele Agrobiodiversiteit
  Alebeek, F.A.N. van - \ 2015
  Groen Kennisnet
  agrobiodiversiteit - agrarische productiesystemen - plagenbestrijding - biologische bestrijding - agrarisch natuurbeheer - gewasbescherming - bodemvruchtbaarheid - agro-biodiversity - agricultural production systems - pest control - biological control - agri-environment schemes - plant protection - soil fertility
  De diversiteit aan soorten organismen als planten, dieren, micro-organismen – in een woord biodiversiteit – is een samenhangend geheel. De soorten binnen een systeem kunnen elkaar op verschillende manieren beïnvloeden. Regenwormen en micro-organismen kunnen de bodemstructuur verbeteren, bijen zorgen voor bevruchting van planten en zweefvliegen kunnen de ontwikkeling van luizen onderdrukken.
  Evaluation of effects of agri-environmental measures on rangeland degradation in two less favoured areas in Portugal
  Jones, N.M. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Leo Stroosnijder, co-promotor(en): Jan de Graaff; Luuk Fleskens. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462574618 - 154
  agrarisch natuurbeheer - extensieve weiden - landdegradatie - milieuafbraak - landgebruik - bedrijfssystemen - portugal - agri-environment schemes - rangelands - land degradation - environmental degradation - land use - farming systems - portugal

  Evaluation of effects of agri-environmental measures on rangeland degradation in two less-favoured areas in Portugal

  Nadia Manuela Jones

  In the past decades there have been significant land use changes in Portugal. After the integration of Portugal in the EU, farmers have been able to benefit from EU policy measures, which were initially mainly aimed at supporting farmer’s income. It soon became apparent that these land use changes led to both intensification and abandonment of land, which were detrimental to the environment in various ways, in particular to higher soil erosion hazards and to an increased incidence of wildfire.

  The thesis assesses the impact of agro-environmental policies on agro-ecosystem goods and services and land degradation at farm and regional levels in Portugal. It identifies the main land use changes, provides insight in the role of past policy measures targeting the preservation of extensive grazing in marginal areas, and explores the options for the improvement of future policy measures.

  First an historical review is provided of land use changes in Portugal and their implications for land degradation and conservation. Thereafter an analysis is made of the farming systems in two less favoured areas in Centro and Alentejo regions, which showed an increasing focus on livestock and rangeland activities. Subsequently an assessment is made of the role of two specific EU agri-environmental measures (AEM) that preserve extensive grazing in these two less-favoured areas in Portugal. Thereby attention is paid to the uptake of these AEMs and to their effects on preserving reduced stocking rates and sufficient soil cover. An analysis is also made of the AEM payments and other EU subsidy flows, and their changes over the period 2005-2009, and of the effectiveness of the financial incentives offered through the two specific AEMS for preserving extensive grazing in the two research areas. Finally a normative analysis is made, whereby the impact of agri-environmental policy is targeted. Through scenario analysis of different combinations of policy measures for the two research areas, the impacts on extensive livestock farm production, soil erosion risk and wildfire hazard are assessed. A final discussion about the respective research results is presented in the synthesis of the thesis.

  Het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer: wat mogen we ervan verwachten?
  Melman, T.C.P. - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 2015 (2015)mei. - ISSN 1572-7610 - p. 4 - 7.
  agrarisch natuurbeheer - natuurbeleid - landschapsbeheer - habitats - soorten - provincies - sociaal kapitaal - samenwerking - agri-environment schemes - nature conservation policy - landscape management - habitats - species - provinces - social capital - cooperation
  Per januari 2016 gaat een vernieuwd stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van start. Het is bedoeld om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer effectiever te maken en formeel alleen gericht op de 67 soorten waarvoor Nederland in EU verband verplichtingen heeft. Agrarische collectieven gaan het beheer doen, de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de provincies en het rijk is systeemverantwoordelijk.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.